EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0404

Nařízení Komise (ES) č. 404/2008 ze dne 6. května 2008 , kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství, pokud jde o povolení spinosadu, hydrogenuhličitanu draselného a oktanoátu měďnatého a použití ethylenu

OJ L 120, 7.5.2008, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; Implicitně zrušeno 32007R0834

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/404/oj

7.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 404/2008

ze dne 6. května 2008,

kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství, pokud jde o povolení spinosadu, hydrogenuhličitanu draselného a oktanoátu měďnatého a použití ethylenu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s postupem stanoveným v čl. 7 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2092/91 předložily některé členské státy ostatním členským státům a Komisi informace s cílem doplnit do přílohy II uvedeného nařízení některé produkty.

(2)

Komise vyzvala skupinu odborníků „ad hoc“, aby s ohledem na zásady, jimiž se řídí ekologické zemědělství, vydala doporučení k povolení používání spinosadu, hydrogenuhličitanu draselného a oktanoátu měďnatého v ekologickém zemědělství a k širšímu použití ethylenu k odstraňování zelené barvy citrusových plodů a proti klíčení brambor a cibule.

(3)

Skupina odborníků předložila 22. a 23. ledna 2008 útvarům Komise zprávu (2) a v ní doporučila za určitých podmínek povolení spinosadu, hydrogenuhličitanu draselného a oktanoátu měďnatého a za určitých podmínek i širší použití ethylenu k odstraňování zelené barvy citrusových plodů a proti klíčení brambor a cibule. S ohledem na zprávu této skupiny odborníků a níže uvedená hlediska má Komise za to, že některé produkty by měly být v rámci ekologického zemědělství povoleny a že použití ethylenu by mělo být rozšířeno.

(4)

Spinosad je nový insekticid mikrobiologického původu, jenž je, jak se zjistilo, nezbytný pro ochranu před některými z nejvýznamnějších škůdců a přispívá k udržitelnosti systému produkce i při napadení jinými škůdci. Při jeho používání je však třeba minimalizovat riziko pro necílové organismy.

(5)

V souvislosti se zařazením spinosadu je třeba vyjasnit, že mikroorganismy jsou obecně v ekologickém zemědělství pro účely ochrany před škůdci a chorobami povoleny, produkty mikroorganismů je však nutno uvádět jednotlivě.

(6)

Hydrogenuhličitan draselný je, jak se zjistilo, nezbytný pro ochranu řady plodin před různými houbovými chorobami a může přispět k menšímu používání mědi a síry při napadení některých plodin určitými škůdci.

(7)

Oktanoát měďnatý je nová formulace mědi, jíž lze použít k týmž účelům jako ostatní sloučeniny mědi na seznamu v části B přílohy II nařízení (EHS) č. 2092/91. Použitím oktanoátu měďnatého se snižuje celkové množství mědi, která se má použít na jednu sezónu.

(8)

Ethylen je již obsažen v části B přílohy II nařízení (EHS) č. 2092/91 jako látka tradičně používaná v ekologickém zemědělství. Bylo by vhodné doplnit podmínky použití této látky o dvě další použití, která se jeví jako významná: k odstraňování zelené barvy citrusových plodů, kde je ošetření součástí prevence napadení plodů vrtulovitými, a proti klíčení skladovaných brambor a cibule.

(9)

Příloha II nařízení (EHS) č. 2092/91 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2092/91,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EHS) č. 2092/91 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. května 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 123/2008 (Úř. věst. L 38, 13.2.2008, s. 3).

(2)  Report of the ad-hoc expert group on pesticides in organic food production, 22-23 January 2008 (Zpráva skupiny odborníků „ad hoc“ o pesticidech při ekologické výrobě potravin, 22.–23. ledna 2008), http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/publi/pesticides_en.pdf


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (EHS) č. 2092/91 se mění takto:

V části B „Pesticidy“ se bod 1 „Přípravky na ochranu rostlin“ mění takto:

1.

Tabulka II „Mikroorganismy používané k biologické regulaci škůdců“ se nahrazuje tímto

„II.   Mikroorganismy používané k biologické regulaci škůdců a chorob

Název

Popis; požadavky na složení; podmínky použití

Mikroorganismy (bakterie, viry a houby)

Pouze geneticky nemodifikované kmeny ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (1)


IIa   Látky produkované mikroorganismy

Název

Popis; požadavky na složení; podmínky použití

Spinosad

Insekticid;

pouze pokud je produkován geneticky nemodifikovanými kmeny ve smyslu směrnice 2001/18/ES;

pouze pokud jsou přijata opatření k minimalizaci rizika pro klíčové parazitoidy a rizika vývoje rezistence.

Potřebu uznal kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán.

2.

Tabulka IV „Další látky tradičně používané v ekologickém zemědělství“ se mění takto:

a)

Položka týkající se mědi se ve sloupci „Název“ nahrazuje tímto:

„Měď ve formě hydroxidu měďnatého, chlorid-oxidu měďnatého, (trojsytného) síranu měďnatého, oxidu měďného, oktanoátu měďnatého“

b)

Položka týkající se „ethylenu“ se nahrazuje tímto:

Název

Popis; požadavky na složení; podmínky použití

„(*) Ethylen

Odstranění zelené barvy banánů, kiwi a kaki; odstranění zelené barvy citrusových plodů jako součást prevence jejich napadení vrtulovitými; indukce květů ananasu; inhibice klíčení brambor a cibule.

Potřebu uznal kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán.“

3.

V tabulce V „Ostatní látky“ se vkládá tato položka:

Název

Popis; požadavky na složení; podmínky použití

„Hydrogenuhličitan draselný

Fungicid“


(1)  Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.“


Top