EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_317_R_0063_01

2007/786/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. října 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

OJ L 317, 5.12.2007, p. 63–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/63


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. října 2007

o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

(2007/786/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 310 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení z roku 2005, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 23. října 2006 zmocnila Komisi, aby jménem Společenství a jeho členských států zahájila jednání s Izraelem o změně Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé (1), (dále jen „evropsko-středomořská dohoda“) aby bylo zohledněno přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii.

(2)

Jednání byla uzavřena ke spokojenosti Komise.

(3)

Protokol sjednaný s Izralem stanoví v čl. 9 odst. 2 své prozatímní uplatňování před vstupem v platnost.

(4)

Uvedený protokol by měl být podepsán jménem Evropského společenství a jeho členských států a prozatímně uplatňován s výhradou pozdějšího uzavření,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Podpis protokolu k evropsko-středomořské dohodě se schvaluje jménem Evropského společenství a jeho členských států s výhradou jeho uzavření.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Společenství a jeho členských států s výhradou jeho uzavření.

Článek 3

S výhradou vzájemnosti je protokol uplatňován prozatímně ode dne 1. ledna 2007 až do dokončení postupů k jeho formálnímu uzavření.

V Lucemburku dne 22. října 2007.

Za Radu

předseda

J. SILVA


(1)  Úř. věst. L 147, 21.6.2000, s. 3.


PROTOKOL

k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

dále jen „členské státy“ zastoupené Radou Evropské unie, a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“ zastoupené Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství,

na jedné straně,

a STÁT IZRAEL, dále jen „Izrael“,

na straně druhé,

VZHLEDEM K TOMU, že Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé (dále jen „evropsko-středomořská dohoda“) byla podepsána v Bruselu dne 20. listopadu 1995 a vstoupila v platnost dne 1. června 2000,

VZHLEDEM K TOMU, že smlouva o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii a akt k této smlouvě byly podepsány v Lucemburku dne 25. dubna 2005 a vstoupily v platnost dne 1. ledna 2007,

VZHLEDEM K TOMU, že v souladu s čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005 se přístup nových stran k evropsko-středomořské dohodě schvaluje uzavřením protokolu k ní,

VZHLEDEM K TOMU, že se konaly konzultace podle článku 21 evropsko-středomořské dohody, aby se zajistilo zohlednění zájmů jak Společenství, tak Izraele,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Bulharská republika a Rumunsko (dále jen „nové členské státy“) se stávají stranami evropsko-středomořské dohody a přijmou a vezmou na vědomí, stejně jako ostatní členské státy, znění evropsko-středomořské dohody i společných prohlášení, jednostraných prohlášení a výměn dopisů.

HLAVA PRVNÍ

ZMĚNY ZNĚNÍ EVROPSKO-STŘEDOMOŘSKÉ DOHODY VČETNĚ PŘÍLOH A PROTOKOLŮ

Článek 2

Zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty a produkty rybolovu

1.   Tabulka 1 přílohy VI evropsko-středomořské dohody, která stanoví celní koncese na dovoz zboží pocházejícího z Izraele do Společenství, se doplňuje o jednu celní koncesi definovanou takto:

„Kód kombinované nomenklatury (1)

Označení zboží (2)

Roční kontingen

(tuny)

Výhody v rámci kontingentu

ex 2106 90 98

Citrusové základy pro přípravu nealkoholických nápojů obsahující nejméně 30 % hmotnostních koncentrovaných ovocných šťáv a ne více než 50 % sacharosy, neobsahující mléko nebo mléčné produkty

5 550 (3)

33 % snížení zemědělské složky

2.   Další celní koncese pro přizpůsobení dvoustranných koncesí pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty nebo produkty rybolovu se uzavírají mezi stranami v souladu s přílohou.

Článek 3

Pravidla původu

Protokol (4) se mění takto:

1.

V čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 se zrušuje odkaz na nové členské státy.

2.

Příloha IVa se nahrazuje tímto:

„Bulharské znění

Износителят на продуктите, които се обхващатот този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Španělské znění

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

České znění

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dánské znění

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Německé znění

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estonské znění

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Řecké znění

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Anglické znění

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francouzské znění

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Italské znění

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lotyšské znění

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litevské znění

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Maďarské znění

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltské znění

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Nizozemské znění

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Polské znění

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalské znění

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumunské znění

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Slovinské znění

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovenské znění

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finské znění

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Švédské znění

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Hebrejské znění

Image

3.

Příloha IVb se nahrazuje tímto

„Bulharské znění

Износителят на продуктите, които се обхващат от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Španělské znění

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2):

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

České znění

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Dánské znění

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Německé znění

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Estonské znění

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Řecké znění

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Anglické znění

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Francouzské znění

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Italské znění

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Lotyšské znění

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2):

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Litevské znění

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Maďarské znění

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Maltské znění

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Nizozemské znění

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Polské znění

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Portugalské znění

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Rumunské znění

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Slovinské znění

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Slovenské znění

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Finské znění

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Švédské znění

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

Cumulation applied with … (název země/zemí)

No cumulation applied (3).

Hebrejské znění

Image

HLAVA DRUHÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 4

Prokazování původu a správní spolupráce

1.   V rámci tohoto protokolu budou doklady o původu řádně vydané Izraelem nebo novým členským státem v rámci dvoustranných dohod o volném obchodu nebo autonomních režimů uplatňovaných mezi nimi přijímány v příslušných zemích za těchto podmínek:

a)

získáním takového původu se uděluje preferenční celní zacházení buď na základě preferenčních celních opatření podle evropsko-středomořské dohody nebo podle systému všeobecných preferencí Společenství;

b)

dokumenty dokazující původ a dopravní dokumenty byly vystaveny nejpozději den přede dnem přistoupení;

c)

doklad o původu je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

Pokud bylo zboží procleno k dovozu v Izraeli nebo novém členském státě před dnem přistoupení podle dvoustranných dohod o volném obchodu nebo autonomních režimů uplatňovaných v té době mezi Izraelem a novým členským státem, může být přijat i doklad o původu vydaný dodatečně v rámci těchto dohod nebo režimů, je-li předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

2.   Izrael a nové členské státy jsou oprávněny zachovat povolení, kterými bylo podle dvoustranných dohod o volném obchodu nebo autonomních ujednání uplatňovaných mezi nimi uděleno postavení „schváleného vývozce“, za těchto podmínek:

a)

takové ustanovení je rovněž obsaženo ve smlouvě uzavřené mezi Izraelem a Společenstvím přede dnem přistoupení a

b)

schválený vývozce uplatňuje pravidla původu podle této dohody.

Taková povolení budou do jednoho roku po přistoupení nahrazena novými povoleními, vydanými podle evropsko-středomořské dohody.

3.   Žádosti o následné ověření dokladu o původu vystaveného v rámci dvoustranných dohod o volném obchodu nebo autonomních režimů uvedených v odstavci 1 a 2 výše mohou být předkládány příslušným celním orgánům Izraele nebo celním orgánům nových členských států a budou jimi přijímány po dobu tří let od vydání dotčeného dokladu původu. Tato ověřování se provádějí v souladu s dvoustrannými dohodami o volném obchodu, jež byly v platnosti v den vydání dokladu o původu.

Článek 5

Zboží na cestě

1.   Ustanovení evropsko-středomořské dohody mohou být použita na zboží vyvážené z Izraele do jednoho z nových členských států nebo z jednoho z nových členských států do Izraele, které splňuje ustanovení protokolu (4) a které bylo ke dni přistoupení převáženo nebo dočasně uskladněno v celním skladu nebo ve svobodném celním pásmu v Izraeli nebo v novém členském státě.

2.   V takových případech lze přiznat preferenční zacházení, bude-li celním orgánům dovážejícího státu do čtyř měsíců ode dne přistoupení předložen doklad o původu vydaný dodatečně celními orgány vyvážejícího státu.

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 6

Izrael se zavazuje, že v souvislosti s tímto rozšířením Společenství nevznese žádný nárok, požadavek ani žalobu, ani nezmění ani nestáhne žádnou koncesi podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII GATT 1994 s ohledem na zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty a produkty rybolovu, s výhradou jiných produktů než těch, které spadají pod kód KN 2106 90 98, pro dokončení jednání o novém dodatkovém protokolu pro úpravy dvoustranných obchodních koncesí pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty nebo produkty rybolovu podle přílohy tohoto protokolu.

Článek 7

Tento protokol je nedílnou součástí evropsko-středomořské dohody.

Příloha tohoto protokolu je jeho nedílnou součástí.

Článek 8

1.   Tento protokol schválí Společenství, Rada Evropské unie jménem členských států a Stát Izrael podle svých vlastních postupů.

2.   Strany si navzájem oznámí, že příslušné postupy uvedené v odstavci 1 byly provedeny. Listiny o schválení se uloží u generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Článek 9

1.   Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni uložení poslední listiny o schválení.

2.   Tento protokol se prozatímně uplatňuje ode dne 1. ledna 2007.

3.   Bez ohledu na odstavce 1 a 2 tohoto článku se čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu uplatňuje od prvního dne měsíce následujícího po jeho podpisu.

Článek 10

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních ve všech úředních jazycích stran, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 11

Znění evropsko-středomořské dohody, včetně příloh a protokolů, které jsou její nedílnou částí, a závěrečného aktu s přiloženými prohlášeními budou sepsány v bulharštině a rumunštině (4), přičemž obě tato znění budou mít stejnou platnost jako původní znění.

Uvedená znění schválí Rada přidružení.

Съставено в Брюксел, 31 октомври 2007 г.

Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2007.

V Bruselu dne 31. října 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2007.

Geschehen zu Brüssel am 31. Oktober 2007.

Brüsselis, 31. oktoober 2007.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 31 Οκτωβρίου 2007.

Done at Brussels on the 31 October 2007, which corresponds to the 19th day of Heshvan in the year five thousend seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 2007.

Briselē, 2007. gada 31. oktobrī.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 31 d.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 31-én.

Magħmul fi Brussell, 31 ta' Ottubru 2007.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 2007.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2007 r.

Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro de 2007.

Întocmit la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

V Bruseli 31. októbra 2007.

V Bruslju, dne 31. oktobra 2007.

Tehty Brysselissä 31. lokakuuta 2007.

Som skedde i Bryssel den 31 oktober 2007.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā —

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Community

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienas vārdā —

Europos bendrijų vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskiej

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image

За Държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για τα Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā —

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' Iżrael

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

På Staten Israels vägnar

Image

Image


(1)  Kódy KN podle nařízení (ES) č. 1549/2006 (Úř. věst. L 301, 31.10.2006, s. 1).

(2)  Je-li u kódu KN uvedeno „ex“, je preferenční schéma třeba určit společným použitím kódů KN a příslušného popisu.

(3)  Pro rok 2007 se kvóta stanoví na 3 240 tun.“

(4)  Znění v bulharském a rumunském jazyce budou zveřejněna později ve zvláštním vydání Úředního věstníku.

PŘÍLOHA

Týkající se ujednání o obchodních koncesích, které se použijí pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty a produkty rybolovu

Strany se dohodly, že skutečný objem obchodu a jeho podmínky přístupu na trh mezi Izraelem a Bulharskem a Izraelem a Rumunskem podle stávajících dvoustranných dohod o volném obchodu poslouží v evropsko-středomořské dohodě jako minimální množství pro úpravu dvoustranných obchodních koncesí pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty nebo produkty rybolovu, které má být provedeno v rámci nového dodatkového protokolu.


Top