EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0679

Nařízení Komise (ES) č. 679/2007 ze dne 18. června 2007 , kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví výše podpory pro broskve určené ke zpracování

OJ L 157, 19.6.2007, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/679/oj

19.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 679/2007

ze dne 18. června 2007,

kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví výše podpory pro broskve určené ke zpracování

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 41 uvedeného aktu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 3 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny (2), se stanoví, že Komise zveřejní výši podpory pro broskve určené ke zpracování do 31. května.

(2)

Pro členské státy Společenství ve složení ke dni 31. prosince 2006, se přezkum dodržování zpracovatelských prahů Společenství a vnitrostátních zpracovatelských prahů pro broskve podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 2201/96 provádí na základě množství, na která byla udělena podpora během posledních tří hospodářských let, za něž jsou pro všechny dotčené členské státy k dispozici konečné údaje.

(3)

Průměrné množství broskví zpracovaných v rámci režimu podpory během předchozích tří hospodářských let je nižší než prahová hodnota Společenství. Výše podpory používaná v každém dotčeném členském státě v hospodářském roce 2007/08 musí proto odpovídat výši stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.

(4)

Mechanismus pro výpočet dodržování vnitrostátních zpracovatelských prahů podle článku 5 nařízení (ES) č. 2201/96 se pro Bulharsko a Rumunsko nepoužije okamžitě. Proto je třeba pro použití tohoto mechanismu stanovit přechodná opatření. Pro hospodářský rok 2007/08, pro který nejsou dostupné údaje pro přezkum dodržování zpracovatelských prahů Společenství a vnitrostátních zpracovatelských prahů pro broskve, a z důvodu prevence by se mělo provést předběžné snížení podpory, které se uhradí v případě, že na konci daného hospodářského roku nebude práh překročen.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro hospodářský rok 2007/08 podpora na základě článku 2 nařízení (ES) č. 2201/96 činí pro broskve 47,70 EUR za tunu pro členské státy Společenství ve složení ke dni 31. prosince 2006.

2.   Pro Bulharsko a Rumunsko se výše podpory pro broskve na základě článku 2 nařízení (ES) č. 2201/96 stanoví na 35,78 EUR za tunu.

Článek 2

1.   Pokud se při výpočtu dodržování zpracovatelského prahu pro hospodářský rok 2007/08 ukáže, že nebyl překročen práh Společenství, vyplatí se v Bulharsku a Rumunsku po skončení hospodářského roku 2007/08 dodatečná částka ve výši 25 % podpory stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.

2.   Pokud se ukáže, že byl překročen práh Společenství, po skončení hospodářského roku 2007/08 se dodatečná částka vyplatí v Bulharsku nebo v Rumunsku, pokud nebyl práh překročen nebo byl překročen o méně než 25 % v případě těchto dvou členských států.

Dodatečná částka uvedená v prvním pododstavci vychází z částky, o kterou byl překročen příslušný vnitrostátní práh, a činí maximálně 25 % podpory stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.

3.   Pro přezkum dodržování vnitrostátních zpracovatelských prahů a pouze pro Bulharsko a Rumunsko je výpočet pro hospodářský rok 2007/08 proveden na základě množství, na která byla skutečně udělena podpora během hospodářského roku 2007/08.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1663/2005 (Úř. věst. L 267, 12.10.2005, s. 22).


Top