EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0488

2007/488/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2007 , kterým se udělují výjimky Itálii podle směrnice Rady 92/119/EHS ohledně přepravy jatečních prasat po veřejných i soukromých cestách na jatka v ochranných pásmech v Cremoně (oznámeno pod číslem K(2007) 3314)

Úř. věst. L 182, 12.7.2007, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/488/oj

12.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/34


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. července 2007,

kterým se udělují výjimky Itálii podle směrnice Rady 92/119/EHS ohledně přepravy jatečních prasat po veřejných i soukromých cestách na jatka v ochranných pásmech v Cremoně

(oznámeno pod číslem K(2007) 3314)

(Pouze italské znění je závazné)

(2007/488/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých chorob zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat (1), a zejména na bod 7 odst. 2 písm. d) přílohy II uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. a 15. května 2007 byla v souladu s článkem 10 směrnice 92/119/EHS vytvořena příslušným italským orgánem ochranná pásma okolo ohnisek vezikulární choroby prasat v obcích Salvirola a Fiesco v provincii Cremona. Dne 14. června 2007 bylo vytvořeno ochranné pásmo okolo ohniska v obci Offanengo v provincii Cremona. Ochranná pásma se částečně překrývají.

(2)

Z tohoto důvodu byl v uvedených ochranných pásmech zakázán pohyb nebo přeprava prasat na veřejných i soukromých cestách.

(3)

Itálie však předložila dvě žádosti o výjimku z tohoto zákazu pro přepravu jatečních prasat, která pocházejí z území mimo tato ochranná pásma, po veřejných i soukromých cestách v ochranných pásmech, aby je bylo možno přepravovat na jatka, která se nacházejí v ochranných pásmech.

(4)

Je vhodné udělit tyto dvě výjimky pod podmínkou, že Itálie přijme přísná opatření pro tlumení a prevenci, která zaručí, že nevznikne riziko šíření uvedené choroby.

(5)

Rozhodnutí Komise 2007/123/ES ze dne 20. února 2007 bylo přijato s cílem udělit podobnou výjimku pro jatka nacházející se v ochranném pásmu okolo ohniska vezikulární choroby prasat v obci Romano di Lombardia v provincii Bergamo v Itálii. Opatření stanovená pro toto ochranné pásmo se již nepoužívají. Rozhodnutí 2007/123/ES by proto mělo být zrušeno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Itálie může povolit přepravu jatečních prasat pocházejících z území mimo ochranná pásma, která byla vytvořena 7. a 15. května 2007 okolo ohnisek vezikulární choroby prasat, která se vyskytla v obcích Salvirola a Fiesco, a ochranné pásmo, které bylo vytvořeno 14. června 2007 okolo ohniska, jež vzniklo v obci Offanengo, (dále jen „prasata“), po veřejných i soukromých cestách v těchto ochranných pásmech na jatka „2037 M/S“ a „523M“ (dále jen „jatka“) za podmínek stanovených v článku 2.

Článek 2

Podmínky vztahující se na výjimky uvedené v článku 1 jsou tyto:

a)

odeslání prasat musí být oznámeno úředním veterinárním lékařem hospodářství původu úřednímu veterinárnímu lékaři jatek nejméně 24 hodiny předem;

b)

přeprava prasat na jatka musí probíhat koridorem, jehož hranice musí být stanoveny Itálií předem;

c)

vozidla přepravující prasata musí být zapečetěna příslušným orgánem před vstupem do koridoru nebo při vstupu do něj; při zapečetění vozidla je příslušný orgán povinen zaznamenat registrační číslo vozidla a počet prasat, která jsou v něm přepravována;

d)

při příjezdu vozidla na jatka je příslušný orgán povinen:

i)

zkontrolovat a odstranit pečeť na vozidle,

ii)

být přítomen během vykládky prasat,

iii)

zaznamenat registrační číslo vozidla a počet prasat, která jsou v něm přepravována;

e)

jakékoliv vozidlo přepravující prasata na jatka musí být okamžitě po vykládce pod úředním dohledem a v souladu s pokyny příslušného orgánu vyčištěno a dezinfikováno dříve, než jatka opustí.

Článek 3

Zrušuje se rozhodnutí 2007/123/ES.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.

V Bruselu dne 11. července 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 69. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/10/ES (Úř. věst. L 63, 1.3.2007, s. 24).


Top