EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0489

2008/489/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2008 o prozatímních ochranných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . v Portugalsku (oznámeno pod číslem K(2008) 3312)

OJ L 168, 28.6.2008, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2008; Zrušeno 32008D0684

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/489/oj

28.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/38


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. června 2008

o prozatímních ochranných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. v Portugalsku

(oznámeno pod číslem K(2008) 3312)

(2008/489/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Komise 2006/133/ES ze dne 13. února 2006, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (2), provádí Portugalsko eradikační plán proti šíření háďátka.

(2)

Portugalsko přijalo ministerskou vyhlášku (Portaria č. 358/2008 ze dne 12. května 2008), kterou se zakazuje převoz náchylného dřeva a náchylných rostlin z kontinentálního Portugalska, pokud dřevo nebylo tepelně ošetřeno a rostliny nebyly řádně prověřeny.

(3)

Portugalsko předložilo Komisi návrh plánu průzkumu, jak stanoví článek 4 druhý pododstavec rozhodnutí 2006/133/ES, pro celé území Portugalska. Návrh byl projednán na zasedání Stálého rostlinolékařského výboru ve dnech 26. – 27. května 2008. Komise však na základě závěrů výboru plán z důvodu nedostatečné intenzity dohledu neschválila.

(4)

Dne 5. června 2008 informovalo Portugalsko Komisi o nových ohniscích výskytu háďátka, jež byla zjištěna na základě zvláštního šetření, které spolu s každoročním průzkumem provedly portugalské orgány, v části Portugalska, v níž dosud byla potvrzena nepřítomnost háďátka.

(5)

Během kontrolní mise Potravinového a veterinárního úřadu, která proběhla ve dnech 2. – 6. června 2008, bylo zjištěno, že dostupné údaje nejsou dostačující k tomu, aby bylo možné potvrdit, že v Portugalsku jsou oblasti prosté háďátka. Opatření Společenství a vnitrostátní opatření navíc nejsou plně prováděna.

(6)

Proto jsou dosud přijatá opatření považována za nedostatečná a bezprostřední riziko šíření háďátka z Portugalska převozem náchylného dřeva, kůry a náchylných rostlin již nelze vyloučit. Navíc by členským státům kromě Portugalska mělo být co nejdříve umožněno provádět dohled nad převozy náchylného dřeva, kůry a náchylných rostlin pocházejících ze všech částí Portugalska na jejich území.

(7)

V důsledku nedávného nárůstu ohnisek výskytu háďátka v Portugalsku by měla být co nejdříve přijata opatření za účelem ochrany území ostatních členských států před háďátkem a za účelem ochrany zájmů trhu Společenství, pokud jde o třetí země. Převozy náchylného dřeva, kůry a náchylných rostlin z Portugalska do jiných členských států a třetích zemí by měly být zakázány, pokud tento materiál nebyl odpovídajícím způsobem ošetřen nebo, v případě rostlin, odpovídajícím způsobem prověřen. Požadavky na převozy náchylného dřeva, kůry a náchylných rostlin z vymezených oblastí do jiných oblastí v Portugalsku, než jsou vymezené oblasti, nebo do jiných členských států by proto měly být rozšířeny na veškeré převozy z Portugalska do jiných členských států a třetích zemí. Měla by být zajištěna možnost zpětného vysledování tím, že ke každé jednotce v zásilce bude připojen rostlinolékařský pas nebo označení. Rozsah kontrolních činností prováděných členskými státy by měl být rozšířen tak, aby byl umožněn dohled nad náchylným dřevem, kůrou a náchylnými rostlinami, které jsou převáženy z Portugalska na jejich území.

(8)

Do zasedání Stálého rostlinolékařského výboru by měla být přijata přechodná ochranná opatření, aby se zabránilo šíření háďátka z Portugalska do jiných členských států a třetích zemí.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím budou přezkoumána Stálým rostlinolékařským výborem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Portugalsko zajistí, aby byly splněny podmínky stanovené v příloze, pokud jde o náchylné dřevo, kůru a náchylné rostliny, které mají být převezeny z jeho území do jiných členských států nebo třetích zemí.

2.   Členské státy určení kromě Portugalska mohou zásilky náchylného dřeva, kůry a náchylných rostlin přivážené na jejich území z Portugalska podrobit testům na přítomnost háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

3.   Tímto rozhodnutím není dotčeno rozhodnutí 2006/133/ES.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. června 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/41/ES (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 51).

(2)  Úř. věst. L 52, 23.2.2006, s. 34. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2008/378/ES (Úř. věst. L 130, 20.5.2008, s. 22).


PŘÍLOHA

V případě převozů z Portugalska do jiných členských států a třetích zemí:

a)

náchylné rostliny musí být opatřeny rostlinolékařským pasem vyhotoveným a vydaným v souladu se směrnicí Komise 92/105/EHS (1) poté, co:

rostliny byly úředně prověřeny a nebyly nalezeny žádné známky ani příznaky napadení háďátkem a

v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu háďátka;

b)

náchylné dřevo a samostatná kůra, kromě dřeva ve formě:

třísek, štěpků, zbytků dřeva nebo dřevního odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů,

obalových beden, klecí nebo sudů,

palet, skříňových palet nebo jiných nakládacích plošinek,

prokladů, nosníků a vzpěr,

ale včetně dřeva, které si neuchovalo přirozený oblý povrch, musí být opatřeny rostlinolékařským pasem uvedeným v písmeni a) poté, co dřevo nebo samostatná kůra byly odpovídajícím způsobem tepelně ošetřeny při minimální teplotě jádra dřeva 56 °C po dobu 30 minut za účelem odstranění živých háďátek;

c)

náchylné dřevo ve formě třísek, štěpků, zbytků dřeva a dřevního odpadu, získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů, musí být opatřeno rostlinolékařským pasem uvedeným v písmeni a) poté, co prošlo příslušným fumigačním ošetřením za účelem odstranění živých háďátek;

d)

náchylné dřevo ve formě prokladů, nosníků a vzpěr, včetně dřeva, které si neuchovalo svůj přirozený oblý povrch, a rovněž ve formě obalových beden, krabic, klecí, sudů nebo podobných obalů, palet, skříňových palet a jiných nakládacích desek anebo paletových věnců, používaných pro dopravu předmětů všeho druhu, či nikoli, podléhá jednomu ze schválených opatření uvedených v příloze I Mezinárodní normy FAO pro rostlinolékařská opatření č. 15 nazvané Guidelines for regulating wood packaging material in international trade (Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu). Musí nést označení, z něhož je patrné, kde a kým bylo ošetření provedeno, nebo musí být opatřeno rostlinolékařským pasem uvedeným v písmeni a) osvědčujícím provedená opatření.

Portugalsko zajistí, aby ke každé převážené jednotce náchylného dřeva, kůry a náchylných rostlin byl připojen rostlinolékařský pas uvedený v písmeni a) nebo označení v souladu s Mezinárodní normou FAO pro rostlinolékařská opatření č. 15.


(1)  Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22.


Top