EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1392

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1392/2007 ze dne 13. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o předávání údajů z národních účtů (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 324, 10.12.2007, p. 1–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1392/oj

10.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 324/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1392/2007

ze dne 13. listopadu 2007,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o předávání údajů z národních účtů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (3) obsahuje referenční rámec týkající se společných norem, definic, klasifikací a účetních pravidel pro sestavování účtů členských států podle statistických předpisů Společenství tak, aby bylo možné získat výsledky porovnatelné mezi členskými státy. Evropský systém účtů z roku 1995 zřízený uvedeným nařízením je označován jako „ESA 95“.

(2)

Pro provádění měnové politiky v rámci hospodářské a měnové unie (dále jen „HMU“), pro účinnou koordinaci hospodářských politik a pro účely strukturální a makroekonomické politiky je potřebný komplexní soubor srovnatelných, věcně odpovídajících a aktuálních údajů z národních účtů.

(3)

Příloha B nařízení (ES) č. 2223/96 obsahuje soubor tabulek s údaji z národních účtů, které mají být předány pro účely Společenství ve stanovených lhůtách. Kromě toho stanoví následující nařízení, že se Komisi musí předat další dodatečné údaje, jedná se o: nařízení Komise (ES) č. 264/2000 ze dne 3. února 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o konjunkturální statistiku veřejných financí (4), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2002 ze dne 10. června 2002 o čtvrtletních nefinančních účtech vládních institucí (5), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 501/2004 ze dne 10. března 2004 o čtvrtletních finančních účtech vládních institucí (6), nařízení Rady (ES) č. 1222/2004 ze dne 28. června 2004 o sestavování a předávání údajů o čtvrtletním veřejném zadlužení (7) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005 ze dne 6. července 2005 o sestavování čtvrtletních nefinančních účtů podle institucionálních sektorů (8). Toto nařízení se nevztahuje na údaje uvedené v uvedených nařízeních. Všechny tabulky a údaje uvedené ve všech šesti nařízeních uvedených v tomto bodu odůvodnění však tvoří společně celý program předávání údajů z národních účtů.

(4)

Program předávání údajů z národních účtů by měl být aktualizován tak, aby byly zohledněny měnící se potřeby uživatelů a nové politické priority a rozvoj nových hospodářských činností v Evropské unii.

(5)

Program předávání údajů z národních účtů by měl zohlednit zásadní politické a statistické změny, ke kterým v některých členských státech během referenčního období tohoto programu došlo.

(6)

Zpráva Hospodářského a finančního výboru o stavu požadavků na informace v HMU ze dne 25. května 2004, kterou schválila Rada dne 2. června 2004, zdůraznila potřebu pozměnit program předávání údajů tak, aby odpovídal požadavkům akčního plánu HMU a Lisabonské strategii.

(7)

Spolehlivý statistický základ o složení veřejných rozpočtů je nezbytný pro hospodářskou reformu v souladu s Lisabonskou strategií a předávání údajů o zdraví, vzdělávání a sociální ochraně by pomohlo k jejímu uskutečnění. Poskytování těchto údajů by mělo být povinné po uplynutí období, kdy jsou tyto informace poskytovány dobrovolně.

(8)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření společných statistických norem, které umožní vytváření harmonizovaných údajů z národních účtů, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto ho může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy a Výboru pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 3 nařízení (ES) č. 2223/96 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) účty a tabulky uvedené v příloze B ve lhůtách stanovených pro každou tabulku, není-li v této příloze stanoveno jinak.“

Článek 2

Příloha B nařízení (ES) č. 2223/96 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 13. listopadu 2007.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Úř. věst. C 55, 7.3.2006, s. 61.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 22. října 2007.

(3)  Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Úř. věst. L 180, 18.7.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 29, 4.2.2000, s. 4.

(5)  Úř. věst. L 179, 9.7.2002, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 233, 2.7.2004, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 22.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA B

PROGRAM PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ Z NÁRODNÍCH ÚČTŮ

Přehled tabulek

Tabulka č.

Předmět tabulek

Lhůta pro předložení T + měsíce (jsou-li uvedeny, dny)

První předání

Sledované období (1)

1

Hlavní roční souhrnné ukazatele

70 dní

2007

od roku 1990

2008

1980–1989

1

Hlavní čtvrtletní souhrnné ukazatele

70 dní

2007

od 1. čtvrtletí 1990

 

 

2

Hlavní roční souhrnné ukazatele za vládní instituce

3/9

2007

od roku 1995

3

Tabulky podle odvětví

9/21

2007

od roku 1990

2008

1980–1989

5

Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu

9

2007

od roku 1990

2008

1980–1989

6

Finanční účty podle sektorů (transakce)

9

2007

od roku 1995

7

Rozvahy finančních aktiv a závazků

9

2007

od roku 1995

8

Roční nefinanční účty podle sektorů

9

2007

od roku 1995

9

Podrobné členění daňových příjmů podle sektorů

9

2007

od roku 1995

10

Tabulky podle odvětví a podle regionů, NUTS II

24

2007

od roku 1995

11

Výdaje vládních institucí podle účelu

12

2007

od roku 1995

12

Tabulky podle odvětví a podle regionů, NUTS III

24

2007

od roku 1995

13

Účty domácností podle regionů, NUTS II

24

2007

od roku 1995

15

Tabulka dodávek v základních cenách včetně transformace do kupních cen, A60 x P60

36

2007

od roku 2000

16

Tabulka užití v kupních cenách, A60 x P60

36

2007

od roku 2000

17

Symetrická tabulka vstupů a výstupů v základních cenách, P60 x P60, jednou za pět let

36

2008

od roku 2000

18

Symetrická tabulka vstupů a výstupů za domácí výrobu v základních cenách, P60 x P60, jednou za pět let

36

2008

od roku 2000

19

Symetrická tabulka vstupů a výstupů pro dovoz v základních cenách P60 x P60, jednou za pět let

36

2008

od roku 2000

20

Kombinační třídění dlouhodobých aktiv podle odvětví a podle produktů, A17 x AN_F6, jednou ročně

24

2007

od roku 2000

22

Kombinační třídění tvorby hrubého fixního kapitálu podle odvětví a produktů, A17 x AN_F6, jednou ročně

24

2007

od roku 1995

26

Rozvahy nefinančních aktiv

24

2007

od roku 1995

t = referenční období (rok nebo čtvrtletí)


Tabulka 1 –   Hlavní roční a čtvrtletní (2) souhrnné ukazatele

Kód

Seznam proměnných

Členění (3)

Běžné ceny

Ceny předchozího roku a zřetězené objemy

Přidaná hodnota a hrubý domácí produkt

B.1g

1.

Hrubá přidaná hodnota v základních cenách

A6

x

x

D.21

2.

a)

Daně z produktů (4)

 

x

x

D.31

 

b)

Dotace na produkty (4)

 

x

x

B.1*g

3.

Hrubý domácí produkt v tržních cenách

 

x

x

Výdaje na hrubý domácí produkt

P.3

4.

Celkové výdaje na konečnou spotřebu

 

x

x

P.3

5.

a)

Výdaje na konečnou spotřebu domácností (domácí pojetí)

Trvalost (5)

x

x

P.3

 

b)

Výdaje na konečnou spotřebu domácností (národní pojetí)

 

x

x

P.3

6.

Výdaje na konečnou spotřebu NISD

 

x

x

P.3

7.

Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí

 

x

x

P.31

 

a)

Výdaje na individuální spotřebu

 

x

x

P.32

 

b)

Výdaje na kolektivní spotřebu

 

x

x

P.4

8.

Skutečná konečná spotřeba domácností

 

x

x

P41

 

a)

Skutečná individuální spotřeba

 

x

x

P.5

9.

Tvorba hrubého kapitálu

 

x

x

P.51

 

a)

Tvorba hrubého fixního kapitálu

AN_F6 (6)

x

x

P.52

 

b)

Změna stavu zásob

 

x

x (7)

P.53

 

c)

Čisté pořízení cenností

 

x

x (7)

P.6

10.

Vývoz zboží (FOB) a služeb

 

x

x

P.61

 

a)

Vývoz zboží

 

x

x

P.62

 

b)

Vývoz služeb

 

x

x

 

 

Členské státy EU a instituce EU (8)

 

x

x

 

 

Členské státy EU (8)

 

x

x

 

 

Členové HMU (8)

 

x

x

 

 

Instituce EU (8)  (9)

 

x

x

 

 

Třetí země a mezinárodní organizace (8)

 

x

x

P.7

11.

Dovoz zboží (FOB) a služeb

 

x

x

P.71

 

a)

Dovoz zboží

 

x

x

P.72

 

b)

Dovoz služeb

 

x

x

 

 

Členské státy EU a instituce EU (8)

 

x

x

 

 

Členské státy EU (8)

 

x

x

 

 

Členové HMU (8)

 

x

x

 

 

Instituce EU (8)  (9)

 

x

x

 

 

Třetí země a mezinárodní organizace (8)

 

x

x

B.11

12.

Saldo zahraničního obchodu se zbožím a službami

 

x

x

Důchody, úspory a čisté půjčky

B.2g + B.3g

13.

Hrubý provozní přebytek a hrubý smíšený důchod

 

x

 

D.2

14.

Daně z výroby a dovozu

 

x

 

D.3

15.

Dotace na výrobu a dovoz

 

x

 

D.1_D.4

16.

a)

Prvotní důchody od zbytku světa, příjmové

 

x

(x)

D.1_D.4

 

b)

Prvotní důchody zbytku světa, výdajové

 

x

(x)

B.5*g

17.

Hrubý národní důchod v tržních cenách

 

x

(x)

K.1

18.

Spotřeba fixního kapitálu

 

x

x

B.5*n

19.

Čistý národní důchod v tržních cenách

 

x

(x)

D.5, D. 6, D.7

20.

a)

Běžné transfery od zbytku světa, příjmové

 

x

(x)

D.5, D. 6, D.7

 

b)

Běžné transfery zbytku světa, výdajové

 

x

(x)

B.6n

21.

a)

Disponibilní důchod, čistý

 

x

(x)

B.6g

 

b)

Disponibilní důchod, hrubý

 

x

(x)

D.8

22.

Úprava o změny čistého podílu domácností na rezervách penzijních fondů

 

x

(x)

B.8n

23.

Národní úspory, čisté

 

x

 

D.9

24.

a)

Kapitálové transfery od zbytku světa, příjmové

 

x

 

D.9

 

b)

Kapitálové transfery zbytku světa, výdajové

 

x

 

K.2

25.

Čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

 

x

 

B.9

26.

Čisté půjčky nebo čisté výpůjčky, národní

 

x

 

Obyvatelstvo, zaměstnanost, náhrady zaměstnancům

 

27.

Údaje o obyvatelstvu a zaměstnanosti

 

 

 

 

 

a)

Obyvatelstvo celkem (v tis. osob)

 

 

 

 

 

b)

Nezaměstnané osoby (v tis. osob) (9)

 

 

 

 

 

c)

Zaměstnanost v rezidentských výrobních jednotkách (počet zaměstnaných osob v tis., počet odpracovaných hodin v tis. a počet pracovních míst v tis (9).) a zaměstnanost rezidentů (počet osob v tis.)

A6  (10)

 

 

 

 

d)

Osoby samostatně výdělečně činné

A6  (10)

 

 

 

 

e)

Zaměstnanci

A6  (10)

 

 

D.1

28.

Náhrady zaměstnancům pracujícím v rezidentských výrobních jednotkách a náhrady rezidentským zaměstnancům

A6  (10)

x

 

D.11

 

a)

Mzdy a platy

A6  (10)

x

 

(x) V reálných hodnotách.

A6 NACE A6 včetně „z toho zpracovatelský průmysl“. Zpětné údaje pro „zpracovatelský průmysl“ počínaje rokem 1990.


Tabulka 2 –   Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce

Kód

Transakce

Sektory a subsektory (11)  (12)

P.1

Produkce

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12

Tržní produkce a produkce pro vlastní konečné užití

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.13

Ostatní netržní produkce

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.131

Platby za ostatní netržní produkci

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.132

Ostatní netržní produkce, ostatní

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12 + P.131

Tržní produkce, produkce pro vlastní konečné užití a platby za ostatní netržní produkci

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Mezispotřeba

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1g

Přidaná hodnota, hrubá

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K.1

Spotřeba fixního kapitálu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1n

Přidaná hodnota, čistá

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Náhrady zaměstnancům, výdajové

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29

Ostatní daně z výroby, výdajové

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.39

Ostatní dotace na výrobu, příjmové

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.2n

Provozní přebytek, čistý

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.2

Daně z výroby a dovozu, příjmové

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Důchod z vlastnictví, příjmový (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Dotace, výdajové

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Důchod z vlastnictví, výdajový (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

z toho subsektoru centrální vládní instituce (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

z toho subsektoru národní vládní instituce (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

z toho subsektoru místní vládní instituce (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

z toho subsektoru fondy sociálního zabezpečení (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

D. 41

Úroky, výdajové

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.42 + D.43 + D.44 + D.45

Ostatní důchody z vlastnictví, výdajové

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.5n

Saldo prvotních důchodů

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Běžné daně z důchodů, jmění a jiné, příjmové

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.61

Sociální příspěvky, příjmové

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.611

Skutečné sociální příspěvky

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.612

Imputované sociální příspěvky

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Ostatní běžné transfery, příjmové (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Běžné daně z důchodů, jmění a jiné, výdajové

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62

Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery, výdajové

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.6311 + D.63121 + D.63131

Naturální sociální transfery týkající se výdajů na produkty poskytované domácnostem prostřednictvím tržních výrobců, výdajové

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery a naturální sociální transfery týkající se výdajů na produkty poskytované domácnostem prostřednictvím tržních výrobců, výdajové

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Ostatní běžné transfery, výdajové (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

z toho subsektoru centrální vládní instituce (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

z toho subsektoru národní vládní instituce (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

z toho subsektoru místní vládní instituce (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

z toho subsektoru fondy sociálního zabezpečení (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

B.6n

Disponibilní důchod, čistý

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Výdaje na konečnou spotřebu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.31

Výdaje na individuální spotřebu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.32

Výdaje na kolektivní spotřebu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.8

Úprava o změny čistého podílu domácností na rezervách penzijních fondů

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8g

Úspory, hrubé

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8n

Úspory, čisté

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Kapitálové transfery, příjmové (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.91

Kapitálové daně

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92 + D.99

Ostatní kapitálové transfery a investiční dotace, příjmové

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Kapitálové transfery, výdajové (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1311

z toho subsektoru centrální vládní instituce (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

z toho subsektoru národní vládní instituce (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

z toho subsektoru místní vládní instituce (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

z toho subsektoru fondy sociálního zabezpečení (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

P.5

Tvorba hrubého kapitálu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

Tvorba hrubého fixního kapitálu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.52 + P.53

Změna stavu zásob a čisté pořízení cenností

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K2

Čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5 + K.2

Tvorba hrubého kapitálu a čisté pořízení nefinančních nevyráběných aktiv

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Čisté půjčky (+)/čisté výpůjčky (–)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TE

Celkové výdaje

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TR

Celkové příjmy

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.995

Kapitálové transfery od vládních institucí příslušným sektorům představující daně a sociální příspěvky vyměřené, jejichž výběr je však nepravděpodobný (13)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_D41

Úroky včetně toků na swapy a dohody o budoucích úrokových sazbách (FRA)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B9

Čisté půjčky (+)/Čisté výpůjčky (–) v rámci postupu při nadměrném schodku (EDP)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tabulka 3 –   Tabulky podle odvětví

Kód

Seznam proměnných

Členění (14)  (15)

Běžné ceny

Ceny předchozího roku a zřetězené objemy

Produkce

P.1

1.

Produkce v základních cenách podle odvětví

A31/A60

x

 

P.2

2.

Mezispotřeba v nákupních cenách podle odvětví

A31/A60

x

 

B.1g

3.

Hrubá přidaná hodnota v základních cenách podle odvětví

A31/A60

x

x

K.1

4.

Spotřeba fixního kapitálu podle odvětví

A31/A60

x

x

B.2n + B.3n

5.

Čistý provozní přebytek a čistý smíšený důchod

A31/A60

x

 

D.29-D.39

6.

Ostatní daně z výroby snížené o ostatní dotace na výrobu

A31/A60

x

 

Tvorba kapitálu

P.5

5.

Tvorba hrubého kapitálu podle odvětví (16)

A6

x

x

P.51

 

a)

Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví

A31/A60

x

x

 

 

Členění podle dlouhodobých aktiv AN_F6

 

x

x

 

 

z toho obydlí a ostatní budovy a stavby

A31/A60

x

x

P.52 + P.53

 

b)

Změna stavu zásob a čisté pořízení cenností podle odvětví (16)

A6

x

x (17)

P.52

 

z toho změna stavu zásob (18)

 

x

x (17)

P.53

 

z toho čisté pořízení cenností (18)

 

x

x (17)

Zaměstnanost a náhrady zaměstnancům

 

6.

Zaměstnanost podle odvětví

(počet osob v tis., počet odpracovaných hodin v tis. (19) a počet pracovních míst v tis. (18))

A31/A60

 

 

 

 

a)

Osoby samostatně výdělečně činné podle odvětví

A31/A60

 

 

 

 

b)

Zaměstnanci podle odvětví

A31/A60

 

 

 

 

z toho v sektoru vládní instituce (S.13) (20)

 

 

 

 

 

z toho v ostatních sektorech (S.11 + S.12 + S.14 + S.15) (20)

 

 

 

D.1

7.

Náhrady zaměstnancům podle odvětví

A31/A60

x

 

D.11

 

a)

Mzdy a platy podle odvětví

A31/A60

x

 

AN_F6

:

Členění dlouhodobých aktiv:

AN1111

Obydlí

AN1112

Ostatní budovy a stavby

AN11131

Dopravní prostředky

AN11132

Ostatní stroje a zařízení

z toho:

AN111321 Kancelářská technika a hardware

AN111322

Rádiová, televizní a spojová zařízení

AN1114

Pěstovaná aktiva

AN112

Dlouhodobá nehmotná aktiva

z toho:

AN1122 Počítačové programové vybavení


Tabulka 5 –   Výdaje na konečnou spotřebu domácností

Kód

Seznam proměnných

Členění

Běžné ceny

Ceny předchozího roku a zřetězené objemy

P.3

1.

Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu

skupiny COICOP

x

x

P.3

2.

Výdaje na konečnou spotřebu rezidentských a nerezidentských domácností na ekonomickém území

 

x

x

P.33

3.

Výdaje na konečnou spotřebu rezidentských domácností ve zbytku světa

 

x

x

P.34

4.

Výdaje na konečnou spotřebu nerezidentských domácností na ekonomickém území

 

x

x

P.3

5.

Výdaje na konečnou spotřebu rezidentských domácností na ekonomickém území a v zahraničí

 

x

x


Tabulka 6 –   Finanční účty podle sektorů

(Transakce, ostatní změny objemu a účty přecenění – konsolidované a nekonsolidované – údaje o partnerských sektorech  (21))

 

Národní hospodářství celkem

Nefinanční podniky

Finanční instituce včetně všech subsektorů (23)

Vládní instituce včetně všech subsektorů (24)

Domácnosti a NISD (25)

Zbytek světa včetně všech subsektorů (26)

Transakce/změny objemu (22)/přecenění finančních nástrojů (22)

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Finanční aktiva

F.A

x

x

x

x

x

x

Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (ZPČ)

F.1

x

x

x

x

x

x

Měnové zlato

F.11

x

x

x

x

x

x

ZPČ

F.12

x

x

x

x

x

x

Oběživo a vklady

F.2

x

x

x

x

x

x

Oběživo

F.21

x

x

x

x

x

x

Převoditelné vklady

F.22

x

x

x

x

x

x

Ostatní vklady

F.29

x

x

x

x

x

x

Cenné papíry jiné než akcie

F.3

x

x

x

x

x

x

Cenné papíry jiné než akcie, mimo finanční deriváty

F.33

x

x

x

x

x

x

Krátkodobé cenné papíry jiné než akcie, mimo finanční deriváty

F.331

x

x

x

x

x

x

Dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, mimo finanční deriváty

F.332

x

x

x

x

x

x

Finanční deriváty

F.34

x

x

x

x

x

x

Úvěry

F.4

x

x

x

x

x

x

Krátkodobé úvěry

F.41

x

x

x

x

x

x

Dlouhodobé úvěry

F.42

x

x

x

x

x

x

Akcie a jiný vlastní kapitál

F.5

x

x

x

x

x

x

Akcie a jiný vlastní kapitál, mimo akcie investičních fondů

F.51

x

x

x

x

x

x

Kótované akcie

F.511

x

x

x

x

x

x

Nekótované akcie

F.512

x

x

x

x

x

x

Jiný vlastní kapitál

F.513

x

x

x

x

x

x

Akcie investičních fondů

F.52

x

x

x

x

x

x

Pojistné technické rezervy

F.6

x

x

x

x

x

x

Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů

F.61

x

x

x

x

x

x

Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění

F.611

x

x

x

x

x

x

Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů

F.612

x

x

x

x

x

x

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky

F.62

x

x

x

x

x

x

Ostatní pohledávky

F.7

x

x

x

x

x

x

Obchodní úvěry a zálohy

F.71

x

x

x

x

x

x

Jiné pohledávky

F.79

x

x

x

x

x

x

Závazky

F.L

x

x

x

x

x

x

Oběživo a vklady

F.2

x

x

x

x

x

x

Oběživo

F.21

x

x

x

x

x

x

Převoditelné vklady

F.22

x

x

x

x

x

x

Ostatní vklady

F.29

x

x

x

x

x

x

Cenné papíry jiné než akcie

F.3

x

x

x

x

x

x

Cenné papíry jiné než akcie, mimo finanční deriváty

F.33

x

x

x

x

x

x

Krátkodobé cenné papíry jiné než akcie, mimo finanční deriváty

F.331

x

x

x

x

x

x

Dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, mimo finanční deriváty

F.332

x

x

x

x

x

x

Finanční deriváty

F.34

x

x

x

x

x

x

Úvěry

F.4

x

x

x

x

x

x

Krátkodobé úvěry

F.41

x

x

x

x

x

x

Dlouhodobé úvěry

F.42

x

x

x

x

x

x

Akcie a jiný vlastní kapitál

F.5

x

x

x

x

x

x

Akcie a jiný vlastní kapitál, mimo akcie investičních fondů

F.51

x

x

x

x

x

x

Kótované akcie

F.511

x

x

x

x

x

x

Nekótované akcie

F.512

x

x

x

x

x

x

Jiný vlastní kapitál

F.513

x

x

x

x

x

x

Akcie investičních fondů

F.52

x

x

x

x

x

x

Pojistné technické rezervy

F.6

x

x

x

x

x

x

Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů

F.61

x

x

x

x

x

x

Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění

F.611

x

x

x

x

x

x

Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů

F.612

x

x

x

x

x

x

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky

F.62

x

x

x

x

x

x

Ostatní závazky

F.7

x

x

x

x

x

x

Obchodní úvěry a zálohy

F.71

x

x

x

x

x

x

Jiné závazky

F.79

x

x

x

x

x

x

Čisté pořízení finančních aktiv (27)

F.A

x

x

x

x

x

x

Čistý vznik závazků (27)

F.L

x

x

x

x

x

x

Čisté finanční transakce (27)

 

x

x

x

x

x

x

Statistická diskrepance (27)

 

x

x

x

x

x

x

Čisté půjčky (+)/Čisté výpůjčky (–) (27)

B.9

x

x

x

x

x

x


Tabulka 7 –   Rozvahy finančních aktiv a závazků

(Soubor finančních nástrojů – konsolidovaných a nekonsolidovaných – a údaje o partnerských sektorech (28)

 

 

Národní hospodářství celkem

Nefinanční podniky

Finanční instituce včetně všech subsektorů (29)

Vládní instituce včetně všech subsektorů (30)

Domácnosti a NISD (31)

Zbytek světa včetně všech subsektorů (32)

Soubor finančních nástrojů

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Finanční aktiva

AF.A

x

x

x

x

x

x

Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (ZPČ)

AF.1

x

x

x

x

x

x

Měnové zlato

AF.11

x

x

x

x

x

x

(ZPČ

AF.12

x

x

x

x

x

x

Oběživo a vklady

AF.2

x

x

x

x

x

x

Oběživo

AF.21

x

x

x

x

x

x

Převoditelné vklady

AF.22

x

x

x

x

x

x

Ostatní vklady

AF.29

x

x

x

x

x

x

Cenné papíry jiné než akcie

AF.3

x

x

x

x

x

x

Cenné papíry jiné než akcie, mimo finanční deriváty

AF.33

x

x

x

x

x

x

Krátkodobé cenné papíry jiné než akcie, mimo finanční deriváty

AF.331

x

x

x

x

x

x

Dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, mimo finanční deriváty

AF.332

x

x

x

x

x

x

Finanční deriváty

AF.34

x

x

x

x

x

x

Úvěry

AF.4

x

x

x

x

x

x

Krátkodobé úvěry

AF.41

x

x

x

x

x

x

Dlouhodobé úvěry

AF.42

x

x

x

x

x

x

Akcie a jiný vlastní kapitál

AF.5

x

x

x

x

x

x

Akcie a jiný vlastní kapitál, mimo akcie investičních fondů

AF.51

x

x

x

x

x

x

Kótované akcie

AF.511

x

x

x

x

x

x

Nekótované akcie

AF.512

x

x

x

x

x

x

Jiný vlastní kapitál

AF.513

x

x

x

x

x

x

Akcie investičních fondů

AF.52

x

x

x

x

x

x

Pojistné technické rezervy

AF.6

x

x

x

x

x

x

Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů

AF.61

x

x

x

x

x

x

Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění

AF.611

x

x

x

x

x

x

Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů

AF.612

x

x

x

x

x

x

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky

AF.62

x

x

x

x

x

x

Ostatní pohledávky

AF.7

x

x

x

x

x

x

Obchodní úvěry a zálohy

AF.71

x

x

x

x

x

x

Jiné pohledávky

AF.79

x

x

x

x

x

x

Závazky

AF.L

x

x

x

x

x

x

Oběživo a vklady

AF.2

x

x

x

x

x

x

Oběživo

AF.21

x

x

x

x

x

x

Převoditelné vklady

AF.22

x

x

x

x

x

x

Ostatní vklady

AF.29

x

x

x

x

x

x

Cenné papíry jiné než akcie

AF.3

x

x

x

x

x

x

Cenné papíry jiné než akcie, mimo finanční deriváty

AF.33

x

x

x

x

x

x

Krátkodobé cenné papíry jiné než akcie, mimo finanční deriváty

AF.331

x

x

x

x

x

x

Dlouhodobé cenné papíry jiné než akcie, mimo finanční deriváty

AF.332

x

x

x

x

x

x

Finanční deriváty

AF.34

x

x

x

x

x

x

Úvěry

AF.4

x

x

x

x

x

x

Krátkodobé úvěry

AF.41

x

x

x

x

x

x

Dlouhodobé úvěry

AF.42

x

x

x

x

x

x

Akcie a jiný vlastní kapitál

AF.5

x

x

x

x

x

x

Akcie a jiný vlastní kapitál, mimo akcie investičních fondů

AF.51

x

x

x

x

x

x

Kótované akcie

AF.511

x

x

x

x

x

x

Nekótované akcie

AF.512

x

x

x

x

x

x

Jiný vlastní kapitál

AF.513

x

x

x

x

x

x

Akcie investičních fondů

AF.52

x

x

x

x

x

x

Pojistné technické rezervy

AF.6

x

x

x

x

x

x

Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů

AF.61

x

x

x

x

x

x

Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění

AF.611

x

x

x

x

x

x

Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů

AF.612

x

x

x

x

x

x

Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky

AF.62

x

x

x

x

x

x

Ostatní závazky

AF.7

x

x

x

x

x

x

Obchodní úvěry a zálohy

AF.71

x

x

x

x

x

x

Jiné závazky

AF.79

x

x

x

x

x

x

Finanční aktiva (33)

AF.A

x

x

x

x

x

x

Závazky (33)

AF.L

x

x

x

x

x

x

Čistá finanční aktiva (33)

BF.90

x

x

x

x

x

x


Tabulka 8 –   Nefinanční účty podle sektorů

Kód

Transakce a položky rozvahy

Sektory

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14/S.15

S.14 (34)

S.15 (34)

S.1N

S.2

S.21

S.211

S.2111

S.2112

S.212

S.22

Národní hospodářství celkem

Nefinanční podniky

Finanční instituce

Vládní instituce

Domácnosti a NISD

Domácnosti

Neziskové instituce sloužící domácnostem

Nečleněno na sektory

Zbytek světa

Evropská unie

Členské státy EU

Členové HMU

Členské státy, které nejsou členy HMU

Instituce EU

Třetí země a mezinárodní organizace

I.   Účet výroby/Zahraniční účet výrobků a služeb

Zdroje

P.1

Produkce

x

x

x

x

x

x

x

 

P.11

Tržní produkce

x

x

x

x

x

x

x

 

P.12

Produkce pro vlastní konečné užití

x

x

x

x

x

x

x

 

P.13

Ostatní netržní produkce

x

 

x

x

 

x

 

P.7

Dovoz zboží a služeb

 

x

x

x

x

x

x

x

P.71

Dovoz zboží

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72

Dovoz služeb

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72F

Dovoz nepřímo měřených finančních zprostředkovatelských služeb (FISIM)

 

 

 

 

 

 

 

 

D.21 – D.31

Daně z produktů snížené o dotace na produkty

x

 

x

 

R1

Celkové zdroje

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Užití

P.2

Mezispotřeba

x

x

x

x

x

x

x

 

P.6

Vývoz zboží a služeb

 

x

x

x

x

x

x

x

P.61

Vývoz zboží

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62

Vývoz služeb

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62F

Vývoz nepřímo měřených finančních zprostředkovatelských služeb (FISIM)

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1g

Hrubý domácí produkt/Přidaná hodnota, hrubá

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.11

Saldo zahraničního obchodu se zbožím a službami

 

x

x

x

x

x

x

x

U1

Celkové užití

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Spotřeba fixního kapitálu

x

x

x

x

x

x

x

 

B.1n

Čistý domácí produkt/Přidaná hodnota, čistá

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.1   Účet tvorby důchodů

Zdroje

B.1g

Hrubý domácí produkt/Přidaná hodnota, hrubá

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.3

Dotace, přijímané

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.31

Dotace na produkty

x

 

x

 

D.39

Ostatní dotace na výrobu

x

x

x

x

x

x

x

 

R211

Celkové zdroje

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Užití

D.1

Náhrady zaměstnancům

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.2

Daně z výroby a z dovozu, zaplacené

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.21

Daně z produktů

x

 

x

 

D.29

Ostatní daně z výroby

x

x

x

x

x

x

x

 

B.2g_B.3g

Hrubý provozní přebytek a hrubý smíšený důchod

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Hrubý smíšený důchod

x

 

x

x

 

U211

Celkové užití

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.2   Účet rozdělení prvotních důchodů

Zdroje

B.2g_B.3g

Hrubý provozní přebytek a hrubý smíšený důchod

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Hrubý smíšený důchod

x

 

x

x

 

D.1

Náhrady zaměstnancům

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.11

Mzdy a platy

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.12

Sociální příspěvky zaměstnavatelů

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.2

Daně z výroby a z dovozu, přijímané

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.21

Daně z produktů

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.211

Daně typu DPH

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.212

Daně z dovozu a dovozní cla bez DPH

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.214

Daně z produktů bez DPH a dovozních daní

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.29

Ostatní daně z výroby

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Důchod z vlastnictví

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Úroky (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Rozdělované důchody společností

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.43

Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Důchod z vlastnictví přisuzovaný pojištěncům

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Pachtovné

x

x

x

x

x

x

x

 

R212

Celkové zdroje

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Úroky celkem (včetně FISIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Užití

D.3

Dotace, zaplacené

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.31

Dotace na produkty

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.39

Ostatní dotace na výrobu

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Důchod z vlastnictví

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Úroky (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Rozdělované důchody společností

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.43

Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Důchod z vlastnictví přisuzovaný pojištěncům

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Pachtovné

x

x

x

x

x

x

x

 

B.5g

Hrubý národní důchod/Saldo prvotních důchodů, hrubé

x

x

x

x

x

x

x

 

U212

Celkové užití

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Úroky celkem (včetně FISIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

II.2   Účet druhotného rozdělení důchodů

Zdroje

B.5g

Hrubý národní důchod/Saldo prvotních důchodů, hrubé

x

x

x

x

x

x

x

 

D.5

Běžné daně z důchodů, jmění a jiné

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Daně z důchodů

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Ostatní běžné daně

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Sociální příspěvky a dávky

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.61

Sociální příspěvky

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.611

Skutečné sociální příspěvky

x

x

x

x

x

x

x

 

D.612

Imputované sociální příspěvky

x

x

x

x

x

x

x

 

D.62

Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.63

Naturální sociální transfery

x

 

x

x

 

D.7

Ostatní běžné transfery

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Čisté pojistné na neživotní pojištění

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Náhrady z neživotního pojištění

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Běžná mezinárodní spolupráce

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Ostatní běžné transfery (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

Čtvrtý vlastní zdroj založený na HND

 

x

 

x

 

R22

Celkové zdroje

x

x

x

x

x

x

x

 

Užití

D.5

Běžné daně z důchodů, jmění a jiné

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Daně z důchodů

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Ostatní běžné daně

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Sociální příspěvky a dávky

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.61

Sociální příspěvky

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.611

Skutečné sociální příspěvky

x

 

x

x

 

D.612

Imputované sociální příspěvky

x

 

x

x

 

D.62

Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.63

Naturální sociální transfery

x

 

x

x

 

x

 

D.7

Ostatní běžné transfery

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Čisté pojistné na neživotní pojištění

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Náhrady z neživotního pojištění

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Běžná mezinárodní spolupráce

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Jiné běžné transfery (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

Čtvrtý vlastní zdroj založený na HND

x

 

x

 

B.7g

Upravený disponibilní důchod

x

x

x

x

x

x

x

 

U22

Celkové užití

x

x

x

x

x

x

x

 

D.63

(bez) naturálních sociálních transferů

x

 

x

x

 

x

 

B.6g

Disponibilní důchod, hrubý

x

x

x

x

x

x

x

 

II.4.1   Účet disponibilních důchodů

Zdroje

B.6g

Disponibilní důchod, hrubý

x

x

x

x

x

x

x

 

D.8

Úprava o změny čistého podílu domácností na rezervách penzijních fondů

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

R241

Celkové zdroje

x

x

x

x

x

x

x

 

Užití

P.3

Výdaje na konečnou spotřebu

x

 

x

x

x

x

 

P.31

Výdaje na individuální spotřebu

x

 

x

x

x

x

 

P.32

Výdaje na kolektivní spotřebu

x

 

x

 

D.8

Úprava o změny čistého podílu domácností na rezervách penzijních fondů

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.8g

Hrubé úspory

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Zahraniční saldo běžných transakcí

 

x

x

x

x

x

x

x

U241

Celkové užití

x

x

x

x

x

x

x

 

III.1.1   Účet změn čistého jmění vlivem úspor a kapitálových transferů

Změny čistého jmění

B.8g

Hrubé úspory

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Zahraniční saldo běžných transakcí

 

x

x

x

x

x

x

x

D.9

Kapitálové transfery

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Kapitálové daně

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Investiční dotace (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92z212doS13

Investiční dotace institucí EU vládním institucím

x

 

x

 

D.99

Ostatní kapitálové transfery (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

R311

Celková změna čistého jmění

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Změna aktiv

D.9

Kapitálové transfery

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Kapitálové daně

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Investiční dotace (36)

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.92z212doS13

Investiční dotace institucí EU vládním institucím

 

x

x

 

x

 

D.99

Ostatní kapitálové transfery (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Spotřeba fixního kapitálu

x

x

x

x

x

x

x

 

B.10.1

Změny čistého jmění vlivem úspor a kapitálových transferů

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U311

Změna aktiv celkem

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

III.1.2   Účet pořízení nefinančních aktiv

Změny čistého jmění

B.10.1

Změny čistého jmění vlivem úspor a kapitálových transferů

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Spotřeba fixního kapitálu

x

x

x

x

x

x

x

 

R312

Celková změna čistého jmění

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Změna aktiv

P.5

Tvorba hrubého kapitálu

x

x

x

x

x

x

x

 

P.51

Tvorba hrubého fixního kapitálu

x

x

x

x

x

x

x

 

P.52

Změny stavu zásob

x

x

x

x

x

x

x

 

P.53

Čisté pořízení cenností

x

x

x

x

x

x

x

 

K.2

Čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.9

Čisté půjčky (+)/Čisté výpůjčky (–)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U312

Změna jmění celkem

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

DB.9

Diskrepance čistých půjček/čistých výpůjček finančních účtů

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

= nerelevantní políčka

x

= povinná

 

= dobrovolná


Tabulka 9 –   Podrobné členění příjmů z daní a sociálních příspěvků podle typu daní či sociálních příspěvků a přijímajícího subsektoru (37)

Kód

Transakce

D.2

Daně z výroby a z dovozu

D.21

Daně z produktů

D.211

Daně typu DPH

D.212

Daně z dovozu a dovozní cla bez DPH

D.2121

Dovozní cla

D.2122

Daně z dovozu bez DPH a dovozních cel

D.2122a

Poplatky z dovážených zemědělských produktů

D.2122b

Peněžní vyrovnávací dávky při dovozu

D.2122c

Spotřební daně

D.2122d

Všeobecné daně z prodeje

D.2122e

Daně ze specifických služeb

D.2122f

Zisk dovozních monopolů

D.214

Daně z produktů bez DPH a dovozních daní

D.214a

Spotřební cla a spotřební daně

D.214b

Kolkovné

D.214c

Daně z finančních a kapitálových transakcí

D.214d

Poplatky při registraci aut

D.214e

Poplatky ze zábavních činností

D.214f

Daně z loterií, her a sázek

D.214g

Daně z pojistného

D.214h

Jiné daně ze specifických služeb

D.214i

Všeobecné daně z prodeje nebo obratu

D.214j

Zisk fiskálních monopolů

D.214k

Vývozní cla a peněžní vyrovnávací dávky vybírané při vývozu

D.214l

Ostatní daně z produktů jinde neuvedené

D.29

Ostatní daně z výroby

D.29a

Daně z pozemků, budov nebo ostatních staveb

D.29b

Daně z užívání dlouhodobých aktiv

D.29c

Daně z pracovní síly a z objemu mezd

D.29d

Daně z mezinárodních transakcí

D.29e

Podnikatelské a profesní licence

D.29f

Daně za znečištění životního prostředí

D.29g

Neuhrazená DPH (systém plošného uplatnění sazby daně)

D.29h

Ostatní daně z výroby jinde neuvedené

D.5

Běžné daně z důchodů, jmění a jiné

D.51

Daně z důchodů

D.51a + D.51c1

Daně z příjmů jednotlivce nebo domácnosti včetně daní ze zisků z držby

D.51a

Daně z příjmů jednotlivce nebo domácnosti bez daně ze zisků z držby (38)

D.51c1

Daně ze zisků z držby jednotlivce nebo domácnosti (38)

D.51b + D.51c2

Daně z příjmů nebo zisků společností včetně zisků z držby

D.51b

Daně z příjmů nebo zisků společností bez daně ze zisků z držby (38)

D.51c2

Daně ze zisků z držby společností (38)

D.51c3

Ostatní daně ze zisků z držby (38)

D.51C

Daně ze zisků z držby

D.51D

Daně z výher z loterií nebo sázek

D.51E

Ostatní daně z příjmu jinde neuvedené

D.59

Ostatní běžné daně

D.59a

Běžné daně z kapitálu

D.59b

Daně z hlavy

D.59c

Daně z výdajů

D.59d

Platby domácností za licence

D.59e

Daně z mezinárodních transakcí

D.59f

Ostatní běžné daně jinde neuvedené

D.91

Kapitálové daně

D.91a

Daně z kapitálových transferů

D.91b

Daně z kapitálu

D.91c

Ostatní kapitálové daně jinde neuvedené

D.2 + D.5 + D.91

Příjmy z daní celkem

D.611

Skutečné sociální příspěvky

D.6111

Skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů

D.61111

Povinné skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů

D.61112

Dobrovolné skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů

D.6112

Sociální příspěvky zaměstnanců

D.61121

Povinné sociální příspěvky zaměstnanců

D.61122

Dobrovolné sociální příspěvky zaměstnanců

D.6113

Sociální příspěvky osob samostatně výdělečně činných a nezaměstnaných

D.61131

Povinné sociální příspěvky osob samostatně výdělečně činných a nezaměstnaných

D.61132

Dobrovolné sociální příspěvky osob samostatně výdělečně činných a nezaměstnaných

D.612

Imputované sociální příspěvky

D.995

Kapitálové transfery od vládních institucí příslušným sektorům představující daně a sociální příspěvky vyměřené, jejichž výběr je však nepravděpodobný (39)

D.99521

Daně z produktů vyměřené, jejichž výběr je však nepravděpodobný (39)

D.99529

Ostatní daně z výroby vyměřené, jejichž výběr je však nepravděpodobný (39)

D.99551

Daně z příjmu vyměřené, jejichž výběr je však nepravděpodobný (39)

D.99559

Ostatní běžné daně vyměřené, jejichž výběr je však nepravděpodobný (39)

D.9956111

Skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů vyměřené, jejichž výběr je však nepravděpodobný (39)

D.9956112

Sociální příspěvky zaměstnanců vyměřené, jejichž výběr je však nepravděpodobný (39)

D.9956113

Sociální příspěvky osob samostatně výdělečně činných a nezaměstnaných vyměřené, jejichž výběr je však nepravděpodobný (39)

D.99591

Kapitálové daně vyměřené, jejichž výběr je však nepravděpodobný (39)

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 – D.995

Celkové příjmy z daní a sociálních příspěvků po odečtení vyměřených, jejichž výběr je však nepravděpodobný

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 + D.612 – D.995

Celkové příjmy z daní a sociálních příspěvků (včetně imputovaných sociálních příspěvků) po odečtení vyměřených, jejichž výběr je však nepravděpodobný

Dále se poskytují úplné informace o vnitrostátní klasifikaci daní a sociálních příspěvků s odpovídajícími částkami a kódy ESA95.


Tabulka 10 –   Tabulky podle odvětví a podle regionů (NUTS II) v běžných cenách

Kód

Seznam proměnných

Členění

D.1

1.

Náhrady zaměstnancům

A6

P.51

2.

Tvorba hrubého fixního kapitálu

A6

 

3.

Zaměstnanost v tisících odpracovaných hodin

 

ETO

 

Celkem

A6

EEM

 

Zaměstnanci

A6


Tabulka 11 –   Výdaje vládních institucí podle účelu

Kód

Seznam proměnných

Funkce

Členění subsektorů (40)

P.5 + K.2

Tvorba hrubého kapitálu a čisté pořízení nefinančních nevyráběných aktiv

oddíly COFOG

skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5

Tvorba hrubého kapitálu

oddíly COFOG

skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

z toho, tvorba hrubého fixního kapitálu (41)

oddíly COFOG

skupiny COFOG

S.13

K.2

Čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

oddíly COFOG

skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Náhrady zaměstnancům

oddíly COFOG

skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Dotace

oddíly COFOG

skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Důchod z vlastnictví (42)

oddíly COFOG

skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

z toho, výdajové subsektoru centrální vládní instituce (S.1311) (41)  (42)

oddíly COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

z toho, výdajové subsektoru národní vládní instituce (S.1312) (41)  (42)

oddíly COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

z toho, výdajové subsektoru místní vládní instituce (S.1313) (41)  (42)

oddíly COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

z toho, výdajové subsektoru fondy sociálního zabezpečení (S.1314) (41)  (42)

oddíly COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery a naturální sociální transfery týkající se výdajů na produkty poskytované domácnostem prostřednictvím tržních výrobců, výdajové

oddíly COFOG

skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2 + D.29 + D.5 + D.8

Mezispotřeba + Ostatní daně z výroby + Běžné daně z důchodů, jmění a jiné + Úprava o změny čistého podílu domácností na rezervách penzijních fondů

oddíly COFOG

skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Mezispotřeba

oddíly COFOG

skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29 + D.5 + D.8

Ostatní daně z výroby + Běžné daně z důchodů, jmění a jiné + Úprava o změny čistého podílu domácností na rezervách penzijních fondů

oddíly COFOG

skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Ostatní běžné transfery (42)

oddíly COFOG

skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

z toho, výdajové subsektoru centrální vládní instituce (S.1311) (41)  (42)

oddíly COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

z toho, výdajové subsektoru národní vládní instituce (S.1312) (41)  (42)

oddíly COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

z toho, výdajové subsektoru místní vládní instituce (S.1313) (41)  (42)

oddíly COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

z toho, výdajové subsektoru fondy sociálního zabezpečení (S.1314) (41)  (42)

oddíly COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

D.9

Kapitálové transfery (42)

oddíly COFOG

skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92

z toho investiční dotace (41)

oddíly COFOG

skupiny COFOG

S.13

D.9_S.1311

z toho, výdajové subsektoru centrální vládní instituce (S.1311) (41)  (42)

oddíly COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

z toho, výdajové subsektoru národní vládní instituce (S.1312) (41)  (42)

oddíly COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

z toho, výdajové subsektoru místní vládní instituce (S.1313) (41)  (42)

oddíly COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

z toho, výdajové subsektoru fondy sociálního zabezpečení (S.1314) (41)  (42)

oddíly COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

TE

Celkové výdaje

oddíly COFOG

skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Výdaje na konečnou spotřebu

oddíly COFOG

skupiny COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tabulka 12 –   Tabulky podle odvětví a podle regionů (NUTS III)

Kód

Seznam proměnných

Členění

B1.g

1.

Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (v běžných cenách)

A6

 

2.

Zaměstnanost (v tis. osobách)

 

ETO

 

Celkem

A6

EEM

 

Zaměstnanci

A6

Tabulka 13 –   Účty domácností podle regionů (NUTS II)

Účet rozdělení prvotních důchodů domácností (S.14)

Kód

Užití

Kód

Zdroje

D.4

1.

Důchod z vlastnictví

B.2/B.3

3.

Provozní přebytek/Smíšený důchod

B.5n

2.

Saldo prvotních důchodů, čisté

D.1

4.

Náhrady zaměstnancům

 

 

 

D.4

5.

Důchod z vlastnictví


Účet druhotného rozdělení důchodů domácností (S.14)

Kód

Užití

Kód

Zdroje

D.5

6.

Běžné daně z důchodů, jmění a jiné

B.5

10.

Saldo prvotních důchodů, čisté

D.61

7.

Sociální příspěvky

D.62

11.

Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery

D.7

8.

Ostatní běžné transfery

D.7

12.

Ostatní běžné transfery

B.6n

9.

Disponibilní důchod, čistý

 

 

 

Tabulka 15 –   Tabulka dodávek v základních cenách včetně transformace do kupních cen (běžné ceny a ceny předchozího roku)

n = 60, m = 60

 

Odvětví (NACE A60)

1 2 3 4 … n

Σ (1)

Dovoz CIF

Celkové dodávky v základních cenách

Rozpětí obchodu a dopravy

Daně z produktů snížené o dotace na produkty

Celkové dodávky v kupních cenách

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

Produkty (CPA)

m

(1)

Produkce podle produktů a podle odvětví v základních cenách

 

a)

uvnitř EU, CIF (43)  (44)

b)

od členů HMU, CIF (43)

c)

od nečlenů HMU, CIF (43)

d)

mimo EU, CIF (43)  (44)

e)

celkem

 

 

 

 

Σ (1)

 

Produkce celkem podle odvětví

 

 

 

 

 

 

Opravné položky

(2)

 

 

 

 

 

 

 

CIF/FOB korekce na dovoz

Přímý nákup rezidentů v zahraničí

(1) + (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem, z toho:

(3)

 

 

 

 

 

 

 

Tržní produkce

Produkce pro vlastní konečné užití

 

 

 

 

Ostatní netržní produkce


Tabulka 16 –   Tabulka užití v kupních cenách (běžné ceny a ceny předchozího roku)

n = 60, m = 60

 

Odvětví (NACE A60)

1 2 3 … n

Σ (1)

Konečné užití

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1)+ Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produkty

(CPA)

n

(1)

Mezispotřeba v kupních cenách podle produktů a podle odvětví

 

Konečné užití v kupních cenách:

Výdaje na konečnou spotřebu

a)

domácností

b)

NISD

c)

vládních institucí

d)

celkem

Tvorba hrubého kapitálu

e)

tvorba hrubého fixního kapitálu

f)

změna stavu zásob

g)

čisté pořízení cenností (45)

Vývoz FOB (46):

h)

uvnitř EU (45)

členům HMU (45)

nečlenům HMU (45)

i)

mimo EU (45)

j)

celkem

 

 

Σ (1)

(2)

Celková mezispotřeba podle odvětví

 

Celková konečná spotřeba podle druhů

 

Celkové užití

Opravné položky:

(3)

 

 

 

 

 

CIF/FOB korekce na vývoz

 

Přímé nákupy rezidentů v zahraničí

Nákupy nerezidentů na tuzemském území

pouze vývoz

 

pouze výdaje na konečnou spotřebu domácností

pouze výdaje na konečnou spotřebu domácností a vývoz

pouze vývoz

 

pouze výdaje na konečnou spotřebu domácností

pouze výdaje na konečnou spotřebu domácností a vývoz

Σ (2) + Σ (3)

(4)

 

 

 

 

 

Náhrady zaměstnancům (47)

Mzdy a platy (47)

Ostatní čisté daně z výroby (47)

Spotřeba fixního kapitálu (47)

Provozní přebytek, čistý (47)

Provozní přebytek, hrubý (47)

Smíšený důchod, hrubý (45)  (47)

(5)

 

 

 

 

 

Přidaná hodnota v základních cenách

(6)

 

 

 

 

 

Celková produkce v základních cenách

(7)

 

 

 

 

 

Dodatečné údaje:

Tvorba fixního kapitálu (45)  (47)

Zásoby fixního kapitálu (45)  (47)

Vstupy nákladů práce (v tis. osob) (45)

(8)

 

 

 

 

 


Tabulka 17 –   Symetrická tabulka vstupů a výstupů v základních cenách (podle jednotlivých produktů (48))

(v běžných cenách)

n = 60

 

Produkty

1 2 3 … n

Σ (1)

Konečné užití

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produkty

n

(1)

Mezispotřeba v základních cenách (podle jednotlivých produktů)

 

Konečné užití v základních cenách:

Výdaje na konečnou spotřebu

a)

domácností

b)

NISD

c)

vládních institucí

d)

celkem

Tvorba hrubého kapitálu

e)

tvorba hrubého fixního kapitálu

f)

změna stavu zásob

g)

změna stavu cenností (49)

Vývoz FOB (50):

h)

uvnitř EU (49)

členům HMU (49)

nečlenům HMU (49)

i)

mimo EU (49)

j)

celkem

 

 

Σ (1)

(2)

Celková mezispotřeba v základních cenách podle produktů

 

Konečné užití podle druhů v základních cenách

 

Celkové užití v základních cenách

Daně z produktů snížené o dotace na produkty

(3)

Čisté daně z výroby podle produktů

 

Čisté daně z produktů podle druhů konečného užití

 

Celkové čisté daně z výroby

Σ (1) + (3)

(4)

Celková mezispotřeba v kupních cenách podle produktů

 

Celkové konečné užití podle druhů v kupních cenách

 

Celkové užití v kupních cenách

Náhrady zaměstnancům

Mzdy a platy

Ostatní čisté daně z výroby

Spotřeba fixního kapitálu

Provozní přebytek, čistý

Provozní přebytek, hrubý

Smíšený důchod, hrubý (49)

(5)

 

 

 

 

 

Přidaná hodnota v základních cenách

(6)

 

 

 

 

 

Celková produkce v základních cenách

(7)

 

 

 

 

 

Dovoz uvnitř EU (49)  (50)

dovoz od členů HMU (49)

dovoz od nečlenů HMU (49)

Dovoz ze zemí mimo EU (49)  (50)

(8)

 

 

 

 

 

(8)

(9)

Dovoz podle produktů (CIF)

 

 

 

 

Celkové dodávky v základních cenách

(10)

Dodávky v základních cenách podle produktů

 

 

 

 


Tabulka 18 –   Symetrická tabulka vstupů a výstupů pro domácí produkci v základních cenách (podle jednotlivých produktů (51))

(v běžných cenách)

n = 60

 

Produkty

1 2 3 … n

Σ (1)

Konečné užití

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produkty

n

(1)

Pro domácí produkci: Mezispotřeba v základních cenách (podle jednotlivých produktů)

 

Konečné užití v základních cenách:

Výdaje na konečnou spotřebu

a)

domácností

b)

NISD

c)

vládních institucí

d)

celkem

Tvorba hrubého kapitálu:

e)

tvorba hrubého fixního kapitálu

f)

změna stavu zásob

g)

změna stavu cenností (52)

Vývoz FOB (53):

h)

uvnitř EU (52)

členům HMU (52)

nečlenům HMU (52)

i)

mimo EU (52)

j)

celkem

 

 

Σ (1)

(2)

Celková mezispotřeba domácí produkce v základních cenách podle produktů

 

Konečné užití domácí produkce v základních cenách

 

Celková domácí produkce v základních cenách

Užití dovezených produktů

(3)

Celková mezispotřeba dovezených produktů podle produktů (CIF)

 

Konečné užití dovezených produktů (CIF)

 

Dovoz celkem

Daně bez dotací na produkty

(4)

Čisté daně z produktů pro mezispotřebu podle produktů

 

Čisté daně z produktů podle druhu konečného užití

 

Celkové čisté daně z produktů

Σ (1) + (3) + (4)

(5)

Celková mezispotřeba v kupních cenách podle produktů

 

Celkové konečné užití podle druhův kupních cenách

 

Celkové užití v kupních cenách

Náhrady zaměstnancům

Mzdy a platy

Ostatní čisté daně z výroby

Spotřeba fixního kapitálu