EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0884

2007/884/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007 , kterým se Spojenému království povoluje nadále používat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

OJ L 346, 29.12.2007, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/884/oj

29.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 346/21


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 20. prosince 2007,

kterým se Spojenému království povoluje nadále používat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

(2007/884/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1) (DPH), a zejména na čl. 395 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 95/252/ES (2) a následně rozhodnutím Rady 98/198/ES (3) povolila Rada Spojenému království omezit na 50 % právo nájemce nebo příjemce leasingu odpočíst DPH na vstupu u poplatků z nájmu nebo leasingu osobního automobilu, pokud se tento automobil nepoužívá výhradně pro účely podnikání. Spojenému království bylo rovněž umožněno nepovažovat soukromé používání automobilu za poskytnutí služby za úplatu, pokud si jej osoba povinná k dani najímá nebo pořizuje na leasing pro účely podnikání. Tímto zjednodušujícím opatřením byl nájemce nebo příjemce leasingu zproštěn povinnosti vést záznamy o kilometrech najetých pro soukromé účely v automobilech určených pro účely podnikání a vypočítávat daň za kilometry najeté pro soukromé účely v jednotlivých automobilech.

(2)

Spojené království požádalo dopisem, který generální sekretariát Komise zaevidoval dne 5. února 2007, o prodloužení platnosti uvedené odchylky, která končí dnem 31. prosince 2007.

(3)

V souladu s čl. 395 odst. 2 směrnice 2006/112/ES uvědomila Komise dopisem ze dne 15. října 2007 o žádosti Spojeného království ostatní členské státy. Dopisem ze dne 17. října 2007 oznámila Komise Spojenému království, že již má k dispozici veškeré informace nezbytné k posouzení žádosti.

(4)

Právní a věcné okolnosti, na jejichž základě bylo povoleno používat odchylku, se nezměnily a mají stále stejný význam.

(5)

Dne 29. října 2004 Komise předložila návrh směrnice Rady, kterým se mění směrnice 77/388/EHS, nyní směrnice 2006/112/ES, který zahrnuje harmonizaci kategorií výdajů, v jejichž případě se mohou uplatnit výjimky z práva na odpočet daně. Podle tohoto návrhu lze výjimky z práva na odpočet uplatnit na motorová silniční vozidla. Je proto vhodné prodloužit dobu platnosti povolení do té doby, než vstoupí uvedená směrnice v platnost. Platnost povolení však v každém případě skončí nejpozději dne 31. prosince 2010, pokud uvedená směrnice do uvedeného data nevstoupí v platnost, aby bylo možné posoudit nezbytnost tohoto rozhodnutí s ohledem na procentní podíl celkového rozdělení použití na použití v rámci podnikání a soukromé použití.

(6)

Prodloužení platnosti odchylky nebude mít nepříznivý dopad na vlastní zdroje Evropských společenství pocházející z DPH.

(7)

Vzhledem k naléhavosti situace je nutné udělit výjimku ze lhůty šesti týdnů podle části I bodu 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke smlouvám o založení Evropských společenství,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od článků 168 a 169 směrnice 2006/112/ES se Spojenému království povoluje omezit na 50 % právo nájemce nebo příjemce leasingu odpočíst DPH na vstupu za poplatky z nájmu nebo leasingu automobilu, pokud se tento automobil nepoužívá výhradně pro účely podnikání.

Článek 2

Odchylně od čl. 26 odst. 1 písm. a) směrnice 2006/112/ES se Spojenému království povoluje nepovažovat soukromé používání automobilu za poskytnutí služby za úplatu, pokud si jej osoba povinná k dani najímá nebo pořizuje na leasing pro účely podnikání.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije s účinkem ode dne 1. ledna 2008.

Jeho použitelnost končí dnem, kdy vstoupí v platnost předpisy Společenství, které vymezují, jaké výdaje týkající se motorových silničních vozidel nejsou způsobilé pro úplný odpočet DPH, avšak nejpozději dne 31. prosince 2010.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 20. prosince 2007.

Za Radu

předseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 2006/138/ES (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 92).

(2)  Úř. věst. L 159, 11.7.1995, s. 19.

(3)  Úř. věst. L 76, 13.3.1998, s. 31. Rozhodnutí naposledy pozměněné směrnicí 2004/855/ES (Úř. věst. L 369, 16.12.2004, s. 61).


Top