EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0260

Nařízení Rady (ES) č. 260/2007 ze dne 9. března 2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla

OJ L 72, 13.3.2007, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 206–214 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 039 P. 36 - 44

No longer in force, Date of end of validity: 13/03/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/260/oj

13.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 72/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 260/2007

ze dne 9. března 2007

o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PROZATÍMNÍ OPATŘENÍ

(1)

Komise uložila nařízením (ES) č. 1350/2006 (2) (dále jen „prozatímní nařízení“) prozatímní antidumpingové clo na dovoz některých wolframových elektrod, v současné době kódů KN ex81019910 a ex85159000 (kódy KN od 1. ledna 2007), pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“).

(2)

Je třeba poznamenat, že šetření dumpingu a újmy se týkalo období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 (dále jen „období šetření“). S ohledem na trendy relevantní pro posouzení újmy Komise analyzovala údaje za období od 1. ledna 2001 do konce období šetření (dále jen „posuzované období“).

B.   NÁSLEDNÝ POSTUP

(3)

Po uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých wolframových elektrod pocházejících z ČLR předložily některé zúčastněné strany písemné připomínky. Strany, které o to požádaly, dostaly také příležitost k ústnímu slyšení.

(4)

Komise pokračovala ve zjišťování a ověřování veškerých informací, které považovala za nezbytné pro svá konečná zjištění. Ústní a písemné připomínky předložené stranami byly přezkoumány a, pokud to bylo považováno za vhodné, předběžná zjištění byla příslušným způsobem upravena. Pro tento účel Komise provedla další inspekce na místě v prostorách níže uvedených společností:

a)

Dovozce ve Společenství, který není ve spojení

Comptoir Lyonnais de Soudage SA, Lyon, Francie;

b)

Společnosti ve Společenství, které jsou ve spojení

Alexander Binzel Schweißtechnik GmbH & Co., KG, Buseck, Německo,

Binzel France Sarl, Štrasburk, Francie.

(5)

Všechny strany byly informovány o podstatných skutečnostech a úvahách, na jejichž základě je zamýšleno doporučit uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých wolframových elektrod pocházejících z ČLR a konečný výběr částek zajištěných prostřednictvím prozatímního cla. Byla jim rovněž poskytnuta lhůta, ve které mohly vyjádřit své připomínky ke sděleným informacím.

(6)

Ústní a písemné připomínky předložené stranami byly posouzeny a, pokud to bylo vhodné, zjištění byla příslušným způsobem upravena.

C.   DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK

(7)

Dotčeným výrobkem jsou wolframové svářecí elektrody, včetně wolframových tyčí a prutů pro svářecí elektrody, obsahující nejméně 94 % hmotnostních wolframu, jiné než získané prostým slinováním, též upravené do stanovené délky. V současné době spadá dotčený výrobek pod kódy KN ex81019910 a ex85159000 (kódy KN od 1. ledna 2007). Dotčený výrobek se používá při svařování a v obdobných procesech, včetně obloukového svařování v ochranné atmosféře mezi wolframovými elektrodami, svařování a řezání plazmovým obloukem a termického stříkání.

(8)

Jeden dovozce argumentoval proti závěru uvedenému ve 13. bodu odůvodnění prozatímního nařízení, že všechny wolframové elektrody jsou pro účely tohoto řízení považovány za jediný výrobek. Tento dovozce zdůraznil různé vlastnosti různých typů wolframových elektrod, a zejména patentovaného typu vyvinutého tímto dovozcem.

(9)

Avšak od počátku šetření si Komise byla vědoma, že existuje několik typů wolframových elektrod. Kromě toho, že jsou prodávány v různých délkách a tloušťkách, wolframové elektrody mohou být vyrobeny z čistého wolframu nebo legovány s nízkým procentem kovu, např. thoria, lanthanu, ceru, zirkonia nebo jejich slitin. Toto legování ovlivňuje vlastnosti elektrod, zvláště zápalnost, odolnost a životnost, což umožňuje, aby byly lépe uzpůsobeny pro konkrétní použití. Navzdory rozdílům v technických vlastnostech různých typů wolframových elektrod panuje názor, že jejich společné základní fyzické vlastnosti a stupeň zaměnitelnosti jsou dostatečné pro to, aby pro účely tohoto šetření byly posuzovány jako jediný výrobek, protože mají stejné základní fyzické a chemické vlastnosti.

(10)

Je však třeba poznamenat, že pro účely výpočtu dumpingového rozpětí a rozpětí újmy byly vztahy v úvahu různé výše uvedené typy wolframových elektrod.

(11)

Dovozce, na kterého je odkazováno v 8. bodu odůvodnění, rovněž upozornil na rozdíly ve výrobních procesech mezi evropskými a čínskými výrobci, přičemž tvrdil, že vedou k vyšší kvalitě čínských wolframových elektrod. Kromě toho vyvážející výrobce tvrdí, že jeho elektrody jsou kvalitnější než elektrody jeho konkurentů a že jsou v každém případě lépe uzpůsobené pro hlavní výrobek vyráběný skupinou, svářecí hořák TIG. Pokud jde o toto tvrzení, je třeba zdůraznit, že podle dostupných důkazů žádné kvalitativní rozdíly nejsou takové, aby bránily používání elektrod vyráběných jinými výrobci pro toto konkrétní použití, i když nejsou těmto svářecím hořákům optimálně přizpůsobeny. Pokud jde o údajné obecné kvalitativní rozdíly, na které upozornil dovozce, mezi wolframovými elektrodami vyráběnými a prodávanými ve Společenství dotčeným výrobním odvětvím Společenství a wolframovými elektrodami dováženými do Společenství z ČLR, nebyly k dispozici žádné objektivní dostupné informace, jež by potvrdily nebo kvantifikovaly tento údajný obecný kvalitativní rozdíl. Proto wolframové elektrody vyráběné a prodávané ve Společenství dotčeným výrobním odvětvím Společenství a wolframové elektrody dovážené do Společenství z ČLR jsou považovány za obdobné, ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení, a při výpočtech újmy nebyla v tomto ohledu provedena žádná úprava.

(12)

Jelikož nebyly předloženy žádné další připomínky ohledně dotčeného výrobku a obdobného výrobku, potvrzuje se tímto 12. až 15. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

D.   DUMPING

1.   Status tržního hospodářství

(13)

Vyvážející výrobce, kterému byl zamítnut status tržního hospodářství, protože nesplňoval druhé kritérium statusu tržního hospodářství uvedené v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, argumentoval tím, že rozpory, jež byly zjištěny v jeho účetnictví, se týkají pouze několika případů, a že mezitím bylo jeho účetnictví zdokonaleno za účelem splnění mezinárodních účetních standardů (IAS). Společnost však nezdůvodnila toto tvrzení ani nepředložila žádné důkazy. Kromě toho z důkazů shromážděných při inspekci na místě je zřejmé, že zjištěné praktiky jsou ve zřejmém rozporu s IAS i čínskými účetními předpisy, i kdyby byly po období šetření napraveny.

(14)

Jelikož nebyly předloženy žádné další argumenty ohledně přiznání statusu tržního hospodářství, potvrzují se tímto zjištění uvedená v 16. až 21. bodu odůvodnění prozatímního nařízení.

2.   Individuální zacházení

(15)

Po zveřejnění předběžných zjištění výrobní odvětví Společenství napadlo přiznání individuálního zacházení vyvážejícímu výrobci, uvedenému výše ve 13. bodu odůvodnění, protože byly zjištěny rozpory v účetnictví společnosti týkající se rovněž záznamů o vývozech. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že společnost splnila všechna kritéria stanovená v čl. 9 odst. 5 základního nařízení, a proto neexistoval žádný důvod pro zamítnutí její žádosti o individuální zacházení. Kromě toho všechny důkazy týkající se pouze několika vývozů společnosti do Společenství v období šetření mohly být získány během inspekce na místě z hlavního antidumpingového dotazníku, a jediná nezbytná oprava jeho údajů o vývozu mohla být provedena ihned. Proto byla žádost výrobního odvětví Společenství zamítnuta.

(16)

Jelikož nebyly předloženy žádné další připomínky v tomto ohledu, zjištění týkající se individuálního zacházení, uvedená ve 22. až 25. bodu odůvodnění prozatímního nařízení, se tímto potvrzují.

3.   Běžná hodnota

a)   Určení běžné hodnoty pro vyvážejícího výrobce v ČLR, jemuž byl přiznán status tržního hospodářství

(17)

Po zveřejnění předběžných zjištění sdělil dotčený vyvážející výrobce běžnou měsíční hodnotu, přičemž ověřenou průměrnou běžnou hodnotu za období šetření uvedl do souvislosti s cenovým vývojem hlavní suroviny, parawolframanu amonného, za účelem prokázání, že v době porovnávání s měsíčními cenami vývozu ke konci období šetření již nedocházelo k žádnému dumpingu. Kromě toho tato běžná měsíční hodnota naznačovala, že předběžné zjištění dumpingu bylo v zásadě způsobeno dramatickým zvýšením ceny parawolframanu amonného, na které společnost nereagovala zvýšením svých vývozních cen ihned, nýbrž teprve na konci období šetření. Společnost požádala Komisi, aby tento vývoj vzala v úvahu a zvážila výpočet dumpingového rozpětí výlučně na základě posledních šesti měsíců nebo posledního čtvrtletí období šetření. Tato žádost však musela být zamítnuta, protože odchýlení se od období šetření by diskriminovalo všechny ostatní šetřené společnosti, jež byly tímto obecným zvýšením ceny parawolframanu amonného postiženy stejným způsobem. Tato žádost je rovněž v rozporu s koncepcí období šetření. Ve skutečnosti vede k selektivní volbě údajů o části období šetření a zpochybňuje reprezentativnost zjištění.

(18)

V této souvislosti, pokud o jde zveřejnění předběžných zjištění, výrobní odvětví Společenství tvrdilo, že by měla být provedena úprava nákladů na surovinu použitých pro početní zjištění běžné hodnoty pro společnost, které byl přiznán status tržního hospodářství. Podle stanoviska výrobního odvětví Společenství by tato úprava byla oprávněná na základě čl. 2 odst. 3 a 5 základního nařízení, protože čínský trh s wolframem podléhá zásahům státu na makroekonomické úrovni, a tudíž ceny hlavní suroviny, parawolframanu amonného, na domácím trhu zůstaly logicky nižší než ceny vyváženého parawolframanu amonného.

(19)

Výše uvedená žádost byla přezkoumána pomocí analýzy dopadů politik čínské vlády na makroekonomické úrovni, jež mohly vést k různým úrovním cen parawolframanu amonného na domácím a vývozních trzích. Šetření ukázalo, že čínská politika vracení DPH z vývozu odrazuje do určité míry od vývozu wolframu a souvisejících výrobků, např. parawolframanu amonného, protože vývozcům je vracena pouze část DPH zaplacené za surovinu zakoupenou na domácím trhu. To rovněž znamená, že výrobci wolframových elektrod vynakládají při vývozu další náklady. Proto byla provedena úprava běžné hodnoty, v souladu s čl. 2 odst. 10 písm. b) základního nařízení, aby odrážela celkové náklady vynaložené v důsledku výše uvedeného režimu DPH. Jakákoli další úprava se nepovažuje za nezbytnou.

(20)

Kromě výše uvedené úpravy běžné hodnoty se tímto potvrzuje obecná metodika uvedená ve 26. až 33. bodu odůvodnění prozatímního nařízení.

b)   Určení běžné hodnoty pro vyvážející výrobce v ČLR, jimž nebyl přiznán status tržního hospodářství

i)   Srovnatelná země

(21)

Jelikož nebyly předloženy žádné relevantní připomínky ohledně použití USA jako srovnatelné země, potvrzuje se 34. až 38. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

ii)   Běžná hodnota

(22)

Jelikož nebyly předloženy žádné připomínky ohledně určení běžné hodnoty pro vyvážející výrobce, kterým nebyl přiznán status tržního hospodářství, s konečnou platností se potvrzuje 39. až 46. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

4.   Vývozní ceny

(23)

Pokud jde o vývozní ceny jedné společnosti, které bylo přiznáno individuální zacházení, jakož i spolupracující společnosti, které nebyl přiznán status tržního hospodářství/individuální zacházení, jejíž dumpingové rozpětí sloužilo jako základ pro celostátní dumpingové rozpětí, jak je vysvětleno v 54. až 56. bodu odůvodnění prozatímního nařízení, vývozní ceny byly revidovány vyloučením dvou transakcí, jež nespadaly do období šetření.

(24)

Po zveřejnění předběžných zjištění vyvážející výrobce, kterému byl přiznán status tržního hospodářství, jehož vývoz do Společenství byl prováděn prostřednictvím dovozce ve spojení a jehož výrobky byly následně dále prodávány společnostem ve Společenství, které jsou ve spojení, a společnostem ve Společenství, které nejsou ve spojení, tvrdil, že prodejní, správní a režijní náklady jeho společností ve spojení, používané pro početní zjištění vývozní ceny v souladu s čl. 2 odst. 9 základního nařízení, jsou nadhodnocené a neodrážejí náklady vynakládané na prodej wolframových elektrod. Vyvážející výrobce požádal Komisi, aby použila původní prodejní, správní a režijní náklady uvedené v odpovědích distributorů ve spojení na dotazník, jež zpočátku nemohly být akceptovány z důvodu chybějících důkazů ohledně metody rozdělení nákladů. Společnost poskytla podpůrné důkazy o původně používané metodě rozdělení nákladů, jež vycházela z interního standardu používaného společnostmi v minulosti. Předložené důkazy byly následně ověřeny na místě a bylo zjištěno, že původní metoda rozdělení nákladů odpovídá nákladům spojeným s prodejem wolframových elektrod. Proto bylo žádosti vyhověno a prodejní, správní a režijní náklady distributorů ve spojení byly příslušným způsobem upraveny.

(25)

Pokud jde o zisková rozpětí dvou dovozců, kteří nejsou ve spojení, z nichž jedno bylo předběžně použito pro početně zjištěnou vývozní cenu výše uvedeného vyvážejícího výrobce, bylo zjištěno, že tato zisková rozpětí by neměla být použita, protože jejich obchodní aktivity nejsou dostatečně srovnatelné s obchodními aktivitami dotčeného dovozce ve spojení. Ve skutečnosti je většina wolframových elektrod dovážených tímto dovozcem ve spojení dále integrována do hlavního výrobku vyráběného skupinou, svářecího hořáku. Je třeba rovněž poznamenat, že wolframové elektrody mají v porovnání s konečným výrobkem nižší hodnotu. Na základě toho byl učiněn závěr, že vlastní ziskové rozpětí dovozce ve spojení bude tvořit přesnější základ pro ziskové rozpětí pro účely početního zjištění vývozní ceny.

(26)

Nebyly obdrženy žádné další připomínky ohledně vývozních cen, a proto je tímto potvrzena obecná metodika uvedená ve 47. a 48. bodu odůvodnění prozatímního nařízení, s výjimkou použití vlastního ziskového rozpětí dovozce ve spojení pro početně zjištěnou vývozní cenu výrobce, kterému byl přiznán status tržního hospodářství, jak je popsáno výše.

5.   Srovnání

(27)

Běžné hodnoty popsané výše v 17. až 20. a 22. bodu odůvodnění a vývozní ceny revidované podle vysvětlení ve 23. až 26. bodu odůvodnění byly porovnány na základě ceny ze závodu. Aby bylo zajištěno spravedlivé srovnání běžné ceny s vývozní cenou, byly v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení vzaty v úvahu rozdíly ve faktorech, o kterých bylo tvrzeno a u kterých bylo prokázáno, že ovlivňují ceny a srovnatelnost cen. Těmito faktory, pro které byly přijaty úpravy, jsou nepřímé daně popsané v 19. bodu odůvodnění, náklady na dopravu, pojištění a manipulaci, vedlejší náklady, náklady na balení, úvěry a bankovní poplatky.

6.   Dumpingové rozpětí

a)   V případě spolupracujícího vyvážejícího výrobce, kterému byl přiznán status tržního hospodářství

(28)

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem je konečné dumpingové rozpětí, vyjádřené jako procento ceny CIF na hranice Společenství před proclením, stanoveno takto:

Společnost

Konečné dumpingové rozpětí

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd

17 %

b)   V případě spolupracujících vyvážejících výrobců, kterým bylo přiznáno individuální zacházení

(29)

Po úpravě vývozní ceny druhé společnosti, které bylo přiznáno individuální zacházení, jsou konečná dumpingová rozpětí, vyjádřená jako procento ceny CIF na hranice Společenství před proclením, stanovena takto:

Společnost

Konečné dumpingové rozpětí

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd

107,3 %

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd

128,4 %

c)   V případě všech ostatních vyvážejících výrobců

(30)

Po úpravě vývozní ceny pro spolupracujícího vyvážejícího výrobce, kterému nebyl přiznán status tržního hospodářství/individuální zacházení, je konečná celostátní úroveň dumpingu stanovena na 160,2 % ceny CIF na hranice Společenství před proclením.

E.   ÚJMA

1.   Výroba Společenství

(31)

Jelikož nebyly předloženy připomínky ohledně výroby Společenství, potvrzuje se tímto 57. a 58. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

2.   Definice výrobního odvětví Společenství

(32)

Jelikož nebyly předloženy připomínky ohledně definice výrobního odvětví Společenství, potvrzuje se tímto 59. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

3.   Spotřeba Společenství

(33)

Jelikož nebyly předloženy připomínky ohledně spotřeby Společenství, potvrzuje se tímto 60. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

4.   Dovozy do Společenství z dotčené země

(34)

Jelikož nebyly předloženy připomínky ohledně dovozu z dotčené země, potvrzuje se tímto 61. až 66. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

5.   Situace výrobního odvětví Společenství

(35)

Jelikož nebyly předloženy připomínky ohledně situace výrobního odvětví Společenství, potvrzuje se tímto 67. až 93. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

F.   PŘÍČINNÁ SOUVISLOST

(36)

Jelikož nebyly předloženy žádné nové a zdůvodněné informace ani argumenty v tomto ohledu, potvrzuje se tímto 94. až 114. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

G.   ZÁJEM SPOLEČENSTVÍ

(37)

Tři vývozci, jedna asociace vývozců a jeden dovozce znovu vyjádřili svou obavu, že prozatímní cla vyloučí čínské vývozce z trhu Společenství. Vzhledem k tomu, že ve Společenství existují pouze dva výrobci a prakticky žádný dovoz z jiných zemí, by toto údajně vytlačilo konkurenty z trhu Společenství, na úkor spotřebitelů. Kromě toho bylo tvrzeno, že oba výrobci Společenství již dlouho kontrolovali ceny na trhu Společenství prostřednictvím praktik narušujících hospodářskou soutěž. Avšak tyto zúčastněné strany neposkytly žádné další důkazy za účelem odůvodnění svých žádostí, a během šetření rovněž nebyly zjištěny žádné informace, jež by ukazovaly na tyto praktiky.

(38)

Jak je uvedeno v prozatímním nařízení, cílem jakéhokoli antidumpingového opatření není zamezit vývozcům z třetích zemí přístup na trh Společenství, nýbrž spíše obnovit rovné podmínky, jež byly narušeny nekalými obchodními praktikami.

(39)

Během šetření nebyly zjištěny žádné důkazy o údajném jednání narušujícím hospodářskou soutěž a výrobní odvětví Společenství rovněž nedosáhlo abnormálně vysokých zisků ani předtím, než dovoz z Číny zaujal významné postavení na trhu Společenství. Vedle dvou stávajících výrobců Společenství by úroveň uložených opatření měla umožnit alespoň některým vyvážejícím výrobcům z ČLR pokračovat v prodeji dotčeného výrobku na trhu Společenství. Ve skutečnosti je cílem cel, pokud vycházejí z újmy, pouze zvýšit dovozní ceny na úroveň, jež by výrobnímu odvětví Společenství umožňovala běžný zisk.

(40)

Jeden dovozce dále tvrdil, že cla ohrozí existenci jeho společnosti. Navíc tento dovozce prodává zvláštní typ vysoce kvalitní elektrody, a kdyby musel ukončit svou obchodní činnost, tvrdí, že koneční uživatelé wolframových elektrod by utrpěli s ohledem na inovace a kvalitu služeb.

(41)

Avšak jak je uvedeno v prozatímním nařízení, obecným důsledkem zvýšení cen dovozu dotčeného výrobku pro dovozce by měla být obnova spravedlivé hospodářské soutěže s výrobci Společenství, a toto zvýšení by nemělo bránit dovozcům v prodeji dotčeného výrobku. Kromě toho vysoká zisková rozpětí zjištěná na úrovni spolupracujících dovozců činí nepravděpodobným, že ukončí svou obchodní činnost, i když se po uložení opatření sníží objem dovozu. Role distributora/dealera na trhu svářecích elektrod je důležitá, protože nabízí konečným uživatelům výhody jediného prodejního místa pro všechny potřeby konečných uživatelů týkající se svařování. Proto je velmi pravděpodobné, že tito distributoři/dealeři zůstanou důležitou součástí trhu i po zavedení opatření.

(42)

Jedna strana rovněž argumentovala tím, že wolframové elektrody dovážené jejich skupinou jsou součástí svářecích hořáků vyráběných stejnou společností. Pokud uživatelé budou nuceni v důsledku antidumpingových opatření přejít na levnější elektrody od jiných dodavatelů, utrpí tím výkonnost a životnost hořáků této společnosti, což bude mít nepříznivý dopad na její celou obchodní činnost. Avšak panuje názor, že i kdyby si zákazníci těchto uživatelů nebyli vědomi těchto nepříznivých technických dopadů, relativně nízká úroveň cel navrhovaných pro tohoto vývozce jim pravděpodobně neposkytne impuls, aby změnili dodavatele. Kromě toho nebyly předloženy žádné důkazy o údajných negativních důsledcích.

(43)

Jelikož nebyly předloženy v zásadě nové informace nebo argumenty v tomto ohledu, potvrzuje se tímto 115. až 132. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

H.   KONEČNÁ ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ

1.   Úroveň pro odstranění újmy

(44)

Po zveřejnění předběžných zjištění tvrdilo výrobní odvětví Společenství, že úprava aktivit dovozců uvedená ve 136. bodu odůvodnění prozatímního nařízení je nadměrná ze dvou důvodů:

Ne všichni dovozci budou provádět všechny aktivity uvedené v tomto bodu odůvodnění, konkrétně balení, skladování, kontrolu kvality, označování a v některých případech fyzickou úpravu elektrod. V některých případech elektrody budou vyváženy z ČLR ve stavu, který po dovozci nevyžaduje provádění většiny těchto aktivit.

I kdyby tyto aktivity musel provádět daný dovozce, jeho náklady, dle odhadů dotčeného výrobního odvětví Společenství, by byly podstatně nižší než částka úpravy předběžně stanovená Komisí.

(45)

Komise dále šetřila tento problém tím, že mimo jiné získala podrobné informace od dalšího dovozce, který není ve spojení. Toto šetření ukázalo, že elektrody vyráběné ve Společenství i dovážené elektrody jsou prodávány prostřednictvím široké škály distribučních kanálů, přičemž jsou často několikrát dále prodávány mezi výrobcem a konečným uživatelem. Účastníci tohoto trhu provádějí v různém rozsahu takové aktivity, jako je kontrola kvality, skladování a logistika, přebalování, marketing a podpora zákazníků. Po přezkoumání všech dostupných informací panuje názor, že systematičtějším a jednotnějším způsobem zohlednění aktivit dovozců je porovnání dovozních cen a cen výrobního odvětví Společenství upravených na obvyklou úroveň obchodu.

(46)

Pro tento účel byl jako základ pro odhad rozdílů v cenách vyplývajících z různých úrovní obchodu, tj. obchodníků, maloobchodních prodejců, konečných uživatelů a výrobců původního zařízení, použit prodej obdobného výrobku výrobním odvětvím Společenství na trhu Společenství. Tato úprava zohledňující úroveň obchodu byla proto použita namísto úpravy uvedené ve 136. bodu odůvodnění prozatímního nařízení.

(47)

Jeden vývozce upozornil na chybu v údajích o prodeji použitých pro výpočet rozpětí jeho újmy. Byly rovněž opraveny další písařské chyby v údajích použitých pro výpočet rozpětí újmy. V důsledku těchto oprav byla rozpětí újmy jednoho vývozce a celostátní rozpětí újmy snížena.

(48)

Bylo rovněž zjištěno, že v důsledku nepravidelné časové struktury vývozu některých vývozců z ČLR a vývoje směnného kursu USD/EUR během období šetření poskytlo použití měsíčních směnných kursů podstatně přesnější výsledek než použití jednotné roční sazby. Výpočty pro všechny vývozce byly příslušným způsobem revidovány.

(49)

Jeden vývozce a jedna asociace vývozců argumentovali, že doba mezi koupí suroviny a prodejem hotové wolframové elektrody dealerovi je podstatně delší u vývozců z ČLR než u výrobního odvětví Společenství, z důvodu delší doby přepravy a celního odbavení. To by znamenalo, že ceny vývozců z ČLR přirozeně reagují na zvýšení cen suroviny později než ceny výrobního odvětví Společenství a že by to dle tvrzení tohoto dovozce mělo být vzato v úvahu při výpočtu újmy.

(50)

Přestože se uznává, že časová prodleva mezi výrobou výrobku a jeho dodáním zákazníkům je u čínských vývozců delší, není to považováno za relevantní faktor pro stanovení újmy. Údaje používané při šetření vycházejí z data vystavení faktury, jež obvykle odpovídá datu, kdy zboží bylo odesláno ze závodu. Existuje rovněž časová prodleva mezi dobou, kdy je sjednána cena na základě stávajících úrovní cen suroviny, a datem odeslání, avšak neexistuje žádný důvod předpokládat, že tato časová prodleva bude delší u čínských výrobců než u výrobců ve Společenství. Proto je třeba tento argument odmítnout.

(51)

Konečná vážená průměrná rozpětí újmy společností, kterým bylo přiznáno individuální zacházení nebo status tržního hospodářství, jsou proto tato:

Společnost

Konečné rozpětí újmy

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd.

22,7 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd.

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd.

38,8 %

Všechny ostatní společnosti

63,5 %

2.   Forma a výše cel

(52)

S přihlédnutím k výše uvedenému a v souladu s čl. 9 odst. 4 základního nařízení by mělo být uloženo konečné antidumpingové clo v dostatečné výši pro odstranění újmy způsobené dovozem, aniž by přesáhlo zjištěné dumpingové rozpětí.

(53)

Na základě výše uvedeného jsou konečná cla stanovena takto:

Společnost

Konečné clo

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

17,0 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd.

38,8 %

Všechny ostatní společnosti

63,5 %

(54)

Sazby antidumpingového cla pro jednotlivé společnosti specifikované v tomto nařízení byly stanoveny na základě zjištění tohoto šetření. Proto odrážejí situaci těchto společností zjištěnou během tohoto šetření. Tyto celní sazby (na rozdíl od celostátního cla použitelného na „všechny ostatní společnosti“) se proto vztahují výlučně na dovoz výrobků pocházejících z dotčené země a vyráběných těmito společnostmi, tedy konkrétními výše uvedenými právnickými osobami. Dovážené výrobky vyráběné jakoukoli jinou společností, jež není výslovně uvedena v operativní části tohoto nařízení odkazem na její název a adresu, včetně subjektů ve spojení s výslovně uvedenými společnostmi, nemohou mít prospěch z těchto sazeb a podléhají celní sazbě použitelné na „všechny ostatní společnosti“.

(55)

S veškerými žádostmi o použití těchto antidumpingových celních sazeb pro jednotlivé společnosti (např. po změně názvu subjektu, po vzniku nových výrobních či prodejních subjektů) je třeba se obrátit na Komisi (3) a připojit veškeré příslušné údaje, zejména pak údaje o změnách v činnostech společnosti spojených s výrobou či domácími a vývozními prodeji, které souvisejí např. se změnou názvu nebo se změnou ve výrobních či prodejních subjektech. Bude-li to vhodné, bude nařízení příslušně změněno formou aktualizace seznamu společností, na něž se vztahují individuální celní sazby.

(56)

Aby bylo zajištěno řádné vymáhání antidumpingového cla, zbývající výše cla by měla platit nejen pro nespolupracující vývozce, nýbrž rovněž pro společnosti, jež během období šetření neprováděly žádný vývoz. Tyto společnosti se však vyzývají, pokud splňují požadavky čl. 11 odst. 4 druhého pododstavce základního nařízení, aby v souladu s tímto článkem podaly žádost o přezkum za účelem individuálního přezkoumání své situace.

3.   Závazky

(57)

Po zveřejnění podstatných skutečností a úvah, na jejichž základě bylo zamýšleno doporučit uložení konečných antidumpingových cel, nabídli dva vyvážející výrobci v ČLR cenové závazky v souladu s čl. 8 odst. 1 základního nařízení.

(58)

Dotčený výrobek se vyznačuje velkým počtem typů výrobku, které se od sebe cenově podstatným způsobem liší. Uvedení dva vyvážející výrobci nabídli pouze jednu minimální dovozní cenu pro všechny typy výrobku ve výši, která by nezaručila odstranění dumpingu působícího újmu u všech výrobků. Rovněž je třeba poznamenat, že velký počet typů výrobku prakticky neumožňuje stanovit smysluplné minimální dovozní ceny pro každý typ výrobku, které by Komise mohla náležitě kontrolovat, i kdyby vyvážející výrobci nabídli pro každý typ výrobku jinou minimální dovozní cenu.

(59)

Kromě toho vykazoval dotčený výrobek během období šetření značnou cenovou nestabilitu, a pevný cenový závazek proto v tomto případě není vhodný. Za účelem vyřešení tohoto problému navrhly obě společnosti indexovat minimální dovozní cenu na základě nestability cen parawolframanu amonného. U jednoho z uvedených vyvážejících výrobců však během období šetření nemohla být úzká souvislost mezi nestabilitou cen parawolframanu amonného a nestabilitou cen wolframových elektrod zjištěna, a z toho důvodu nebyla v jeho případě indexace minimální dovozní ceny na základě cen parawolframanu amonného přijatelná.

(60)

Jeden z uvedených vyvážejících výrobců má kromě toho ve Společenství několik společností ve spojení, které prodávají stejným zákazníkům také jiné výrobky. Tato komplexní struktura prodeje zvyšuje riziko obcházení uložených opatření.

(61)

Na základě výše uvedeného byl učiněn závěr, že tyto nabídky závazků musí být odmítnuty.

4.   Konečný výběr prozatímních cel a zvláštní kontrola

(62)

Vzhledem k rozsahu zjištěných dumpingových rozpětí a s přihlédnutím k výši újmy způsobené výrobnímu odvětví Společenství se považuje za nezbytné, aby byly částky zajištěné prostřednictvím prozatímního antidumpingového cla uloženého prozatímním nařízením, tj. nařízením (ES) č. 1350/2006, s konečnou platností vybrány ve výši konečných uložených cel. Pokud jsou konečná cla nižší než prozatímní cla, předběžně zajištěné částky přesahující konečné sazby antidumpingových cel musí být vráceny. Pokud jsou konečná cla vyšší než prozatímní cla, budou s konečnou platností vybrány pouze částky zajištěné ve výši prozatímních cel.

(63)

Aby byla minimalizována rizika obcházení uložených opatření z důvodu velkých rozdílů v celních sazbách, panuje názor, že v tomto případě jsou nezbytná zvláštní opatření za účelem zajištění řádného uplatňování antidumpingových cel. Tato zvláštní opatření, která se týkají pouze společností, pro něž je stanovena individuální celní sazba, zahrnují povinnost předložit celním orgánům členských států platnou obchodní fakturu, která splňuje požadavky stanovené v příloze tohoto nařízení. Dovoz, k němuž uvedená faktura přiložena není, podléhá zbytkovému antidumpingového clu použitelnému na všechny ostatní vývozce.

(64)

Navíc je třeba připomenout, že pokud by se po uložení antidumpingových opatření podstatně zvýšil objem vývozu některé ze společností využívajících nižší individuální celní sazby, lze takovéto zvýšení objemu považovat samo o sobě za změnu obchodních toků v důsledku uložených opatření ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení. V tomto případě a za předpokladu, že jsou splněny podmínky, lze zahájit šetření zaměřené proti obcházení předpisů. V rámci tohoto šetření lze mimo jiné prošetřit potřebu zrušit individuální celní sazby a následně uložit celostátní clo,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo na dovoz wolframových svářecích elektrod, včetně wolframových tyčí a prutů pro svářecí elektrody, obsahujících nejméně 94 % hmotnostních wolframu, jiných než získaných prostým slinováním, též upravených do stanovené délky, kódů KN ex81019910 a ex85159000 (kódů TARIC 8101991010 a 8515900010), pocházejících z Čínské lidové republiky.

2.   Sazba konečného antidumpingového cla použitelná na čistou cenu s dodáním na hranice Společenství před proclením se pro výrobky vyráběné níže uvedenými společnostmi stanoví takto:

Společnost

Antidumpingové clo

Doplňkový kód TARIC

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

17,0 %

A754

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

A755

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd.

38,8 %

A756

Všechny ostatní společnosti

63,5 %

A999

3.   Použití individuálních celních sazeb stanovených pro společnosti uvedené v odstavci 2 je podmíněno tím, že je celním orgánům členských států předložena platná obchodní faktura splňující požadavky stanovené v příloze. Není-li taková faktura předložena, použije se celní sazba platná pro všechny ostatní společnosti.

4.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

Částky zajištěné prostřednictvím prozatímních antidumpingových cel v souladu s nařízením (ES) č. 1350/2006 týkajícím se dovozu některých wolframových elektrod, včetně wolframových tyčí a prutů pro svářecí elektrody, obsahujících nejméně 94 % hmotnostních wolframu, jiných než získaných prostým slinováním, též upravených do stanovené délky, kódů KN ex81019910 a ex85159000 (kódů TARIC 8101991010 a 8515900010), pocházejících z Čínské lidové republiky, budou s konečnou platností vybrány. Zajištěné částky přesahující výši konečných antidumpingových cel musí být vráceny. Pokud jsou konečná cla vyšší než prozatímní cla, budou s konečnou platností vybrány pouze částky zajištěné ve výši prozatímních cel.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. března 2007.

Za Radu

předseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 250, 14.9.2006, s. 10.

(3)  

European Commission

Directorate-General for Trade

Direction H, office J-79 5/16

B-1049 Brussels.


PŘÍLOHA

Platná obchodní faktura uvedená v čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení musí obsahovat prohlášení podepsané odpovědným pracovníkem společnosti v této formě:

1)

Jméno a funkce odpovědného pracovníka společnosti, který obchodní fakturu vystavil.

2)

Toto prohlášení: „Já, níže podepsaný, potvrzuji, že (množství) wolframových elektrod prodané na vývoz do Evropského společenství, uvedené na této faktuře, bylo vyrobeno (název a adresa společnosti) (doplňkový kód TARIC) v (dotčená země). Prohlašuji, že údaje uvedené na této faktuře jsou úplné a správné.“


Top