EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_334_R_0136_01

2007/825/ES: Rozhodnutí rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o usnadnění udělování víz
Dohoda Mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o usnadnění udělování víz

OJ L 334, 19.12.2007, p. 136–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 334/136


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. listopadu 2007

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o usnadnění udělování víz

(2007/825/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) body i) a ii) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Evropského společenství dohodu s Republikou Srbsko o usnadnění udělování víz.

(2)

Uvedená dohoda byla jménem Evropského společenství podepsána dne 18. září 2007 v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 18. září 2007 s výhradou případného pozdějšího uzavření.

(3)

Uvedená dohoda by měla být schválena.

(4)

Uvedenou dohodou se zřizuje smíšený výbor pro správu dohody, který může přijmout svůj jednací řád. Je vhodné, aby v tomto případě mohl být postoj Společenství schválen zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s Protokolem o postavení Spojeného království a Irska a Protokolem o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojenými ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Spojené království a Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

V souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o usnadnění udělování víz se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 14 odst. 1 dohody (2).

Článek 3

Komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států, zastupuje Společenství ve smíšeném výboru odborníků zřízeném článkem 12 této dohody.

Článek 4

Postoj Společenství v rámci smíšeného výboru odborníků k přijetí jednacího řádu tohoto výboru, jak to vyžaduje čl. 12 odst. 4 dohody, přijímá Komise po konzultaci se zvláštním výborem určeným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

R. PEREIRA


(1)  Stanovisko ze dne 24. října 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

Mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o usnadnění udělování víz

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

a

REPUBLIKA SRBSKO, dále jen „strany“,

S OHLEDEM na evropskou perspektivu Republiky Srbsko, na zahájení jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropským společenstvím a členskými státy EU a Republikou Srbsko a na evropské partnerství přijaté Radou v lednu 2006;

POTVRZUJÍCE záměr úzce spolupracovat v rámci budoucích struktur dohody o stabilizaci a přidružení pro liberalizaci vízového režimu mezi Republikou Srbsko a Evropskou unií, v souladu se závěry vrcholné schůzky EU a zemí západního Balkánu konané v Soluni dne 21. června 2003,

PŘEJÍCE SI jako první konkrétní krok k bezvízovému cestovnímu styku usnadnit mezilidské kontakty jakožto důležitou podmínku pro trvalý rozvoj hospodářských, humanitárních, kulturních, vědeckých a dalších vztahů usnadněním udělování víz občanům Republiky Srbsko,

MAJÍCE NA PAMĚTi, že občané EU jsou zproštěni vízové povinnosti při cestách do Republiky Srbsko ne delších než 90 dní a při průjezdu přes území Republiky Srbsko,

UZNÁVAJÍCE, že pokud by Republika Srbsko znovu zavedla pro občany EU vízovou povinnost, vztahovaly by se na občany EU na základě vzájemnosti bez dalšího stejná usnadnění, která se podle této dohody vztahují na občany Republiky Srbsko,

UZNÁVAJÍCE, že toto usnadnění by nemělo vést k nedovolené migraci, a věnujíce zvláštní pozornost bezpečnosti a zpětnému přebírání osob,

BEROUCE NA VĚDOMÍ Protokol o postavení Spojeného království a Irska a Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojené ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Spojené království a Irsko,

BEROUCE NA VĚDOMÍ Protokol o postavení Dánska, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel a působnost

1.   Účelem této dohody je usnadnění udělování víz pro občany Republiky Srbsko k zamýšlenému pobytu, který nepřekročí 90 dní během 180denního období.

2.   Pokud by Republika Srbsko pro občany EU nebo pro některé kategorie občanů EU znovu zavedla vízovou povinnost, vztahovaly by se na dotyčné občany EU na základě vzájemnosti bez dalšího stejná usnadnění, která se podle této dohody vztahují na občany Republiky Srbsko.

Článek 2

Obecná ustanovení

1.   Zjednodušený vízový režim stanovený touto dohodou se vztahuje na občany Republiky Srbsko pouze tehdy, pokud nejsou osvobozeni od vízové povinnosti právními předpisy Společenství nebo členských států, touto dohodou či jinými mezinárodními dohodami.

2.   Vnitrostátní právní předpisy Republiky Srbsko nebo členských států nebo právní předpisy Společenství se použijí na záležitosti, které tato dohoda neupravuje, jako je zamítnutí udělení víza, uznávání cestovních dokladů, prokazování dostatečných prostředků k živobytí, zamítnutí vstupu a vyhošťovací opatření.

Článek 3

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„členským státem“ členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království, Irské republiky a Spojeného království;

b)

„občanem Evropské unie“ státní příslušník členského státu ve smyslu písmene a);

c)

„občanem Republiky Srbsko“ rozumí osoba s občanstvím Republiky Srbsko podle jejích vnitrostátních právních předpisů;

d)

„vízem“ povolení udělené nebo rozhodnutí přijaté členským státem, které se vyžaduje pro

vstup do daného členského státu nebo do více členských států za účelem zamýšleného pobytu po dobu nejvýše 90 dní,

vstup za účelem průjezdu přes území daného členského státu nebo více členských států;

e)

„legálně pobývající osobou“ občan Republiky Srbsko, který je na základě právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů oprávněn pobývat na území členského státu po dobu delší než 90 dnů.

Článek 4

Doklady potvrzující účel cesty

1.   Pro níže uvedené kategorie občanů Republiky Srbsko postačují k doložení účelu cesty na území druhé strany tyto dokumenty:

a)

u členů oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Republice Srbsko účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi:

dopis orgánu Republiky Srbsko potvrzující, že žadatel je členem její delegace, která cestuje na území druhé strany za účelem účasti na výše uvedených akcích, s přiloženou kopií oficiálního pozvání;

b)

u podnikatelů a zástupců obchodních organizací:

písemná žádost hostitelské právnické osoby nebo společnosti, organizace nebo jejich kanceláře či pobočky, orgánu státní správy nebo místní samosprávy členských států nebo organizačních výborů obchodních a průmyslových výstav, konferencí a sympózií pořádaných na území členských států a zaštítěných obchodní komorou Republiky Srbsko;

c)

u řidičů vozidel registrovaných v Republice Srbsko provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících mezi územím Republiky Srbsko a členských států:

písemná žádost národní společnosti nebo sdružení dopravců Republiky Srbsko zajišťujících mezinárodní silniční dopravu s uvedením účelu, trvání a četnosti cest;

d)

u posádek vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv jedoucích na území členských států:

písemná žádost příslušné železniční společnosti Republiky Srbsko s uvedením účelu, doby trvání a četnosti cest;

e)

u novinářů:

osvědčení či jiný doklad vydaný profesní organizací, který prokazuje, že dotyčná osoba je kvalifikovaným novinářem, a doklad vydaný jeho zaměstnavatelem, v němž je uvedeno, že účelem cesty je výkon novinářské práce;

f)

u účastníků vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů:

písemná žádost hostitelské organizace o účast na těchto akcích;

g)

u žáků, studentů, postgraduálních studentů a doprovázejících učitelů, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, a to i v rámci výměnných programů a jiných školských činností:

písemná žádost nebo osvědčení o zápisu vydané hostitelskou univerzitou, vysokou školou nebo školou, anebo studentský průkaz či osvědčení o zapsaných předmětech;

h)

u účastníků mezinárodních sportovních akcí a jejich odborného doprovodu:

písemná žádost hostitelské organizace: příslušných orgánů, národních sportovních federací a národních olympijských výborů členských států;

i)

u účastníků oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými obcemi a městy:

písemná žádost vedoucího správního úřadu nebo starosty těchto obcí a měst;

j)

u blízkých příbuzných – manželů a manželek, dětí (včetně osvojených), rodičů (včetně opatrovníků), prarodičů a vnuků a vnuček – navštěvujících občany Republiky Srbsko legálně pobývající na území členského státu:

písemná žádost hostitelské osoby;

k)

u osob navštěvujících vojenské a občanské hřbitovy:

úřední doklad potvrzující existenci a udržování hrobu, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbeným;

l)

u osob navštěvujících pohřební obřady:

úřední doklad potvrzující úmrtí, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbívaným;

m)

u osob cestujících ze zdravotních důvodů a nutného doprovodu:

úřední doklad zdravotnického zařízení potvrzující nezbytnost lékařského ošetření v tomto zařízení a nezbytnost doprovodu a doklad dostatečných finančních prostředků na úhradu lékařského ošetření;

n)

u zástupců organizací občanské společnosti, kteří cestují za účelem vzdělávacích kursů, seminářů, konferencí, a to i v rámci v rámci výměnných programů:

písemná žádost hostitelské organizace, potvrzení, že dotyčná osoba zastupuje organizaci občanské společnosti, a osvědčení o založení této organizace z příslušného rejstříku vydané státním orgánem v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

o)

u představitelů náboženských společností v Republice Srbsko:

písemná žádost příslušné náboženské společnosti registrované v Republice Srbsko s uvedením účelu, doby trvání a četnosti cest;

p)

u členů profesních organizací účastnících se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí pořádaných na území členského státu:

písemná žádost hostitelské organizace potvrzující, že se dotčená osoba účastní dané akce;

q)

u osob cestujících jako turisté:

potvrzení nebo poukaz od cestovní kanceláře akreditované členským státem v rámci místní konzulární spolupráce, který potvrzuje rezervaci organizovaného zájezdu.

2.   Písemná žádost uvedená v odstavci 1 tohoto článku obsahuje tyto údaje:

a)

v případě pozvané osoby – jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, občanství, číslo dokladu totožnosti, doba a účel cesty, počet vstupů a případně jména spolucestujícího manžela nebo manželky a dětí;

b)

v případě zvoucí osoby – jméno a příjmení a adresa; nebo

c)

v případě zvoucí právnické osoby, společnosti či organizace – plný název a adresa a

vystavila-li pozvání organizace, jméno a funkce osoby, která pozvání podepsala,

je-li zvoucí osoba právnickou osobou, společností nebo kanceláří či jejich pobočkou usazenou na území členského státu, registrační číslo podle vnitrostátních právních předpisů dotyčného členského státu.

3.   Pro kategorie osob uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou všechny kategorie víz vydávány zjednodušeným postupem, aniž by se vyžadovalo další zdůvodňování, pozvání či jiné potvrzení účelu cesty, které vyžadují právní předpisy členských států.

Článek 5

Udělování víz pro více vstupů

1.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností až do pěti let těmto kategoriím občanů:

a)

členům ústřední vlády a parlamentu a provinčních/regionálních vlád a zastupitelských sborů, ústavního soudu a nejvyššího kasačního soudu, jestliže je tato dohoda neosvobozuje od vízové povinnosti, při výkonu jejich povinností, s platností omezenou na jejich funkční období, pokud je kratší pěti let;

b)

stálým členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Republice Srbsko účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi;

c)

manželům nebo manželkám a dětem (včetně osvojených), které nedosáhly věku 21 let nebo nejsou zaopatřené, a rodičům navštěvujícím občany Republiky Srbsko legálně pobývající na území členského státu, s platností omezenou na dobu platnosti jejich povolení k pobytu.

2.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností až do jednoho roku následujícím kategoriím občanů za podmínky, že v průběhu předchozího roku získali nejméně jedno vízum, využili ho v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu a mají důvody k žádosti o vízum pro více vstupů:

a)

členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Republice Srbsko pravidelně účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi;

b)

podnikatelům a zástupcům obchodních organizací, kteří pravidelně cestují do členských států;

c)

řidičům vozidel registrovaných v Republice Srbsko provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících mezi územím Republiky Srbsko a členských států;

d)

posádkám vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích jedoucích na území členských států;

e)

novinářům;

f)

účastníkům vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů, kteří pravidelně cestují do členských států;

g)

studentům a postgraduálním studentům, kteří pravidelně cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, a to i v rámci výměnných programů;

h)

účastníkům mezinárodních sportovních akcí a jejich odbornému doprovodu;

i)

účastníkům oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými obcemi a městy;

j)

osobám cestujícím ze zdravotních důvodů a nutnému doprovodu;

k)

zástupcům organizací občanské společnosti, kteří pravidelně cestují do členských států za účelem vzdělávacích kursů, seminářů, konferencí, a to i v rámci výměnných programů;

l)

představitelům náboženských společností registrovaných v Republice Srbsko, kteří pravidelně cestují do členských států;

m)

příslušníkům svobodných povolání účastnícím se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí, kteří pravidelně cestují do členských států.

3.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností alespoň dva roky a nejvýše pět let kategoriím osob uvedeným v odstavci 2 tohoto článku za podmínky, že v průběhu předchozích dvou let využily jednoroční vízum pro více vstupů v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu a důvody k žádosti o víza pro více vstupů nadále platí.

4.   Celková doba pobytu osob uvedených v odstavcích 1 až 3 tohoto článku na území členských států nepřekročí 90 dnů během 180denního období.

Článek 6

Poplatky za vyřízení žádostí o víza

1.   Za vyřízení žádosti o vízum pro občany Republiky Srbsko se stanoví poplatek ve výši 35 EUR.

Výše uvedenou částku lze přezkoumat postupem podle čl. 14 odst. 4.

Pokud by Republika Srbsko znovu zavedla vízovou povinnost pro občany EU, nebude poplatek za udělení víza účtovaný Republikou Srbsko vyšší než 35 EUR nebo než dohodnutá částka, pokud bude poplatek přezkoumán postupem podle čl. 14 odst. 4.

2.   Od poplatků za vyřízení žádostí o víza jsou osvobozeny tyto kategorie osob:

a)

členové oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Republice Srbsko účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi;

b)

členové ústřední vlády a parlamentu a provinčních/regionálních vlád a zastupitelských sborů, ústavního soudu a nejvyššího kasačního soudu, jestliže je tato dohoda neosvobozuje od vízové povinnosti;

c)

účastníci vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů;

d)

žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, a to i v rámci výměnných programů a jiných školských činností;

e)

účastníci mezinárodních sportovních akcí a jejich odborný doprovod;

f)

účastníci oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými obcemi a městy;

g)

invalidní osoby a jejich doprovod, pokud je nutný;

h)

zástupci organizací občanské společnosti cestující za účelem setkání, seminářů, výměnných programů nebo vzdělávacích kurzů;

i)

osoby, které předložily doklady dosvědčující, že jejich cesta je nutná z humanitárních důvodů, včetně naléhavého léčení, a jejich doprovod nebo osoby cestující na pohřeb blízkého příbuzného nebo na návštěvu vážně nemocného blízkého příbuzného;

j)

novináři;

k)

řidiči vozidel registrovaných v Republice Srbsko provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících mezi územím Republiky Srbsko a členských států;

l)

posádky vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv jedoucích na území členských států;

m)

blízcí příbuzní – manželé a manželky, děti (včetně osvojených), rodiče (včetně opatrovníků), prarodiče a vnuci a vnučky– občanů Republiky Srbsko legálně pobývajících na území členského státu;

n)

představitelé náboženských společností registrovaných v Republice Srbsko, kteří pravidelně cestují do členských států;

o)

členové profesních organizací účastnící se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí pořádaných na území členského státu;

p)

důchodci;

q)

děti do šesti let věku.

3.   Odchylně od odstavce 1 výše mohou Bulharsko a Rumunsko, na něž se vztahuje schengenské acquis, ale které dosud nevydávají schengenská víza, upustit u občanů Republiky Srbsko od poplatků za vyřízení žádosti o jejich krátkodobé vízum až do dne, který bude stanoven rozhodnutím Rady jako datum pro jejich úplné provedení schengenského acquis v oblasti vízové politiky.

Článek 7

Lhůty pro vyřízení žádostí o víza

1.   Diplomatické mise a konzuláty členských států rozhodnou o žádosti o udělení víz do 10 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti a dokladů potřebných k udělení víza.

2.   Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o víza lze v jednotlivých případech prodloužit až na 30 kalendářních dnů, zvláště když je potřebné další prozkoumání žádosti.

3.   V naléhavých případech lze lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o víza zkrátit na tři pracovní dny i méně.

Článek 8

Odjezd v případě ztracených či odcizených dokladů

Občané Evropské unie a Republiky Srbsko, kteří ztratí své doklady totožnosti nebo jimž jsou tyto doklady odcizeny v době jejich pobytu na území Republiky Srbsko či členských států, mohou toto území opustit bez víz či jiného povolení na základě platných dokladů totožnosti opravňujících k překročení hranic a vystavených diplomatickými misemi nebo konzulárními úřady členských států nebo Republiky Srbsko.

Článek 9

Prodloužení víz za mimořádných okolností

Občanům Republiky Srbsko, kteří z důvodů vyšší moci nemají možnost opustit území členských států do doby uvedené v jejich vízech, se časová platnost jejich víz bezplatně prodlouží v souladu s právními předpisy uplatňovanými přijímajícím státem na dobu potřebnou k jejich návratu do státu, kde mají trvalý pobyt.

Článek 10

Diplomatické pasy

1.   Občané Republiky Srbsko, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, smějí vstupovat na území členských států, projíždět jím a opouštět je bez víz.

2.   Osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku smějí pobývat na území členských států nejdéle 90 dnů během 180denního období.

Článek 11

Územní platnost víz

S výhradou vnitrostátních pravidel a předpisů týkajících se národní bezpečnosti členských států a s výhradou pravidel EU upravujících víza s omezenou územní platností mají občané Republiky Srbsko právo cestovat po území členských států za stejných podmínek jako občané Evropské unie.

Článek 12

Smíšený výbor pro správu dohody

1.   Strany zřídí Odborný smíšený výbor (dále jen „výbor“) složený ze zástupců Evropského společenství a Republiky Srbsko. Společenství zastupuje Komise Evropských společenství, které jsou nápomocni odborníci z členských států.

2.   Výbor plní zejména tyto úkoly:

a)

sleduje provádění této dohody;

b)

navrhuje změny této dohody nebo dodatky k ní;

c)

urovnává spory vyplývající z výkladu či uplatňování ustanovení této dohody.

3.   Výbor se schází podle potřeby na žádost některé smluvní strany, nejméně však jednou ročně.

4.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 13

Vztah této dohody k dvoustranným dohodám mezi členskými státy a Republikou Srbsko

1.   Po svém vstupu v platnost má tato dohoda přednost před ustanoveními jakékoli dvoustranné či mnohostranné dohody uzavřené mezi členskými státy a Republikou Srbsko, pokud ustanovení těchto dohod či ujednání upravují záležitosti, které jsou upraveny touto dohodou.

2.   Ustanovení dvoustranných dohod nebo ujednání mezi jednotlivými členskými státy a Republikou Srbsko podepsaných před 1. lednem 2007 upravující osvobození držitelů služebních pasů od vízové povinnosti budou dále platná po dobu pěti let od vstupu této dohody v platnost, aniž je tím dotčeno právo dotyčných členských států nebo Republiky Srbsko v průběhu uvedené doby pěti let tyto dvoustranné dohody vypovědět nebo pozastavit jejich uplatňování.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

1.   Strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými postupy a tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení zmíněných postupů.

2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku vstupuje tato dohoda v platnost až dnem vstupu v platnost dohody mezi Republikou Srbsko a Evropským společenstvím o zpětném předávání, nastane-li tento den později než den uvedený v odstavci 1 tohoto článku.

3.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, pokud nebude vypovězena podle odstavce 6 tohoto článku.

4.   Tuto dohodu lze měnit na základě písemného souhlasu stran. Změny vstoupí v platnost poté, co se strany vzájemně informují o ukončení postupů nezbytných pro tento účel.

5.   Každá strana může pozastavit uplatňování této dohody zcela nebo zčásti z důvodů veřejného pořádku, ochrany národní bezpečnosti nebo ochrany veřejného zdraví. Rozhodnutí o pozastavení musí být doručeno druhé straně nejpozději 48 hodin před jeho účinností. Strana, která pozastavila uplatňování této dohody, bezodkladně informuje druhou stranu, jakmile důvody pozastavení pominou.

6.   Každá strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé straně. Dohoda pozbývá platnosti 90 dnů po dni doručení tohoto oznámení.

V Bruselu dne osmnáctého září dva tisíce sedm ve dvou vyhotoveních v každém z úředních jazyků stran, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image

PŘÍLOHA

PROTOKOL K DOHODĚ O ČLENSKÝCH STÁTECH, KTERÉ PLNĚ NEUPLATŇUJÍ SCHENGENSKÉ ACQUIS

Ty členské státy, které jsou sice vázány schengenským acquis, ale které dosud až do příslušného rozhodnutí Rady nevydávají schengenská víza, vydávají vnitrostátní víza, jejichž platnost je omezena na jejich vlastní území.

Tyto členské státy mohou jednostranně uznat schengenská víza a povolení k pobytu za účelem průjezdu přes svá území v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES ze dne 14. června 2006.

Vzhledem k tomu, že se rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES ze dne 14. června 2006 nevztahuje na Rumunsko a Bulharsko, navrhne Evropská komise ustanovení, aby se těmto zemím umožnilo za účelem průjezdu přes svá území jednostranně uznávat schengenská víza a povolení k pobytu a další obdobné doklady vydané ostatními členskými státy, které ještě nejsou plně začleněny do schengenského prostoru.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁNSKA

Strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na postupy pro udělování víz diplomatickými misemi a konzulárními úřady Dánského království.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Dánského království a Republiky Srbsko bezodkladně uzavřely dvoustrannou dohodu o usnadnění udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ A IRSKA

Strany berou na vědomí, že tato dohoda se nevztahuje na Spojené království a Irsko.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Spojeného království, Irska a Republiky Srbsko uzavřely dvoustranné dohody o usnadnění udělování víz.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ISLANDU A NORSKA

Strany berou na vědomí úzké vztahy mezi Evropským společenstvím a Norskem a Islandem, zejména na základě dohody ze dne 18. května 1999 o přidružení těchto zemí k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Norska, Islandu a Republiky Srbsko bezodkladně uzavřely dvoustranné dohody o usnadnění udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE A LICHTENŠTEJNSKA

(v případě potřeby)

Jestliže v době, kdy budou uzavřena jednání s Republikou Srbsko, bude v platnosti Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a protokoly k této dohodě týkající se Lichtenštejnska, mělo by se obdobné prohlášení učinit také ve vztahu ke Švýcarsku a Lichtenštejnsku.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O PŘEZKUMU VÍZOVÉ POVINNOSTI PRO DRŽITELE SLUŽEBNÍCH PASŮ

Vzhledem k tomu, že osvobození držitelů služebních pasů od vízové povinnosti upravené dvoustrannými dohodami nebo ujednáními mezi jednotlivými členskými státy a Republikou Srbsko podepsanými před 1. lednem 2007 budou dále platná po dobu pěti let od vstupu dohody v platnost, aniž je tím dotčeno právo dotyčných členských států nebo Republiky Srbsko v průběhu uvedené doby pěti let tyto dvoustranné dohody vypovědět nebo pozastavit jejich uplatňování, přezkoumá Evropské společenství situaci držitelů služebních pasů do čtyř let po vstupu dohody v platnost s ohledem na její možné změny za tímto účelem postupem podle čl. 14 odst. 4.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O PŘÍSTUPU ŽADATELŮ O VÍZA A O HARMONIZACI INFORMACÍ O POSTUPECH PŘI UDĚLOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH VÍZ A DOKLADŮ, KTERÉ SE PŘEDKLÁDAJÍ PŘI ŽÁDOSTECH O KRÁTKODOBÁ VÍZA

Evropské společenství, uznávajíc důležitost průhlednosti pro žadatele o víza, připomíná, že legislativní návrh na přepracování Společné konzulární instrukce o vízech pro diplomatické mise a konzulární úřady byl Evropskou komisí přijat dne 19. července 2006, v současné době se projednává mezi Evropským parlamentem a Radou a stanoví vypracování podmínek o přístupu žadatelů o víza do diplomatických misí a konzulárních úřadů členských států.

Co se týče informací, které mají být poskytnuty žadatelům o víza, domnívá se Evropské společenství, že by měla být přijata vhodná opatření:

Vedoucí obecně k vypracování základních informací pro žadatele o postupech a podmínkách pro podávání žádostí o víza a o platnosti udělených víz;

Vedoucí k tomu, aby Evropské společenství vypracovalo seznam minimálních požadavků s cílem zajistit, aby srbští žadatelé obdrželi ucelené a jednotné základní informace a aby se od nich vyžadovalo předložení v zásadě stejných podkladů.

Výše uvedené informace, včetně seznamu cestovních kanceláří akreditovaných v rámci místní konzulární spolupráce, je třeba veřejně šířit (na informačních tabulích konzulárních úřadů, formou letáků, na internetových stránkách atd.).

Diplomatické mise a konzulární úřady členských států poskytují v jednotlivých případech informace o stávajících možnostech usnadnění udělování krátkodobých víz, podle schengenského acquis.

Evropské společenství bere na vědomí, že srbské orgány vyjádřily připravenost být nápomocny při šíření výše uvedených informací.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ O USNADNĚNÍCH PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A ŽADATELE V DOBRÉ VŮLI

Evropské společenství bere na vědomí návrh Republiky Srbsko na širší definici pojmu rodinného příslušníka, který by měl těžit ze usnadnění udělování víz, i důležitost, kterou Republika Srbsko přikládá usnadnění pohybu této kategorie osob.

S cílem usnadnit mobilitu vyššího počtu osob, které mají rodinné vztahy (především sourozenci a jejich potomci) se srbskými občany legálně pobývajícími na území členských států, vyzývá Evropské společenství konzulární úřady členských států, aby plně využívaly stávající možnosti acquis communautaire pro usnadnění udělování víz pro tuto kategorii osob, především včetně zjednodušení požadavků na předkládání dokladů žadateli a osvobození od poplatků za vyřízení žádosti, a aby ve vhodných případech udělovaly víza pro více vstupů.

Evropské společenství rovněž vyzývá konzulární úřady členských států, aby tyto možnosti usnadnění udělování víz plně využívaly i u žadatelů v dobré víře.

POLITICKÉ PROHLÁŠENÍ BULHARSKA, MAĎARSKA A RUMUNSKA O MALÉM POHRANIČNÍM STYKU

Bulharsko, Maďarsko a Rumunsko vyslovují ochotu zahájit jednání o dvoustranných dohodách s Republikou Srbsko za účelem zavedení malého pohraničního styku zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva.


Top