EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0175

Nařízení Komise (ES) č. 175/2008 ze dne 27. února 2008 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celní kvóty otevřené na podobdobí února 2008 nařízením (ES) č. 327/98

OJ L 55, 28.2.2008, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/175/oj

28.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 175/2008

ze dne 27. února 2008

o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celní kvóty otevřené na podobdobí února 2008 nařízením (ES) č. 327/98

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 327/98 ze dne 10. února 1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (2), a zejména na čl. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 327/98 byly otevřeny některé dovozní celní kvóty (a zároveň stanoven způsob jejich správy) pro rýži a zlomkovou rýži v rozčlenění podle země původu a s rozdělením na několik podobdobí podle přílohy IX uvedeného nařízení a podle nařízení Komise (ES) č. 60/2008 (3), kterým se otevírá v únoru 2008 zvláštní podobdobí pro celní kvótu na dovoz celoomleté a poloomleté rýže ze Spojených států amerických..

(2)

Podobdobí měsíce února je druhým podobdobím roku 2008 pro kvótu s pořadovým číslem 09.4127 stanovenou v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98.

(3)

Ze sdělení podaného podle čl. 8 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98 vyplývá, že žádosti o kvótu s pořadovým číslem 09.4127 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce února 2008 podle čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení se týkají množství nižšího než množství dostupné.

(4)

Pro kvótu s pořadovým číslem 09.4127 by se proto mělo stanovit celkové množství dostupné pro následující podobdobí podle čl. 5 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 327/98,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Celkové dostupné množství v rámci kvóty s pořadovým číslem 09.4127 uvedené v nařízení (ES) č. 327/98 na následující kvótové podobdobí je stanoveno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. února 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1). Nařízení (ES) č. 1785/2003 bude ode dne 1. září 2008 nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 37, 11.2.1998, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1538/2007 (Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 49).

(3)  Úř. věst. L 22, 25.1.2008, s. 6.


PŘÍLOHA

Množství, které se má přidělit na podobdobí měsíce února 2008, a množství dostupné pro následující podobdobí podle nařízení (ES) č. 327/98

Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce února 2008

Celkové množství dostupné pro podobdobí měsíce dubna 2008

(v kg)

Spojené státy americké

09.4127

 (1)

12 365 684


(1)  Žádosti se vztahují na množství menší než nebo stejná jako množství dostupná – všechny žádosti jsou tedy přípustné.


Top