EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0174

Nařízení Komise (ES) č. 174/2008 ze dne 27. února 2008 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 994/2007 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu ferosilicia pocházejícího z Čínské lidové republiky, Egypta, Kazachstánu, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Ruska

OJ L 55, 28.2.2008, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/174/oj

28.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 174/2008

ze dne 27. února 2008,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 994/2007 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu ferosilicia pocházejícího z Čínské lidové republiky, Egypta, Kazachstánu, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Ruska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie  (2) dne 30. listopadu 2006 informovala Komise o zahájení antidumpingového řízení ve věci dovozu ferosilicia (dále jen FeSi) pocházejícího z Čínské lidové republiky, Egypta, Kazachstánu, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Ruska do Společenství.

(2)

Prostřednictvím nařízení (ES) č. 994/2007 (3) uložila Komise prozatímní antidumpingové clo z dovozu FeSi, v současnosti kódů KN 7202 21 00, 7202 29 10 a 7202 29 90, pocházejícího z Čínské lidové republiky, Egypta, Kazachstánu, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Ruska. Opatření použitelná na tyto dovozy sestávají z valorického cla, s výjimkou vyvážejícího výrobce v Bývalé jugoslávské republice Makedonie, od něhož byl uvedeným nařízením přijat závazek.

(3)

V souvislosti s přezkoumáním, zda je cenový závazek nadále proveditelný, se zjistilo, že ceny FeSi po uložení prozatímních opatření a přijetí závazku nadále kolísají. Bylo zjištěno, že nestálost cen FeSi byla značná. V důsledku výše uvedené nestálosti cen se dospělo k závěru, že pevné minimální dovozní ceny (dále jen „MDC“) toho závazku již nejsou platnou formou opatření vzhledem ke zjištěním, ke kterým se dospělo v průběhu šetření.

(4)

Za účelem překonání tohoto problému se zkoumala možnost indexace MDC podle ceny hlavních vstupních nákladů. Dospělo se však k závěru, že nestálost cen na trhu nelze vysvětlit pouze zvýšením ceny hlavních vstupních nákladů, tudíž indexace minimálních dovozních cen není možná. Proto se dospělo k závěru, že závazek ve své stávající formě, zejména s pevnými minimálními cenami, není nadále proveditelný a že problém, který představuje pevná povaha minimální ceny, by indexace cen neodstranila. Proto se dospělo k závěru, že FeSi se dále nepovažuje za vhodné pro pevný cenový závazek (viz také 131. a 132. bod odůvodnění nařízení Rady (ES) č. 172/2008 (4)) a že přijetí závazku nabídnutého dotčenou společností by mělo být odvoláno.

(5)

Dotčená společnost byla o závěrech Komise informována a dostala příležitost, aby se k nim mohla vyjádřit.

(6)

Společnost tvrdila, že odůvodnění Komise týkající se odvolání závazku odporuje analýze zájmu Společenství, která byla obsahem sdělení společnosti a kde se uvádí: „zatímco dostupné informace ukazují, že ceny FeSi skutečně měly v měsících následujících po OŠ rostoucí trend, ceny za významné vstupní náklady u FeSi se za stejné období také zvýšily.“

(7)

V tomto ohledu je třeba poznamenat, že výše uvedené stanovisko, potvrzené v 106. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 172/2008, neposkytuje srovnání mezi vývojem cen FeSi a vstupními náklady, ale jeho záměrem bylo vysvětlit hospodářskou situaci ve výrobním odvětví Společenství. V souladu se stanovenou praxí Komise týkající se indexace MDC, mohou být MDC skutečně indexovány pouze v případech, kdy se cena výrobku podléhajícího závazku liší v závislosti na hlavních vstupních nákladech. V tomto konkrétním případě nebyla zjištěna žádná úzká souvislost mezi hlavními vstupními náklady (elektřina) a růstem cen FeSi. I kdyby existovala souvislost mezi cenami FeSi a jeho hlavními vstupními náklady, vzhledem k odlišným cenám elektřiny na různých trzích neexistuje žádný vhodný zdroj informací o cenách elektřiny, který by mohl sloužit jako základ pro indexaci MDC, na rozdíl od cen komodit u jiných výrobků, například ropy. Kromě toho další suroviny, jako je koks a křemenec, také tvoří významnou, ale variabilní složku výrobních nákladů FeSi. Proto pokud by MDC byly indexovány podle ceny každého z těchto vstupů, musely by být zavedeny složité vzorce indexování, což by způsobilo, že stanovení parametrů indexace a proveditelnost závazku by bylo nesmírně složité. Proto se dospělo k závěru, že není možné indexovat minimální dovozní ceny podle ceny hlavních vstupních nákladů, a tvrzení společnosti bylo proto zamítnuto.

(8)

Společnost dále tvrdila, že je proti praxi Komise změnit úroveň nebo formu opatření prozatímně stanoveného a/nebo navrženého v konečné fázi na základě informací, které se vztahují na období následující po OŠ. V souladu s ustanoveními závazku byla společnost informována o tom, že Komise může odvolat přijetí závazku v jakékoli fázi jeho provádění, pokud se okolnosti vzhledem k okolnostem, které panovaly v období přijetí daného závazku, změnily, nebo protože sledování a prosazování daného závazku se ukáží jako neproveditelné a nebylo nalezeno řešení, jež by bylo pro Komisi přijatelné. Tvrzení žadatele proto bylo zamítnuto.

(9)

Společnost také tvrdila, že Komise dospěla k nesprávnému závěru ve svém posouzení účinnosti závazku částečně proto, že použila neověřené údaje z období po OŠ. V této souvislosti je třeba poukázat na to, že Komise postupovala podle své běžné praxe, jelikož pro svou analýzu použila především údaje Eurostatu, jakož i pravidelné zprávy o závazku předložené společností. Proto bylo toto tvrzení zamítnuto.

(10)

Proto v souladu s čl. 8 odst. 9 základního nařízení a také v souladu s příslušnými ustanoveními závazku, které zplnomocňují Komisi, aby jednostranně odvolala přijetí závazku, dospěla Komise k závěru, že přijetí závazku nabídnutého společností Silmak Dooel Export Import, Jegunovce, by mělo být odvoláno.

(11)

Souběžně se stávajícím nařízením ukládá Rada nařízením (ES) č. 172/2008 konečné antidumpingové clo na dovozy ferosilicia pocházejícího mimo jiné z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, které se bude používat na dovozy těchto výrobků vyrobených dotčeným vyvážejícím výrobcem,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přijetí závazku nabídnutého společností Silmak Dooel Export Import, Jegunovce, v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů ferosilicia pocházejícího mimo jiné z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, se tímto odvolává.

Článek 2

Článek 2 nařízení Komise (ES) č. 994/2007 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. února 2008.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. C 291, 30.11.2006, s. 34.

(3)  Úř. věst. L 223, 29.8.2007, s. 1.

(4)  Viz strana 6 v tomto čísle Úředního věstníku.


Top