EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_205_R_0035_01

Nařízení Rady (ES) č. 894/2007 ze dne 23. července 2007 o uzavření Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu
Dohoda mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu

OJ L 205, 7.8.2007, p. 35–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/35


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 894/2007

ze dne 23. července 2007

o uzavření Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství a Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov sjednaly a parafovaly dohodu o partnerství v odvětví rybolovu, na základě které se rybářům Společenství udělují rybolovná práva ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo podléhajících jurisdikci Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov.

(2)

Je v zájmu Společenství uvedenou dohodu schválit.

(3)

Je třeba vymezit způsob pro rozdělení rybolovných práv mezi členské státy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Rybolovná práva stanovená v protokolu k dohodě se mezi členské státy rozdělují takto:

Kategorie rybolovu

Typ plavidla

Členský stát

Licence nebo kvóty

Lov tuňáka

Mrazírenská plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí

Španělsko

13

Francie

12

Lov tuňáka

Plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

Španělsko

13

Portugalsko

5

Pokud žádosti o licence těchto členských států nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, může Komise zohlednit žádosti o licence ostatních členských států.

Článek 3

Členské státy, jejichž plavidla provozují rybolov v rámci této dohody, oznamují Komisi množství každé populace ulovená v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři (1).

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Společenství.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. července 2007.

Za Radu

předseda

L. AMADO


(1)  Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.


DOHODA

mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu

DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV,

dále jen „Svatý Tomáš a Princův ostrov“,

a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

dále jen „Společenství“,

dále jen „strany“,

VZHLEDEM k úzké spolupráci mezi Společenstvím a Svatým Tomášem a Princovým ostrovem, zejména v rámci dohody z Cotonou, a ke svému společnému přání tyto vztahy posílit;

VZHLEDEM k přání obou stran podporovat zodpovědné využívání rybolovných zdrojů prostřednictvím spolupráce;

S OHLEDEM na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu;

ROZHODNUTY uplatňovat rozhodnutí a doporučení Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (dále jen „ICCAT“);

UVĚDOMUJÍCE si důležitost zásad stanovených Kodexem chování pro zodpovědný rybolov, který byl přijat na konferenci organizace FAO v roce 1995;

ROZHODNUTY spolupracovat ve společném zájmu na zavedení zodpovědného rybolovu s cílem zaručit dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů;

PŘESVĚDČENY, že spolupráce musí být založena na vzájemně se doplňujících iniciativách a opatřeních, která, ať prováděna společně či každou stranou samostatně, jsou v souladu s politikami a zaručují součinnost společného úsilí;

ROZHODNUTY zahájit za tímto účelem dialog o politice v odvětví rybolovu, kterou schválila vláda Svatého Tomáše a Princova ostrova, a určit vhodné prostředky pro zaručení účinného provádění této politiky a zapojení hospodářských subjektů a občanské společnosti do tohoto procesu;

PŘEJÍCE si stanovit podmínky pro rybolov plavidel Společenství ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova a podmínky týkající se podpory Společenství pro zavedení zodpovědného rybolovu v těchto vodách;

ROZHODNUTY pokračovat v užší hospodářské spolupráci v rybolovném průmyslu a v souvisejících činnostech pomocí založení a rozvoje smíšených společností s účastí podniků obou stran,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Předmět

Tato dohoda stanoví zásady, pravidla a postupy pro

hospodářskou, finanční, technickou a vědeckou spolupráci v oblasti rybolovu s cílem podporovat zodpovědný rybolov ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, aby bylo zaručeno zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů a rozvoj odvětví rybolovu na Svatém Tomáši a Princově ostrově,

podmínky, jimiž se řídí přístup rybářských plavidel Společenství do rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova,

spolupráci týkající se pravidel kontroly rybolovu v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova s cílem zajistit dodržování výše uvedených podmínek, účinnost opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů a boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu,

partnerství mezi podniky, jejichž cílem je rozvíjet ve společném zájmu hospodářské a související činnosti v oblasti rybolovu.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova“ vláda Svatého Tomáše a Princova ostrova;

b)

„orgány Společenství“ Evropská komise;

c)

„rybolovnou oblastí Svatého Tomáše a Princova ostrova“ vody, které v oblasti rybolovu spadají pod svrchovanost nebo podléhají jurisdikci Svatého Tomáše a Princova ostrova;

d)

„rybářským plavidlem“ plavidlo vybavené pro účely obchodního využívání živých vodních zdrojů;

e)

„plavidlem Společenství“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu a registrované ve Společenství;

f)

„smíšeným výborem“ výbor složený ze zástupců Společenství a Svatého Tomáše a Princova ostrova uvedený v článku 9 této dohody;

g)

„překládkou“ přesun části nebo všech úlovků z jednoho rybářského plavidla na jiné plavidlo, a to v přístavu nebo na moři;

h)

„neobvyklými okolnostmi“ okolnosti jiné než přírodní jevy, nad kterými nemá strana rozumnou kontrolu a které zabraňují v provozování rybolovných činností ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova;

i)

„námořníkem AKT“ námořník pocházející z neevropské země, která podepsala dohodu z Cotonou. V tomto smyslu je námořník ze Svatého Tomáše a Princova ostrova námořníkem AKT;

j)

„vedlejšími úlovky“ ulovená množství druhů neuvedených na seznamu v příloze 1 Úmluvy Organizace spojených národů z roku 1982.

Článek 3

Zásady a cíle pro provádění této dohody

1.   Strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova na základě zásady zákazu diskriminace mezi různými loďstvy, která se v těchto vodách nacházejí, aniž jsou dotčeny dohody uzavřené mezi rozvojovými zeměmi v téže zeměpisné oblasti, včetně dohod o vzájemnosti v oblasti rybolovu.

2.   Strany spolupracují ve snaze provádět politiku v odvětví rybolovu, kterou schválila vláda Svatého Tomáše a Princova ostrova, a za tímto účelem zahajují politický dialog o nezbytných reformách. Strany se navzájem konzultují před přijetím případných opatření v této oblasti.

3.   Strany rovněž spolupracují při společném nebo jednostranném provádění hodnocení ex ante, průběžných hodnocení a hodnocení ex post, pokud jde o opatření, programy a činnosti prováděné na základě této dohody.

4.   Strany se zavazují zajistit, že tato dohoda bude prováděna v souladu se zásadami řádného řízení hospodářských a sociálních záležitostí a při respektování stavu rybolovných zdrojů.

5.   Najímání námořníků AKT na palubu plavidel Společenství se řídí prohlášením Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci, které se plnoprávně uplatňují na odpovídající smlouvy a obecné pracovní podmínky. Zejména se jedná o svobodu sdružování na ochranu hospodářských zájmů a účinné uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracovníků, jakož i o odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

Článek 4

Spolupráce ve vědecké oblasti

1.   Společenství a Svatý Tomáš a Princův ostrov se během doby platnosti dohody budou snažit sledovat vývoj stavu zdrojů v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova.

2.   Na základě doporučení a usnesení přijatých v Mezinárodní komisi na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a s ohledem na nejlepší vědecká stanoviska, která jsou k dispozici, se obě strany konzultují ve smíšeném výboru uvedeném v článku 9 dohody s cílem přijmout, v případě potřeby po vědeckém zasedání a vzájemnou dohodou, opatření směřující k udržitelnému řízení rybolovných zdrojů a mající vliv na činnosti plavidel Společenství.

3.   Strany se zavazují konzultovat se navzájem buď přímo, a to na úrovni subregionu v COREP (Regionální výbor pro rybolov v Guinejském zálivu), nebo v příslušných mezinárodních organizacích s cílem zajistit řízení a zachování biologických zdrojů v Atlantiku a s cílem spolupracovat při souvisejících vědeckých výzkumech.

Článek 5

Přístup plavidel Společenství do lovišť ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova

1.   Svatý Tomáš a Princův ostrov se zavazuje povolit plavidlům Společenství provozování rybolovných činností ve své rybolovné oblasti v souladu s touto dohodou, včetně protokolu a přílohy.

2.   Na rybolovné činnosti, které jsou předmětem této dohody, se vztahují právní předpisy platné na Svatém Tomáši a Princově ostrově. Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova oznámí Společenství každou změnu uvedených předpisů.

3.   Svatý Tomáš a Princův ostrov se zavazuje, že přijme veškerá vhodná opatření, pokud jde o účinné používání ustanovení protokolu týkajících se kontroly rybolovu. Plavidla Společenství spolupracují s orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova příslušnými pro provádění těchto kontrol.

4.   Společenství se zavazuje přijmout veškerá vhodná opatření k tomu, aby plavidla Společenství dodržovala tuto dohodu a právní předpisy upravující rybolov ve vodách podléhajících jurisdikci Svatého Tomáše a Princova ostrova.

Článek 6

Licence

1.   Plavidla Společenství smějí provozovat rybolovné činnosti v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova, pouze pokud jsou držiteli licence k rybolovu vydané podle této dohody a připojeného protokolu.

2.   Postup pro získání licence k rybolovu pro plavidlo, příslušné poplatky a způsob placení majitelem jsou uvedeny v příloze protokolu.

Článek 7

Finanční příspěvek

1.   Společenství poskytne Svatému Tomáši a Princovu ostrovu finanční příspěvek v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými v protokolu a příloze. Tento finanční příspěvek je jednorázový a je stanoven na základě dvou složek, kterými jsou

a)

přístup plavidel Společenství do vod Svatého Tomáše a Princova ostrova a k jeho rybolovným zdrojům a

b)

finanční pomoc Společenství na podporu zodpovědného rybolovu a udržitelné využívání rybolovných zdrojů ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova.

2.   Část finančního příspěvku podle odst. 1 písm. a) se stanoví podle cílů, které budou určeny vzájemnou dohodou obou stran a v souladu s ustanoveními protokolu a kterých má být dosaženo v rámci politiky v odvětví rybolovu vymezené vládou Svatého Tomáše a Princova ostrova a v rámci ročního a víceletého programu souvisejícího s jejím prováděním.

3.   Finanční příspěvek poskytovaný Společenstvím se každoročně vyplácí podle pravidel stanovených v protokolu a s výhradou ustanovení této dohody a protokolu o případné změně jeho výše z důvodu:

a)

neobvyklých okolností;

b)

omezení rybolovných práv udělených plavidlům Společenství, k němuž dojde po vzájemné dohodě obou stran při použití opatření pro řízení dotčených populací, která se na základě nejlepšího vědeckého stanoviska, které je k dispozici, považují za nezbytná pro zachování a udržitelné využívání populace;

c)

zvýšení rybolovných práv udělených plavidlům Společenství, k němuž dojde po vzájemné dohodě, pokud to na základě nejlepšího vědeckého stanoviska, které je k dispozici, stav zdrojů umožňuje;

d)

přehodnocení podmínek finanční podpory na provádění politiky v odvětví rybolovu na Svatém Tomáši a Princově ostrově, odůvodňují-li to výsledky ročního a víceletého programu, které strany zjistí;

e)

vypovězení této dohody podle článku 13;

f)

pozastavení používání této dohody podle článku 12.

Článek 8

Podpora spolupráce mezi hospodářskými subjekty a občanskou společností

1.   Strany podporují hospodářskou, vědeckou a technickou spolupráci v odvětví rybolovu a souvisejících odvětvích. Konzultují se navzájem ve snaze koordinovat různá opatření, která mohou být za tímto účelem přijata.

2.   Strany se zavazují podporovat výměnu informací o způsobech rybolovu a lovných zařízeních, o metodách konzervování a o průmyslovém zpracování produktů rybolovu.

3.   Strany usilují o vytvoření příznivých podmínek pro podporu vztahů mezi svými podniky v technické, hospodářské a obchodní oblasti tím, že podporují vytváření příznivého prostředí pro rozvoj podnikání a investic.

4.   Strany zejména podporují vytváření smíšených společností, které fungují ve společném zájmu a systematicky dodržují platné právní předpisy Svatého Tomáše a Princova ostrova a Společenství.

Článek 9

Smíšený výbor

1.   Zřizuje se smíšený výbor, jehož úkolem je sledovat provádění této dohody. Smíšený výbor vykonává tyto funkce:

a)

kontroluje provádění, výklad a používání dohody, a především vymezení a hodnocení provádění ročního a víceletého programu podle čl. 7 odst. 2;

b)

zajišťuje nezbytnou vazbu ohledně otázek společného zájmu v oblasti rybolovu, zejména statistickou analýzu údajů o úlovcích;

c)

představuje fórum pro přátelské urovnávání sporů ohledně výkladu a používání dohody;

d)

v případě potřeby přehodnocuje úroveň rybolovných práv a souvisejícího finančního příspěvku;

e)

vykonává jakoukoli jinou funkci, kterou mu strany vzájemnou dohodou přidělí.

2.   Smíšený výbor se schází nejméně jednou ročně střídavě na území Svatého Tomáše a Princova ostrova a Společenství a předsedá mu strana, jež zasedání pořádá. Na žádost kterékoli ze stran se uskuteční mimořádné zasedání.

Článek 10

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje jednak na území, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek v ní stanovených, a jednak na území Svatého Tomáše a Princova ostrova.

Článek 11

Doba trvání

Tato dohoda se použije čtyři roky ode dne jejího vstupu v platnost; není-li vypovězena podle článku 13, prodlužuje se mlčky a vždy o další čtyřleté období.

Článek 12

Pozastavení

1.   Používání této dohody může být pozastaveno na podnět jedné ze stran v případě vážného sporu ohledně používání jejích ustanovení. Pozastavení je podmíněno tím, že dotyčná strana oznámí svůj záměr písemně a nejméně tři měsíce přede dnem, k němuž má pozastavení nabýt účinku. Po přijetí tohoto oznámení se strany konzultují s cílem vyřešit své neshody přátelsky.

2.   Platba finančního příspěvku podle článku 7 se úměrně a pro rata temporis snižuje na dobu trvání pozastavení.

Článek 13

Vypovězení

1.   Tuto dohodu může vypovědět kterákoli ze stran v případě neobvyklých událostí jako například poklesu příslušných populací, zjištění sníženého využívání rybolovných práv udělených plavidlům Společenství nebo nedodržení závazků přijatých stranami ohledně boje s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem.

2.   Příslušná strana písemně oznámí druhé straně svůj záměr vypovědět dohodu nejméně šest měsíců před uplynutím počátečního nebo každého dalšího období.

3.   Po odeslání oznámení uvedeného v předchozím odstavci zahájí obě strany konzultace.

4.   Platba finančního příspěvku podle článku 7 na rok, ve kterém vypovězení nabude účinku, se úměrně a pro rata temporis snižuje.

Článek 14

Protokol a příloha

Protokol a příloha tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 15

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

Rybolovné činnosti plavidel Společenství, která působí ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, se řídí právními předpisy platnými na Svatém Tomáši a Princově ostrově, nestanoví-li dohoda, tento protokol s přílohou a dodatky jinak.

Článek 16

Zrušení

Dnem vstupu v platnost se touto dohodou zrušuje a nahrazuje Dohoda mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatého Tomáše a Princova ostrova o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, která vstoupila v platnost dne 25. února 1984.

Protokol, který pro období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, se však nadále použije během období stanoveného ve svém čl. 1 odst. 1 a stává se nedílnou součástí této dohody.

Článek 17

Vstup v platnost

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, a vstupuje v platnost dnem, kdy si obě strany oznámí dokončení postupů nezbytných k tomuto účelu.

PROTOKOL,

kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova

Článek 1

Doba používání a rybolovná práva

1.   Od 1. června 2006 a na období čtyř let se rybolovná práva podle článku 5 dohody stanoví takto:

vysoce stěhovavé druhy (druhy uvedené na seznamu v příloze 1 Úmluvy Organizace spojených národů z roku 1982)

mrazírenská plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí: 25 plavidel,

plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru: 18 plavidel.

2.   Odstavec 1 se použije s výhradou článků 4 a 5 tohoto protokolu.

3.   Plavidla plující pod vlajkou členského státu Evropského společenství mohou provozovat rybolovné činnosti v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova pouze v případě, že mají licenci k rybolovu vydanou v rámci tohoto protokolu a podle pravidel uvedených v příloze k tomuto protokolu.

Článek 2

Finanční příspěvek – platební postupy

1.   Finanční příspěvek podle článku 7 dohody se skládá jednak z roční částky ve výši 552 500 EUR se pro období uvedené v článku 1 odpovídající referenční nosnosti 8 500 tun za rok a jednak ze specifické částky 1 105 000 EUR za rok, která je určena na podporu a provádění iniciativ přijatých v rámci politiky v odvětví rybolovu na Svatém Tomáši a Princově ostrově. Tato specifická částka je nedílnou součástí jednotného finančního příspěvku vymezeného v článku 7 dohody.

2.   Odstavec 1 se použije s výhradou článků 4, 5 a 7 tohoto protokolu.

3.   Součet částek uvedených v odstavci 1 činí 663 000 EUR a Společenství jej každoročně vyplácí během doby používání tohoto protokolu.

4.   Pokud celkové množství úlovků plavidel Společenství ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova přesáhne 8 500 tun za rok, zvyšuje se částka finančního příspěvku ve výši 552 500 EUR o 65 EUR za každou tunu ulovenou navíc. Celková roční částka vyplacená Společenstvím však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky odpovídající referenční nosnosti (1 105 000 EUR). Pokud množství ulovená plavidly Společenství přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky (17 000 tun), dlužná částka za množství přesahující tento limit je vyplacena v následujícím roce.

5.   Platba finančního příspěvku podle odstavce 1 proběhne pro první rok nejpozději 15. května 2007 a pro následující roky nejpozději 31. července 2007, 2008, 2009.

6.   S výhradou článku 6 je přidělování tohoto příspěvku ve výhradní pravomoci orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova.

7.   Finanční příspěvek se vyplácí na jediný účet státní pokladny Svatého Tomáše a Princova ostrova založený u finanční instituce, kterou určí orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova.

Článek 3

Spolupráce při zodpovědném rybolovu – vědecká spolupráce

1.   Obě dvě strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, a to na základě zásady zákazu diskriminace mezi různými loďstvy, která se v těchto vodách nacházejí.

2.   Společenství a Svatý Tomáš a Princův ostrov se během doby platnosti tohoto protokolu budou snažit sledovat vývoj stavu zdrojů v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova.

3.   Obě strany se zavazují, že budou na úrovni subregionu podporovat spolupráci týkající se zodpovědného rybolovu, a to zejména v COREP.

4.   V souladu s článkem 4 dohody a na základě doporučení a usnesení přijatých v Mezinárodní komisi na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a na základě nejlepších vědeckých stanovisek, která jsou k dispozici, se obě strany konzultují ve smíšeném výboru uvedeném v článku 9 dohody s cílem přijmout, v případě potřeby po vědeckém zasedání na úrovni subregionu, vzájemnou dohodou opatření vedoucí k udržitelnému řízení rybolovných zdrojů a ovlivňující činnosti plavidel Společenství.

Článek 4

Přezkum rybolovných práv vzájemnou dohodou

1.   Rybolovná práva podle článku 1 mohou být vzájemnou dohodou zvýšena, pokud podle závěrů vědeckého zasedání podle čl. 3 odst. 4 tímto zvýšením nebude dotčeno udržitelné řízení zdrojů na Svatém Tomáši a Princově ostrově. V tom případě se finanční příspěvek 552 500 EUR uvedený v čl. 2 odst. 1 úměrně a pro rata temporis zvýší. Celková částka finančního příspěvku vyplaceného Evropským společenstvím, který se vztahuje na referenční nosnost, však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky 552 000 EUR. Pokud množství každoročně ulovená plavidly Společenství přesáhnou dvojnásobek množství 8 500 t (což je 17 000 tun), dlužná částka za množství přesahující tento limit bude vyplacena v následujícím roce.

2.   Pokud se naopak strany dohodnou, že souhlasí se snížením rybolovných práv podle článku 1, finanční příspěvek se úměrně a pro rata temporis sníží.

3.   Strany rovněž mohou vzájemnou dohodou přerozdělit rybolovná práva mezi jednotlivé kategorie plavidel, přičemž zohlední veškerá případná doporučení vědeckého zasedání podle článku 3, pokud jde o řízení populací, kterých se má přerozdělení týkat. Strany se dohodnou na odpovídající úpravě finančního příspěvku, pokud to přerozdělení rybolovných práv odůvodňuje.

Článek 5

Nová rybolovná práva

Pokud by rybářská plavidla Společenství měla zájem provozovat rybolovné činnosti, které nejsou uvedeny v článku 1, bude Společenství konzultovat Svatého Tomáše a Princův ostrov ohledně případného povolení těchto nových činností. Strany se případně dohodnou na podmínkách pro tato nová rybolovná práva, a bude-li to nutné, změní tento protokol a jeho přílohu.

Článek 6

Pozastavení a přezkum platby finančního příspěvku v případě neobvyklých okolností

1.   V případě neobvyklých okolností jiných než přírodních jevů zabraňujících provozování rybolovných činností ve výlučné hospodářské oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova může Evropské společenství pozastavit platbu finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1. Rozhodnutí o pozastavení bude přijato po konzultacích mezi oběma stranami ve lhůtě dvou měsíců po podání žádosti jedné ze stran a za podmínky, že Evropské společenství uhradí všechny částky dlužné v době pozastavení.

2.   Platba finančního příspěvku se obnoví, jakmile strany po konzultacích vzájemnou dohodou shledají, že okolnosti, které způsobily zastavení rybolovných činností, pominuly nebo že situace umožňuje návrat k rybolovným činnostem.

3.   Platnost licencí udělených plavidlům Společenství, pozastavená společně s platbou finančního příspěvku, se prodlouží o dobu rovnající se době pozastavení rybolovných činností.

Článek 7

Podpora zodpovědného rybolovu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova

1.   Z celkové částky finančního příspěvku (663 000 EUR) stanovené v článku 2 jde ročně 50 % (331 500 EUR) na podporu a provádění iniciativ prováděných v rámci politiky v odvětví rybolovu vymezené vládou Svatého Tomáše a Princova ostrova.

Řízení odpovídající částky Svatým Tomášem a Princovým ostrovem vychází z toho, že obě strany vzájemnou dohodou a v souladu se stávajícími prioritami rybářské politiky Svatého Tomáše a Princova ostrova, jejímž cílem je udržitelné a zodpovědné řízení odvětví, stanoví cíle, které je třeba uskutečnit, a související roční a víceletý program v souladu s odstavcem 2.

2.   Na návrh Svatého Tomáše a Princova ostrova a za účelem provádění předchozího odstavce se Společenství a Svatý Tomáš a Princův ostrov ve smíšeném výboru uvedeném v článku 9 dohody po vstupu protokolu v platnost a nejpozději tři měsíce po vstupu tohoto protokolu v platnost dohodnou na víceletém odvětvovém programu a na prováděcích pravidlech k tomuto programu obsahujících zejména

a)

roční a víceleté pokyny, na základě kterých se použije procentní sazba finančního příspěvku uvedeného v odstavci 1 a specifické částky pro iniciativy, které mají být každoročně provedeny;

b)

roční a víceleté cíle, které je třeba uskutečnit, aby bylo možné včas dosáhnout podpory udržitelného a zodpovědného rybolovu s ohledem na priority stanovené Svatým Tomášem a Princovým ostrovem v rámci vnitrostátní rybářské politiky nebo jiných politik, které souvisejí s podporou zodpovědného a udržitelného rybolovu nebo na ni mají dopad;

c)

kritéria a postupy, které se mají použít, aby bylo možné provést roční hodnocení získaných výsledků;

d)

případné přehodnocení procentní sazby celkové částky finančního příspěvku podle odstavce 4 tohoto článku, které se provede v letech následujících po prvním roce používání tohoto protokolu.

3.   Všechny navržené změny ve víceletém odvětvovém programu nebo ve využívání specifických částek pro iniciativy, které mají být každoročně prováděny, musí schválit obě strany ve smíšeném výboru.

4.   Pro účely provádění víceletého programu přidělí Svatý Tomáš a Princův ostrov každý rok hodnotu odpovídající procentní sazbě podle odstavce 1. Pokud se jedná o první rok platnosti protokolu, musí být toto přidělení sděleno Společenství v okamžiku schválení víceletého odvětvového programu ve smíšeném výboru. Pro každý následující rok Svatý Tomáše a Princův ostrov sdělí Společenství toto přidělení do 1. května předcházejícího roku.

5.   Pokud to roční hodnocení výsledků provádění víceletého odvětvového programu odůvodňuje, bude Evropské společenství moci požádat o novou úpravu finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu, aby těmto výsledkům byla přizpůsobena skutečná částka prostředků určených na provádění programu.

Článek 8

Spory – pozastavení používání protokolu

1.   Veškeré spory mezi stranami ohledně výkladu ustanovení tohoto protokolu a ohledně používání, které z výkladu vyplývá, musí být předmětem konzultace mezi stranami ve smíšeném výboru uvedeném v článku 9 dohody, který je v případě potřeby svolán k mimořádnému zasedání.

2.   Aniž je dotčen článek 9, může být používání protokolu pozastaveno na podnět jedné strany, pokud je spor mezi stranami považován za vážný a pokud konzultace ve smíšeném výboru podle odstavce 1 neumožnily jeho smírné urovnání.

3.   Pozastavení používání protokolu je podmíněno tím, že zúčastněná strana písemně oznámí svůj úmysl nejméně tři měsíce přede dnem, k němuž by toto pozastavení nabylo účinku.

4.   V případě pozastavení pokračují strany v konzultacích s cílem najít smírné řešení svého sporu. Pokud je tohoto řešení dosaženo, používání protokolu se obnoví a částka finančního příspěvku se úměrně a pro rata temporis sníží podle doby, během které bylo použití protokolu pozastaveno.

Článek 9

Pozastavení používání protokolu z důvodu neplacení

S výhradou článku 6 může být v případě, kdy by Společenství opomenulo provést platby podle článku 2, pozastaveno používání tohoto protokolu za těchto podmínek:

a)

Příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova zašlou Evropské komisi oznámení o neprovedení platby. Evropská komise provede příslušná ověření a v případě potřeby platbu ve lhůtě nejvýše šedesáti pracovních dní ode dne obdržení oznámení.

b)

Pokud není provedena platba ani není podáno náležité odůvodnění ve lhůtě stanovené v čl. 2 odst. 5, jsou příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova oprávněny pozastavit používání protokolu. Neprodleně o tom uvědomí Evropskou komisi.

c)

Používání protokolu se obnoví, jakmile je dotčená platba provedena.

Článek 10

Použitelné vnitrostátní právo

Rybolovné činnosti plavidel Společenství, která působí ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, se řídí právem platným na Svatém Tomáši a Princově ostrově, nestanoví-li dohoda, tento protokol s přílohou a dodatky jinak.

Článek 11

Zrušení

Příloha Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáše o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova se zrušuje a nahrazuje přílohou tohoto protokolu.

Článek 12

Vstup v platnost

1.   Tento protokol a jeho příloha vstupují v platnost dnem, ke kterému si strany oznámí dokončení postupů nezbytných k tomuto účelu.

2.   Použijí se ode dne 1. června 2006.

PŘÍLOHA

Podmínky provozování rybolovu plavidly Společenství v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova

KAPITOLA I

ŽÁDOST O LICENCE A VYDÁVÁNÍ LICENCÍ

ODDÍL 1

Vydávání licencí

1.   Licenci k rybolovu v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova mohou získat pouze způsobilá plavidla.

2.   Aby bylo plavidlo způsobilé, nesmějí být majiteli plavidla, veliteli ani samotnému plavidlu zakázány rybolovné činností na Svatém Tomáši a Princově ostrově. Plavidla musí být v řádném poměru ke správním orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova v tom smyslu, že musí být splněny všechny předcházející povinnosti vyplývající z jejich rybolovných činností na Svatém Tomáši a Princově ostrově podle dohod o rybolovu uzavřených se Společenstvím.

3.   Příslušné orgány Společenství předloží (elektronickou cestou) ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova žádost pro každé plavidlo, které si přeje lovit podle dohody, nejméně 15 pracovních dní přede dnem začátku požadované doby platnosti.

4.   Žádosti se podávají na ministerstvu pro rybolov na formulářích, jejichž vzor je uveden v dodatku I. Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova přijmou veškerá nezbytná opatření, aby údaje získané v rámci žádosti o licenci byly zpracovány důvěrně. Tyto údaje budou použity výhradně v rámci provádění dohody o rybolovu.

5.   Ke každé žádosti o licenci se přikládají připojeny tyto doklady:

důkaz o zaplacení paušální zálohy na dobu platnosti licence,

(veškeré další doklady nebo potvrzení požadovaná na základě zvláštních ustanovení použitelných podle typu plavidla na základě tohoto protokolu.)

6.   Platba poplatku se provádí na účet, který uvedou orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova, v souladu s čl. 2 odst. 7 protokolu.

7.   Poplatky zahrnují všechny vnitrostátní a místní poplatky kromě přístavních poplatků a cen služeb.

8.   Licence pro všechna plavidla vydává majitelům plavidel nebo jejich zástupcům ministerstvo pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova prostřednictvím delegace Evropské komise v Gabonu ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne obdržení všech dokladů podle výše uvedeného bodu 5.

9.   Licence se vydává pro konkrétní plavidlo a je nepřevoditelná.

10.   Na žádost Evropského společenství a v případě prokázané vyšší moci je však licence plavidla nahrazena novou licencí vydanou pro jiné plavidlo stejné kategorie jako plavidlo, jenž má být nahrazeno, uvedené v článku 1 protokolu, aniž je třeba platit nový poplatek. V tom případě se při výpočtu úrovně úlovků pro stanovení případné dodatečné platby zohlední celkové množství všech úlovků obou plavidel.

11.   Majitel plavidla, které má být nahrazeno, nebo jeho zástupce vrátí zrušenou licenci ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova prostřednictvím delegace Evropské komise.

12.   Dnem nabytí účinku nové licence je den, kdy majitel plavidla vrátí zrušenou licenci ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova. O převodu licence je uvědoměna delegace Evropské komise v Gabonu.

13.   Licence musí být stále na palubě plavidla. Evropské společenství aktualizuje návrh seznamu plavidel, pro která byla v souladu s tímto protokolem podána žádost o licenci k rybolovu. Tento návrh seznamu se oznámí orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova ihned po svém sestavení a následně pokaždé, když je aktualizován. Ihned po obdržení tohoto návrhu seznamu a po oznámení o platbě zálohy zaslané Evropskou komisí orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova zapíše příslušný orgán Svatého Tomáše a Princova ostrova plavidlo na seznam plavidel s povolením k rybolovu, který je oznámen orgánům pověřeným kontrolou rybolovu. V tom případě může majitel plavidla obdržet ověřenou kopii tohoto seznamu, kterou uchovává na palubě místo licence k rybolovu, dokud není licence vydána.

ODDÍL 2

Licenční podmínky – poplatky a zálohy

1.   Licence jsou platné jeden rok. Jsou obnovitelné.

2.   Poplatek je stanoven na 35 EUR za tunu úlovků v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova pro plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru.

3.   Licence se vydávají poté, co jsou příslušným vnitrostátním orgánům zaplaceny tyto paušální částky:

5 250 EUR za plavidlo lovící tuňáky vlečnou sítí, což odpovídá poplatkům za 150 tun ročně,

1 925 EUR za plavidlo pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, což odpovídá poplatkům za 55 tun ročně.

4.   Do 15. června každého roku sdělí členské státy Evropské komisi množství úlovků za uplynulý rok, jak je potvrdily vědecké instituce uvedené v bodě 5.

5.   Konečné vyúčtování poplatků splatných za rok n stanoví Evropská komise nejpozději do 31. července roku n + 1 na základě prohlášení o úlovcích vypracovaných každým majitelem plavidla a potvrzených vědeckými institucemi, které v členských státech odpovídají za ověřování údajů o úlovcích, jako např. IRD (Institut de Recherche pour le Développement – Výzkumný ústav pro rozvoj), IEO (Instituto Español de Oceanografía – Španělský oceánografický institut), IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima – Portugalský institut pro mořský výzkum), a to prostřednictvím Delegace Evropské komise.

6.   Vyúčtování je zároveň sděleno ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova a majitelům plavidel.

7.   Všechny případné dodatečné platby (za množství ulovená nad 150 tun pro plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a 55 tun pro plavidla pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru) provedou majitelé plavidel příslušným vnitrostátním orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova na základě 35 EUR za tunu nejpozději 31. srpna roku n + 1 na účet uvedený v bodě 6 oddíle 1 této kapitoly.

8.   Pokud je však částka konečného vyúčtování nižší než zaplacená záloha uvedená v bodě 3 tohoto oddílu, zbytková částka není majiteli plavidla vrácena.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ OBLASTI

1.   Pokud jde o plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, budou plavidla Společenství moci provozovat rybolovné činnosti ve vodách, které jsou dále než 12 námořních mil od základních linií.

2.   Bez jakékoli diskriminace jsou zakázány všechny rybolovné činnosti v oblasti určené pro společné využívání mezi Svatým Tomášem a Princovým ostrovem a Nigerií, která je vymezena souřadnicemi uvedenými v dodatku 3.

KAPITOLA III

PROHLÁŠENÍ O ÚLOVCÍCH

1.   Doba plavby plavidla Společenství v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova je pro účely této přílohy definována takto:

buď jako doba mezi vplutím do rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova a vyplutím z této oblasti,

nebo jako doba mezi vplutím do rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova a překládkou nebo vykládkou na Svatém Tomáši a Princově ostrově.

2.   Všechna plavidla oprávněná provozovat rybolov ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova v rámci dohody musí sdělit své úlovky ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova, aby tento orgán mohl kontrolovat ulovená množství, která jsou schválena příslušnými vědeckými institucemi postupem podle bodu 4 oddílu 2 kapitoly I této přílohy. Způsoby sdělování úlovků jsou tyto:

2.1

Během ročního období platnosti licence ve smyslu oddílu 2 kapitoly I této přílohy jsou v prohlášeních uváděny úlovky plavidla při každé plavbě. Originály prohlášení na fyzickém nosiči jsou předány ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova do 45 dní po ukončení poslední plavby uskutečněné během uvedeného období.

2.2

Plavidla ohlašují své úlovky prostřednictvím formuláře odpovídajícího lodnímu deníku, jehož vzor se nachází v dodatku 2. Pro období, kdy se plavidlo nenacházelo v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova, je třeba zapsat do lodního deníku poznámku „Mimo rybolovnou oblast Svatého Tomáše a Princova ostrova“.

2.3

Formuláře se vyplňují čitelně a podepisuje je velitel plavidla nebo jeho právní zástupce.

3.   Na žádost jedné ze stran se může sejít smíšený výbor, aby porovnal údaje o rybolovných činnostech.

4.   Pokud by ustanovení této kapitoly nebyla dodržena, vyhrazuje si vláda Svatého Tomáše a Princova ostrova právo pozastavit dotyčnému plavidlu licenci do té doby, dokud nesplní náležitosti, a uplatnit na majitele plavidla pokutu stanovenou předpisy platnými na Svatém Tomáši a Princově ostrově. Evropská komise a stát vlajky jsou o tom informovány.

KAPITOLA IV

PŘEKLÁDKA

Obě strany spolupracují s cílem zlepšit možnosti překládky v rejdách přístavů a v přístavech Svatého Tomáše a Princova ostrova.

1.   Překládky:

Plavidlům Společenství lovícím tuňáky, která dobrovolně vyloží v rejdě přístavu nebo v přístavu Svatého Tomáše a Princova ostrova, je z částky uvedené v bodu 2 oddílu 2 kapitole I přílohy poskytnuta sleva z poplatku ve výši 5 EUR za ulovenou tunu.

Tento mechanismus se vztahuje na všechna plavidla Společenství až do maximální výše 50 % konečného vyúčtování úlovků (podle kapitoly III přílohy) od prvního roku platnosti tohoto protokolu.

2.   Prováděcí pravidla pro kontrolu přeložených nosností budou stanovena při zasedání prvního smíšeného výboru.

3.   Hodnocení:

Úroveň finančních pobídek a maximální procentní sazba konečného vyúčtování úlovků budou upraveny ve smíšeném výboru na základě sociálně-ekonomického dopadu překládek uskutečněných během dotčeného roku.

KAPITOLA V

NAJÍMÁNÍ NÁMOŘNÍKŮ

1.   Majitelé plavidel lovících tuňáky a plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru budou povinni zaměstnat státní příslušníky ze zemí AKT za těchto podmínek a omezení:

pokud jde o loďstvo plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku pro lov tuňáků v rybolovné oblasti třetích zemích bude pocházet ze zemí AKT,

pokud jde o loďstvo plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku v rybolovné oblasti třetích zemích bude pocházet ze zemí AKT.

2.   Majitelé plavidel se budou snažit najímat další námořníky pocházející ze Svatého Tomáše a Princova ostrova.

3.   Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci se plně vztahuje na námořníky najaté na rybářská plavidla Společenství. Zejména se to týká svobody sdružování na ochranu hospodářských zájmů a účinného uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracovníků, jakož i odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

4.   Pracovní smlouvy námořníků ze zemí AKT, jejichž kopie je předána signatářům, se sepisují mezi zástupcem (zástupci) majitelů plavidel a námořníky nebo jejich odbory nebo jejich zástupci. Smlouvy námořníkům zajistí, aby mohli využívat režim sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje, včetně životního, zdravotního a úrazového pojištění.

5.   Mzdy námořníků AKT zajišťují majitelé plavidel. Mzda musí být stanovena vzájemnou dohodou mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci. Mzdové podmínky námořníků AKT nesmějí být horší než podmínky pro posádky jejich příslušných zemí a v žádném případě horší, než stanoví normy MOP.

6.   Každý námořník najatý plavidly Společenství se musí den před navrhovaným dnem nalodění dostavit k veliteli určeného plavidla. Pokud se námořník V den a hodinu stanovené k nalodění nedostaví, je majitel plavidla automaticky zproštěn závazku tohoto námořníka najmout.

7.   V případě, že nejsou námořníci zemí AKT najati z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v předcházejícím bodě, jsou dotčení majitelé plavidel Společenství povinni zaplatit za každý den plavby ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova paušální částku stanovenou na 20 USD denně. Platba této částky se provede nejpozději ve lhůtě stanovené v bodě 7 oddíle 2 kapitole I této přílohy.

KAPITOLA VI

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

1.   Plavidla dodržují opatření a doporučení přijatá komisí ICCAT pro oblast, pokud jde o lovná zařízení, jejich technické specifikace a všechna ostatní technická opatření použitelná při rybolovných činnostech.

2.   Plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí poskytnou své případné vedlejší úlovky ředitelství pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova, které se postará o jejich převzetí a vykládku.

3.   Obě strany souhlasily, že schválí vzájemnou dohodou opatření na zajištění účinného provádění předchozího bodu nebo schválí alternativní řešení na prvním zasedání smíšeného výboru uvedeného v článku 9 dohody. Za tímto účelem smíšený výbor posoudí každou možnost včetně povinnosti pro dotčená plavidla lovící vlečnou sítí zaplatit roční příspěvek ve výši části hodnoty vedlejších úlovků ve prospěch fondu ředitelství pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova, který je určen na podporu drobného rybolovu.

KAPITOLA VII

POZOROVATELÉ

1.   Plavidla, která mají v rámci dohody povolení k rybolovu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, nalodí za níže stanovených podmínek pozorovatele jmenované příslušnou regionální rybolovnou organizací:

1.1

Na žádost příslušného orgánu nalodí plavidla Společenství pozorovatele jmenovaného uvedeným orgánem, jehož úkolem je ověřovat úlovky ulovené ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova.

1.2

Příslušný orgán sestaví seznam plavidel určených k nalodění pozorovatele a seznam pozorovatelů určených k nalodění na palubu. Tyto seznamy se aktualizují. Evropské komisi jsou předávány po svém sestavení a poté z důvodu své případné aktualizace každé tři měsíce.

1.3

Při vydání licence nebo nejpozději 15 dní před stanoveným dnem nalodění pozorovatele sdělí příslušný orgán dotčeným majitelům plavidel nebo jejich zástupcům jméno pozorovatele, který je určen k nalodění na palubu plavidla.

2.   Pozorovatel je na palubě přítomen po dobu jedné plavby. Avšak na výslovnou žádost příslušných orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova může být toto nalodění v závislosti na průměrné délce plaveb stanovených pro určité plavidlo rozloženo do několika plaveb. Příslušný orgán vznese tuto žádost při sdělení jména pozorovatele určeného k nalodění na dotčené plavidlo.

3.   Podmínky nalodění pozorovatele se stanoví vzájemnou dohodou mezi majitelem plavidla nebo jeho zástupcem a příslušným orgánem.

4.   Nalodění pozorovatele proběhne v přístavu zvoleném majitelem plavidla a uskuteční se na počátku první plavby v rybolovných vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova po oznámení seznamu určených plavidel.

5.   Dotčení majitelé plavidel sdělí do dvou týdnů a s desetidenním předběžným oznámením data a přístavy subregionu, které byly stanoveny k nalodění pozorovatelů.

6.   V případě, že je pozorovatel naloděn v zemi mimo subregion, nese náklady na přepravu pozorovatele majitel plavidla. Pokud plavidlo, které má na palubě regionálního pozorovatele, opustí regionální rybolovnou oblast, musí být na náklady majitele plavidla přijata veškerá opatření k zajištění co nejrychlejšího navrácení pozorovatele.

7.   Pokud pozorovatel není přítomen na dohodnutém místě v danou dobu a dvanáct hodin po dané době, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti vzít tohoto pozorovatele na palubu.

8.   S pozorovatelem se na palubě jedná jako s důstojníkem. Když plavidlo vykonává činnost ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, vykonává pozorovatel tyto funkce:

8.1

sleduje rybolovné činnosti plavidel;

8.2

ověřuje polohu plavidel provádějících rybolovné operace;

8.3

odebírá biologické vzorky v rámci vědeckých programů;

8.4

sestaví seznam používaných rybolovných zařízení;

8.5

ověřuje údaje o úlovcích v rybolovných vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova zaznamenané v lodním deníku;

8.6

ověřuje procenta vedlejších úlovků a provádí odhad objemu navrácení prodejných druhů ryb;

8.7

jakýmkoli vhodným způsobem sděluje údaje o rybolovu, včetně objemu hlavního a vedlejšího úlovku na palubě.

9.   Velitel přijme veškerá opatření ve své zodpovědnosti, aby pozorovateli zajistil fyzickou a mravní bezpečnost při plnění jeho úkolů.

10.   Pozorovateli je k plnění úkolů poskytnuta veškerá pomoc. Velitel mu umožní přístup ke komunikačním zařízením nezbytným k plnění jeho úloh, k dokladům přímo souvisejícím s rybolovnými činnostmi plavidla, zejména včetně rybářského deníku a lodního deníku, a také do částí plavidla, které jsou nezbytné k usnadnění plnění jeho úkolů.

11.   Při pobytu na palubě pozorovatel:

11.1

učiní veškeré vhodné kroky k tomu, aby jeho nalodění a jeho přítomnost na palubě plavidla nerušily ani neomezovaly rybolovné činnosti;

11.2

bere ohled na materiál a zařízení na palubě a na důvěrnost všech dokumentů dotyčného plavidla.

12.   Na konci pozorování a před opuštěním plavidla sestaví pozorovatel zprávu o činnosti, která je předána příslušným orgánům s kopií pro Evropskou komisi. Podepíše ji za přítomnosti velitele plavidla, který může doplnit nebo nechat doplnit veškeré připomínky, které považuje za užitečné, a připojí k nim svůj podpis. Při vylodění vědeckého pozorovatele je jedna kopie zprávy předána pozorovateli.

13.   Majitel plavidla zajistí na své náklady ubytování a stravu pozorovatelů za stejných podmínek, jaké mají důstojníci, v závislosti na možnostech plavidla.

14.   Plat a příspěvky na sociální zabezpečení pozorovatele hradí příslušný orgán.

15.   Obě strany co nejdříve konzultují dotčené třetí země ohledně definice systému regionálních pozorovatelů a výběru příslušné regionální rybolovné organizace. Před zavedením systému regionálních pozorovatelů nalodí plavidla, která mají v rámci dohody povolení k rybolovu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, místo regionálních pozorovatelů pozorovatele určené příslušnými orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova v souladu s výše uvedenými pravidly.

KAPITOLA VIII

KONTROLA

1.   V souladu s bodem 13 oddílem 1 kapitolou I této přílohy Společenství aktualizuje návrh seznamu plavidel, pro která byla v souladu s tímto protokolem podána žádost o licenci k rybolovu. Tento seznam je po svém sestavení a následně po každé aktualizaci oznámen orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova pověřeným kontrolou rybolovu.

2.   Ihned po obdržení tohoto návrhu seznamu a po oznámení o platbě zálohy (podle bodu 3 oddílu 2 kapitoly I této přílohy) zaslané Evropskou komisí orgánům pobřežní země příslušný orgán Svatého Tomáše a Princova ostrova zapíše plavidlo na seznam plavidel s povolením k rybolovu, který je oznámen orgánům pověřeným kontrolou rybolovu. V tom případě může majitel plavidla obdržet úředně ověřenou kopii tohoto seznamu, kterou uchová na palubě místo licence k rybolovu, dokud není licence vydána.

3.   Vplutí do oblasti a vyplutí z oblasti:

3.1

Plavidla Společenství oznámí příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova pověřeným kontrolou rybolovu nejméně 3 hodiny předem svůj záměr vplout do rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova nebo z ní vyplout. Rovněž oznámí celková množství a druhy na palubě.

3.2

Při oznámení vyplutí každé plavidlo rovněž sdělí svoji polohu. Sdělení budou provedena přednostně faxem (+ 239 222 828) nebo e-mailem (dpescas1@cstome.net) nebo v případě potřeby rádiem (volací značka: ráno od 8:00 hodin do 10:00 hodin 12.00 Hz, odpoledne od 14:00 hodin do 17:00 hodin 8 634 Hz).

3.3

Plavidlo, které bylo přistiženo při rybolovu, aniž by informovalo příslušný orgán Svatého Tomáše a Princova ostrova, se považuje za plavidlo, které jednalo protiprávně.

3.4

Při vydání licence k rybolovu se rovněž sdělí čísla faxu, telefonu a e-mailová adresa.

4.   Kontrolní postupy

4.1

Velitelé plavidel Společenství, která provádějí rybolovné činnosti v rybolovných vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, umožní a usnadní vstup na palubu a plnění úkolů všem úředníkům Svatého Tomáše a Princova ostrova pověřeným inspekcí a kontrolou rybolovných činností.

4.2

Přítomnost těchto úředníků na palubě nepřekročí dobu nezbytnou ke splnění jejich úkolu.

4.3

Na konci každé inspekce a kontroly je veliteli plavidla vystaveno osvědčení.

5.   Kontrola satelitem

5.1

Všechna plavidla Společenství provozující rybolovné činnosti v rámci této dohody budou sledována satelitem v souladu s ustanoveními obsaženými v dodatku 4. Uvedená ustanovení vstupují v platnost desátým dnem poté, co vláda Svatého Tomáše a Princova ostrova oznámí delegaci Evropské komise v Gabonu zahájení činnosti střediska pro sledování rybolovu (CVP) na Svatém Tomáši a Princově ostrově.

6.   Zadržení plavidla

6.1

Příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova uvědomí ve lhůtě nejvýše 24 hodin stát vlajky a Evropskou komisi o každém zadržení plavidla a každém uplatnění sankcí v případě plavidla Společenství v rybolovných vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova.

6.2

Stát vlajky a Evropská komise současně obdrží stručnou zprávu o okolnostech a důvodech, které vedly k zadržení plavidla.

7.   Protokol o zadržení plavidla

7.1

Velitel plavidla musí po zjištění zapsaném v protokolu sestaveném příslušným orgánem Svatého Tomáše a Princova ostrova tento doklad podepsat.

7.2

Tímto podpisem nejsou dotčena práva a opravné prostředky, které může velitel uplatnit vůči porušení práva, které mu je vytýkáno. Odmítne-li podepsat dokument, musí písemně uvést důvody a inspektor připojí poznámku „podpis odmítnut“.

7.3

Velitel musí své plavidlo dovést do přístavu, který určí orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova. V případech méně závažného protiprávního jednání může příslušný orgán Svatého Tomáše a Princova ostrova povolit kontrolovanému plavidlu pokračování v rybolovných činnostech.

8.   Dohodovací jednání v případě zadržení plavidla

8.1

Před přijetím případných opatření týkajících se velitele či posádky plavidla nebo jakékoli činnosti týkající se nákladu a zařízení jiných než sloužících k zajištění důkazu o domnělém protiprávním jednání se do jednoho pracovního dne od obdržení výše uvedených informací koná dohodovací jednání Evropské komise a příslušných orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova za případné účasti zástupce dotčeného členského státu.

8.2

Na dohodovacím jednání si strany vzájemně vymění všechny užitečné dokumenty nebo všechny potřebné informace, které napomáhají objasnit okolnosti zjištěných skutečností. Majitel plavidla nebo jeho zástupce je informován o výsledku tohoto jednání a o všech opatřeních, které mohou vyplývat ze zadržení plavidla.

9.   Možná řešení v případě zadržení plavidla

9.1

Před zahájením soudního řízení se domnělé protiprávní jednání zkusí vyřešit smírem. Tento postup se ukončí nejpozději tři pracovní dny po zadržení plavidla.

9.2

V případě smíru se v souladu s právními předpisy Svatého Tomáše a Princova ostrova stanoví výše pokuty.

9.3

V případě, kdy záležitost nemohla být vyřešena smírem a řeší ji příslušný soud, složí majitel plavidla v bance určené příslušnými orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova bankovní záruku, která bude stanovena s ohledem na náklady vzniklé při zadržení plavidla, jakož i s ohledem na výši pokut a odškodnění, které mohou být uloženy osobám zodpovědným za protiprávní jednání.

9.4

Bankovní záruku nelze vrátit před ukončením soudního řízení. Je uvolněna, jakmile je řízení ukončeno bez vydání odsuzujícího rozsudku. Rovněž v případě vydání rozsudku odsuzujícího k pokutě nižší, než je složená záruka, uvolní příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova zbývající částku.

9.5

Plavidlo bude propuštěno a posádce bude umožněno opustit přístav,

buď jakmile jsou splněny povinnosti vyplývající ze smírného narovnání,

nebo jakmile je bankovní záruka stanovená v bodě 9.3 složena a přijata příslušnými orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova na dobu do ukončení soudního řízení.

10.   Překládky

10.1

Všechna plavidla Společenství, která si přejí provést překládku úlovků ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, tuto operaci provedou v přístavech nebo rejdě přístavů Svatého Tomáše a Princova ostrova.

10.2

Majitelé těchto plavidel musí příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova oznámit nejméně 24 hodin předem tyto informace:

názvy rybářských plavidel, která mají překládku provést,

název, číslo a stát vlajky dopravního přepravce,

hmotnost podle druhů, které budou překládány,

den a místo překládky.

10.3

Překládka se považuje za vyplutí z rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova. Velitelé plavidel tedy musí předat příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova hlášení o úlovcích a oznámit svůj úmysl buď pokračovat v rybolovu, nebo opustit rybolovnou oblast Svatého Tomáše a Princova ostrova.

10.4

Všechny překládky úlovků, o kterých se výše uvedené body nezmiňují, jsou v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova zakázány. Na každou osobu, která jedná v rozporu s tímto ustanovením, se vztahují sankce podle platných právních předpisů Svatého Tomáše a Princova ostrova.

11.   Velitel rybářského plavidla Společenství, které provádí vykládku nebo překládku v přístavu Svatého Tomáše a Princova ostrova, umožní a usnadní kontrolorům Svatého Tomáše a Princova ostrova kontrolu těchto činností. Po konci každé inspekce a kontroly v přístavu je veliteli plavidla vystavena kopie inspekční a kontrolní zprávy nebo potvrzení.

Dodatky

1.

Formulář žádosti o licenci

2.

Lodní deník ICCAT

3.

Souřadnice oblasti, kde je rybolov zakázán

4.

Ustanovení o systému satelitního sledování plavidel (VMS) a souřadnice rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova

Dodatek 1

Image

Image

Dodatek 2

LODNÍ DENÍK ICCAT PRO LOV TUŇÁKŮ

Image

Dodatek 3

Šířka

Délka

Stupeň

Minuta

Vteřina

Stupeň

Minuta

Vteřina

03

02

22

S

07

07

31

V

02

50

00

S

07

25

52

V

02

42

38

S

07

36

25

V

02

20

59

S

06

52

45

V

01

40

12

S

05

57

54

V

01

09

17

S

04

51

38

V

01

13

15

S

04

41

27

V

01

21

29

S

04

24

14

V

01

31

39

S

04

06

55

V

01

42

50

S

03

50

23

V

01

55

18

S

03

34

33

V

01

58

53

S

03

53

40

V

02

02

59

S

04

15

11

V

02

05

10

S

04

24

56

V

02

10

44

S

04

47

58

V

02

15

53

S

05

06

03

V

02

19

30

S

05

17

11

V

02

22

49

S

05

26

57

V

02

26

21

S

05

36

20

V

02

30

08

S

05

45

22

V

02

33

37

S

05

52

58

V

02

36

38

S

05

59

00

V

02

45

18

S

06

15

57

V

02

50

18

S

06

26

41

V

02

51

29

S

06

29

27

V

02

52

23

S

06

31

46

V

02

54

46

S

06

38

07

V

03

00

24

S

06

56

58

V

03

01

19

S

07

01

07

V

03

01

27

S

07

01

46

V

03

01

44

S

07

03

07

V

03

02

22

S

07

07

31

V

Dodatek 4

Protokol (VMS)

o satelitním sledování rybářských plavidel Společenství provozujících rybolov ve výlučné hospodářské oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova

1.   Ustanovení tohoto protokolu doplňují Protokol, kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, a používají se v souladu s bodem 5 „kapitoly VIII – Kontrola“ přílohy.

2.   Všechna rybářská plavidla o celkové délce větší než 15 metrů, která provozují rybolov v rámci dohody mezi ES a Svatým Tomášem a Princovým ostrovem o rybolovu, budou ve výlučné hospodářské oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova satelitně sledována.

Pro účely satelitního sledování sdělí orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova Společenství souřadnice (zeměpisné šířky a zeměpisné délky) výlučné hospodářské oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova.

Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova předají tyto informace v elektronické podobě, vyjádřené v desítkové soustavě (WGS 84).

3.   Strany si v souladu s podmínkami stanovenými v bodech 5 a 7 vymění informace o adresách X.25 a specifikace použité při elektronickém přenosu dat mezi svými kontrolními středisky. Tyto informace budou podle možností obsahovat jména, telefonní a faxová čísla a adresy elektronické pošty (internet nebo X.400), které lze používat pro obecnou komunikaci mezi kontrolními středisky.

4.   Poloha plavidel se určí s mezní odchylkou menší než 500 m a s intervalem spolehlivosti 99 %.

5.   Pokud plavidlo, které provozuje rybolovné činnosti v rámci dohody a které je v souladu s právními předpisy Společenství předmětem satelitního sledování, vpluje do výlučné hospodářské oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova, kontrolní středisko státu vlajky neprodleně sdělí Středisku pro kontrolu rybolovu (CVP) Svatého Tomáše a Princova ostrova následné polohy plavidla, a to v časových odstupech nejvýše tři hodiny (identifikace plavidla, zeměpisná délka, zeměpisná šířka, kurz a rychlost). Tyto zprávy se nazývají hlášení o poloze.

6.   Zprávy uvedené v bodě 5 se předávají elektronickou cestou ve formátu X.25 nebo formou jakéhokoli jiného chráněného protokolu. Zprávy se sdělují v reálném čase ve formátu podle tabulky II.

7.   Pokud se na zařízení pro průběžné satelitní sledování instalovaném na palubě rybářského plavidla vyskytne technická závada nebo dojde-li k jeho poruše, velitel plavidla co nejdříve předá faxem informace uvedené v bodě 5 středisku pro kontrolu rybolovu státu vlajky a CVP Svatého Tomáše a Princova ostrova. Za těchto okolností bude nezbytné podávat celkové hlášení o poloze každých 9 hodin. Toto celkové hlášení o poloze bude obsahovat zprávy o polohách, které zaznamenal velitel plavidla každé tři hodiny podle podmínek stanovených v bodě 5.

Kontrolní středisko státu vlajky ihned zasílá tato hlášení CVP Svatého Tomáše a Princova ostrova. Vadné zařízení se opraví nebo vymění do jednoho měsíce. Po uplynutí této lhůty musí dotčené plavidlo vyplout z výlučné hospodářské oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova.

8.   Kontrolní střediska států vlajky budou sledovat pohyb svých plavidel ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova. Nejsou-li plavidla sledována v souladu se stanovenými podmínkami, je o tom ihned po zjištění neprodleně informováno CVP Svatého Tomáše a Princova ostrova a použije se postup stanovený v bodě 7.

9.   Pokud CVP Svatého Tomáše a Princova ostrova zjistí, že členský stát vlajky nesděluje informace stanovené v bodě 5, budou o tom neprodleně informovány příslušné útvary Evropské komise.

10.   Údaje o sledování sdělené v souladu s těmito ustanoveními druhé straně budou sloužit výhradně orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova pro účely kontroly a sledování loďstva Společenství provádějícího rybolovné činnosti podle dohody o rybolovu mezi ES a Svatým Tomášem a Princovým ostrovem. Tyto údaje nelze v žádném případě sdělovat dalším stranám.

11.   Programové a materiální složky systému satelitního sledování musí být spolehlivé, nesmějí umožnit žádné falšování poloh a nesmí být možné s nimi ručně manipulovat.

Systém musí být zcela automatický, kdykoli operabilní a nezávislý na podmínkách životního prostředí a podnebí. Je zakázáno ničit, poškozovat, vyřazovat z provozu nebo jiným způsobem poškozovat systém satelitního sledování.

Velitelé plavidel zajistí, že

údaje nejsou falšovány,

anténa nebo antény napojené na zařízení satelitního sledování nejsou poškozeny,

zásobování zařízení satelitního sledování elektrickou energií není přerušováno,

zařízení satelitního sledování není odmontováno.

12.   Strany se dohodly, že si na požádání vymění informace o zařízení používaném pro satelitní sledování, aby byla pro účely těchto ustanovení v plném rozsahu zajištěna slučitelnost všech částí tohoto zařízení s požadavky druhé smluvní strany.

13.   O každém sporu týkajícím se výkladu nebo používání těchto ustanovení vedou strany konzultace ve smíšeného výboru uvedeném v článku 9 dohody.

14.   Strany se dohodnou na případné revizi těchto ustanovení.

Podávání VMS hlášení na Svatém Tomáši a Princově ostrově

Hlášení o poloze

Datový údaj

Kód

Povinný/nepovinný údaj

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj – naznačuje začátek záznamu

Příjemce

AD

P

Údaj týkající se hlášení – příjemce. Kód země ISO Alfa 3

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení – odesílatel. Kód země ISO Alfa 3

Stát vlajky

FS

N

 

Druh hlášení

TM

P

Údaj týkající se hlášení – druh hlášení „POS“

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o plavidle – mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Interní referenční číslo smluvní strany

IR

N

Údaj o plavidle – specifické číslo plavidla smluvní strany (kód státu vlajky ISO-3, za nímž následuje číslo)

Externí registrační číslo

XR

P

Údaj o plavidle – číslo na boku plavidla

Zeměpisná šířka

LA

P

Údaj o poloze – poloha ve stupních a minutách S/J DD.ddd (WGS – 84)

Zeměpisná délka

LO

P

Údaj o poloze – poloha plavidla ve stupních a minutách V/Z DDD.ddd (WGS – 84)

Kurz

CO

P

Kurs plavidla na stupnici 360 °

Rychlost

SP

P

Rychlost plavidla v desítkách uzlů

Datum

DA

P

Údaj o poloze – datum záznamu o poloze UTC (DDMMRRRR)

Hodina

TI

P

Údaj o poloze – čas záznamu o poloze UTC (HHMM)

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj – naznačuje konec záznamu

Soubor znaků: ISO 8859.1

Přenos dat má tuto strukturu:

dvě šikmá lomítka (//) a kód označující začátek přenosu,

jedno šikmé lomítko (/) od sebe odděluje kód a datový údaj.

Nepovinné údaje musí být vloženy mezi počátkem a ukončením registrace.

Hranice výlučné hospodářské oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova

Souřadnice výlučné hospodářské oblasti

Souřadnice střediska pro kontrolu rybolovu Svatého Tomáše a Princova ostrova

Název střediska pro kontrolu rybolovu:

Tel. VMS:

Fax VMS:

E-mail VMS:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Adresa X25 =

Hlášení o vplutí/vyplutí:


Top