EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0782

2007/782/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2007 , kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Společenství na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2008 a následující roky (oznámeno pod číslem K(2007) 5776)

OJ L 314, 1.12.2007, p. 29–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 245 - 255

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/782/oj

1.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/29


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2007,

kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Společenství na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2008 a následující roky

(oznámeno pod číslem K(2007) 5776)

(2007/782/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 24 odst. 5 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 90/424/EHS stanoví postupy pro finanční příspěvek Společenství na programy eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz.

(2)

Ustanovení čl. 24 odst. 1 rozhodnutí 90/424/EHS navíc stanoví, že se zavádí finanční opatření Společenství určené k úhradě výdajů vzniklých členským státům při financování vnitrostátních programů eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz uvedených v dotyčném rozhodnutí.

(3)

Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti (2) nahradilo článek 24 uvedeného rozhodnutí novým ustanovením. Formou přechodných opatření stanoví rozhodnutí 2006/965/ES, že lze pokračovat ve financování programů pro enzootickou leukózu skotu a Aujezskyho chorobu do 31. prosince 2010.

(4)

Rozhodnutí Rady 90/63/EHS ze dne 27. listopadu 1990, kterým se stanoví kritéria Společenství pro eradikaci a sledování některých chorob zvířat (3), stanoví, že za účelem schválení opatření stanoveného v čl. 24 odst. 1 rozhodnutí 90/424/EHS musí programy předložené členskými státy Komisi splňovat kritéria stanovená v přílohách rozhodnutí 90/638/EHS.

(5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (4) stanoví pro členské státy provádění ročních programů sledování přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u skotu, ovcí a koz.

(6)

Směrnice Rady 2005/94/ES (5) ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků rovněž ukládá členským státům, aby uskutečnily programy dozoru u drůbeže a volně žijícího ptactva, a tím přispěly, mimo jiné, k poznatkům o hrozbách představovaných volně žijícími ptáky, pokud jde o jakýkoli virus influenzy ptačího původu u ptáků, a to na základě pravidelně aktualizovaného posouzení rizik. Tyto roční programy sledování a jejich financování by se měly rovněž schválit.

(7)

Některé členské státy předložily Komisi roční programy eradikace, tlumení a sledování chorob zvířat, programy kontrol zaměřených na prevenci zoonóz a roční programy sledování pro eradikaci a sledování některých TSE, pro které chtějí získat od Společenství finanční příspěvek.

(8)

Některé členské státy rovněž předložily Komisi víceleté programy eradikace, tlumení a sledování chorob zvířat, pro které chtějí získat od Společenství finanční příspěvek. Závazek výdajů pro víceleté programy musí být přijat v souladu s čl. 76 odst. 3 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (6). Pro víceleté programy se první rozpočtový závazek přijme po jejich schválení. Každý následující závazek stanoví Komise na základě rozhodnutí poskytnout příspěvek podle čl. 24 odst. 5 rozhodnutí 90/424/EHS.

(9)

Komise posoudila roční a víceleté programy předložené členskými státy jak z hlediska veterinárního, tak z hlediska finančního. Bylo zjištěno, že uvedené programy jsou v souladu s příslušnými veterinárními předpisy Společenství, zejména s kritérii stanovenými v rozhodnutí 90/638/EHS.

(10)

S ohledem na význam těchto programů pro dosažení cílů Společenství v oblasti veřejného zdraví a zdraví zvířat, jakož i na povinné uplatňování programů přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a programů influenzy ptáků ve všech členských státech, je vhodné stanovit odpovídající finanční příspěvek Společenství k uhrazení nákladů, které příslušným členským státům vzniknou v souvislosti s opatřeními uvedenými v tomto rozhodnutí, až do maximální výše pro každý program.

(11)

V zájmu lepšího řízení, účinnějšího využití prostředků Společenství a větší průhlednosti je rovněž nutné stanovit u každého programu podle potřeby maximální částky, které budou členským státům uhrazeny za některé náklady, např. na testy použité v členských státech a na odškodnění vlastníků za jejich ztráty způsobené porážkou nebo likvidací zvířat.

(12)

Podle nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (7) mají být programy eradikace a tlumení chorob zvířat financovány v rámci Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Pro účely finanční kontroly se použijí články 9, 36 a 37 uvedeného nařízení.

(13)

Finanční příspěvek Společenství by měl být poskytnut za podmínky, že plánované činnosti jsou prováděny účinně a že příslušné orgány poskytují všechny nezbytné informace ve lhůtách stanovených v tomto rozhodnutí. Jako vhodné se jeví zejména požadovat častější průběžné technické zprávy, aby bylo možné zhodnotit účinnost provádění schválených programů.

(14)

Z důvodů správní účinnosti by veškeré výdaje předložené za účelem získání finančního příspěvku Společenství měly být vyjádřeny v eurech. V souladu s nařízením (ES) č. 1290/2005 by měl být přepočítacím kurzem pro výdaje v jiné měně než v euru poslední kurz stanovený Evropskou centrální bankou před prvním dnem měsíce, ve kterém daný členský stát podal žádost.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA I

ROČNÍ PROGRAMY

Článek 1

Brucelóza skotu

1.   Programy eradikace brucelózy skotu předložené Irskem, Španělskem, Itálií, Kyprem, Portugalskem a Spojeným královstvím se schvalují na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

2.   Finanční příspěvek Společenství se stanoví ve výši 50 % nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na provádění laboratorních testů, odškodnění vlastníků za hodnotu jejich zvířat poražených v rámci těchto programů a na nákup dávek očkovacích látek, a nepřesáhne částku:

a)

1 200 000 EUR pro Irsko;

b)

4 400 000 EUR pro Španělsko;

c)

2 100 000 EUR pro Itálii;

d)

153 000 EUR pro Kypr;

e)

1 900 000 EUR pro Portugalsko;

f)

1 200 000 EUR pro Spojené království.

3.   Maximální výše nákladů, která bude uhrazena členským státům za programy uvedené v odstavci 1, nepřesáhne:

a)

za test bengálskou červení

0,2 EUR na test;

b)

za séroaglutinační test (SAT)

0,2 EUR na test;

c)

za test reakce vazby komplementu

0,4 EUR na test;

d)

za test ELISA

1 EUR na test.

Článek 2

Tuberkulóza skotu

1.   Programy eradikace tuberkulózy skotu předložené Estonskem, Španělskem, Itálií, Polskem a Portugalskem se schvalují na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

2.   Finanční příspěvek Společenství se stanoví ve výši 50 % nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na tuberkulinaci, laboratorní testy a odškodnění vlastníků za hodnotu jejich zvířat poražených v rámci těchto programů a nepřesáhne:

a)

24 000 EUR pro Estonsko;

b)

6 100 000 EUR pro Španělsko;

c)

2 700 000 EUR pro Itálii;

d)

1 100 000 EUR pro Polsko;

e)

347 000 EUR pro Portugalsko.

3.   Maximální výše nákladů, která bude uhrazena členským státům za programy uvedené v odstavci 1, nepřesáhne:

a)

za tuberkulinaci

1 EUR na test;

b)

za test na interferon gama

5 EUR na test.

Článek 3

Brucelóza ovcí a koz

1.   Programy eradikace brucelózy ovcí a koz předložené Španělskem, Itálií, Kyprem a Portugalskem se schvalují na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

2.   Finanční příspěvek Společenství se stanoví ve výši 50 % nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na nákup očkovacích látek, na provádění laboratorních testů a na odškodnění vlastníků za hodnotu jejich zvířat poražených v rámci těchto programů a nepřesáhne částku:

a)

5 600 000 EUR pro Španělsko;

b)

2 800 000 EUR pro Itálii;

c)

93 000 EUR pro Kypr;

d)

1 100 000 EUR pro Portugalsko.

3.   Maximální výše nákladů, která bude uhrazena členským státům za programy uvedené v odstavci 1, nepřesáhne:

a)

za test bengálskou červení

0,2 EUR na test;

b)

za test reakce vazby komplementu

0,4 EUR na test.

Článek 4

Katarální horečka ovcí v enzootických nebo vysoce rizikových oblastech

1.   Programy eradikace a sledování katarální horečky ovcí předložené Belgií, Bulharskem, Německem, Řeckem, Španělskem, Francií, Itálií, Lucemburskem, Nizozemskem, Rakouskem, Portugalskem, Rumunskem a Slovinskem se schvalují na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

2.   Finanční příspěvek Společenství se stanoví ve výši 50 % nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na provádění laboratorních testů v rámci virologického, sérologického a entomologického dozoru, nákup pastí a očkovacích látek, a nepřesáhne částku:

a)

377 000 EUR pro Belgii;

b)

5 400 EUR pro Bulharsko;

c)

3 100 000 EUR pro Německo;

d)

100 000 EUR pro Řecko;

e)

4 100 000 EUR pro Španělsko;

f)

351 000 EUR pro Francii;

g)

1 300 000 EUR pro Itálii;

h)

70 000 EUR pro Lucembursko;

i)

527 000 EUR pro Nizozemsko;

j)

245 000 EUR pro Rakousko;

k)

1 004 000 EUR pro Portugalsko;

l)

43 000 EUR pro Rumunsko;

m)

61 000 EUR pro Slovinsko.

3.   Maximální výše nákladů, která bude uhrazena členským státům za programy uvedené v odstavci 1, nepřesáhne částku 2,5 EUR na jeden test ELISA.

Článek 5

Salmonelóza (zoonotická salmonelóza) v reprodukčních hejnech Gallus gallus

1.   Programy tlumení některých zoonotických salmonelóz v reprodukčních hejnech Gallus gallus předložené Belgií, Bulharskem, Českou republikou, Dánskem, Německem, Irskem, Řeckem, Španělskem, Francií, Itálií, Kyprem, Lotyšskem, Maďarskem, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Rumunskem a Slovenskem se schvalují na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

2.   Finanční příspěvek Společenství se stanoví ve výši 50 % nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na provedení bakteriologického vyšetření a sérotypizaci prováděné v rámci úředního vzorkování, na odškodnění vlastníků za hodnotu utracených ptáků, likvidaci vajec a na nákup dávek očkovacích látek, a nepřesáhne částku:

a)

550 000 EUR pro Belgii;

b)

10 000 EUR pro Bulharsko;

c)

200 000 EUR pro Českou republiku;

d)

75 000 EUR pro Dánsko;

e)

600 000 EUR pro Německo;

f)

120 000 EUR pro Irsko;

g)

150 000 EUR pro Řecko;

h)

800 000 EUR pro Španělsko;

i)

500 000 EUR pro Francii;

j)

470 000 EUR pro Itálii;

k)

45 000 EUR pro Kypr;

l)

60 000 EUR pro Lotyšsko;

m)

400 000 EUR pro Maďarsko;

n)

1 300 000 EUR pro Nizozemsko;

o)

50 000 EUR pro Rakousko;

p)

2 000 000 EUR pro Polsko;

q)

600 000 EUR pro Portugalsko;

r)

400 000 EUR pro Rumunsko;

s)

275 000 EUR pro Slovensko.

3.   Maximální výše nákladů, která bude uhrazena členským státům za programy uvedené v odstavci 1, nepřesáhne:

a)

za bakteriologický test (kultivaci)

5,0 EUR na test;

b)

za nákup jedné dávky očkovací látky

0,05 EUR za dávku;

c)

na sérotypizaci příslušných izolátů Salmonella spp.

20,0 EUR na test.

Článek 6

Salmonelóza (zoonotická salmonela) v hejnech nosnic Gallus gallus

1.   Programy tlumení některých zoonotických salmonel v hejnech nosnic Gallus gallus předložené Belgií, Bulharskem, Českou republikou, Německem, Estonskem, Řeckem, Španělskem, Francií, Itálií, Kyprem, Lotyšskem, Lucemburskem, Maďarskem, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovenskem a Spojeným královstvím se schvalují na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

2.   Finanční příspěvek Společenství se stanoví ve výši 50 % nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na bakteriologické vyšetření a sérotypizaci prováděné v rámci úředního vzorkování, na odškodnění vlastníků za hodnotu utracených ptáků, likvidaci vajec a na nákup dávek očkovacích látek, a nepřesáhne částku:

a)

750 000 EUR pro Belgii;

b)

20 000 EUR pro Bulharsko;

c)

1 000 000 EUR pro Českou republiku;

d)

2 000 000 EUR pro Německo;

e)

20 000 EUR pro Estonsko;

f)

500 000 EUR pro Řecko;

g)

3 500 000 EUR pro Španělsko;

h)

2 500 000 EUR pro Francii;

i)

1 000 000 EUR pro Itálii;

j)

80 000 EUR pro Kypr;

k)

300 000 EUR pro Lotyšsko;

l)

10 000 EUR pro Lucembursko;

m)

2 000 000 EUR pro Maďarsko;

n)

2 000 000 EUR pro Nizozemsko;

o)

1 000 000 EUR pro Rakousko;

p)

2 000 000 EUR pro Polsko;

q)

1 000 000 EUR pro Portugalsko;

r)

500 000 EUR pro Rumunsko;

s)

1 000 000 EUR pro Slovensko;

t)

80 000 EUR pro Spojené království.

3.   Maximální výše nákladů, která bude uhrazena členským státům za programy uvedené v odstavci 1, nepřesáhne:

a)

za bakteriologický test (kultivaci)

5,0 EUR na test;

b)

za nákup jedné dávky očkovací látky

0,05 EUR za dávku.

c)

na sérotypizaci příslušných izolátů Salmonella spp.

20,0 EUR na test.

Článek 7

Klasický mor prasat a africký mor prasat

1.   Programy kontroly a sledování:

a)

klasického moru prasat předložené Bulharskem, Německem, Francií, Lucemburskem, Rumunskem, Slovinskem a Slovenskem se schvalují na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008;

b)

klasického moru prasat a afrického moru prasat předložené Itálií se schvalují na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

2.   Finanční příspěvek Společenství se stanoví ve výši 50 % nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na virologické a sérologické vyšetření domácích prasat a volně žijících prasat a u programů předložených Bulharskem, Německem, Francií, Rumunskem a Slovenskem rovněž ve výši 50 % nákladů, které budou vynaloženy na nákup a distribuci očkovacích látek a očkovacích návnad pro očkování volně žijících prasat, a nepřesáhne částku:

a)

400 000 EUR pro Bulharsko;

b)

1 000 000 EUR pro Německo;

c)

650 000 EUR pro Francii;

d)

100 000 EUR pro Itálii;

e)

15 000 EUR pro Lucembursko;

f)

2 500 000 EUR pro Rumunsko;

g)

40 000 EUR pro Slovinsko;

h)

525 000 EUR pro Slovensko.

3.   Maximální výše nákladů, která bude uhrazena členským státům za programy uvedené v odstavci 1, nepřesáhne částku 2,5 EUR na jeden test ELISA.

Článek 8

Vezikulární choroba prasat

1.   Program pro eradikaci vezikulární choroby prasat předložený Itálií se schvaluje na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

2.   Finanční příspěvek Společenství se stanoví ve výši 50 % nákladů na laboratorní testy a nepřesáhne částku 300 000 EUR.

Článek 9

Influenza ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků

1.   Programy zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků předložené Belgií, Bulharskem, Českou republikou, Dánskem, Německem, Estonskem, Irskem, Řeckem, Španělskem, Francií, Itálií, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Lucemburskem, Maďarskem, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím se schvalují na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

2.   Finanční příspěvek Společenství se stanoví ve výši 50 % nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem na provádění laboratorních testů a dále bude tvořen paušální částkou na vzorkování volně žijících ptáků, a nepřesáhne:

a)

127 000 EUR pro Belgii;

b)

76 000 EUR pro Bulharsko;

c)

65 000 EUR pro Českou republiku;

d)

202 000 EUR pro Dánsko;

e)

580 000 EUR pro Německo;

f)

8 000 EUR pro Estonsko;

g)

58 000 EUR pro Irsko;

h)

72 000 EUR pro Řecko;

i)

306 000 EUR pro Španělsko;

j)

155 000 EUR pro Francii;

k)

380 000 EUR pro Itálii;

l)

15 000 EUR pro Kypr;

m)

33 000 EUR pro Lotyšsko;

n)

43 000 EUR pro Litvu;

o)

12 000 EUR pro Lucembursko;

p)

184 000 EUR pro Maďarsko;

q)

444 000 EUR pro Nizozemsko;

r)

55 000 EUR pro Rakousko;

s)

81 000 EUR pro Polsko;

t)

165 000 EUR pro Portugalsko;

u)

465 000 EUR pro Rumunsko;

v)

43 000 EUR pro Slovinsko;

w)

50 000 EUR pro Slovensko;

x)

35 000 EUR pro Finsko;

y)

290 000 EUR pro Švédsko;

z)

400 000 EUR pro Spojené království.

3.   Maximální výše nákladů, která bude uhrazena členským státům za testy zahrnuté v programech, nepřesáhne:

a)

:

pro test ELISA

:

1 EUR na test;

b)

:

pro imunodifúzní test v agarovém gelu

:

1,2 EUR na test;

c)

:

pro test HI na H5/H7

:

12 EUR na test;

d)

:

pro test izolace viru

:

30 EUR na test;

e)

:

pro test PCR

:

15 EUR na test;

f)

:

vzorkování volně žijících ptáků

:

20 EUR na test.

Článek 10

Přenosné spongiformní encefalopatie (TSE)

1.   Programy sledování přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) předložené Belgií, Bulharskem, Českou republikou, Dánskem, Německem, Estonskem, Irskem, Řeckem, Španělskem, Francií, Itálií, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Lucemburskem, Maďarskem, Maltou, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím se schvalují na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

2.   Finanční příspěvek Společenství se stanoví ve výši 100 % nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na provádění uvedených programů, a nepřesáhne částku:

a)

1 950 000 EUR pro Belgii;

b)

850 000 EUR pro Bulharsko;

c)

950 000 EUR pro Českou republiku;

d)

1 600 000 EUR pro Dánsko;

e)

9 500 000 EUR pro Německo;

f)

250 000 EUR pro Estonsko;

g)

5 000 000 EUR pro Irsko;

h)

950 000 EUR pro Řecko;

i)

4 700 000 EUR pro Španělsko;

j)

14 750 000 EUR pro Francii;

k)

3 050 000 EUR pro Itálii;

l)

250 000 EUR pro Kypr;

m)

300 000 EUR pro Lotyšsko;

n)

550 000 EUR pro Litvu;

o)

150 000 EUR pro Lucembursko;

p)

700 000 EUR pro Maďarsko;

q)

37 000 EUR pro Maltu;

r)

3 150 000 EUR pro Nizozemsko;

s)

1 250 000 EUR pro Rakousko;

t)

3 250 000 EUR pro Polsko;

u)

1 250 000 EUR pro Portugalsko;

v)

7 500 EUR pro Rumunsko;

w)

200 000 EUR pro Slovinsko;

x)

750 000 EUR pro Slovensko;

y)

650 000 EUR pro Finsko;

z)

1 150 000 EUR pro Švédsko;

za)

5 300 000 EUR pro Spojené království.

3.   Finanční příspěvek Společenství na programy uvedené v odstavci 1 je určen na provedené testy a maximální částka nepřekročí:

a)

5 EUR na test v případě testů prováděných u skotu, které jsou uvedeny v příloze III nařízení (ES) č. 999/2001;

b)

30 EUR na test v případě testů prováděných u ovcí a koz, které jsou uvedeny v příloze III nařízení (ES) č. 999/2001;

c)

50 EUR na test v případě testů prováděných u jelenovitých, které jsou uvedeny v příloze III nařízení (ES) č. 999/2001;

d)

175 EUR na test v případě základních molekulárních diskriminačních testů prováděných podle přílohy X kapitoly C bodu 3.2 písm. c) odrážky i) nařízení (ES) č. 999/2001.

Článek 11

Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE)

1.   Programy eradikace bovinní spongiformní encefalopatie předložené Belgií, Bulharskem, Českou republikou, Dánskem, Německem, Estonskem, Irskem, Řeckem, Španělskem, Francií, Itálií, Lucemburskem, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem a Spojeným královstvím se schvalují na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

2.   Finanční příspěvek Společenství na programy uvedené v odstavci 1 se stanoví ve výši 50 % nákladů, které byly každým členským státem vynaloženy v souvislosti s odškodněním vlastníků za hodnotu jejich utracených a zlikvidovaných zvířat v souladu s jejich programem eradikace do maximální výše 500 EUR za zvíře a nepřesáhne částku:

a)

50 000 EUR pro Belgii;

b)

50 000 EUR pro Bulharsko;

c)

150 000 EUR pro Českou republiku;

d)

50 000 EUR pro Dánsko;

e)

145 000 EUR pro Německo;

f)

50 000 EUR pro Estonsko;

g)

430 000 EUR pro Irsko;

h)

50 000 EUR pro Řecko;

i)

500 000 EUR pro Španělsko;

j)

100 000 EUR pro Francii;

k)

150 000 EUR pro Itálii;

l)

50 000 EUR pro Lucembursko;

m)

50 000 EUR pro Nizozemsko;

n)

50 000 EUR pro Rakousko;

o)

100 000 EUR pro Polsko;

p)

232 000 EUR pro Portugalsko;

q)

10 000 EUR pro Slovinsko;

r)

125 000 EUR pro Slovensko;

s)

25 000 EUR pro Finsko;

t)

176 000 EUR pro Spojené království.

Článek 12

Klusavka

1.   Programy eradikace klusavky předložené Belgií, Bulharskem, Českou republikou, Dánskem, Německem, Estonskem, Irskem, Řeckem, Španělskem, Francií, Itálií, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Lucemburskem, Maďarskem, Nizozemskem, Rakouskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem a Spojeným královstvím se schvalují na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

2.   Finanční příspěvek Společenství na programy uvedené v odstavci 1 se stanoví ve výši 50 % nákladů, které byly příslušnými členskými státy vynaloženy v souvislosti s odškodněním vlastníků za hodnotu jejich zvířat utracených a zlikvidovaných v souladu s jejich programem eradikace, do maximální výše 100 EUR za zvíře a ve výši 50 % nákladů na genotypyzaci do maximální výše 10 EUR za stanovení genotypu test a nepřesáhne částku:

a)

66 000 EUR pro Belgii;

b)

26 000 EUR pro Bulharsko;

c)

88 000 EUR pro Českou republiku;

d)

204 000 EUR pro Dánsko;

e)

1 000 000 EUR pro Německo;

f)

12 100 EUR pro Estonsko;

g)

550 000 EUR pro Irsko;

h)

700 000 EUR pro Řecko;

i)

3 800 000 EUR pro Španělsko;

j)

3 000 000 EUR pro Francii;

k)

1 500 000 EUR pro Itálii;

l)

1 100 000 EUR pro Kypr;

m)

1 100 EUR pro Lotyšsko;

n)

3 000 EUR pro Litvu;

o)

27 000 EUR pro Lucembursko;

p)

343 000 EUR pro Maďarsko;

q)

258 000 EUR pro Nizozemsko;

r)

26 000 EUR pro Rakousko;

s)

35 000 EUR pro Portugalsko;

t)

881 000 EUR pro Rumunsko;

u)

61 000 EUR pro Slovinsko;

v)

302 000 EUR pro Slovensko;

w)

201 000 EUR pro Finsko;

x)

4 000 000 EUR pro Spojené království.

Článek 13

Vzteklina

1.   Programy eradikace vztekliny předložené Bulharskem, Litvou, Maďarskem, Rakouskem, Polskem, Rumunskem a Slovenskem se schvalují na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

2.   Finanční příspěvek Společenství se stanoví ve výši 50 % nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na provádění laboratorních testů a na nákup a distribuci očkovací látky a očkovacích návnad pro programy, a nepřesáhne částku:

a)

700 000 EUR pro Bulharsko;

b)

700 000 EUR pro Litvu;

c)

1 500 000 EUR pro Maďarsko;

d)

290 000 EUR pro Rakousko;

e)

3 900 000 EUR pro Polsko;

f)

2 500 000 EUR pro Rumunsko;

g)

575 000 EUR pro Slovensko.

3.   Maximální výše nákladů, která bude uhrazena členským státům za programy uvedené v odstavci 1, nepřesáhne:

a)

za test ELISA

8 EUR na test;

b)

za test na přítomnost tetracyklinu v kostech

8 EUR na test.

Článek 14

Enzootická leukóza skotu

1.   Program eradikace enzootické leukózy skotu předložený Estonskem, Litvou a Polskem se schvaluje na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

2.   Finanční příspěvek Společenství se stanoví ve výši 50 % nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na provádění laboratorních testů a na odškodnění vlastníků za hodnotu jejich zvířat poražených v rámci těchto programů a nepřesáhne částku (v eurech):

a)

15 000 EUR pro Estonsko;

b)

200 000 EUR pro Litvu;

c)

800 000 EUR pro Polsko;

3.   Maximální výše nákladů, která bude uhrazena členským státům za programy uvedené v odstavci 1, nepřesáhne:

a)

za test ELISA

0,5 EUR na test;

b)

za imunodifúzní test v agarovém gelu

0,5 EUR na test.

Článek 15

Aujeszkyho choroba

1.   Programy pro eradikaci Aujeszkyho choroby předložené Španělskem, Maďarskem a Polskem se schvalují na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

2.   Finanční příspěvek Společenství na programy uvedené v odstavci 1 se stanoví ve výši 50 % nákladů, které budou vynaloženy dotčeným členským státem na laboratorní testy a nepřesáhne částku:

a)

450 000 EUR pro Španělsko;

b)

60 000 EUR pro Maďarsko;

c)

5 000 000 EUR pro Polsko.

3.   Maximální výše nákladů, která bude uhrazena členským státům za programy uvedené v odstavci 1, nepřesáhne částku 1 EUR na jeden test ELISA.

KAPITOLA II

VÍCELETÉ PROGRAMY

Článek 16

Vzteklina

1.   Víceleté programy eradikace vztekliny předložené Českou republikou, Německem, Estonskem, Lotyšskem, Slovinskem a Finskem se schvalují na období od:

a)

1. ledna 2008 do 31. prosince 2009 pro Českou republiku a Německo;

b)

1. ledna 2008 do 31. prosince 2010 pro Lotyšsko a Finsko;

c)

1. ledna 2008 do 31. prosince 2011 pro Estonsko;

d)

1. ledna 2008 do 31 prosince 2012 pro Slovinsko.

2.   Finanční příspěvek Společenství se stanoví ve výši 50 % nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na provádění laboratorních testů a na nákup a distribuci očkovací látky a očkovacích návnad pro programy.

3.   Maximální výše nákladů, která bude uhrazena dotčenému členskému státu za programy uvedené v odstavci 1, nepřesáhne:

a)

za test ELISA

8 EUR na test;

b)

za test pro detekci tetracyklinu v kosti

8 EUR na test.

4.   Příspěvek na pokrytí období provádění víceletých programů nepřesáhne:

a)

1 000 000 EUR pro Českou republiku;

b)

800 000 EUR pro Německo;

c)

4 750 000 EUR pro Estonsko;

d)

3 700 000 EUR pro Lotyšsko;

e)

1 750 000 EUR pro Slovinsko;

f)

300 000 EUR pro Finsko.

5.   Částky závazku pro rok 2008 jsou:

a)

500 000 EUR pro Českou republiku;

b)

475 000 EUR pro Německo;

c)

1 000 000 EUR pro Estonsko;

d)

1 200 000 EUR pro Lotyšsko;

e)

350 000 EUR pro Slovinsko;

f)

100 000 EUR pro Finsko.

6.   O částkách závazku pro následující roky se rozhodne v rámci realizace programu v roce 2008. Předběžné částky (v eurech) jsou uvedeny níže:

Členský stát

2009

2010

2011

2012

Česká republika

500 000

 

 

 

Německo

325 000

 

 

 

Lotyšsko

1 250 000

1 250 000

 

 

Finsko

100 000

100 000

 

 

Estonsko

1 250 000

1 250 000

1 250 000

 

Slovinsko

350 000

350 000

350 000

350 000

Článek 17

Aujeszkyho choroba

1.   Víceletý program pro eradikaci Aujeszkyho choroby předložený Belgií se schvaluje na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2009.

2.   Finanční příspěvek Společenství se stanoví ve výši 50 % nákladů, které budou vynaloženy Belgií na provádění laboratorních testů.

3.   Maximální výše nákladů, která bude uhrazena Belgii za program uvedený v odstavci 1, nepřesáhne částku 1 EUR na jeden test ELISA.

4.   Příspěvek na pokrytí období provádění víceletého programu uvedeného v odstavci 1, který Belgie hodlá provést, nepřesáhne 720 000 EUR.

5.   Částka závazku pro rok 2008 činí 360 000 EUR.

6.   O částce závazku pro následující roky se rozhodne v rámci realizace programu v roce 2008. Předběžná částka závazku činí 360 000 EUR.

Článek 18

Enzootická leukóza skotu

1.   Víceleté programy eradikace enzootické leukózy skotu předložené Itálií, Lotyšskem a Portugalskem se schvalují na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2010.

2.   Finanční příspěvek Společenství se stanoví ve výši 50 % nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na provádění laboratorních testů a na odškodnění vlastníků za hodnotu jejich zvířat poražených v rámci těchto programů.

3.   Maximální výše nákladů, která bude uhrazena členským státům za programy uvedené v odstavci 1, nepřesáhne:

a)

za test ELISA

0,5 EUR na test;

b)

za imunodifúzní test v agarovém gelu

0,5 EUR na test.

4.   Příspěvek na pokrytí období provádění víceletých programů nepřesáhne:

a)

2 000 000 EUR pro Itálii;

b)

170 000 EUR pro Lotyšsko;

c)

1 000 000 EUR pro Portugalsko.

5.   Částky závazku pro rok 2008 jsou:

a)

400 000 EUR pro Itálii;

b)

60 000 EUR pro Lotyšsko;

c)

300 000 EUR pro Portugalsko.

6.   O částkách závazku pro následující roky se rozhodne v rámci realizace programu v roce 2008. Předběžné částky (v eurech) jsou uvedeny níže:

Členský stát

2009

2010

2011

2012

Itálie

800 000

800 000

 

 

Lotyšsko

55 000

55 000

 

 

Portugalsko

350 000

350 000

 

 

KAPITOLA III

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

1.   Pro programy uvedené v článcích 1, 2, 3, 5, 6, 14 a 18 jsou způsobilé náklady na odškodnění vlastníků za hodnotu jejich poražených nebo utracených zvířat omezeny podle ustanovení v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

2.   Průměrné odškodnění, které bude uhrazeno členským státům, se vypočítá na základě počtu poražených či utracených zvířat v členském státě a:

a)

u skotu maximálně do výše

375 EUR za jedno zvíře;

b)

u ovcí a koz maximálně do výše

50 EUR za jedno zvíře;

c)

u chovu ptáků Gallus gallus maximálně do výše

3,5 EUR za jednoho ptáka;

d)

u nosnic Gallus gallus na snášku maximálně do výše

1,5 EUR za jednoho ptáka.

3.   Maximální výše odškodnění, které bude uhrazeno členským státům za jedno zvíře, nepřekročí 1 000 EUR u skotu a 100 EUR u ovcí nebo koz.

Článek 20

1.   Výdaje předložené členskými státy za účelem získání finančního příspěvku Společenství se vyjadřují v eurech a uvádějí bez daně z přidané hodnoty a dalších daní.

2.   Jsou-li výdaje členského státu vyjádřeny v jiné měně než euru, přepočte je členský stát na eura na základě posledního směnného kursu stanoveného Evropskou centrální bankou před prvním dnem měsíce, ve kterém dotyčný členský stát podal žádost.

Článek 21

1.   Finanční příspěvek Společenství na programy uvedené v článcích 1 až 18 bude poskytnut, pokud dotčené členské státy:

a)

provádí programy v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Společenství, včetně pravidel pro hospodářskou soutěž a pro zadávání veřejných zakázek;

b)

uvedou nejpozději do 1. ledna 2008 v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro provádění programů uvedených v odstavcích 1 až 18;

c)

odešlou Komisi nejpozději do 1. června 2008 průběžné technické a finanční zprávy o programech uvedených v článcích 1 až 18 v souladu s čl. 24 odst. 7 písm. a) rozhodnutí 90/424/EHS;

d)

v případě programů uvedených v článku 9 oznámí Komisi pozitivní a negativní výsledky vyšetření zjištěné v rámci jejich dohledu nad drůbeží a volně žijícími ptáky prostřednictvím on-line systému Komise, tato zpráva musí být odeslána do čtyř týdnů následujících po konci měsíce, k němuž se zpráva vztahuje;

e)

v případě programů uvedených v článcích 10 až 12 odešlou Komisi každý měsíc zprávu o výsledcích programu sledování TSE, tato zpráva musí být odeslána do čtyř týdnů následujících po konci měsíce, k němuž se zpráva vztahuje;

f)

v případě programů uvedených v článcích 1 až 18 zašlou Komisi nejpozději do 30. dubna 2009 závěrečnou zprávu o technickém provedení programu v souladu s čl. 24 odst. 7 písm. b) rozhodnutí 90/424/EHS, spolu s doklady odůvodňujícími náklady zaplacené členským státem a s dosaženými výsledky za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008;

g)

v případě programů uvedených v článcích 1 až 18, provedou tyto programy efektivně;

h)

nepředloží pro programy uvedené v článcích 1 až 18 další žádosti o jiné příspěvky Společenství pro tato opatření a ani dříve takové žádosti nepředložily.

2.   V případě, že některý členský stát nevyhoví ustanovením odstavce 1, sníží Komise finanční příspěvek Společenství s ohledem na povahu a závažnost takového porušení předpisů a na finanční ztrátu utrpěnou Společenstvím.

Článek 22

Toto rozhodnutí se použije od 1. ledna 2008.

Článek 23

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. listopadu 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 397, 30.12.2006, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 347, 12.12.1990, s. 27. Rozhodnutí ve znění směrnice 92/65/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54).

(4)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 727/2007 (Úř. věst. L 165, 27.6.2007, s. 8).

(5)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(6)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 12.

(7)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 378/2007 (Úř. věst. L 95, 5.4.2007, s. 1).


Top