EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0136

2007/136/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2007 , kterým se stanoví přechodná opatření pro systém identifikace a evidence ovcí a koz v Bulharsku stanovený v nařízení Rady (ES) č. 21/2004 (oznámeno pod číslem K(2007) 533) (Text s významem pro EHP )

OJ L 57, 24.2.2007, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 295–296 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/136(1)/oj

24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/23


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. února 2007,

kterým se stanoví přechodná opatření pro systém identifikace a evidence ovcí a koz v Bulharsku stanovený v nařízení Rady (ES) č. 21/2004

(oznámeno pod číslem K(2007) 533)

(Text s významem pro EHP)

(2007/136/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 42 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (1) stanoví pravidla pro stanovení systémů identifikace a evidence ovcí a koz. Stanoví, že se všechna zvířata narozená v Bulharsku po 1. lednu 2007 identifikují ušní značkou a druhou identifikační značkou opatřenou stejným individuálním kódem, jaký je na ušní značce, ve lhůtě, která nepřesáhne šest měsíců, v každém případě však předtím, než opustí hospodářství, kde se narodila.

(2)

Bulharsko přistoupilo ke Společenství dne 1. ledna 2007. Dopisem ze dne 17. listopadu 2006 Bulharsko požádalo o přechodná opatření pro identifikaci ovcí a koz v dané zemi na období jednoho roku, během kterého by měla být zvířata identifikována jen jednou jedinou ušní značkou, s výjimkou zvířat vstupujících do obchodu uvnitř Společenství nebo určených pro vývoz do třetích zemí. Taková zvířata by se měla identifikovat v souladu s pravidly Společenství, avšak s tím, že identifikační značky, stanovené v nařízení (ES) č. 21/2004, mohou být připevněny v jiném hospodářství než v hospodářství, kde se zvíře narodilo, uvedeném v čl. 4 odst. 1 daného nařízení.

(3)

S cílem usnadnit přechod ze stávajícího režimu v Bulharsku na režim vyplývající z uplatňování nařízení (ES) č. 21/2004 je vhodné stanovit přechodná opatření pro identifikaci ovcí a koz v Bulharsku.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí se použije na všechny ovce a kozy chované v hospodářstvích nacházejících se v Bulharsku (dále jen „zvířata“).

Článek 2

Identifikace zvířat v Bulharsku

Všechna zvířata v hospodářství se identifikují předtím, než opustí hospodářství, kde se narodila, nebo ve lhůtě devíti měsíců od data jejich narození, podle toho, co nastane dříve, alespoň jednou jedinou ušní značkou opatřenou individuálním kódem pro každé zvíře v souladu s vnitrostátními pravidly.

Článek 3

Identifikace zvířat určených pro obchod uvnitř Společenství nebo vývoz do třetích zemí

Všechna zvířata určená pro obchod uvnitř Společenství nebo vývoz do třetích zemí se případně kromě identifikace ušní značkou v souladu s článkem 2 tohoto rozhodnutí identifikují v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 21/2004.

Odchylně od čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 21/2004 se identifikační značky uvedené v daném ustanovení mohou použít v hospodářství původu, jak je definováno v čl. 2 písm. b) bodu 8 směrnice Rady 91/68/EHS (2).

Článek 4

Požadavky na doklad o přesunu

V dokladu o přesunu uvedeném v čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 21/2004 se uvedou individuální kódy pro každé zvíře podle článků 2 a 3 tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije ode dne nabytí platnosti aktu o přistoupení do dne 31. prosince 2007.

Článek 6

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. února 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19.


Top