EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_205_R_0001_01

Nařízení Rady (ES) č. 893/2007 ze dne 23. července 2007 o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé
Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé

Úř. věst. L 205, 7.8.2007, p. 1–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 893/2007

ze dne 23. července 2007

o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství sjednalo s Kiribatskou republikou dohodu o partnerství v odvětví rybolovu, kterou se plavidlům Společenství udělují rybolovná práva ve vodách, které v záležitostech rybolovu spadají pod svrchovanost nebo jurisdikci Kiribati.

(2)

Výsledkem uvedených jednání bylo parafování nové dohody o partnerství v odvětví rybolovu dne 19. července 2006.

(3)

V zájmu Společesntví je uvedenou dohodu schválit.

(4)

Je třeba stanovit způsob přidělování rybolovných práv mezi členské státy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Rybolovná práva stanovená v protokolu k dohodě jsou členským státům přidělena takto:

plavidla lovící košelkovými nevody

Francie:

Španělsko:

27 % dostupných licencí

73 % dostupných licencí

plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru

Španělsko:

Portugalsko:

6 plavidel

6 plavidel

Pokud žádosti o licence v těchto členských zemích nepokrývají veškerá rybolovná práva stanovená protokolem, může Komise vzít v úvahu žádosti o licence jiných členských států.

Článek 3

Členské státy, jejichž plavidla provozují rybolov podle dohody uvedené v článku 1, oznámí Komisi množství každé populace ulovené v rybolovné oblasti Kiribati v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři (1).

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Společenství.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. července 2007.

Za Radu

předseda

L. AMADO


(1)  Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.


DOHODA O PARTNERSTVÍ

v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

na jedné straně

a

KIRIBATSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Kiribati“,

na straně druhé

dále jen „smluvní strany“,

VZHLEDEM k úzké spolupráci mezi Společenstvím a Kiribati, zejména v rámci dohody z Cotonou, a k jejich společnému přání tyto vztahy posílit;

VZHLEDEM k přání obou stran podporovat zodpovědné využívání rybolovných zdrojů prostřednictvím spolupráce;

S OHLEDEM na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu a na Dohodu Organizace spojených národů o rybolovných zdrojích;

UZNÁVAJÍCE, že v souladu s Úmluvou OSN o mořském právu vykonává Republika Kiribati svá schvrovaná práva nebo jurisdikce v oblasti až do 200 námořních mil od základních linií;

UVĚDOMUJÍCE si důležitost principů stanovených kodexem chování pro zodpovědný rybolov, který byl přijat na konferenci organizace FAO v roce 1995;

ROZHODNUTY spolupracovat ve společném zájmu na zavedení zodpovědného rybolovu s cílem zaručit dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů;

PŘESVĚDČENY, že spolupráce musí být založena na vzájemně se doplňujících iniciativách a opatřeních, které, ať prováděné společně či každou stranou samostatně, jsou v souladu s politikami a zaručují součinnost společného úsilí;

ROZHODNUTY zahájit za tímto účelem dialog o politice v odvětví rybolovu, kterou schválila vláda Kiribati, a určit vhodné prostředky pro zaručení účinného provádění této politiky a účasti hospodářských subjektů a občanské společnosti v tomto procesu;

PŘEJÍCE si stanovit pravidla a podmínky pro rybolovné činnosti plavidel Společenství ve vodách Kiribati, jakož i pravidla a podmínky týkající se podpory Společenství pro zavedení zodpovědného rybolovu v těchto vodách;

ROZHODNUTY pokračovat v užší hospodářské spolupráci v odvětví rybolovného průmyslu a v souvisejících činnostech pomocí založení a rozvoje společných podniků s účastí společností obou stran,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Oblast působnosti

Tato dohoda stanoví zásady, pravidla a postupy pro:

a)

hospodářskou, finanční, technickou a vědeckou spolupráci v odvětví rybolovu s cílem podporovat zodpovědný rybolov ve vodách Kiribati, aby bylo zaručeno zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů a aby byl zajištěn rozvoj odvětví rybolovu v Kiribati;

b)

podmínky, jimiž se řídí přístup rybářských plavidel Společenství do vod Kiribati;

c)

spolupráci týkající se pravidel kontroly rybolovu ve vodách Kiribati s cílem zajistit soulad s výše uvedenými pravidly a podmínkami, aby opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů byla účinná a aby se předcházelo nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

d)

partnerství mezi společnostmi zaměřenými na rozvoj hospodářských činností ve společném zájmu v oblasti rybolovu a souvisejících činnostech.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se:

a)

„orgány Kiribati“ rozumí vláda Kiribati;

b)

„orgány Společenství“ rozumí Evropská komise;

c)

„vodami Kiribati“ rozumí vody spadající pod svrchovanost nebo jurisdikci Kiribati;

d)

„rybolovem“ rozumí skutečný nebo pokusný rybolov, odlov, chytání, zabíjení nebo výlov ryb, včetně jakýchkoli jiných činností, které lze logicky očekávat jako výsledek rybolovu nebo pokusného rybolovu nebo odlovu, chytání, zabíjení nebo výlovu ryb, nebo jakékoli jiné operace na podporu nebo přípravu jakýchkoli výše uvedených činností;

e)

„rybářským plavidlem“ rozumí jakékoli plavidlo používané pro obchodní rybolov nebo k němu upravené, včetně člunů, podpůrných plavidel, vrtulníků a lehkých letounů používaných při rybolovných činnostech;

f)

„plavidlem Společenství“ rozumí rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu Společenství a registrované ve Společenství;

g)

„společným podnikem“ rozumí obchodní společnost založená v Kiribati majiteli plavidel nebo vnitrostátními podniky stran s cílem zapojit se do rybolovných nebo souvisejících činností;

h)

„smíšeným výborem“ rozumí výbor složený ze zástupců Společenství a Kiribati, jehož funkce jsou popsány v článku 9 této dohody;

i)

„překládkou“ rozumí přesun v přístavu části nebo všech úlovků z jednoho rybářského plavidla na jiné plavidlo;

j)

„majitelem plavidla“ rozumí jakákoli osoba, která je ze zákona odpovědná za rybářské plavidlo, velí mu a dohlíží na něj;

k)

„námořníkem AKT“ rozumí každý námořník pocházející z neevropské země, která podepsala dohodu z Cotonou. Proto jsou námořníci Kiribati námořníky AKT.

Článek 3

Zásady a cíle pro provádění této dohody

1.   Strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov ve vodách Kiribati na základě principů vymezených v kodexu chování pro zodpovědný rybolov organizace FAO a principu nediskriminace mezi různými loďstvy, která se v těchto vodách nacházejí, aniž by byly dotčeny dohody uzavřené mezi rozvojovými zeměmi ve stejné zeměpisné oblasti, včetně vzájemných dohod v oblasti rybolovu.

2.   Strany spolupracují ve snaze sledovat výsledky provádění politiky v odvětví rybolovu, kterou schválila vláda Kiribati, a zahájí politický dialog o nezbytných reformách. Strany provádějí vzájemné konzultace s cílem přijmout případná opatření v této oblasti.

3.   Strany rovněž spolupracují při hodnocení opatření, programů a akcí prováděných na základě této dohody. Výsledky hodnocení analyzuje smíšený výbor podle článku 9.

4.   Strany zajistí, že bude tato dohoda s ohledem na stav rybolovných zdrojů prováděna v souladu se zásadami řádného řízení hospodářských a sociálních záležitostí.

5.   Najímání kiribatských námořníků nebo námořníků AKT na palubu plavidel Společenství se řídí prohlášením Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci, které se v plně vztahuje na odpovídající smlouvy a obecné pracovní podmínky. Zvláště se to týká svobody sdružování a uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracujících a odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

Článek 4

Spolupráce ve vědecké oblasti

1.   Během období platnosti této dohody budou Společenství a Kiribati sledovat stav zdrojů v rybolovné oblasti Kiribati.

2.   Na základě nejlepšího dostupného vědeckého stanoviska budou strany provádět vzájemné konzultace v rámci smíšeného výboru podle článku 9 a v případě potřeby přijmou po vzájemné dohodě opatření s cílem zabezpečit udržitelné řízení rybolovných zdrojů.

3.   Za účelem řízení a zachování vysoce stěhovavých druhů ryb v oblasti a za účelem spolupráce v rámci příslušného vědeckého výzkumu provádějí strany vzájemné konzultace buď přímo, nebo v rámci příslušných regionálních a mezinárodních organizací.

Článek 5

Přístup plavidel Společenství do lovišť ve vodách Kiribati

1.   Kiribati se zavazuje povolit plavidlům Společenství provozování rybolovných činností ve své rybolovné oblasti v souladu s touto dohodou, včetně protokolu a přílohy.

2.   Na rybolovné činnosti, které jsou předmětem této dohody, se vztahují právní předpisy platné v Kiribati. Orgány Kiribati oznámí Komisi jakoukoli změnu uvedených právních předpisů a jakýchkoli předpisů, které mohou mít vliv na právní předpisy v odvětví rybolovu.

3.   Kiribati nese zodpovědnost za účinné uplatňování ustanovení o sledování rybolovu uvedených v protokolu. Plavidla Společenství spolupracují s orgány Kiribati, které jsou pověřeny prováděním těchto sledování. Kroky, které podniklo Kiribati za účelem regulace rybolovu v zájmu zachování rybolovných zdrojů, jsou založeny na objektivních a vědeckých kritériích včetně předběžné opatrnosti. Použijí se bez diskriminace plavidel Společenství, plavidel Kiribati a cizích plavidel, aniž by byly dotčeny dohody uzavřené mezi rozvojovými zeměmi v dané zeměpisné oblasti, včetně vzájemných dohod o rybolovu.

4.   Společenství se zavazuje podniknout všechny příslušné kroky k tomu, aby jeho plavidla dodržovala ustanovení této dohody a právních předpisů upravujících rybolov ve vodách spadajících pod jurisdikci Kiribati.

Článek 6

Licence

1.   Plavidla Společenství mohou lovit v rybolovné oblasti Kiribati, pouze pokud mají platnou licenci k rybolovu vydanou podle této dohody.

2.   Postup pro získání licence k rybolovu pro plavidlo, příslušné poplatky a způsob platby, který má majitel plavidla použít, jsou uvedeny v příloze k protokolu.

Článek 7

Finanční příspěvek

1.   Společenství poskytne Kiribati finanční příspěvek v souladu s podmínkami a požadavky stanovenými v protokolu a přílohách. Tento jednorázový finanční příspěvek je stanoven na základě dvou souvisejících složek, kterými jsou:

a)

přístup plavidel Společenství do lovišť Kiribati a

b)

finanční pomoc Společenství na podporu zodpovědného rybolovu a udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve vodách Kiribati.

2.   Část finančního příspěvku podle odstavce 1 se stanoví a spravuje podle cílů, které byly určeny společnou dohodou obou stran v souladu s protokolem a kterých je třeba dosáhnout v rámci politiky v odvětví rybolovu stanovené vládou Kiribati a v rámci ročního a víceletého programu souvisejícího s jejím prováděním.

3.   Finanční příspěvek poskytovaný Společenstvím se každoročně vyplácí v souladu s protokolem a s výhradou ustanovení této dohody a protokolu o případné změně výše příspěvku z důvodu:

a)

neobvyklých okolností, s výjimkou přírodních živlů zabraňujících rybolovným činnostem ve vodách Kiribati;

b)

snížení rybolovných práv udělených plavidlům Společenství, k němuž došlo vzájemnou dohodou pro účely řízení dotčených populací, je–li to na základě nejlepšího dostupného vědeckého stanoviska považováno za nezbytné pro zachování a udržitelné využívání zdrojů;

c)

zvýšení rybolovných práv udělených plavidlům Společenství, k němuž došlo vzájemnou dohodou obou stran, pokud to na základě nejlepšího dostupného vědeckého stanoviska stav zdrojů umožňuje;

d)

přehodnocení podmínek finanční podpory Společenství na provádění politiky v odvětví rybolovu v Kiribati, odůvodňují-li to výsledky ročního a víceletého programu, které obě strany zjistily;

e)

ukončení této dohody podle článku 12;

f)

pozastavení používání této dohody podle článku 13.

Článek 8

Podpora spolupráce mezi hospodářskými subjekty a v občanské společnosti

1.   Strany podporují hospodářskou, vědeckou a technickou spolupráci v odvětví rybolovu a souvisejících odvětvích. Konzultují se za účelem koordinace různých opatření, která mohou být za tímto cílem přijata.

2.   Strany podporují výměnu informací o způsobech rybolovu a lovných zařízeních, metodách konzervování, jakož i o průmyslovém zpracování produktů rybolovu.

3.   Strany usilují o vytvoření příznivých podmínek pro podporu vztahů mezi podniky obou stran v technické, hospodářské a obchodní oblasti tím, že podporují vytváření příznivého prostředí pro rozvoj obchodu a investic.

4.   Obě strany se zavazují, že mezi kiribatskými hospodářskými subjekty a hospodářskými subjekty Společenství zavedou akční plán, jehož cílem je rozvíjet místní vykládky plavidel Společenství.

5.   Strany zejména podporují vytváření společných podniků, které fungují ve společném zájmu a systematicky dodržují platné právní předpisy Kiribati a Společenství.

Článek 9

Smíšený výbor

1.   Zřizuje se smíšený výbor, jehož úkolem je sledovat provádění této dohody. Smíšený výbor plní tyto funkce:

a)

sleduje provádění, výklad a používání dohody, a především definování ročního a víceletého programu podle čl. 7 odst. 2 a hodnocení jeho provádění;

b)

zajistí potřebnou spolupráci v otázkách společného zájmu v oblasti rybolovu;

c)

představuje fórum pro přátelské urovnání sporů ohledně výkladu a uplatňování dohody;

d)

v případě potřeby přehodnocuje úroveň rybolovných práv a souvisejícího finančního příspěvku;

e)

zastává jakoukoli jinou funkci, kterou mu strany po vzájemné dohodě přidělí.

2.   Smíšený výbor se schází v zásadě jednou za rok, střídavě na území Společenství a v Kiribati nebo na jiném místě, na němž se shodly obě strany, a předsedá mu strana, jež zasedání pořádá. Na žádost jedné ze stran se uskuteční mimořádné zasedání.

Článek 10

Zeměpisná oblast použití dohody

Tato dohoda se vztahuje jednak na území, na která se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek stanovených v uvedené smlouvě, a jednak na území Kiribati.

Článek 11

Doba trvání

Tato dohoda se použije po dobu šesti let ode dne jejího vstupu v platnost; není-li ukončena její platnost podle článku 12, automaticky se prodlužuje po šestiletých obdobích.

Článek 12

Ukončení platnosti

1.   Tuto dohodu může vypovědět jakákoli ze stran v případě nečekaných událostí jako např. pokles příslušných populací, zjištění sníženého využívání rybolovných práv udělených plavidlům Společenství nebo nedodržení závazků přijatých oběma stranami ohledně boje s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem.

2.   Dotčená strana písemně oznámí druhé straně svůj záměr vypovědět dohodu nejméně šest měsíců před uplynutím počátečního nebo každého dalšího období.

3.   Po odeslání oznámení uvedeného v předcházejícím odstavci zahájí obě strany konzultace.

4.   Platba finančního příspěvku podle článku 7 za rok, ve kterém vypovězení nabyde účinku, bude poměrně a pro rata temporis snížena.

Článek 13

Pozastavení

1.   Používání této dohody může být pozastaveno na podnět jedné ze stran v případě vážného sporu ohledně používání ustanovení, která jsou v dohodě obsažena. Pozastavení dohody je podmíněno tím, že dotyčná strana písemně oznámí svůj záměr nejméně tři měsíce před dnem, k němuž má pozastavení nabýt účinku. Po přijetí tohoto oznámení zahájí strany konzultace s cílem vyřešit své neshody přátelsky.

2.   Platba finančního příspěvku podle článku 7 bude snížena poměrně a pro rata temporis době trvání pozastavení.

Článek 14

Protokol a příloha

Protokol a příloha jsou nedílnou součástí této dohody.

Článek 15

Vnitrostátní právní předpisy

Rybolovné činnosti plavidel Společenství, která působí ve vodách Kiribati, se řídí příslušnými právními předpisy Kiribati, nestanoví-li tato dohoda, protokol a příloha a dodatky jinak.

Článek 16

Ustanovení o přezkumu

Během třetího roku používání této dohody, mohou strany přezkoumat ustanovení dohody a v případě potřeby provést změny.

Článek 17

Zrušení

Vstupem této dohody v platnost se zrušuje a nahrazuje Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kiribatskou republikou o rybolovu při pobřeží Kiribati ze dne 16. září 2003.

Článek 18

Vstup v platnost

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si obě strany oznámí dokončení k tomu nezbytných postupů.

PROTOKOL,

kterým se na období od 16. září 2006 do 15. září 2012 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím a Kiribatskou republikou

Článek 1

Doba používání a rybolovná práva

1.   Kiribati přidělí roční licence k rybolovu plavidlům Společenství lovícím tuňáky podle článku 6 dohody v rámci omezení stanovených Úmluvou z Palau o řízení rybolovu košelkovými nevody v západním Tichomoří (dále jen „úmluva z Palau“).

2.   Od 16. září 2006 a na období šesti let se rybolovná práva udělená podle článku 5 dohody stanoví takto:

vysoce stěhovavé druhy (druhy uvedené na seznamu v příloze 1 Úmluvy Organizace spojených národů z roku 1982)

plavidla lovící košelkovými nevody: 4 plavidla,

plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru: 12 plavidel.

3.   Od druhého roku požívání protokolu a aniž je dotčen čl. 9 písm. d) dohody a článek 4 protokolu, se na žádost Společenství může počet licencí k rybolovu přidělených plavidlům lovícím košelkovými nevody podle čl. 1 odst. 2 protokolu zvýšit, dovolují-li to zdroje a je-li to v souladu s ročními omezeními úmluvy z Palau a v případě přiměřeného odhadu zdrojů tuňáka, který vychází z objektivních a vědeckých kritériích včetně „Přehledu a stavu zdrojů pro rybolov tuňáků v západním a středním Tichomoří“ vydávaném jednou ročně sekretariátem Tichomořského společenství.

4.   Odstavce 1, 2, 3 se použijí s výhradou článků 4 a 5 tohoto protokolu.

5.   Plavidla Společenství mohou lovit ve vodách Kiribati pouze v případě, že mají platnou licenci k rybolovu vydanou podle tohoto protokolu v souladu s přílohou k tomuto protokolu.

Článek 2

Finanční příspěvek – platební podmínky

1.   Finanční příspěvek podle článku 7 dohody se pro období uvedené v článku 1 skládá jednak z částky 416 000 EUR za rok, která odpovídá referenční nosnosti 6 400 tun za rok, a jednak ze specifické částky 62 400 EUR za rok, která je určena na podporu a provádění iniciativ přijatých v rámci rybářské politiky Kiribati. Tato specifická částka je nedílnou součástí jednotného finančního příspěvku vymezeného v článku 7 dohody.

2.   Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 4, 5 a 7 tohoto protokolu.

3.   Součet částek uvedených v odstavci 1 činí 478 400 EUR a Společenství ho vyplácí každoročně po dobu používání tohoto protokolu.

4.   Pokud celkové množství úlovků plavidel Společenství ve vodách Kiribati přesáhne 6 400 tun za rok, jak stanoví čl. 2 odst. 1 protokolu, částka finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1 protokolu (416 000 EUR) se zvýší o 65 EUR na každou tunu ulovenou navíc. Celková roční částka vyplacená Společenstvím však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v odstavci 3 (956 800 EUR). Pokud množství ulovená plavidly Společenství přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky, je splatná částka za množství přesahující uvedené omezení vyplacena v následujícím roce.

5.   Platba finančního příspěvku podle odstavce 1 proběhne pro první rok nejpozději do 30. června 2007 a pro následující roky nejpozději do 30. června 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012.

6.   S výhradou článku 7 je přidělování tohoto příspěvku závislé na výhradní pravomoci orgánů Kiribati.

7.   Část finančního příspěvku podle čl. 7 odst. 1 tohoto protokolu se vyplatí na účet vlády Kiribati č. 4 vedený u kiribatské banky ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa („Fisheries Development Fund“), který pro vládu Kiribati založilo ministerstvo financí. Zbývající část finančního příspěvku se vyplatí na účet vlády Kiribati č. 1 vedený u kiribatské banky ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa, který pro vládu Kiribati založilo ministerstvo financí.

8.   Finanční příspěvek na opatření stanovená v článku 5 předchozího protokolu, který nebyl vyplacen do konce doby platnosti uvedeného protokolu, se vyplatí podle tohoto protokolu.

Článek 3

Spolupráce při zodpovědném rybolovu – každoroční vědecké zasedání

1.   Strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov ve vodách Kiribati na základě principů vymezených kodexem chování pro zodpovědný rybolov organizace FAO a principu nediskriminace mezi různými loďstvy, která se v těchto vodách nacházejí.

2.   Během doby platnosti tohoto protokolu sledují Společenství a orgány Kiribati stav zdrojů v rybolovné oblasti Kiribati.

3.   V souladu s článkem 4 dohody provádějí strany na základě závěrů každoročního zasedání členů úmluvy z Palau a každoročního hodnocení zdrojů provedeného sekretariátem Tichomořského společenství vzájemné konzultace v rámci smíšeného výboru podle článku 9 a v případě potřeby po vědeckém zasedání. Kiribati mohou po dohodě se Společenstvím přijmout opatření, jejichž cílem je udržitelné řízení rybolovných zdrojů a která ovlivňují činnosti plavidel Společenství.

Článek 4

Přezkum rybolovných práv na základě společné dohody

1.   Rybolovná práva podle článku 1 lze po vzájemné dohodě zvýšit, pokud závěry každoročního zasedání členů úmluvy z Palau a každoroční přezkum stavu zdrojů provedený sekretariátem Tichomořského společenství potvrdí, že takové zvýšení nebude škodit udržitelnému řízení zdrojů Kiribati. V tomto případě se finanční příspěvek podle čl. 2 odst. 1 poměrně a pro rata temporis zvýší.

Celková částka finančního příspěvku vyplaceného Evropským společenstvím však nemůže přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v čl. 2 odst. 1. Pokud množství ulovená plavidly Společenství dvojnásobně přesáhnou množství odpovídající upravené celkové roční částce, je splatná částka za množství přesahující toto omezení vyplacena v následujícím roce.

2.   Pokud se naopak strany dohodnou, že souhlasí se snížením rybolovných práv podle článku 1, je finanční příspěvek poměrně a pro rata temporis snížen.

3.   Strany rovněž mohou na základě společné dohody přezkoumat přidělení rybolovných práv mezi jednotlivé kategorie plavidel za předpokladu, že jsou jakékoli změny v souladu s doporučeními vědeckého zasedání podle článku 3, pokud jde o řízení zásob, kterých by se mohlo toto přerozdělení dotknout. Strany se shodnou na odpovídající úpravě finančního příspěvku, pokud to tak přerozdělení rybolovných práv odůvodňuje.

Článek 5

Rybolovná práva jiná než na tuňáky

1.   Mají-li plavidla Společenství zájem o rybolovné činnosti, které nejsou uvedeny v článku 1, provádějí strany vzájemné konzultace dříve, než orgány Kiribati udělí jakékoli povolení. V případě potřeby se strany dohodnou na podmínkách pro tato nová rybolovná práva a, je-li to nutné, změní tento protokol a přílohu.

2.   Strany provádějí na žádost jedné z nich vzájemné konzultace a případ od případu stanoví příslušné druhy, podmínky a jiné parametry pro provádění experimentálního rybolovu ve vodách Kiribati.

3.   Strany provozují experimentální rybolov v souladu s parametry, na nichž se obě strany v případě potřeby dohodnou v rámci správního ustanovení. Povolení k experimentálnímu rybolovu by měla být sjednána na období maximálně tří měsíců.

4.   Pokud strany dojdou k závěru, že výsledky experimentálního rybolovu jsou pozitivní, může vláda Kiribati přidělit loďstvu Společenství rybolovná práva pro nové druhy až do uplynutí platnosti tohoto protokolu. Bude proto zvýšen finanční příspěvek podle čl. 2. odst. 1 stávajícího protokolu.

Článek 6

Pozastavení a přezkum platby finančního příspěvku z důvodu vyšší moci

1.   V případě neobvyklých okolností, s výjimkou přírodních živlů, zabraňujících provozování rybolovných činností ve výlučné hospodářské oblasti Kiribati, může Evropské společenství pozastavit platbu finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1, a to po konzultacích mezi oběma stranami ve lhůtě dvou měsíců po podání žádosti jednou ze stran a za podmínky, že Společenství plně uhradí všechny částky splatné v době pozastavení.

2.   Platba finančního příspěvku bude obnovena, jakmile strany společnou dohodou po konzultacích konstatují, že okolnosti, které způsobily zastavení rybolovných činností, zanikly nebo že situace umožňuje návrat k rybolovným činnostem.

3.   Platnost licencí udělených plavidlům Společenství podle článku 6 dohody je prodloužena o dobu rovnající se době pozastavení rybolovných činností.

Článek 7

Podpora zodpovědného rybolovu ve vodách Kiribati

1.   V prvním roce je přiděleno na podporu a provádění iniciativ přijatých v rámci politiky v odvětví rybolovu, kterou definovala vláda Kiribati, 30 % celkové částky finančního příspěvku podle článku 2. Procentní sazba je stanovena na 40 % v druhém roce a 60 % v roce následujícím.

Kiribati spravuje odpovídající částku podle cílů stanovených po vzájemné dohodě obou stran, jakož i roční a víceletý program pro jejich dosažení.

2.   Jakmile tento protokol vstoupí v platnost a nejdéle tři měsíce po tomto datu se pro účely odstavce 1 Společenství a Kiribati dohodnou v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody na víceletém odvětvovém programu a prováděcích pravidlech, zejména pokud jde o:

a)

roční a víceleté pokyny pro použití procentní sazby finančního příspěvku podle odstavce 1 a jeho specifických částek pro iniciativy, které mají být provedeny v roce 2007;

b)

roční a víceleté cíle, kterých je třeba dosáhnout ve snaze o podporu zodpovědného a udržitelného rybolovu s ohledem na priority stanovené Kiribati v rámci vnitrostátní rybářské politiky nebo jiných politik, které souvisejí se zavedením zodpovědného a udržitelného rybolovu nebo na něj mají vliv;

c)

kritéria a postupy pro hodnocení ročních výsledků.

3.   Všechny navržené změny ve víceletém odvětvovém programu nebo v použití specifických částek pro iniciativy, které mají být provedeny v roce 2007, musí schválit obě strany v rámci smíšeného výboru.

4.   Pro účely provádění víceletého programu přidělí Kiribati každý rok částku odpovídající procentní sazbě podle odstavce 1. Pokud se jedná o první rok platnosti protokolu, musí být toto přidělení oznámeno Společenství v době schválení víceletého odvětvového programu v rámci smíšeného výboru. Pro každý následující rok Kiribati sdělí Společenství toto přidělení nejpozději do 1. března dotčeného roku.

5.   Pokud to roční hodnocení pokroku při provádění víceletého odvětvového programu odůvodňuje, může Evropské společenství požádat o novou úpravu finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu s cílem přizpůsobit těmto výsledkům skutečnou částku finančních prostředků přidělených na provádění programu.

Článek 8

Spory – pozastavení používání protokolu

1.   Veškeré spory mezi stranami týkající se výkladu tohoto protokolu nebo jeho používání jsou předmětem konzultací mezi stranami v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody, který je v případě nutnosti svolán k mimořádnému zasedání.

2.   Aniž je dotčen článek 9, může být používání protokolu pozastaveno na podnět jedné strany, pokud je spor mezi stranami považován za vážný a pokud konzultace vedené v rámci smíšeného výboru podle odstavce 1 neumožnily jejich ukončení smírem.

3.   Používání protokolu lze pozastavit poté, co zúčastněná strana písemně oznámí svůj úmysl nejméně tři měsíce před dnem, k němuž toto pozastavení nabývá účinku.

4.   V případě pozastavení pokračují strany v konzultacích s cílem najít smírné narovnání svého sporu. Pokud je takového řešení dosaženo, pokračuje se v používání protokolu a částka finančního příspěvku se poměrně a pro rata temporis sníží podle doby, během které bylo používání protokolu pozastaveno.

Článek 9

Pozastavení používání protokolu z důvodu neplacení

S výhradou článku 6 může být v případě, kdy by Společenství opomenulo provést platby podle článku 2, pozastaveno používání tohoto protokolu za těchto podmínek:

a)

příslušné orgány Kiribati zašlou Evropské komisi oznámení o neprovedení platby. Komise provede příslušná ověření a, pokud je třeba, poukáže platbu v maximální lhůtě 60 pracovních dní od data přijetí oznámení;

b)

pokud není provedena platba nebo není podáno příslušné odůvodnění ve lhůtě stanovené v čl. 2 odst. 6 tohoto protokolu, jsou příslušné orgány Kiribati oprávněny pozastavit používání protokolu. Neprodleně o tom uvědomí Evropskou komisi;

c)

protokol se začne znovu používat, jakmile je příslušná platba provedena.

Článek 10

Vnitrostátní právní předpisy

Rybolovné činnosti plavidel Společenství, která podle tohoto protokolu operují ve vodách Kiribati, se řídí právními předpisy Kiribati, nestanoví-li tato dohoda, protokol a příloha a dodatky jinak.

Článek 11

Ustanovení o přezkumu

Během třetího roku používání tohoto protokolu, jeho přílohy a dodatků mohou strany přezkoumat ustanovení protokolu, přílohy a dodatků a v případě potřeby provést změny.

Článek 12

Zrušení

Příloha k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kiribatskou republikou o rybolovu při pobřeží Kiribati se zrušuje a nahrazuje přílohou tímto protokolem.

Článek 13

Vstup v platnost

1.   Tento protokol a jeho příloha a dodatky vstupují v platnost dnem, kdy si strany vzájemně oznámí provedení postupů nezbytných k tomuto účelu.

2.   Použije se ode dne 16. září 2006.

PŘÍLOHA

Podmínky provozování rybolovu plavidly Společenství v rybolovné oblasti Kiribati

KAPITOLA I

REGISTRACE A LICENCE

ODDÍL 1

Registrace

1.   Na rybolov plavidel Společenství v rybolovné oblasti Kiribati se vztahuje vydávání registračních čísel příslušnými orgány Kiribati.

2.   V souladu se vzorem uvedeným v dodatku I se žádosti o registraci podávají na formuláři, který za tímto účelem vytvořily orgány Kiribati příslušné pro rybolov.

3.   Registrace je podmíněna poskytnutím fotografie plavidla o velikosti 15 cm × 20 cm a částkou 600 EUR za plavidlo, která je jako registrační poplatek poukázána na účet vlády Kiribati č. 1 v souladu s čl. 2 odst. 7 protokolu bez jakýchkoli srážek.

ODDÍL 2

Licence

1.   Pouze způsobilá plavidla mohou získat licenci k rybolovu v rybolovné oblasti Kiribati v rámci protokolu, kterým se na období ode dne vstupu této smlouvy v platnost do 15. září 2012 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kiribatskou republikou.

2.   Aby bylo plavidlo způsobilé, nesmí pro majitele plavidla, velitele a samotné plavidlo platit zákaz rybolovných činností v Kiribati. Musí být v řádném poměru ke správním orgánům Kiribati v tom smyslu, že musí být vyrovnány všechny dřívější povinnosti vyplývající z jejich rybolovných činností v Kiribati v rámci dohod o rybolovu uzavřených se Společenstvím.

3.   Všechna plavidla Společenství žádající o licenci k rybolovu musí zastupovat zmocněnec s trvalým pobytem v Kiribati. V žádosti o licenci musí být uvedeno jméno a adresa tohoto zástupce. Každé plavidlo, které žádá o licenci k rybolovu a které počítá s vykládkou nebo překládkou v přístavu Kiribati, však musí být zastupováno zástupcem s bydlištěm v Kiribati.

4.   Příslušné orgány Společenství předloží ministerstvu pro rybolov v Kiribati žádost pro každé plavidlo, které si přeje lovit podle dohody, nejméně 15 dní před dnem začátku požadované doby platnosti.

5.   Žádosti se podávají na ministerstvo pro rybolov v Kiribati na formulářích vytvořených v souladu se vzorem v dodatku I.

6.   Ke každé žádosti o licenci jsou připojeny tyto doklady:

důkaz o zaplacení licenčního poplatku na dobu platnosti licence,

veškeré další doklady nebo potvrzení požadované na základě zvláštních ustanovení použitelných podle typu plavidla na základě tohoto protokolu.

7.   Poplatek je bez jakýchkoli srážek zaplacen na účet vlády Kiribati č. 1 v souladu s čl. 2 odst. 7 protokolu.

8.   Licenční poplatky zahrnují všechny vnitrostátní a místní poplatky. Přístavní poplatky, poplatky za překládku a náklady na služby však nejsou v licenčních poplatcích zahrnuty.

9.   Licence pro všechna plavidla vydává majitelům plavidel nebo jejich zástupcům ministerstvo pro rybolov v Kiribati prostřednictvím Delegace Komise Evropských společenství v Kiribati („delegace“), a to do 15 dní od dne obdržení všech dokladů uvedených bodu 6.

10.   V případě, že jsou úřady delegace v době podpisu licence uzavřeny, je licence případně zaslána přímo zástupci plavidla a kopie je zaslána delegaci.

11.   Licence se vydává pro konkrétní plavidlo a je nepřenosná.

12.   Na žádost Evropského společenství a v případě prokázané vyšší moci je však licence plavidla nahrazena novou licencí vydanou pro jiné plavidlo stejné kategorie jako plavidlo, které má být nahrazeno, aniž by byl splatný nový licenční poplatek. V tomto případě je při výpočtu objemu úlovků pro stanovení případné dodatečné platby zohledněno množství všech úlovků obou dvou plavidel.

13.   Majitel plavidla, které má být nahrazeno, nebo jeho zástupce vrátí zrušenou licenci ministerstvu pro rybolov v Kiribati prostřednictvím delegace.

14.   Dnem nabytí účinku nové licence je den, kdy majitel plavidla vrátí zrušenou licenci ministerstvu pro rybolov v Kiribati. O převodu licence je třeba informovat delegaci.

15.   Licence musí být stále na palubě plavidla. Po obdržení oznámení o zaplacení zálohy, jenž Evropská komise zašle orgánům Kiribati, jsou plavidla zapsána na seznam plavidel oprávněných provozovat rybolov, který je zaslán orgánům Kiribati pověřeným prováděním inspekcí v odvětví rybolovu. Než je zaslán originál licence, lze faxem získat kopii seznamu; kopie musí být stále na palubě plavidla.

ODDÍL 3

Platnost a poplatky

1.   Licence jsou platné jeden rok. Jsou obnovitelné.

2.   Poplatek je stanoven na 35 EUR za tunu úlovků v rybolovné oblasti Kiribati pro plavidla lovící tuňáky košelkovými nevody a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru.

3.   Licence se vydávají poté, co jsou příslušným vnitrostátním orgánům zaplaceny tyto paušální částky:

21 000 EUR za plavidlo lovící tuňáky košelkovými nevody, což odpovídá poplatkům splatným za 600 tun vysoce stěhovavých druhů a příbuzných druhů ulovených za rok,

4 200 EUR za plavidlo pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, což odpovídá poplatkům splatným za 120 tun vysoce stěhovavých druhů a příbuzných druhů ulovených za rok.

4.   Konečné vyúčtování licenčních poplatků splatných za rok n sestaví Komise Evropských společenství nejpozději do 30. června roku n + 1 na základě prohlášení o úlovcích vypracovaných každým majitelem plavidla a potvrzených vědeckými institucemi, které v členských státech odpovídají za ověřování údajů o úlovcích jako, např. IRD (Institut de Recherche pour le Développement – Výzkumný ústav pro rozvoj), IEO (Instituto Español de Oceanografia – Španělský oceánografický institut) IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar – Portugalský institut pro mořský rybolov) a SPC (sekretariát Tichomořského společenství).

5.   Za účelem ověření a schválení je vyúčtování zároveň sděleno ministerstvu pro rybolov v Kiribati a majitelům plavidel. Orgány Kiribati mohou vyúčtování zpochybnit na základě řádného odůvodnění do 30 dní ode dne jeho předání. V případě sporu je záležitost postoupena smíšenému výboru. Pokud ve stanovené lhůtě není předložena žádná námitka, je vyúčtování přijato.

6.   V souladu s čl. 2 odst. 7 protokolu provedou majitelé plavidel všechny dodatečné platby bez jakýchkoli srážek příslušným orgánům Kiribati nejpozději do 30. září následujícího roku, a to na účet vlády Kiribati č. 1.

7.   Pokud by však částka konečného vyúčtování byla nižší než zaplacená záloha uvedená v bodě 3 tohoto oddílu, není zbytková částka majiteli plavidla vrácena.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ OBLASTI

1.   Plavidla jsou oprávněna zapojit se do rybolovných činností v rybolovné oblasti Kiribati s výjimkou oblastí, které jsou v námořní mapě 83005-FLC označeny jako uzavřené oblasti v souladu s vyhláškou o rybolovu (kapitola 33) a zákonem vlády Kiribati o vyhlášení mořských oblastí. Kiribati sdělí Komisi jakoukoli změnu týkající se uvedených uzavřených oblastí nejméně dva měsíce před jejím uplatněním.

2.   Každopádně rybolov není povolen v těchto oblastech:

do 12 námořních mil od základní linie,

do 3 námořních mil kolem zařízení na koncentraci ryb, jejichž poloha je uvedena prostřednictvím zeměpisných souřadnic.

3.   Pokud jde zejména o plavidla lovící košelkovými nevody, je rybolov zakázán do 60 námořních mil od základních linií ostrovů Tarawa, Kanton a Kiritimati.

KAPITOLA III

PROHLÁŠENÍ O ÚLOVCÍCH A PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDKÁCH

1.   Velitelé poskytnou faxem nebo e-mailem řediteli pro rybolov informace o čase, poloze a úlovcích na palubě rybářského plavidla s licencí takovým způsobem, který je popsán v dodatku IV, a při následujících příležitostech:

nejméně 24 hodin před vplutím do rybolovné oblasti Kiribati a ihned po vyplutí z této oblasti,

každé úterý v rybolovné oblasti Kiribati po hlášení o vplutí nebo posledním týdenním hlášení,

nejméně 48 hodin před odhadovanou hodinou vplutí do jakéhokoli přístavu Kiribati a ihned po vyplutí z přístavu,

ihned po překládce úlovků na dopravní chladírenské plavidlo s licencí a

nejméně 24 hodin před doplněním paliva ze zásobovacího plavidla s licencí.

Tyto informace se sdělí faxem na číslo (686) 21120/22287 nebo e-mailem na tuto adresu: flue@mfmrd.gov.ki.

2.   Plavidlo, které je přistiženo při rybolovu, aniž by o tom informovalo ředitele pro rybolov, se považuje za plavidlo, které nesplňuje právní předpisy Kiribati.

Během roční doby platnosti licence prohlášení zahrnují úlovky, které plavidlo ulovilo v průběhu každé výpravy v oblasti WCPFC (West and Central Pacific Fisheries Commission). Nová výprava začíná každou překládkou nebo vykládkou úlovků v oblasti WCPFC.

3.1   Plavidla vykáží své úlovky na příslušném listě lodního deníku v souladu se vzorem v příloze III A a III B. Slova „Mimo VHO Kiribati“ nebo název příslušné VHO jiného příslušného pobřežního státu v oblasti WCPFC jsou zapsána do výše uvedeného lodního deníku podle období, během nichž plavidla nejsou ve vodách Kiribati.

4.   Pro účely této přílohy je doba výpravy plavidla Společenství definována takto:

buď jako doba mezi vplutím do rybolovné oblasti Kiribati a vyplutím z této rybolovné oblasti,

nebo jako doba mezi vplutím do rybolovné oblasti Kiribati a překládkou,

nebo jako doba mezi vplutím do rybolovné oblasti Kiribati a vykládkou v Kiribati.

5.   Všechna plavidla oprávněná provozovat rybolov ve vodách Kiribati v rámci dohody jsou povinna sdělit své úlovky ministerstvu pro rybolov Kiribati, aby tento orgán mohl kontrolovat ulovená množství, která jsou schválena příslušnými vědeckými institucemi postupem podle kapitoly I oddílu 3 bodu 4 této přílohy. Způsoby sdělování úlovků jsou tyto:

originál lodního deníku je předložen místním orgánům Kiribati nebo je předán zaevidovaným e-mailem nebo dopisem ministerstvu pro rybolov v Kiribati do 45 dní po ukončení poslední výpravy uskutečněné během uvedeného období. Kopie jsou současně předány elektronicky nebo faxem členskému státu vlajky a ministerstvu pro rybolov v Kiribati,

formuláře jsou vyplněny čitelně a tiskacím písmem a jsou podepsány velitelem plavidla nebo jeho právním zástupcem.

6.   Pokud nejsou dodržována ustanovení této kapitoly, vyhrazuje si vláda Kiribati právo pozastavit licenci plavidlu, které ustanovení porušilo, dokud nesplní příslušné formality, a zároveň uplatnit postihy zakotvené ve stávajících právních předpisech Kiribati.

7.   Ředitel pro rybolov a majitelé plavidel uschovají kopii faxových sdělení nebo elektronických zpráv, dokud obě strany neschválí konečné vyúčtování splatných poplatků uvedených v kapitole 1.

8.   Majitelé plavidel lovících košelkovými nevody poskytnout kopii dokladu o vykládce po ukončení každé rybářské výpravy, která se zcela nebo částečně odehrává v rybolovné oblasti Kiribati. Pokud nejsou ustanovení splněna, ředitel pro rybolov si vyhrazuje právo pozastavit licenci plavidlu, které ustanovení porušilo, dokud nejsou příslušné formality splněny, a uplatnit postihy zakotvené v právních předpisech Kiribati.

KAPITOLA IV

NAJÍMÁNÍ NÁMOŘNÍKŮ

1.   Majitelé plavidel lovících tuňáky košelkovými nevody a plavidel pro povrchový rybolov dlouhou lovnou šňůru jsou povinni zaměstnat státní příslušníky ze zemí AKT, včetně Kiribati, za těchto podmínek a omezení:

pokud jde o loďstvo plavidel lovících tuňáky košelkovými nevody, je najato nejméně šest námořníků AKT během rybářského hospodářského roku pro lov tuňáků v rybolovné oblasti Kiribati,

pokud jde o loďstvo plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, jsou najati nejméně čtyři námořníci AKT během rybářského hospodářského roku pro lov tuňáků v rybolovné oblasti Kiribati.

2.   Majitelé plavidel se snaží najmout na palubu i další kiribatské námořníky.

3.   Majitelé plavidel si svobodně vybírají námořníky, které najmou na svá plavidla, z námořníků uvedených na seznamech, které jim poskytnou příslušné orgány zemí AKT včetně Kiribati.

4.   Pokud jde o smlouvy se státními příslušníky Kiribati, v souladu s bodem 1 této kapitoly oznámí majitel plavidla nebo jeho zástupce příslušným orgánům Kiribati jména místních námořníků, kteří byli najati na dotčené plavidlo, přičemž upřesní jejich funkci v rámci posádky.

5.   Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci se plně vztahuje na námořníky najaté na rybářská plavidla Společenství. Zvláště se to týká svobody sdružování a uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracujících a odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

6.   V souladu s bodem 1 této kapitoly jsou pracovní smlouvy kiribatských námořníků sepsány mezi zástupcem (zástupci) majitelů plavidel a námořníky a/nebo jejich odbory nebo jejich zástupci ve spojení s námořním orgánem Kiribati. Kopie se předá signatářům. Smlouvy námořníkům zaručí výhody režimu sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje, včetně životního, úrazového a zdravotního pojištění.

7.   Plat námořníků zajišťují majitelé plavidel. Plat musí být stanoven před vydáním licencí na základě společné dohody mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci a orgány dotčené země AKT. Platové podmínky místních námořníků však nesmí být horší než podmínky pro posádky Kiribati a v žádném případě horší, než stanoví normy MOP.

8.   Každý námořník najatý na plavidla Společenství se musí den před navrhovaným datem nalodění představit veliteli stanoveného plavidla. Pokud se námořník k datu a hodině stanovené k nalodění nepředstaví, je majitel plavidla automaticky zproštěn závazku tohoto námořníka najmout.

9.   V případě, že nejsou námořníci zemí AKT najati z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v předcházejícím bodě, jsou dotčení majitelé plavidel Společenství povinni zaplatit za každý den rybářské výpravy ve vodách dotčené země AKT paušální částku stanovenou na 20 EUR za den. Platba této částky bude provedena nejpozději ve lhůtě stanovené v bodě I.2.6 této přílohy. Před vplutím do VHO Kiribati oznámí majitelé plavidel Společenství počet námořníků AKT na palubě plavidla.

10.   Tato částka bude použita na vzdělávání místních námořníků-rybářů a bude zaplacena na účet, který uvedou orgány dotčené země AKT.

KAPITOLA V

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Plavidla dodržují opatření a doporučení přijatá pro danou oblast komisí WCPFC, pokud jde o lovná zařízení, jejich technické specifikace a všechna ostatní technická opatření použitelná při rybolovných činnostech.

KAPITOLA VI

POZOROVATELÉ

1.   Při registraci plavidla přispěje každé plavidlo Společenství částkou 400 EUR do „Fondu pro projekty pozorovatelů rybolovu“, kterou zaplatí na účet vlády Kiribati č. 4 v souladu s čl. 2 odst. 7 protokolu bez jakýchkoli srážek.

2.   Plavidla oprávněná lovit ve vodách Kiribati podle dohody nalodí na palubu pozorovatele, které určila komise WCPFC za níže uvedených podmínek:

na žádost komise WCPFC nalodí plavidla Společenství pozorovatele jmenovaného organizací, jehož úkolem je ověřovat úlovky ulovené ve vodách Kiribati,

komise WCPFC sestaví seznam plavidel určených k nalodění pozorovatele na palubu a také seznam pozorovatelů určených k nalodění na palubu. Tyto seznamy se aktualizují. Evropské komisi jsou předávány po jejich sestavení a poté z důvodu jejich případné aktualizace každé tři měsíce,

při vydání licence nebo do 15 dní před stanoveným datem nalodění pozorovatele oznámí komise WCPFC dotčeným majitelům plavidel nebo jejich zástupcům jméno pozorovatele určeného k nalodění na palubu plavidla.

3.   Pozorovatel je na palubě přítomen po dobu jedné rybářské výpravy. Avšak na výslovnou žádost komise WCPFC může být toto nalodění v závislosti na průměrné délce výpravy určitého plavidla rozloženo do několika plaveb. Příslušná komise WCPFC předloží tuto žádost při oznámení jména pozorovatele určeného k nalodění na dotčené plavidlo.

4.   Podmínky nalodění pozorovatele jsou stanoveny společnou dohodou mezi majitelem plavidla nebo jeho zástupcem a příslušnou komisí WCPFC.

5.   Nalodění pozorovatele proběhne v přístavu zvoleném majitelem plavidla a uskuteční se na počátku první plavby ve vodách Kiribati po oznámení seznamu určených plavidel.

6.   Dotčení majitelé plavidel sdělí do dvou týdnů a s desetidenním předběžným oznámením data a přístavy subregionu, které byly stanoveny k nalodění pozorovatelů.

7.   V případě, že je pozorovatel naloděn v zemi mimo subregion, nese náklady na přepravu pozorovatele majitel plavidla. Pokud plavidlo, které má na palubě regionálního pozorovatele, opustí regionální rybolovnou oblast, musí být na náklady majitele plavidla přijata veškerá opatření k zajištění co možná nejrychlejšího navrácení pozorovatele.

8.   Pokud pozorovatel není přítomen na dohodnutém místě a v danou dobu a dvanáct hodin po dané době, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti vzít tohoto pozorovatele na palubu.

9.   S pozorovatelem se na palubě jedná jako s důstojníkem. Plní tyto úkoly:

sleduje rybolovné činnosti plavidel,

ověřuje polohu plavidel provádějících rybolovné činnosti,

odebírá biologické vzorky v rámci vědeckých programů,

sestaví seznam používaných rybolovných zařízení,

ověřuje údaje o úlovcích ve vodách Kiribati zaznamenané v lodním deníku,

ověřuje procenta vedlejších úlovků a provádí odhad objemu navrácení prodávaných druhů ryb,

všemi vhodnými prostředky sděluje jednou za týden, když plavidlo operuje ve vodách Kiribati, údaje o rybolovu včetně objemu hlavních a vedlejších úlovků na palubě.

10.   Velitel přijme veškerá ustanovení vyplývající z jeho zodpovědnosti, aby pozorovateli při plnění jeho úkolů zajistil fyzickou a mravní bezpečnost.

11.   Vědeckému pozorovateli je k plnění úkolů poskytnuta nezbytná pomoc. Velitel mu umožní přístup ke komunikačním zařízením nezbytným k plnění jeho úkolů, k dokladům přímo souvisejícím s rybolovnými činnostmi plavidla, včetně zejména rybářského deníku a lodního deníku, a také do částí plavidla, které jsou nezbytné k usnadnění plnění jeho úkolů.

12.   Při pobytu na palubě pozorovatel:

podnikne všechny vhodné kroky k tomu, aby podmínky, za kterých je přijat na palubu, a jeho přítomnost na palubě plavidla nerušily nebo neomezovaly rybolovné činnosti,

bere ohled na materiál a zařízení na palubě a na důvěrnost všech dokumentů dotyčného plavidla.

13.   Na konci pozorování a před opuštěním plavidla sestaví pozorovatel zprávu o činnosti, kterou předá příslušné komisi WCPFC a jejíž kopie se předá veliteli plavidla.

14.   Majitel plavidla zajistí na své náklady ubytování a stravu pozorovatelů za stejných podmínek, jaké mají důstojníci, a to v závislosti na možnostech plavidla.

15.   Plat a příspěvky na sociální zabezpečení pozorovatele platí komise WCPFC.

16.   Obě strany budou co nejdříve konzultovat dotčené třetí země ohledně definice systému regionálních pozorovatelů a výběru příslušné regionální rybolovné organizace. Před zavedením systému regionálních pozorovatelů nalodí plavidla, která mají v rámci dohody povolení k rybolovu ve vodách Kiribati, místo regionálních pozorovatelů pozorovatele určené příslušnými orgány Kiribati v souladu s výše uvedenými pravidly.

KAPITOLA VII

SLEDOVÁNÍ

1.   Evropské společenství aktualizuje seznam plavidel, kterým byla v souladu s ustanoveními tohoto protokolu přidělena licence k rybolovu. Tento seznam je ihned po sestavení a následně po každé aktualizaci zaslán orgánům Kiribati pověřeným kontrolou rybolovu.

2.   Vplutí do oblasti a vyplutí z oblasti

Plavidla Společenství oznámí příslušným orgánům Kiribati pověřeným kontrolou rybolovu nejméně 3 hodiny předem svůj záměr vplout do rybolovné oblasti Kiribati nebo z ní vyplout, a to podle dodatku IV. Rovněž oznámí celková množství a druhy na palubě.

Při oznámení vyplutí sdělí každé plavidlo rovněž svoji polohu. Tato sdělení se přednostně provádějí faxem a v případě plavidel, která nejsou faxem vybavena, rádiem a e-mailem.

Plavidlo, které bylo přistiženo při rybolovu, aniž by informovalo příslušný orgán Kiribati, se považuje za plavidlo, které jednalo protiprávně.

Při přidělení licence k rybolovu se rovněž sdělí čísla faxu, telefonu a e-mailová adresa.

3.   Kontrolní postupy

Velitelé plavidel Společenství, která provádějí rybolovné činnosti ve vodách Kiribati, umožní a usnadní vstup na palubu a plnění úkolů všem úředníkům Kiribati pověřeným inspekcí a kontrolou rybolovných činností.

Přítomnost těchto úředníků na palubě nepřekročí dobu nezbytnou ke splnění jejich úkolu.

Na konci každé inspekce je každému veliteli plavidla vystaveno osvědčení.

4.   Označení plavidel

Plavidla Společenství nesou vnější označení v souladu s pravidly FAO.

5.   Satelitní sledování

Všechna plavidla Společenství provozující rybolovné činnosti podle této dohody budou sledována satelitem v souladu s dodatkem V. Tato ustanovení vstoupí v platnost desátým dnem poté, co vláda Kiribati oznámí delegaci zahájení činnosti subjektu pověřeného satelitním sledováním rybářských plavidel Kiribati.

6.   Zadržení plavidla

Příslušné orgány Kiribati uvědomí do 24 hodin stát vlajky a Evropskou komisi o každém protiprávním jednání a každém uplatnění sankcí v případě plavidla Společenství ve vodách Kiribati.

Stát vlajky a Evropská komise současně obdrží krátkou zprávu o okolnostech a důvodech, které vedly k zadržení plavidla, u něhož bylo stanoveno protiprávní jednání.

7.   Protokol o zadržení plavidla

Poté, co příslušné orgány Kiribati sepíší protokol, velitel plavidla ho podepíše.

Podpisem se nepředurčují práva a způsob obhajoby, které může velitel uplatnit vůči protiprávnímu jednání, které mu je vytýkáno.

Velitel musí své plavidlo dovést do přístavu, který určí orgány Kiribati. V případech nepodstatného protiprávního jednání mohou příslušné orgány Kiribati povolit zadrženému plavidlu, aby pokračovalo v rybolovných činnostech.

8.   Možná řešení v případě zadržení plavidla

Před zahájením soudního řízení se pravděpodobné porušení zkusí vyřešit smírným narovnáním. Tento postup je ukončen nejpozději pět pracovních dní poté, co bylo plavidlo z důvodu zadržení dovedeno do přístavu.

V případě smírného narovnání se v souladu s právními předpisy Kiribati stanoví výše pokuty.

V případě, kdy záležitost nemohla být vyřešena smírným narovnáním a řeší ji příslušný soudní orgán, složí majitel plavidla v bance určené příslušnými orgány Kiribati bankovní záruku, která byla stanovena s ohledem na náklady vzniklé při zadržení plavidla, jakož i s ohledem na výši pokut a odškodnění, kterým podléhají osoby zodpovědné za protiprávní jednání.

Bankovní záruku nelze vrátit před ukončením soudního řízení. Je uvolněna, jakmile je řízení ukončeno bez vynesení rozsudku. V případě vynesení rozsudku s pokutou nižší, než je složená záruka, uvolní příslušné orgány Kiribati zbývající částku.

Plavidlo bude propuštěno a posádce bude umožněno opustit přístav:

buď jakmile jsou splněny povinnosti vyplývající ze smírného narovnání,

nebo jakmile je složena bankovní záruka stanovená ve výše uvedené třetí odrážce a je přijata příslušnými orgány Kiribati v očekávání zahájení soudního řízení.

9.   Překládka

Všechna plavidla Společenství, která budou chtít provést překládku úlovků ve vodách Kiribati, jsou povinna tak učinit v přístavech Kiribati.

V souladu s dodatkem IV musí majitelé těchto plavidel oznámit příslušným orgánům Kiribati nejméně 48 hodin předem tyto informace.

Překládka se považuje za vyplutí z rybolovné oblasti Kiribati. V souladu s dodatkem III A a III B proto musí plavidla předložit příslušným orgánům Kiribati lodní deníky a prohlásit, zda mají v úmyslu pokračovat v rybolovu nebo opustit rybolovnou oblast Kiribati.

Všechny překládky úlovků v rybolovné oblasti Kiribati nebo jakékoli jiné překládky jsou v rybolovné oblasti Kiribati zakázány. Na každou osobu jednající proti tomuto ustanovení lze uvalit sankce stanovené platnými právními předpisy Kiribati.

10.   Velitelé rybářských plavidel Společenství, která provádí vykládku nebo překládku v přístavu Kiribati, umožní a usnadní inspektorům Kiribati inspekce těchto činností. Po dokončení inspekce dostane velitel plavidla kopii inspekční zprávy.

Dodatky

I.

Formulář žádosti o zápis rybářského plavidla do rejstříku Kiribatské republiky

II.

Formulář žádosti o licenci k rybolovu

III A

Regionální lodní deník plavidla lovícího košelkovými nevody v jižním Tichomoří

III B

Regionální lodní deník plavidla lovícího na dlouhou lovnou šňůru v jižním Tichomoří

IV.

Údaje o hlášení

V.

Protokol VMS

Dodatek I

Žádost o zápis rybářského plavidla do rejstříku Kiribatské republiky

Image

Image

Image

Dodatek II

Žádost o licenci k rybolovu

Image

Dodatek III A

Regionální lodní deník plavidla lovícího košelkovými nevody v jižním Tichomoří

Image

Dodatek III B

Regionální lodní deník plavidla lovícího na dlouhou lovnou šňůru v jižním Tichomoří

Image

Dodatek IV

ÚDAJE O HLÁŠENÍ

Hlášení určená řediteli pro rybolov

Tel.: (686) 210 99, fax: (686) 211 20, e-mail: flue@mfmrd.gov.ki

1.   Hlášení o vplutí do oblasti

24 hodin před vplutím do hranic rybolovné oblasti:

a)

kód hlášení (ZENT);

b)

číslo registrace nebo licence;

c)

volací značka nebo signální znaky;

d)

datum vplutí (DD–MM–RR);

e)

hodina vplutí (GMT);

f)

poloha při vplutí;

g)

celkové množství úlovků na palubě podle hmotnosti jednotlivých druhů:

 

TUŇÁK PRUHOVANÝ (SJ)___.__(Mt)

 

TUŇÁK ŽLUTOPLOUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

JINÉ (OT)___.__(Mt).

např.: ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10

2.   Hlášení o vyplutí z oblasti

Ihned po opuštění hranic rybolovné oblasti:

a)

kód hlášení (ZDEP);

b)

číslo registrace nebo licence;

c)

volací značka nebo signální znaky;

d)

datum vyplutí;

e)

hodina vyplutí (GMT);

f)

poloha při vyplutí;

g)

úlovky na palubě podle hmotnosti jednotlivých druhů:

 

TUŇÁK PRUHOVANÝ (SJ)___.__(Mt)

 

TUŇÁK ŽLUTOPLOUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

JINÉ (OT)___.__(Mt);

h)

celkové množství úlovků podle hmotnosti jednotlivých druhů (jako úlovky na palubě);

i)

celkový počet dní rybolovu (počet dní, kdy byl v oblasti proveden výlov).

např. ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14

3.   Hlášení o týdenní poloze a úlovcích v oblasti

Každé úterý uvnitř rybolovné oblasti Kiribati po hlášení o vplutí nebo posledním týdenním hlášení:

a)

kód hlášení (WPCR);

b)

číslo registrace nebo licence;

c)

volací značka nebo signální znaky;

d)

datum WPCR (DD:MM:RR);

e)

hlášení o poloze;

f)

úlovky od posledního hlášení:

 

TUŇÁK PRUHOVANÝ (SJ)___.__(Mt)

 

TUŇÁK ŽLUTOPLOUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

JINÉ (OT)___.__(Mt);

g)

počet dní rybolovu od posledního hlášení.

např.: WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7

4.   Přístav vplutí, včetně vplutí za účelem překládky, doplnění zásob, vylodění posádky nebo v naléhavých případech

Nejméně 48 hodin předtím, než plavidlo vpluje do přístavu:

a)

kód hlášení (PENT);

b)

číslo registrace nebo licence;

c)

volací značka nebo signální znaky;

d)

datum hlášení (DD–MM–RR);

e)

hlášení o poloze;

f)

název přístavu;

g)

odhadovaný čas připlutí (LTS) DD:MM:hh:mm;

h)

úlovky na palubě podle hmotnosti jednotlivých druhů:

 

TUŇÁK PRUHOVANÝ (SJ)___.__(Mt)

 

TUŇÁK ŽLUTOPLOUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

JINÉ (OT)___.__(Mt);

i)

důvod návštěvy přístavu.

např.: PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING

5.   Přístav vyplutí

Ihned po opuštění přístavu:

a)

kód hlášení (PDEP);

b)

číslo registrace nebo licence;

c)

volací značka nebo signální znaky;

d)

datum hlášení (GMT) DD–MM–RR;

e)

název přístavu;

f)

datum a hodina vyplutí (LTS) DD–MM:hhmm;

g)

úlovky na palubě podle hmotnosti jednotlivých druhů:

 

TUŇÁK PRUHOVANÝ (SJ)___.__(Mt)

 

TUŇÁK ŽLUTOPLOUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

JINÉ (OT)___.__(Mt);

h)

následující místo určení.

např.: PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-4/FISHING GROUND

6.   Vplutí do uzavřené oblasti a vyplutí z uzavřené oblasti

Nejméně 12 hodin před vplutím do uzavřené oblasti a ihned po jejím opuštění:

a)

druh hlášení (ENCA pro vplutí a DECA pro vyplutí);

b)

číslo registrace nebo licence;

c)

volací značka nebo signální znaky;

d)

datum ENCA nebo DECA;

e)

hodina ENCA nebo DECA (GMT) DD–MM–RR:hhmm;

f)

poloha ENCA nebo DECA (s přesností na minutu);

g)

rychlost a kurs;

h)

důvod pro ENCA.

např.: ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E/7:320/ENTER PORT

7.   Oznámení o doplnění paliva

Nejméně 24 hodin před doplněním paliva z cisternové lodi s licencí:

a)

druh hlášení (FUEL);

b)

číslo registrace nebo licence;

c)

volací značka nebo signální znaky;

d)

datum hlášení (GMT);

e)

poloha při hlášení (s přesností na minutu);

f)

množství paliva na palubě (kilolitry);

g)

odhadované datum doplnění paliva;

h)

odhadovaná poloha při doplnění paliva;

i)

název cisternové lodi.

např.: FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90/0131S;17030E/CHEMSION

8.   Hlášení o doplnění paliva

Ihned po doplnění paliva z cisternové lodi s licencí:

a)

druh hlášení (BUNK);

b)

číslo registrace nebo licence;

c)

volací značka nebo signální znaky;

d)

datum a hodina začátku doplnění paliva (GMT) DD–MM–RR:hhmm;

e)

počáteční poloha při doplnění paliva;

f)

množství doplněného paliva v kilolitrech;

g)

hodina ukončení doplňování paliva (GMT);

h)

konečná poloha při doplňování paliva;

i)

název cisternové lodi.

např.: BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90:1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX

9.   Hlášení o překládce

Ihned po překládce ve schváleném přístavu Kiribati na dopravní plavidlo s licencí:

a)

druh hlášení (TSHP);

b)

číslo registrace nebo licence;

c)

volací značka nebo znaky;

d)

datum vykládky (DD–MM–RR);

e)

přístav vykládky;

f)

přeložené druhy podle hmotnosti jednotlivých druhů:

 

TUŇÁK PRUHOVANÝ (SJ) ___.__(Mt)

 

TUŇÁK ŽLUTOPLOUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

JINÉ (OT)___.__(Mt);

g)

název dopravního chladírenského plavidla;

h)

místo určení úlovku.

např.: TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO

10.   Ukončení hlášení

Do 48 hodin po ukončení výpravy vykládkou úlovku v jiných rybářských přístavech (mimo Kiribati) včetně operačního přístavu nebo domácího přístavu:

a)

druh hlášení (COMP);

b)

název plavidla;

c)

číslo licence;

d)

volací značka nebo znaky;

e)

datum vykládky (DD–MM–RR);

f)

vyložený úlovek podle druhů:

 

TUŇÁK PRUHOVANÝ (SJ)___.__(Mt)

 

TUŇÁK ŽLUTOPLOUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

JINÉ (OT)___.__(Mt);

g)

název přístavu.

např.: COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO

Dodatek V

Protokol (VMS)

Ustanovení o satelitním sledování rybářských plavidel Společenství provozujících rybolov ve VHO Kiribati

1.   Ustanovení tohoto protokolu doplňují Protokol, kterým se na období od 16. září 2006 do 15. září 2012 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Kiribatskou republikou a používají se v souladu s bodem 5 „Kapitola VII – Sledování“ přílohy k uvedenému protokolu.

2.   Všechna rybářská plavidla o celkové délce větší než 15 metrů, která provozují rybolov podle dohody mezi ES/Kiribati o rybolovu, budou ve VHO Kiribati satelitně sledována.

Pro účely satelitního sledování sdělí orgány Kiribati Společenství souřadnice zeměpisné délky a zeměpisné šířky VHO Kiribati.

Orgány Kiribati předají tyto informace v elektronické podobě, vyjádřené v desítkové soustavě (WGS 84).

3.   Strany si v souladu s body 5 a 7 vymění informace o adresách X.25 a specifikace použité při elektronickém přenosu dat mezi jejich kontrolními středisky. Informace zahrnují následující údaje, pokud jsou k dispozici: jména, čísla telefonů, dálnopisů a faxů a adresy elektronické pošty (internet nebo X.400), které lze použít pro všeobecnou komunikaci mezi kontrolními středisky.

4.   Poloha plavidel se určí s mezní odchylkou menší než 500 m a s intervalem spolehlivosti 99 %.

5.   Pokud plavidlo, které provozuje rybolovné činnosti v rámci dohody a které je v souladu s právními předpisy Společenství předmětem satelitního sledování, vpluje do VHO Kiribati, kontrolní středisko státu vlajky neprodleně sdělí kiribatskému Středisku pro kontrolu rybolovu (FMC) následné polohy plavidla, a to v časových intervalech kratších než tři hodiny (identifikace plavidla, zeměpisná délka, zeměpisná šířka, kurz a rychlost). Tyto zprávy se nazývají hlášení o poloze.

6.   Hlášení uvedená v bodě 5 se předávají elektronickou cestou ve formátu X.25 nebo formou jakéhokoli jiného chráněného protokolu. Hlášení se sdělují v reálném čase ve formátu podle tabulky II.

7.   Pokud se na zařízení pro průběžné satelitní sledování instalovaném na palubě rybářského plavidla vyskytne technická závada nebo dojde-li k jeho poruše, velitel plavidla co nejdříve faxem předá informace uvedené v bodě 5 kontrolnímu středisku státu vlajky a kiribatskému středisku FMC. Za těchto okolností bude nezbytné podávat celkové hlášení o poloze každých osm hodin. Toto celkové hlášení o poloze bude obsahovat hlášení o poloze, které zaznamenal velitel plavidla každé tři hodiny podle podmínek stanovených v bodě 5.

Kontrolní středisko státu vlajky ihned zasílá tato hlášení kiribatskému středisku FMC. Vadné zařízení se opraví nebo vymění nejpozději do jednoho měsíce. Po uplynutí této lhůty musí dotčené plavidlo vyplout z VHO Kiribati.

8.   Kontrolní střediska států vlajky budou sledovat pohyb svých plavidel ve vodách Kiribati. Nejsou-li plavidla sledována v souladu se stanovenými podmínkami, je o tom ihned po zjištění neprodleně informováno kiribatské středisko FMC a použije se postup podle bodu 7.

9.   Pokud kiribatské středisko FMC zjistí, že členský stát vlajky nesděluje informace stanovené v bodě 5, budou o tom neprodleně informovány příslušné útvary Evropské komise.

10.   Údaje o sledování sdělené v souladu s těmito ustanoveními druhé straně slouží výhradně orgánům Kiribati pro účely kontroly a sledování loďstva Společenství provozujícího rybolovné činnosti v rámci dohody mezi ES/Kiribati o rybolovu. Tyto údaje nelze v žádném případě sdělovat dalším stranám.

11.   Programové a materiální složky systému satelitního sledování musejí být spolehlivé, nesmějí umožnit žádné falšování poloh a nesmí být možné s nimi ručně manipulovat.

Systém musí být zcela automatický, kdykoli operabilní a nezávislý na podmínkách životního prostředí a podnebí. Je zakázáno ničit, poškozovat, činit neprovozuschopným nebo jiným způsobem poškozovat systém satelitního sledování.

Velitelé plavidel zajistí, že:

údaje nejsou falšovány,

anténa nebo antény napojené na zařízení satelitního sledování nejsou poškozeny,

zásobování zařízení satelitního sledování elektrickou energií není přerušováno a

zařízení satelitního sledování není odmontováno.

12.   Strany se dohodly, že si na požádání vymění informace o zařízení používaném pro satelitní sledování, aby byla pro účely těchto ustanovení v plném rozsahu zajištěna slučitelnost všech částí tohoto zařízení s požadavky druhé smluvní strany.

13.   O jakémkoli sporu týkajícím se výkladu nebo používání těchto ustanovení vedou strany konzultace v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody.

14.   Strany se dohodnou na případné revizi těchto ustanovení.

Podávání VMS zpráv Kiribati

Hlášení o poloze

Údaj

Kód

Povinné/Nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj – naznačuje začátek záznamu

Adresát

AD

P

Údaj týkající se hlášení – příjemce. Kód země ISO Alfa 3

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení – odesílatel. Kód země ISO Alfa 3

Stát vlajky

FS

N

 

Druh hlášení

TM

P

Údaj týkající se hlášení – druh hlášení „POS“

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o plavidle – mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Interní referenční číslo smluvní strany

IR

N

Údaj o plavidle – specifické číslo plavidla smluvní strany (kód státu vlajky ISO-3, za nímž následuje číslo)

Externí registrační číslo

XR

P

Údaj o plavidle – číslo na boku plavidla

Zeměpisná šířka

LA

P

Údaj o poloze – poloha ve stupních a minutách S/J SSMM (WGS-84)

Zeměpisná délka

LO

P

Údaj o poloze – poloha plavidla ve stupních a minutách V/Z SSSMM (WGS-84)

Kurz

CO

P

Kurz plavidla na stupnici 360°

Rychlost

SP

P

Rychlost plavidla v desítkách uzlů

Datum

DA

P

Údaj o poloze – datum záznamu o poloze UTC (DDMMRRRR)

Hodina

TI

P

Údaj o poloze – hodina záznamu o poloze UTC (HHMM)

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj – znamená konec záznamu

Soubor znaků: ISO 8859.1

Každé předání údajů je uspořádáno takto:

dvě šikmá lomítka (//) a kód označující začátek přenosu,

jedno šikmé lomítko (/) od sebe odděluje kód a datový údaj.

Nepovinné údaje musí být vloženy mezi začátek a konec záznamu.

Hranice VHO Kiribati

Souřadnice VHO

Údaje kiribatského střediska pro kontrolu rybolovu

Název střediska pro kontrolu rybolovu:

Tel. VMS:

Fax VMS:

E-mail VMS:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Adresa X25 =

Hlášení o vplutí/vyplutí:


Top