EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0789

2007/789/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2007 kterým se pozastavuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1420/2007 na dovoz silikomanganu pocházejícího z Čínské lidové republiky a Kazachstánu

OJ L 317, 5.12.2007, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/09/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/789/oj

5.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/79


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. prosince 2007

kterým se pozastavuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1420/2007 na dovoz silikomanganu pocházejícího z Čínské lidové republiky a Kazachstánu

(2007/789/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 14 odst. 4 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

(1)

Rada uložila nařízením (ES) č. 1420/2007 (2) konečné antidumpingové clo na dovoz silikomanganu (včetně ferosilikomanganu) pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) a Kazachstánu kódů KN 7202 30 00 a ex 8111 00 11 (kód TARIC 8111001110) (dále jen „dotčený výrobek“). Sazba antidumpingového cla je 8,2 % pro výrobek pocházející z ČLR a 6,5 % pro výrobek pocházející z Kazachstánu.

(2)

Komise obdržela informace o změně tržních podmínek, k níž došlo po původním období šetření uvedeném v nařízení (ES) č. 1420/2007 a která by mohla odůvodnit pozastavení účinnosti uložených opatření v souladu s čl. 14 odst. 4 základního nařízení. Komise v důsledku toho přezkoumala, zda je toto pozastavení oprávněné.

B.   ODŮVODNĚNÍ

(3)

Podle ustanovení čl. 14 odst. 4 základního nařízení smí být účinnost antidumpingových opatření v zájmu Společenství pozastavena na základě toho, že se tržní podmínky dočasně změnily natolik, že není pravděpodobné, že by se v důsledku pozastavení účinnosti opatření obnovila újma, a za předpokladu, že výrobnímu odvětví Společenství je dána příležitost vyjádřit se k tomu a že se k takovému vyjádření přihlédne. Ustanovení čl. 14 odst. 4 dále uvádí, účinnost antidumpingových opatření může být kdykoliv obnovena, pokud již netrvají důvody jejich pozastavení.

(4)

Od původního období šetření bylo pozorováno zvýšení světových cen silikomanganu, což naznačuje změnu podmínek a situace na trhu. Vzhledem k těmto skutečnostem Komise provedla další šetření, aby posoudila poslední vývoj objemů a cen dotčeného výrobku v období mezi 1. červencem 2006 a 30. zářím 2007 a jejich dopad na újmu způsobenou výrobnímu odvětví Společenství a zároveň na celkový zájem Společenství.

(5)

Na základě shromážděných informací bylo zjištěno, že tržní ceny silikomanganu na trhu Společenství vzrostly po původním období šetření do třetího čtvrtletí roku 2007 o přibližně 69 %, tj. z průměrných 622 EUR/mt ve třetím čtvrtletí roku 2006 na průměrných 1 051 EUR/mt ve třetím čtvrtletí roku 2007. Zejména mezi druhým a třetím čtvrtletím roku 2007 byl pozorován značný nárůst přibližně 42 %. Tyto tendence lze pozorovat také na dalších hlavních světových trzích, stejně jako při dovozech silikomanganu do Společenství.

(6)

Silikomangan je klíčovou surovinou používanou k výrobě oceli. Popsaný cenový nárůst lze připsat přechodným nedostatkům v zásobování kombinovaným s vyšší poptávkou po silikomanganu vyplývající z celosvětově zvýšené poptávky po oceli. Jak se ukázalo při dřívějších náhlých zvýšeních cen, jako například při zvýšení v roce 2004, jsou takové výkyvy nabídky a poptávky na tomto trhu přechodného charakteru. Ceny mají sklon se vracet na svou dlouhodobou úroveň, jakmile se nevyužité kapacity pro silikomangan plně využijí.

(7)

Mezi původním obdobím šetření a obdobím od 1. října 2006 do 30. září 2007 se tržní podíl dovozů silikomanganu pocházejícího z ČLR a Kazachstánu snížil o 0,6 procentního bodu na 9,8 % celkové spotřeby ve Společenství. Spotřeba ES vzrostla o 20 %.

(8)

Pokud jde o výrobní odvětví Společenství, je třeba vzít na vědomí, že se jeho situace od původního období šetření zlepšila. Mezi původním obdobím šetření a obdobím od 1. října 2006 do 30. září 2007 vzrostly objemy prodeje a výroby o 15 %, respektive o 19 %. Podíl výrobního odvětví Společenství na trhu však poklesl o 1,1 procentního bodu na 23,8 %. Ziskovost se značně zlepšila a ziskovost výrobního odvětví Společenství dosáhla 42 % ve třetím čtvrtletí roku 2007 a tím zásadně překonala dokonce i 5 % úroveň zisku, která byla původním šetřením stanovena jako přiměřená.

(9)

Jak je uvedeno ve 157. až 163. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 1420/2007, očekávalo se, že uložení dotyčných opatření bude mít některé negativní, i když omezené, účinky na uživatele ve formě nárůstu nákladů vyplývajících z případné potřeby zorganizovat nové nebo náhradní dodávky. Vzhledem k tomu, že změna tržních podmínek je dočasná a že tudíž výrobnímu odvětví Společenství v současné době není způsobována újma, lze jakýkoliv negativní účinek na uživatele odstranit pozastavením účinnosti opatření. Proto lze dojít k závěru, že pozastavení je v celkovém zájmu Společenství.

(10)

S ohledem na dočasnou změnu tržních podmínek, a zejména na existující vysokou úroveň cen silikomanganu na trhu Společenství, která vysoko převyšuje škodlivou úroveň zjištěnou při původním šetření, společně s údajnou nerovnováhou v nabídce a poptávce po dotčeném výrobku, se má za to, že újma spojená s dovozy dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR a Kazachstánu následkem pozastavení pravděpodobně znovu nevznikne. Navrhuje se proto pozastavit na devět měsíců účinnost platných opatření v souladu s čl. 14 odst. 4 základního nařízení.

C.   KONZULTACE S VÝROBNÍM ODVĚTVÍM SPOLEČENSTVÍ

(11)

Komise na základě čl. 14 odst. 4 základního nařízení informovala výrobní odvětví Společenství o svém záměru pozastavit dotyčná antidumpingová opatření. Výrobnímu odvětví Společenství byla dána příležitost vyjádřit se a výrobní odvětví Společenství nebylo proti pozastavení účinnosti antidumpingových opatření.

D.   ZÁVĚR

(12)

Komise se tudíž domnívá, že byly v souladu s čl. 14 odst. 4 základního nařízení splněny všechny požadavky pro pozastavení antidumpingového cla uloženého na dotyčný výrobek. Antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1420/2007 by tudíž mělo být pozastaveno na dobu devíti měsíců.

(13)

Komise bude nadále sledovat vývoj dovozů a ceny dotyčného výrobku. Pokud by kdykoli nastala situace, kdy by se znovu zvýšily objemy dotčeného výrobku z ČLR a Kazachstánu za dumpingové ceny a následně by způsobily újmu výrobnímu odvětví Společenství, Komise podnikne nezbytné kroky k opětovnému zavedení antidumpingového cla, přičemž vezme v úvahu hmotná pravidla, kterými se řídí posouzení újmy. Podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení lze případně zahájit prozatímní přezkum;

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1420/2007 na dovoz silikomanganu (včetně ferosilikomanganu) pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) a Kazachstánu kódů KN 7202 30 00 a ex 8111 00 11 (kód TARIC 8111001110) se tímto pozastavuje na dobu devíti měsíců.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské Unie.

V Bruselu dne 4. prosince 2007.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Viz strana 5 tohoto Úředního věstníku.


Top