EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006E1002R(01)

Oprava společné akce Rady 2006/1002/SZBP ze dne 21. prosince 2006 , kterou se mění společná akce 2001/554/SZBP o zřízení Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti ( Úř. věst. L 409, 30.12.2006 )

OJ L 36, 8.2.2007, p. 66–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2006/1002/corrigendum/2007-02-08/oj

8.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/66


Oprava společné akce Rady 2006/1002/SZBP ze dne 21. prosince 2006, kterou se mění společná akce 2001/554/SZBP o zřízení Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti

( Úřední věstník Evropské unie L 409 ze dne 30. prosince 2006 )

Společná akce 2006/1002/SZBP se nahrazuje tímto:

SPOLEČNÁ AKCE RADY 2006/1002/SZBP

ze dne 21. prosince 2006,

kterou se mění společná akce 2001/554/SZBP o zřízení Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek l4 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 20. července 2001 přijala Rada společnou akci 2001/554/SZBP o zřízení Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti (1).

(2)

Dne 28. července 2006 předložil generální tajemník, vysoký představitel v souladu s článkem 19 uvedené společné akce zprávu o provádění společné akce za účelem jejího případného přezkumu.

(3)

Dne 22. září 2006 vzal Politický a bezpečnostní výbor vykonávající politický dohled nad činností ústavu uvedenou zprávu na vědomí a doporučil, aby s ohledem na ni Rada společnou akci náležitým způsobem změnila.

(4)

Společná akce 2001/554/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Společná akce 2001/554/SZBP se mění takto:

1.

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Úloha

V souladu s Evropskou bezpečnostní strategií ústav přispívá k rozvoji SZBP, zejména evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP). Za tímto účelem provádí akademický výzkum a analýzu politik, pořádá semináře a vykonává informační a komunikační činnosti v této oblasti. Práce ústavu přispívá mimo jiné k transatlantickému dialogu. Tato práce zahrnuje síť výměn s jinými výzkumnými ústavy a skupinami odborníků uvnitř Evropské unie i mimo ni. Výsledky činnosti ústavu jsou šířeny v největší možné míře, kromě utajovaných skutečností, na které se vztahují bezpečnostní předpisy Rady přijaté rozhodnutím 2001/264/ES (2).

2.

V článku 5 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Rozhodnutí správní rady jsou přijímána na základě hlasování zástupců členských států kvalifikovanou většinou, přičemž hlasům je přidělena váha podle čl. 23 odst. 2 třetího pododstavce Smlouvy, aniž je dotčen čl. 12 odst. 2 této společné akce. Správní rada přijme svůj jednací řád.“

3.

V článku 6 se vkládá nový odstavec 3a, který zní:

„3a.   Pokud tak správní rada s ohledem na finanční dopady vyplývající z přijetí ročního rozpočtu jednomyslným rozhodnutím zástupců členských států rozhodne, může být řediteli nápomocen náměstek, zejména při vykonávání úkolů ústavu podle článku 2.

Ředitel jmenuje náměstka po schválení správní radou. Náměstek je jmenován na dobu tří let s možností jednoho prodloužení funkčního období o tři roky.“

4.

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Zaměstnanci

1.   Zaměstnanci ústavu sestávají z výzkumných pracovníků a administrativních pracovníků, pracují na smluvním základě a jsou najímáni z řad státních příslušníků členských států.

2.   Výzkumní pracovníci a náměstek ústavu jsou najímáni na základě spravedlivého a průhledného výběrového řízení podle míry zásluh a vědecké odbornosti v oblasti SZBP, a zejména EBOP.“

5.

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Pracovní program

1.   Do 30. září každého roku vypracuje ředitel návrh ročního pracovního programu na následující rok doplněný orientačními dlouhodobými výhledy na nadcházející roky a předloží ho správní radě.

2.   Správní rada schválí roční pracovní program do 30. listopadu každého roku.“

6.

V článku 11 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Příjmy ústavu tvoří příspěvky členských států v závislosti na výši hrubého národního důchodu. Se souhlasem ředitele lze pro zvláštní činnosti přijmout další příspěvky od jednotlivých členských států nebo z jiných zdrojů.“

7.

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Rozpočtový proces

1.   Do 30. září každého roku předloží ředitel správní radě návrh ročního rozpočtu ústavu na následující finanční rok, zahrnující správní výdaje, provozní výdaje a očekávané příjmy.

2.   Správní rada schválí roční rozpočet ústavu jednomyslným rozhodnutím zástupců členských států do 30. listopadu každého roku.

3.   V případě nevyhnutelných, výjimečných nebo nepředvídaných okolností může ředitel předložit správní radě návrh opravného rozpočtu. Správní rada s náležitým ohledem na naléhavost věci schválí opravný rozpočet jednomyslným rozhodnutím zástupců členských států.“

8)

Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Vyslání pracovníků

1.   Členské státy a třetí země mohou po dohodě s ředitelem vyslat do ústavu na omezenou dobu hostující výzkumné pracovníky, aby se podíleli na činnosti ústavu podle článku 2.

2.   Poo dohodě s ředitelem mohou být odborníci z členských států a úředníci z orgánů nebo agentur EU přiděleni do ústavu na dobu určitou buď na místa v organizační struktuře ústavu nebo pro zvláštní úkoly a projekty.

3.   Podle ustanovení týkajících se zaměstnanců ústavu lze pracovníky v zájmu služby vyslat na dobu určitou na místo mimo ústav.

4.   Ustanovení týkající se vyslání pracovníků přijímá správní rada na návrh ředitele.“

9)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 18a

Účast Komise

Komise je plně zapojena do činnosti ústavu. Ústav podle potřeby navazuje pracovní vztahy s Komisí za účelem výměny odborných poznatků a poradenství v oblastech společného zájmu.“

10.

Článek 19 se nahrazuje tímto:

„Článek 19

Podávání zpráv

Generální tajemník, vysoký představitel předloží Radě do 31. července 2011 zprávu o fungování ústavu, případně doplněnou o náležitá doporučení za účelem jeho dalšího rozvoje.“

11.

V článku 20 se zrušují odstavce 1, 2, 4 a 5.

Článek 2

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 3

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 21. prosince 2006.

Za Radu

předseda

J. KORKEAOJA


(1)  Úř. věst. L 200, 25.7.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/952/ES (Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 18).“


Top