EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0039

Směrnice Komise 2008/39/ES ze dne 6. března 2008 , kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP)

OJ L 63, 7.3.2008, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2011; Zrušeno 32011R0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/39/oj

7.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/6


SMĚRNICE KOMISE 2008/39/ES

ze dne 6. března 2008,

kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2002/72/ES (2) je zvláštní směrnicí ve smyslu nařízení (ES) č. 1935/2004, která harmonizuje pravidla pro povolování materiálů a předmětů z plastů, které jsou určené pro styk s potravinami.

(2)

Směrnice 2002/72/ES stanoví seznamy látek povolených k výrobě těchto materiálů a předmětů, zejména přísad a monomerů, omezení jejich použití a rovněž pravidla pro označování a pro údaje, které mají být poskytnuty spotřebitelům nebo provozovatelům potravinářských podniků ke správnému používání těchto materiálů a předmětů.

(3)

Stávající seznam přísad ve směrnici 2002/72/ES není úplný, neboť neobsahuje všechny látky, které jsou v současné době povoleny v jednom nebo více členských státech.

(4)

Podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/72/ES v platném znění se tento seznam považuje za neúplný, dokud Komise nerozhodne v souladu s článkem 4a, že se tento seznam stává taxativním seznamem přísad povolených ve Společenství.

(5)

Pro přísady, které jsou v současné době v členských státech povoleny, uplynula lhůta pro předložení údajů s cílem zhodnocení bezpečnosti těchto přísad Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) za účelem jejich zařazení do seznamu Společenství dne 31. prosince 2006. Proto lze nyní stanovit datum, kdy se seznam přísad Společenství stane taxativním seznamem. S ohledem na časové období, které bude úřad pro zhodnocení všech platných a včas předložených žádostí potřebovat, by tímto datem měl být leden 2010.

(6)

Dále je vhodné objasnit úlohu prozatímního seznamu uvedeného v čl. 4a odst. 4 a 5 směrnice 2002/72/ES v platném znění a způsob aktualizace tohoto seznamu. Prozatímní seznam zahrnuje přísady, pro něž byly nezbytné údaje předloženy včas a v souladu s požadavky úřadu, ale o kterých není ještě rozhodnuto, zda budou do taxativního seznamu zařazeny.

(7)

Tento prozatímní seznam poskytuje veřejnosti informace o přísadách, pro které probíhá hodnocení za účelem jejich možného zařazení do seznamu přísad Společenství. Vzhledem k tomu, že není možné stanovit, jestli zhodnocení všech přísad zařazených v prozatímním seznamu bude dokončeno k datu, kdy se seznam přísad stane taxativním seznamem, mělo by i nadále být možné tyto přísady používat v souladu s vnitrostátními právními předpisy, dokud nebude jejich hodnocení dokončeno a dokud se nerozhodne o jejich zařazení do taxativního seznamu přísad.

(8)

Jakmile bude přísada z prozatímního seznamu zařazena do seznamu přísad Společenství, nebo jakmile bude učiněno rozhodnutí ji do seznamu Společenství nezařadit, měla by se tato přísada z prozatímního seznamu přísad odstranit.

(9)

Požádá-li úřad v průběhu zkoumání údajů o přísadě zařazené do prozatímního seznamu o doplňující informace a pokud budou tyto informace předloženy ve lhůtě stanovené úřadem, měla by tato přísada na prozatímním seznamu zůstat, dokud v souvislosti s ní nebude učiněno rozhodnutí.

(10)

Na základě nových informací ohledně posuzování rizik monomerů a přísad zhodnocených úřadem (3) by některé přísady přijaté na vnitrostátní úrovni stejně jako nové monomery a přísady měly být zařazeny do příslušných seznamů Společenství povolených látek. Pro jiné látky by na základě těchto nových informací měla být změněna omezení nebo specifikace, které jsou již stanovené na úrovni Společenství. Proto by přílohy II, III, IVa, V a VI směrnice 2002/72/ES měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(11)

Směrnice Komise 2005/79/ES (4) zařadila do seznamu přísad přísadu s referenčním číslem 30340 a názvem 2,3-bis(acetoxy)propylester kyseliny 12-(acetoxy)stearové a číslem CAS 330198-91-9. Název a číslo CAS v uvedené směrnici odrážejí pouze hlavní složku žádosti. Nicméně stanovisko vydané úřadem se vztahuje na směs látek v žádosti obsažených, a nikoli pouze její hlavní složku. Směs látek je nyní zapsaná v registru CAS pod registračním číslem CAS 736150-63-3 a názvem acetáty hydrogenovaných monoglyceridů ricinového oleje. Proto je nyní vhodné název a číslo CAS změnit, aby se povolení aktualizovalo pro všechny látky ve směsi. S ohledem na změnu jména se látce přiřazuje nové ref. č. 55910. Vzhledem k tomu, že se na tuto látku nyní vztahuje ref. č. 55910, mělo by se ref. č. 30340 vymazat.

(12)

Z těchto důvodů by se měla směrnice 2002/72/ES aktualizovat, aby zohledňovala nové informace týkající se posouzení rizik látek hodnocených úřadem, aby se stanovilo datum, kdy se seznam přísad stane taxativním seznamem, a aby se objasnila úloha prozatímního seznamu přísad.

(13)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2002/72/ES se mění takto:

1.

V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Seznam přísad Společenství, které smí být použity pro výrobu materiálů a předmětů z plastů, je společně s omezeními nebo specifikacemi jejich použití uveden v příloze III.

Přísady, které nejsou zařazeny do seznamu přísad Společenství, se smí nadále používat při dodržení vnitrostátních právních předpisů až do 31. prosince 2009.

Od 1. ledna 2010 se pro výrobu materiálů a předmětů z plastů smí používat pouze přísady zařazené do seznamu přísad Společenství (taxativní seznam).“

2.

Článek 4a se mění takto:

a)

Odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.   Komise zveřejní prozatímní seznam přísad, u kterých probíhá hodnocení úřadem, nejpozději do 11. dubna 2008. Uvedený seznam bude průběžně aktualizován.

4.   Odchylně od čl. 4 odst. 1 třetího pododstavce se přísady nezařazené do seznamu, na který odkazuje uvedený článek, smí i nadále používat při dodržení vnitrostátních právních předpisů po 1. lednu 2010 tak dlouho, dokud budou zařazeny v prozatímním seznamu.“

b)

Doplňuje se odstavec 6:

„6.   Přísada bude z prozatímního seznamu odstraněna:

a)

jestliže bude zařazena do seznamu přísad Společenství nebo

b)

jestliže Komise rozhodne ji do seznamu přísad Společenství nezařadit nebo

c)

požádá-li úřad v průběhu zkoumání údajů o doplňující informace a tyto informace nebudou předloženy ve lhůtě stanovené úřadem.“

3.

Přílohy II, III, IVa, V a VI se mění v souladu s přílohami I, II, III, IV a V této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 7. března 2009. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Členské státy budou tyto předpisy používat tak, aby:

a)

umožnily obchod s materiály a předměty z plastů, které jsou určené pro styk s potravinami a jsou v souladu se směrnicí 2002/72/ES, ve znění této směrnice, a jejich používání od 7. března 2009;

b)

zakázaly výrobu a dovoz do Společenství materiálů a předmětů z plastů, které jsou určené pro styk s potravinami a nejsou v souladu se směrnicí 2002/72/ES, ve znění této směrnice, od 7. března 2010.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 6. března 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 220, 15.8.2002, s. 18. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/19/ES (Úř. věst. L 97, 12.4.2007, s. 50).

(3)  The EFSA Journal (2007) 555 až 563, s. 1–32.

The EFSA Journal (2007) 516 až 518, s. 1–12.

The EFSA Journal (2007) 452 až 454, s. 1–10.

The EFSA Journal (2006) 418 až 427, s. 1–25.

(4)  Úř. věst. L 302, 19.11.2005, s. 35.


PŘÍLOHA I

Oddíl A přílohy II směrnice 2002/72/ES se mění takto:

a)

V příslušném číselném pořadí se vkládají tyto monomery a jiné výchozí látky:

Ref. č.

Číslo CAS

Název

Omezení nebo specifikace

(1)

(2)

(3)

(4)

„15404

000652-67-5

1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol

SML = 5 mg/kg. K použití pouze jako komonomer pro poly(ethylen-tereftalát-co-isosorbid-tereftalátu)

19180

000099-63-8

isoftaloyldichlorid

SML(T) = 5 mg/kg (43) (vyjádřeno jako isoftalová kyselina)

26305

000078-08-0

Triethoxy(vinyl)silan

SML = 0,05 mg/kg. K použití pouze jako činidlo pro povrchovou úpravu“

b)

U těchto monomerů a výchozích látek se sloupec „Omezení nebo specifikace“ nahrazuje tímto:

Ref. č.

Číslo CAS

Název

Omezení nebo specifikace

(1)

(2)

(3)

(4)

„19150

000121-91-5

benzen-1,3-dikarboxylová kyselina isoftalová kyselina

SML(T) = 5 mg/kg (43)“


PŘÍLOHA II

Příloha III směrnice 2002/72/ES se mění takto:

1)

Oddíl A se mění takto:

a)

Do tabulky se v příslušném číselném pořadí vkládají tyto přísady:

Ref. č.

Číslo CAS

Název

Omezení nebo specifikace

(1)

(2)

(3)

(4)

„38875

002162-74-5

bis(2,6-diisopropylfenyl)karbodiimid

SML = 0,05 mg/kg. Látka smí být použita, pokud je oddělená vrstvou PET.

45703

491589-22-1

kalcium-cis-cyklohexan-1,2-dikarboxylát

SML = 5 mg/kg

48960

9,10-dihydroxystearová kyselina a její oligomery

SML = 5 mg/kg

55910

736150-63-3

acetáty hydrogenovaných monoglyceridů ricinového oleje

 

60025

hydrogenované homopolymery nebo kopolymery dec-1-enu, dodec-1-enu nebo okt-1-enu

V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V. Nepoužívat pro předměty ve styku s tukovými potravinami.

62280

009044-17-1

kopolymer isobutylenu (2-methylpropenu) a butenu

 

70480

000111-06-8

butyl-palmitát

 

76463

soli poly(akrylové kyseliny)

SML(T) = 6 mg/kg (36) (pro akrylovou kyselinu)

76723

167883-16-1

kopolymery poly(dimethylsiloxanu) s koncovými 3-aminopropylovými skupinami a bis(4-isokyanatocyklohexyl)methanu

V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V

76725

661476-41-1

kopolymery poly(dimethylsiloxanu) s koncovými 3-aminopropylovými skupinami a 5-isokyanato-1-(isokyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyklohexanu

V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V

77732

poly(ethylenglykol) s 1–30 oxyethylenovými jednotkami (typicky 5), ether s butyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-2-kyanakrylátem

SML = 0,05 mg/kg. K použití pouze v PET

77733

poly(ethylenglykol) s 1–30 (typicky 5) oxyethylenovými jednotkami, ether s butyl-3-(4-hydroxyfenyl)-2-kyanakrylátem

SML = 0,05 mg/kg. K použití pouze v PET

77897

poly(ethylenglykol)monoalkylether-sulfát, soli (1–50 oxyethylenových jednotek, typicky 5; alkyly C8–C20 lineární i větvené)

SML = 5 mg/kg

89120

000123-95-5

butyl-stearát

 

95858

parafiny rafinované, z ropy nebo ze synthetických uhlovodíků

SML = 0,05 mg/kg a v souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V. Látka nesmí být použita v předmětech, které přijdou do styku s tukovými potravinami.“

b)

U těchto přísad se sloupec „Omezení nebo specifikace“ nahrazuje tímto:

Ref. č.

Číslo CAS

Název

Omezení nebo specifikace

(1)

(2)

(3)

(4)

„39815

182121-12-6

9,9-bis(methoxymethyl)fluoren

SML = 0,05 mg/kg

66755

002682-20-4

2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on

SML = 0,5 mg/kg. K použití pouze ve vodných dispersích polymeru a emulzích a v koncentracích, které nemají na povrch polymeru nebo na samotnou potravinu antimikrobiální účinek.“

c)

Zrušují se řádky týkající se těchto přísad:

Ref. č.

Číslo CAS

Název

Omezení nebo specifikace

(1)

(2)

(3)

(4)

„30340

330198-91-9

2,3-bis(acetoxy)propylester kyseliny 12-(acetoxy)stearové“

 

2)

Oddíl B se mění takto:

a)

Do tabulky se v příslušném číselném pořadí vkládají tyto přísady:

Ref. č.

Číslo CAS

Název

Omezení nebo specifikace

(1)

(2)

(3)

(4)

„34130

alkyldimethylaminy (lineární alkyly C12–C20 se sudým počtem atomů uhlíku)

SML = 30 mg/kg

53670

032509-66-3

ethylenglykol-bis[3,3-bis(3-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)butanoát]

SML = 6 mg/kg“

b)

U těchto přísad se sloupec „Omezení nebo specifikace“ nahrazuje tímto:

Ref. č.

Číslo CAS

Název

Omezení nebo specifikace

(1)

(2)

(3)

(4)

„72081/10

ropné uhlovodíkové polymery (hydrogenované)

V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V“


PŘÍLOHA III

Do přílohy IVa směrnice 2002/72/ES se v příslušném číselném pořadí vkládají tyto látky:

Ref. č.

Číslo CAS

Název

„34130

alkyldimethylaminy (lineární alkyly C12–C20 se sudým počtem atomů uhlíku)

39815

182121-12-6

9,9-bis(methoxymethyl)fluoren

53670

032509-66-3

ethylenglykol-bis[3,3-bis(3-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)butanoát]“


PŘÍLOHA IV

Do části B přílohy V směrnice 2002/72/ES se v příslušném číselném pořadí vkládají tyto nové specifikace:

Ref. č.

Jiné specifikace

„60025

Specifikace:

minimální viskozita (při 100 °C) = 3,8 cSt

průměrná molekulová hmotnost > 450

76723

Specifikace:

Frakce s molekulovou hmotností < 1 000 by neměla přesáhnout 1,5 % (hmot.)

76725

Specifikace:

Frakce s molekulovou hmotností < 1 000 by neměla přesáhnout 1 % (hmot.)

95858

Specifikace:

průměrná molekulová hmotnost netvoří méně než 350

viskozita při 100 °C minimálně 2,5 cSt

obsah uhlovodíků s počtem atomů uhlíku < 25, nesmí překročit 40 % (hmot.)“


PŘÍLOHA V

Příloha VI směrnice 2002/72/ES se mění takto:

1)

Poznámka 36 se nahrazuje tímto:

„(36)

SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace látek uvedených pod ref. č.: 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 a 76463.“

2)

Doplňuje se nová poznámka 43, která zní:

„(43)

SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace látek uvedených pod ref. č.: 19150 a 19180.“


Top