EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0441

2007/441/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. června 2007 , kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

OJ L 165, 27.6.2007, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/441/oj

27.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/33


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. června 2007,

kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

(2007/441/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 395 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dopisem ze dne 9. října 2006, zaevidovaným generálním sekretariátem Komise dne 11. října 2006, požádala Itálie o povolení k zavedení opatření odchylujících se od ustanovení směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (2), jimiž se upravuje nárok osoby povinné k dani na odpočet DPH zaplacené při nákupu, a od ustanovení, podle nichž má být daň vyúčtována z obchodního majetku použitého pro soukromou potřebu.

(2)

Směrnice 77/388/EHS byla nahrazena směrnicí 2006/112/ES.

(3)

V souladu s čl. 395 odst. 2 směrnice 2006/112/ES předala Komise dopisem ze dne 28. února 2007 žádost Itálie ostatním členským státům. Dopisem ze dne 21. listopadu 2006 oznámila Komise Itálii, že již má k dispozici veškeré údaje, které považuje za nezbytné k posouzení žádosti.

(4)

Článek 168 směrnice 2006/112/ES stanoví nárok osoby povinné k dani na odpočet DPH uplatněné při dodání zboží a poskytnutí služeb, které obdržela pro účely svých zdanitelných plnění. Ustanovení čl. 26 odst. 1 písm. a) stejné směrnice obsahuje požadavek vyúčtovat DPH, pokud je obchodní majetek používán pro soukromou potřebu.

(5)

Je složité přesně určit, kdy se jedná o soukromé užívání vozidel, a i v případech, kdy to možné je, je tento postup často obtížný. Podle požadovaných opatření by u vozidel, která nejsou užívána zcela pro obchodní účely, měla být DPH z nákladů způsobilých k odpočtu stanovena, s některými výjimkami, paušální procentní sazbou. Podle aktuálně dostupných informací mají italské orgány zato, že sazba ve výši 40 % je opodstatněná. Aby se zároveň zabránilo dvojímu zdanění, měl by být požadavek na vyúčtování DPH ze soukromého užívání vozidla pozastaven, pokud se na ně vztahuje toto omezení. Tato opatření mohou být odůvodněna nutností zjednodušit postup pro vyměřování DPH a zabránit daňovým únikům prostřednictvím nesprávného vedení záznamů.

(6)

Tato odchylující se opatření by měla být časově omezena, aby se umožnilo zhodnocení jejich účinnosti a příslušné procentní sazby, jelikož navržená procentní sazba je založena na počátečních zjištěních o obchodním využití.

(7)

Dne 4. listopadu 2004 předložila Komise návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, nyní 2006/112/ES, pokud jde o nárok na odpočet DPH (3). Platnost odchylujícího se opatření by měla být ukončena dnem vstupu navržené směrnice v platnost, nastane-li dříve než den uvedený v tomto rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od článku 168 směrnice 2006/112/ES se Itálii povoluje omezit nárok na odpočet DPH uplatňované na výdaje za silniční motorová vozidla, která nejsou užívána zcela pro obchodní účely, na 40 %.

Článek 2

Odchylně od čl. 26 odst. 1 písm. a) směrnice 2006/112/ES se také od Itálie požaduje, aby nepovažovala využívání vozidel, které jsou součástí obchodního majetku osoby povinné k dani, pro soukromou potřebu za poskytnutí služeb za úplatu, pokud vozidlo podléhá podle tohoto rozhodnutí omezení nároku na odpočet.

Článek 3

Výdaje související s vozidly jsou vyloučeny z omezení nároku na odpočet povoleného tímto rozhodnutím, pokud vozidlo patří do jedné z těchto kategorií:

vozidlo je součástí skladových zásob osoby povinné k dani v rámci výkonu její činnosti,

vozidlo se využívá jako taxi,

vozidlo využívá autoškola k výuce,

vozidlo se využívá k pronájmu či leasingu,

vozidlo využívají obchodní zástupci.

Článek 4

Související výdaje zahrnují koupi vozidla, včetně výdajů na montáž a podobné účely, výrobu, pořízení uvnitř Společenství, dovoz, leasing nebo pronájem, úpravy, opravy nebo údržbu a výdaje na zboží dodané nebo služby poskytnuté ve vztahu k vozidlu a jeho využití, včetně maziv a paliva.

Článek 5

Články 1 a 2 se vztahují na všechna motorová vozidla jiná než zemědělské nebo lesnické traktory, která se obvykle využívají k přepravě osob nebo zboží po silnici, jejichž nejvyšší povolená hmotnost je 3 500 kg a která mají nejvýše osm sedadel kromě sedadla řidiče.

Článek 6

Po dvou letech používání tohoto rozhodnutí a v každém případě do 31. prosince 2009 se Komisi předloží hodnocení zahrnující první dva roky používání tohoto rozhodnutí, včetně přezkumu uplatňovaného procentního omezení.

Článek 7

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy vstoupí v platnost pravidla Společenství pro výdaje týkající se motorových silničních vozidel, které nejsou způsobilé pro úplný odpočet daně z přidané hodnoty, avšak nejpozději dnem 31. prosince 2010.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.

V Lucemburku dne 18. června 2007.

Za Radu

předseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/138/ES (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 92).

(2)  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/98/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 129).

(3)  Úř. věst. C 24, 29.1.2005, s. 10.


Top