EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0075

Směrnice Rady 2007/75/ES ze dne 20. prosince 2007 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o některá dočasná ustanovení o sazbách daně z přidané hodnoty

OJ L 346, 29.12.2007, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 255 - 256

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/75/oj

29.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 346/13


SMĚRNICE RADY 2007/75/ES

ze dne 20. prosince 2007,

kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o některá dočasná ustanovení o sazbách daně z přidané hodnoty

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (2) stanoví určité odchylky týkající se sazeb DPH. Platnost některých těchto odchylek skončí v pevně stanovený den, zatímco jiné potrvají až do zavedení konečného režimu.

(2)

U odchylek týkajících se sazeb DPH, které směrnice 2006/112/ES stanoví v souladu s aktem o přistoupení z roku 2003 a které umožňují plynulé přizpůsobení ekonomik některých nových členských států vnitřnímu trhu, je pevně stanovené datum a jejich platnost v nejbližší době skončí.

(3)

Řada těchto nových členských států vyjádřila své přání uplatňovat odchylky, kterých nyní využívají, i v dalším období.

(4)

S ohledem na dosud neuzavřenou diskusi o používání snížených sazeb a na legislativní návrh, který má předložit Komise, je vhodné prodloužit platnost některých odchylek do konce roku 2010, tedy do data, do kterého bylo prodlouženo zkušební uplatňování snížené sazby na služby s vysokým podílem lidské práce.

(5)

Směrnice 2006/112/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

S účinkem od 1. ledna 2008 se směrnice 2006/112/ES mění takto:

1.

Článek 123 se nahrazuje tímto:

„Článek 123

Česká republika může do 31. prosince 2010 nadále uplatňovat sníženou sazbu, která není nižší než 5 %, na provedení stavebních prací týkajících se staveb určených pro bydlení, které nejsou poskytovány v rámci sociální politiky, s výjimkou stavebních materiálů.“

2.

Článek 124 se zrušuje.

3.

V článku 125 se v odstavcích 1 a 2 slova „do 31. prosince 2007“ nahrazují slovy „do 31. prosince 2010“.

4.

Článek 126 se zrušuje.

5.

V článku 127 se slova „do 1. ledna 2010“ nahrazují slovy „do 31. prosince 2010“.

6.

Článek 128 se nahrazuje tímto:

„Článek 128

1.   Polsko může do 31. prosince 2010 poskytovat osvobození od daně s nárokem na odpočet daně odvedené na předchozím stupni u dodání některých knih a odborných časopisů.

2.   Polsko může nadále uplatňovat sníženou sazbu, která není nižší než 7 %, u poskytnutí restauračních služeb, a to do 31. prosince 2010 nebo do zavedení konečného režimu podle článku 402, podle toho, co nastane dříve.

3.   Polsko může do 31. prosince 2010 nadále uplatňovat sníženou sazbu, která není nižší než 3 %, u dodání potravin podle bodu 1 přílohy III.

4.   Polsko může do 31. prosince 2010 nadále uplatňovat sníženou sazbu, která není nižší než 7 %, u poskytnutí služeb, které nejsou poskytovány v rámci sociální politiky, pro stavbu, renovaci a přestavbu objektů určených pro bydlení nebo jejich částí, s výjimkou stavebních materiálů, a u dodání obytných budov nebo jejich částí před jejich prvním obydlením podle čl. 12 odst. 1 písm. a).“

7.

V článku 129 se v odstavcích 1 a 2 slova „do 31. prosince 2007“ nahrazují slovy „do 31. prosince 2010“.

8.

Článek 130 se zrušuje.

Článek 2

Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. prosince 2007.

Za Radu

předseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Stanovisko ze dne 11. prosince 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 2006/138/ES (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 92).


Top