EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0166

2008/166/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007 – Státní podpora C 39/06 (ex NN 94/05) – Režim pro nové majitele podílů uplatňovaný Spojeným královstvím (oznámeno pod číslem K(2007) 5398) (Text s významem pro EHP)

OJ L 55, 28.2.2008, p. 27–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/166(1)/oj

28.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/27


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. listopadu 2007

Státní podpora C 39/06 (ex NN 94/05) – Režim pro nové majitele podílů uplatňovaný Spojeným královstvím

(oznámeno pod číslem K(2007) 5398)

(Pouze anglické znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2008/166/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 88 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 a článek 14 uvedeného nařízení,

poté, co vyzvala zúčastněné třetí strany k podání připomínek v souladu s výše uvedenými články (2),

vzhledem k těmto důvodům:

I.   POSTUP

(1)

Dopisem ze dne 15. června 2004 informoval občan Spojeného království Komisi o protiprávní podpoře poskytnuté Radou Shetlandských ostrovů (Shetland Islands Council), která je orgánem veřejné moci Shetlandských ostrovů Spojeného království. Komise požádala Spojené království o informace o této podpoře dopisy ze dne 24. srpna 2004, 4. února 2005, 11. května 2005 a 16. prosince 2005. Spojené království poskytlo Komisi další informace prostřednictvím dopisů ze dne 10. prosince 2004, 6. dubna 2005, 8. září 2005 a 31. ledna 2006.

(2)

Dopisem ze dne 13. září 2006 informovala Komise Spojené království o rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES ve věci dané podpory. Spojené království předložilo své připomínky k podpoře dopisem ze dne 16. října 2006.

(3)

Rozhodnutí Komise o zahájení řízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. listopadu 2006 (3). Komise vyzvala všechny zúčastněné strany, aby předložily své připomínky k podpoře. Žádné připomínky obdrženy nebyly.

II.   PODROBNÝ POPIS

(4)

Rada Shetlandských ostrovů prováděla platby ve prospěch odvětví rybolovu v rámci dvou obecných opatření podpory nazvaných „Podpora odvětví rybolovu a zpracování ryb“ a „Podpora odvětví chovu ryb“, která ve skutečnosti sestávala z několika různých druhů režimů podpory platných od sedmdesátých let minulého století. Jedním z takových režimů byl takzvaný „Režim pro nové majitele podílů“ (dále jen „režim“). V rámci tohoto režimu, který byl v platnosti od roku 1982 do14. ledna 2005, mohla být poskytnuta podpora jako příspěvek ke stejně vysokému vlastnímu finančnímu příspěvku na nákup podílu na stávajících nebo nových rybářských plavidlech. Podpora byla poskytnuta jen osobám starším 18 let, které žádný podíl na rybářském plavidle dosud nevlastnily.

(5)

Podpora byla poskytnuta na 50 % pořizovací ceny podílu do maximální výše 7 500 GBP v případě existujícího plavidla a 15 000 GBP v případě nového plavidla. Dalších 50 % mohlo být financováno pouze jako vlastní příspěvek příjemců buď z vlastních úspor nebo rodinnou půjčkou. Výše podpory nesměla nikdy překročit 25 % hodnoty plavidla.

(6)

Podpora byla poskytnuta za podmínky, že plavidlo bude v následujících pěti letech používáno výhradně pro rybolov a že si příjemce ponechá svůj podíl na plavidle po dobu pěti let od obdržení podpory.

(7)

Komise měla vážné pochybnosti o tom, zda je podpora poskytnutá v rámci režimu jednotlivcům, kteří poprvé získali podíl na použitém plavidle, slučitelná s požadavky stanovenými v bodě 2.2.3.3 Pokynů pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury z roku 1994, 1997 a 2001 (4). Pochybovala zejména o souladu režimu s podmínkou poskytování podpory pouze na plavidla, která nejsou starší deseti (5) nebo dvaceti (6) let, a je možné je používat nejméně dalších deset let. Komise měla dále pochybnosti o slučitelnosti míry podpory v rámci režimu ve výši 25 % skutečných nákladů na pořízení plavidla, která zřejmě není v souladu s pokyny z roku 2001 platnými pro stávající režimy podpory ode dne 1. července 2001 a umožňujícími míru podpory pouze do výše 20 % (7).

Pokud jde o podporu poskytnutou na získání podílu na nových plavidlech, měla Komise za to, že režim zjevně neobsahuje žádné odkazy na referenční úroveň pro velikost rybářského loďstva, ani na hygienické či bezpečnostní požadavky, a neuvádí ani povinnost registrace plavidla v rejstříku loďstva podle podmínek uvedených v článcích 6, 7, 9 a 10 a v příloze III nařízení Rady (ES) č. 2792/1999 ze dne 17. prosince 1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu (8), ve znění nařízení (ES) č. 2369/2002 ze dne 20. prosince 2002 (9). Kromě toho se zdá, že režim neobsahuje žádná ustanovení, co se týče dalších požadavků stanovených v nařízení (ES) č. 2792/1999 ve znění nařízení (ES) č. 2369/2002.

III.   PŘIPOMÍNKY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ

(8)

Ve své odpovědi ze dne 16. října 2006 poskytlo Spojené království další informace o podpoře udělené v rámci režimu. Poukázalo na to, že celková výše podpory poskytnutá v rámci režimu činila 581 750 GBP, a nikoli 8 000 000 GBP, jak uvedla Komise ve svém rozhodnutí zahájit řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES. Spojené království také uvedlo, že po 1. červenci 2001 nebyla poskytnuta žádná podpora týkající se nových plavidel, a že otázka neslučitelnosti režimu je tedy po tomto datu nepodstatná.

(9)

Co se týče podpor na získání podílu na použitém plavidle, Spojené království potvrdilo, že režim neobsahuje žádnou podmínku týkající se stáří plavidla, ani ustanovení, které by vyžadovalo možnost používat plavidla po dobu nejméně dalších deseti let. Spojené království však tvrdilo, že režim obsahuje pětiletou podmínku pro poskytnutí podpory, a že toto ustanovení znamená implicitní závazek, že plavidlo bude i nadále používáno k rybolovu nejméně po uvedenou dobu.

(10)

Spojené království předložilo seznam všech 78 jednotlivých podpor, každé ve výši 7 500 GBP, poskytnutých v období mezi 25. dubnem 1996 a 15. červencem 2003 na získání podílu na použitém plavidle, s uvedením jména příjemce a jména a stáří plavidla. Míra podpory se pohybovala od 0,12 % do 25 %. Po 1. lednu 2001 nebyla míra podpory nikdy vyšší než 3,75 %.

(11)

Spojené království poukázalo na to, že 36 z těchto 78 podpor se jeví jako nevyhovující, že 28 z nich však bylo vráceno nebo jejich vracení probíhá jako důsledek ztráty dotčeného plavidla, jeho zabavení, prodeje nebo vyřazení z provozu. V případě dvou z osmi zbývajících položek nebylo navrácení podpory vyžadováno, protože ke ztrátě došlo po uplynutí pětiletého období podpory. Spojené království tak dospělo k závěru, že zbývá jen šest potenciálně nevyhovujících podpor týkajících se plavidel, která jsou ještě v provozu, nebo následných plavidel, na něž byla příslušná poskytnutá podpora převedena.

(12)

Spojené království trvalo na tom, že přijme-li Komise záporné rozhodnutí, nemělo by být požadováno navrácení podpory poskytnuté před 3. červnem 2003, protože by to bylo v rozporu se zásadou ochrany oprávněných očekávání. V tomto ohledu Spojené království odkázalo na rozhodnutí Komise 2003/612/ES ze dne 3. června 2003 o úvěrech na nákup rybolovných kvót na Shetlandských ostrovech (Spojené království) (10) a na rozhodnutí Komise 2006/226/ES ze dne 7. prosince 2005 o investicích společnosti Shetland Leasing and Property Developments Ltd. na Shetlandských ostrovech (Spojené království) (11) s konstatováním, že do 3. června 2003 Rada Shetlandských ostrovů oprávněně považovala finanční prostředky použité na tuto podporu za soukromé, a nikoli za veřejné.

IV.   POSOUZENÍ PODPORY

(13)

Nejdříve je třeba určit, zda lze opatření považovat za státní podporu, a pokud ano, zda je slučitelná se společným trhem.

(14)

Podpora byla poskytnuta omezenému počtu společností působících v odvětví rybolovu, a je tedy selektivní povahy. Podpora byla poskytnuta Radou Shetlandských ostrovů ze státních prostředků a byla provedena ve prospěch společností, které přímo konkurují ostatním podnikům v odvětví rybolovu, jak ve Spojeném království, tak v jiných členských státech. Tato podpora proto narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž a jeví se jako státní podpora ve smyslu článku 87 Smlouvy o ES.

(15)

Podle Spojeného království byly dva obecné režimy uvedené ve 4. bodě odůvodnění uplatňovány před přístupem Spojeného království k Evropskému hospodářskému společenství. Komise však konstatuje, že podle předložených informací byl Režim pro nové majitele podílů zaveden teprve v roce 1982. Vzhledem k chybějícím záznamům z minulosti však Spojené království nemohlo poskytnout důkaz, že podpora existovala ještě předtím, než Spojené království přistoupilo ke Společenství. Spojené království kromě toho potvrdilo, že režimy podpory se v průběhu let změnily a že tyto změny nebyly Komisi nikdy oznámeny v souladu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES (bývalý čl. 93 odst. 3). V důsledku toho je třeba podporu považovat za novou podporu.

(16)

Nařízení (ES) č. 659/1999 nestanoví žádnou promlčecí lhůtu pro posouzení „protiprávní podpory“ podle čl. 1 písm. f) uvedeného nařízení, to znamená podpory udělené dříve, než se Komise může vyjádřit k její slučitelnosti se společným trhem. Článek 15 uvedeného nařízení však stanoví, že pravomoci Komise ve věci navrácení podpory podléhají promlčecí lhůtě deseti let, že promlčecí lhůta počíná dnem, kdy je protiprávní podpora udělena příjemci, a že běh promlčecí lhůty přerušuje jakékoli opatření přijaté Komisí. Komise se proto domnívá, že v tomto případě není nutné šetřit podporu, na kterou se vztahuje promlčecí lhůta, to znamená podporu poskytnutou dříve než deset let předtím, než Komise přijala příslušné opatření.

(17)

Komise se domnívá, že promlčecí lhůta byla v tomto případě přerušena její žádostí o informace, která byla Spojenému království zaslána dne 24. srpna 2004. Promlčecí lhůta se proto vztahuje na podporu poskytnutou příjemcům před dnem 24. srpna 1994. Komise proto omezila své posouzení na podporu poskytnutou v době od 24. srpna 1994 do ledna 2005.

(18)

Státní podporu lze prohlásit za slučitelnou se společným trhem, jestliže se na ni vztahuje některá s výjimek uvedených ve Smlouvě o ES. Pokud jde o státní podporu v odvětví rybolovu, považují se opatření státní podpory za slučitelná se společným trhem, jestliže splňují podmínky uvedené v Pokynech pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury. V druhém odstavci bodu 5.3 pokynů z roku 2004 se stanoví, že „protiprávní podpora ve smyslu čl. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 659/1999 se bude posuzovat podle pokynů platných v době, kdy vstoupil v platnost správní akt, jímž se tato podpora zakládá“. To je také v souladu s obecnými pravidly uvedenými ve sdělení Komise o určení platných pravidel pro hodnocení protiprávních státních podpor (12). Podporu je tedy třeba posuzovat na základě její slučitelnosti s pokyny z roku 1994, 1997 a 2001.

(19)

Co se týče podpory poskytnuté pro získání podílu na novém plavidle, Komise ve svém rozhodnutí zahájit řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES poukázala na to, že podporu poskytnutou před 1. červencem 2001 lze považovat za slučitelnou se společným trhem. Zdá se však, že podmínky režimu po tomto datu již nejsou s platnými podmínkami slučitelné, a proto Komise měla vážné pochybnosti ohledně slučitelnosti podpor tohoto druhu poskytnutých po uvedeném datu.

(20)

Z informací, které poskytlo Spojené království, lze zjistit, že po 1. červenci 2001 nebyla poskytnuta žádná podpora pro získání podílu na novém plavidle, a že režim ode dne 14. ledna 2005 již není v platnosti.

(21)

Podle bodu 2.2.3.3 pokynů z roku 1994, 1997 a 2001 lze považovat podporu za slučitelnou se společným trhem pouze tehdy, je-li možné plavidlo používat nejméně dalších deset let. Kromě toho musí být plavidlo podle pokynů z roku 1994 a pokynů z roku 1997 staré nejméně 10 let, a podle pokynů z roku 2001 nejméně 20 let.

(22)

Režim neobsahuje žádné podmínky ohledně stáří plavidel a Spojené království potvrdilo, že žádné další podmínky nebo opatření nemohly zajistit slučitelnost s touto podmínkou. Režim kromě toho nevyžadoval, aby plavidla byla používána nejméně dalších deset let. Z tohoto důvodu je režim jasně neslučitelný s pokyny z roku 1994, 1997 a 2001.

(23)

Tuto neslučitelnost nelze odstranit podmínkou režimu ponechat si podíl na plavidle nejméně po dobu dalších pěti let a používat plavidlo v těchto letech pro rybolov. Toto ustanovení jenom zajistilo, aby plavidla byla v provozu po dobu prvních pěti let, tedy pouze polovinu doby vyžadované podle pokynů.

(24)

Proto se má za to, že podpora poskytnutá v rámci režimu na získání podílu na použitém plavidle je neslučitelná se společným trhem.

(25)

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999 platí, že je-li v případech protiprávní podpory přijato záporné rozhodnutí, Komise rozhodne, že dotyčný členský stát učiní všechna nezbytná opatření, aby příjemce podporu navrátil.

(26)

Spojené království namítlo, že Komise nemá vyžadovat navrácení podpory, pokud by to bylo v rozporu se zásadou ochrany oprávněných očekávání, a tvrdí, že tato zásada se na tento případ vztahuje.

(27)

Finanční prostředky použité na financování režimu jsou stejné jako prostředky použité na podpory, na něž se vztahují záporná rozhodnutí přijatá Komisí v rozhodnutích 2003/612/ES a 2006/226/ES, jak je uvedeno ve 12. bodě odůvodnění tohoto rozhodnutí. V těchto případech se Komise domnívala, že tyto finanční prostředky je třeba považovat za státní prostředky pro účely čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Komise současně uznala, že vzhledem ke konkrétním okolnostem dotyčných případů vznikla na straně orgánů Shetlandských ostrovů a zúčastněných subjektů oprávněná očekávání ohledně soukromé povahy dotyčných prostředků v důsledku spojení řady skutečností ve svém celku, což vyloučilo navrácení neslučitelné státní podpory.

(28)

Komise má však za to, že v tomto případě nelze stejným způsobem uplatnit skutečnosti zohledněné v rozhodnutích 2003/612/ES a 2006/226/ES, a že oprávněná očekávání nevznikla. Komise poukazuje zejména na kroky a prohlášení Spojeného království, z nichž jasně vyplývá, že odpovědné orgány byly v příslušných dobách poskytnutí podpory přesvědčeny, že režim je ve skutečnosti režimem státní podpory a že se uplatňují pravidla týkající se státních podpor.

(29)

Pro odůvodnění tohoto závěru Komise podotýká, že na rozdíl od podpor podléhajících rozhodnutím 2003/612/ES a 2006/226/ES byl dotyčný režim vytvořen jako běžný režim podpory a týká se přímých podpor pro rybáře, které byly poskytnuty přímo Radou Shetlandských ostrovů. Z konkrétních okolností tohoto případu kromě toho jasně vyplývá, že se Spojené království domnívalo, že se použijí pravidla pro státní podporu, protože stále zahrnovalo výdaje v rámci režimu do výročních zpráv Spojeného království o státních podporách předkládaných Komisi v souladu s povinnostmi vyplývajícími z práva Společenství. Spojené království v odpovědi na otázky Komise ve svém dopise ze dne 10. prosince 2004 uvedlo, že „platby v rámci režimů jsou po mnoho let zahrnovány do každoroční inventarizace státní podpory a každoročně zasílány Komisi, jak je požadováno“, a ve svém dopise ze dne 6. dubna 2005, že „příslušné orgány jednaly v průběhu mnoha let v dobré víře a v přesvědčení, že režimy vyhovují pokynům ke státní podpoře“.

(30)

S ohledem na tato prohlášení a na okolnosti případu se proto Komise domnívá, že nelze mít za to, že by požadavek navrácení podpory byl v rozporu s obecnou zásadou práva Společenství. V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999 má tedy Komise za to, že Spojené království musí učinit všechna nezbytná opatření, aby příjemci využívající tento režim podporu navrátili (bez ohledu na již přijatá opatření), aniž jsou dotčeny případy spadající do oblasti působnosti nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004 (13).

(31)

V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že v souladu s čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 659/1999 by navrácení mělo zahrnovat úroky za účelem obnovení účinné hospodářské soutěže. Tyto úroky by se měly vypočítat jako složený úrok podle kapitoly V nařízení Komise (ES) 794/2004 (14). Spojené království by proto mělo zajistit, aby s touto podmínkou byly v souladu také částky již vrácené, nebo jejichž vracení probíhá, a pokud úrok do vrácené částky zahrnut nebyl, přijmout nezbytná opatření k tomu, aby od těchto příjemců byla získána zpět i dotčená výše úroku.

(32)

Komise žádá Spojené království o vyplnění a zaslání přiloženého dotazníku týkajícího se současného stavu postupu navrácení podpor a o pořízení seznamu příjemců, jichž se navrácení týká.

V.   ZÁVĚR

(33)

Na základě posouzení provedeného v oddílu IV Komise konstatuje, že Spojené království v rozporu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES poskytlo protiprávně podporu v rámci režimu.

(34)

Komise má za to, že podpora poskytnutá v rámci režimu není slučitelná se společným trhem, pokud jde o podporu poskytnutou na první získání podílu na použitém rybářském plavidle.

(35)

Protože po 1. červenci 2001 nebyla poskytnuta žádná podpora pro první získání podílu na novém rybářském plavidle, považuje se veškerá příslušná podpora poskytnutá v rámci režimu za slučitelnou se společným trhem.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Státní podpora, kterou Spojené království poskytlo v rámci Režimu pro nové majitele podílů (dále jen „režim“), je slučitelná se společným trhem, pokud jde o podporu poskytnutou na první získání podílu na novém rybářském plavidle.

2.   Státní podpora, kterou Spojené království v rámci režimu poskytlo, je neslučitelná se společným trhem, pokud jde o podporu poskytnutou na první získání podílu na použitém rybářském plavidle.

Článek 2

Jednotlivá podpora uvedená v čl. 1 odst. 2 tohoto rozhodnutí není podporou, splňuje-li podmínky nařízení (ES) č. 875/2007.

Článek 3

1.   Spojené království učiní všechna nezbytná opatření, aby příjemci navrátili podporu poskytnutou v rámci režimu podle čl. 1 odst. 2, s výjimkou podpory podle článku 2.

2.   Částky, které mají být získány zpět, zahrnují úroky od data, kdy byly dány příjemcům k dispozici, a to až do dne jejich skutečného vrácení.

3.   Úroky se vypočítají jako složený úrok v souladu s kapitolou V nařízení Komise (ES) č. 794/2004.

4.   Spojené království zruší všechny zbývající platby podpory v rámci režimu podle čl. 1 odst. 2 s účinností ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 4

1.   Navrácení podpory poskytnuté v rámci režimu podle čl. 1 odst. 2 se provede okamžitě a účinně.

2.   Spojené království zajistí, aby toto rozhodnutí bylo provedeno ve lhůtě čtyř měsíců ode dne oznámení.

Článek 5

1.   Do dvou měsíců od data oznámení tohoto rozhodnutí předloží Spojené království Komisi tyto informace:

a)

seznam příjemců podpory uvedené v článku 1 tohoto rozhodnutí, která nesplňuje podmínky stanovené v nařízení (ES) č. 875/2007, a celkovou částku podpory, kterou každý z nich obdržel;

b)

celkovou částku (podpora a úroky), kterou je třeba od každého příjemce získat zpět;

c)

podrobný popis již přijatých a plánovaných opatření pro splnění tohoto rozhodnutí; a

d)

dokumentaci, která prokáže, že po příjemcích již bylo vyžádáno navrácení podpory.

2.   Spojené království informuje Komisi o pokroku v provádění vnitrostátních opatření přijatých podle tohoto rozhodnutí až do úplného navrácení podpory poskytnuté v rámci režimu podle čl. 1 odst. 2.

Na vyžádání Komise neprodleně předloží informace o již přijatých a plánovaných opatřeních pro splnění tohoto rozhodnutí.

Rovněž poskytne podrobné informace týkající se částek podpory a úroků, které již byly od příjemců získány zpět.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 13. listopadu 2007.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. C 291, 30.11.2006, s. 5.

(3)  Úř. věst. C 291, 30.11.2006, s. 5.

(4)  Úř. věst. C 260, 17.9.1994, s. 3; Úř. věst. C 100, 27.3.1997, s. 12; a Úř. věst. C 19, 20.1.2001, s. 7.

(5)  Pokyny z roku 1994 a 1997.

(6)  Pokyny z roku 2001.

(7)  Bod 2.2.3.3 písm. c) Pokynů pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury z roku 2001.

(8)  Úř. věst. L 337, 30.12.1999, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1421/2004 (Úř. věst. L 260, 6.8.2004, s. 1).

(9)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 49.

(10)  Úř. věst. L 211, 21.8.2003, s. 63.

(11)  Úř. věst. L 81, 18.3.2006, s. 36.

(12)  Úř. věst. C 119, 22.5.2002, s. 22.

(13)  Úř. věst. L 193, 25.7.2007, s. 6.

(14)  Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1935/2006 (Úř. věst. L 407, 30.12.2006).


Top