EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1146

Nařízení Komise (ES) č. 1146/2007 ze dne 2. října 2007 , kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2008 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství

OJ L 257, 3.10.2007, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1146/oj

3.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 257/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1146/2007

ze dne 2. října 2007,

kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2008 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 ze dne 10. prosince 1987, kterým se stanoví obecná pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob organizacím pověřeným jejich rozdělením nejchudším osobám ve Společenství (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro (2), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 2 nařízení Komise (EHS) č. 3149/92 ze dne 29. října 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství (3), musí Komise přijmout distribuční plán, který se má financovat z částek dostupných v rozpočtovém roce 2008. Tento plán musí pro každý členský stát, který opatření používá, zejména stanovit maximální dostupné finanční zdroje k uskutečnění jeho části plánu, jakož i množství každého typu produktu, které má být odebráno ze zásob držených intervenčními agenturami.

(2)

Členské státy dotčené plánem na rozpočtový rok 2008 sdělily informace požadované v souladu s článkem 1 nařízení (EHS) č. 3149/92.

(3)

Za účelem rozdělení zdrojů musí být vzaty v úvahu zejména zkušenosti a rozsah, v jakém členské státy využily zdroje jim přidělené v předchozích rozpočtových letech.

(4)

Ustanovení čl. 2 odst. 3 bodu 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 3149/92 stanoví přidělení grantů určených k nákupu produktů, které jsou v intervenčních zásobách dočasně nedostupné, na trhu. Vzhledem k tomu, že objem zásob obilovin, sušeného odstředěného mléka a rýže v současné době držených intervenčními agenturami je velmi nízký a byla již učiněna ujednání směřující k prodeji těchto produktů na trhu a jejich distribuci na základě nařízení (EHS) č. 3149/92, a protože se v roce 2007 nepředpokládají žádné nákupy tohoto produktu, je nezbytné stanovit výši uvedených grantů, aby bylo možné obiloviny, sušené odstředěné mléko a rýži nezbytné k provádění plánu na rozpočtový rok 2008 nakoupit na trhu.

(5)

Ustanovení čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3149/92 stanoví mezi členskými státy přepravu produktů nedostupných v intervenčních zásobách členského státu, kde se takové produkty požadují pro provádění ročního plánu. Za podmínek stanovených v článku 7 nařízení (EHS) č. 3149/92 je proto třeba povolit přepravu uvnitř Společenství nezbytnou k provádění plánu na rok 2008.

(6)

Pro provádění plánu je vhodné stanovit jako rozhodnou skutečnost ve smyslu článku 3 nařízení (ES) č. 2799/98 datum začátku rozpočtového roku pro správu zásob ve veřejných skladech.

(7)

Komise při vypracování tohoto plánu konzultovala v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 2 nařízení (EHS) č. 3149/92 hlavní organizace, které mají zkušenosti s problémy nejchudších osob ve Společenství.

(8)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V roce 2008 se dodávky potravin určených nejchudším osobám ve Společenství v souladu s nařízením (EHS) č. 3730/87 uskutečňují podle ročního distribučního plánu stanoveného v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Výše grantů pro členské státy určených k nákupu obilovin, sušeného odstředěného mléka a rýže na trhu, které jsou třeba v rámci plánu uvedeného v článku 1, je stanovena v příloze II.

Článek 3

Za podmínek stanovených v článku 7 nařízení (EHS) č. 3149/92 se povoluje přeprava produktů uvedených v příloze III tohoto nařízení uvnitř Společenství.

Článek 4

Pro provádění plánu uvedeného v článku 1 tohoto nařízení je datem rozhodné skutečnosti podle článku 3 nařízení (ES) č. 2799/98 1. října 2007.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. října 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 352, 15.12.1987, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2535/95 (Úř. věst. L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 313, 30.10.1992, s. 50. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 758/2007 (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 47).


PŘÍLOHA I

ROČNÍ DISTRIBUČNÍ PLÁN NA ROZPOČTOVÝ ROK 2008

a)

Finanční prostředky dostupné pro účely provedení plánu v každém členském státě:

(v EUR)

Členský stát

Rozdělení

Belgique/België

8 461 690

България

6 883 712

Česká republika

155 443

Eesti

192 388

Éire/Ireland

155 965

Elláda

13 228 830

España

50 419 083

France

48 605 224

Italia

66 367 975

Latvija

153 910

Lietuva

4 249 149

Luxembourg

81 090

Magyarország

7 788 270

Malta

360 603

Polska

47 640 750

Portugal

12 568 188

România

23 126 824

Slovenija

1 429 303

Suomi/Finland

2 631 603

Celkem

294 500 000

b)

Množství každého typu produktu, které se odebírají z intervenčních zásob Společenství k distribuci v každém členském státě v rámci částek stanovených v písmenu a):

(tuny)

Členský stát

Cukr

Belgique/België

4 154

България

6 385

Česká republika

67

España

6 500

France

3 718

Italia

7 000

Lietuva

2 889

Magyarország

1 544

Malta

397

Polska

14 826

Portugal

1 627

România

15 157

Slovenija

769

Celkem

65 034


PŘÍLOHA II

Výše grantů pro členské státy určených k nákupu produktů na trhu Společenství v rámci částek stanovených v příloze I písmenu a):

(v EUR)

Členský stát

Obiloviny

Rýže

Odstředěné sušené mléko

Belgique/België

2 120 960

800 000

3 300 000

България

1 990 461

1 768 251

 

Česká republika

36 472

 

81 843

Eesti

182 358

 

 

Éire/Ireland

 

 

147 834

Elláda

4 535 189

 

8 003 986

España

11 144 100

1 800 000

32 030 700

France

8 718 857

5 225 181

30 516 427

Italia

10 637 550

2 800 000

46 438 083

Latvija

145 886

 

 

Lietuva

1 463 223

606 607

706 455

Luxembourg

 

 

76 864

Magyarország

5 713 309

 

1 000 000

Malta

62 275

25 078

82 327

Polska

16 569 956

 

22 164 340

Portugal

1 208 732

1 423 588

8 575 856

România

15 355 270

 

 

Slovenija

173 087

102 509

746 140

Suomi/Finland

1 620 960

 

873 450

Celkem

81 678 645

14 551 214

154 744 304


PŘÍLOHA III

Převody cukru uvnitř Společenství povolené v souladu s plánem na rozpočtový rok 2008

 

Množství

(v tunách)

Majitel

Příjemce

1.

3 718

BIRB, Belgique

ONIGC, France

2.

2 889

BIRB, Belgique

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency, Lietuva

3.

6 385

MVH, Magyarország

ДФЗ, България

4.

14 826

MVH, Magyarország

ARR, Polska

5.

15 157

MVH, Magyarország

APIA, România

6.

769

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

7.

397

AGEA, Italia

National Research and Development Centre, Malta

8.

1 627

FEGA, España

INGA, Portugal


Top