EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1968R(01)

Oprava nařízení Rady (ES) č. 1968/2006 ze dne 21. prosince 2006 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010) ( Úř. věst. L 409, 30.12.2006 )

OJ L 36, 8.2.2007, p. 31–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1968/corrigendum/2007-02-08/oj

8.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/31


Oprava nařízení Rady (ES) č. 1968/2006 ze dne 21. prosince 2006 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010)

( Úřední věstník Evropské unie L 409 ze dne 30. prosince 2006 )

Nařízení (ES) č. 1968/2006 se nahrazuje tímto:

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1968/2006

ze dne 21. prosince 2006

o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mezinárodní fond pro Irsko (dále jen „fond“) byl zřízen v roce 1986 Dohodou ze dne 18. září 1986 mezi vládou Irska a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o Mezinárodním fondu pro Irsko (dále jen „dohoda“) na podporu hospodářského a sociálního pokroku a na podporu kontaktů, dialogu a usmíření mezi nacionalisty a unionisty v celém Irsku, aby bylo dosaženo jednoho z cílů uvedených v anglo-irské dohodě ze dne 15. listopadu 1985.

(2)

Společenství uznává, že cíle fondu jsou odrazem cílů, jež samo prosazuje, a proto od roku 1989 poskytuje do fondu finanční příspěvky. V období 2005 až 2006 byla z rozpočtu Společenství každý rok poskytnuta částka 15 milionů EUR v souladu s nařízením Rady (ES) č. 177/2005 ze dne 24. ledna 2005 o finančních příspěvcích Společenství do Mezinárodního fondu pro Irsko (1). Platnost daného nařízení skončí dnem 31. prosince 2006.

(3)

Vyhodnocení provedená podle článku 5 nařízení (ES) č. 177/2005 potvrdila potřebu dále podporovat činnosti fondu a současně posilovat souvztažnost cílů a koordinaci s intervencemi strukturálních fondů, především se Zvláštním programem pro mír a usmíření v Severním Irsku a v pohraničních hrabstvích Irska (dále jen „program PEACE“), zřízeným v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (2).

(4)

Mírový proces v Severním Irsku vyžaduje, aby podpora fondu ze strany Společenství pokračovala i po 31. prosinci 2006. Podle odstavce 22 přílohy II nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 byla programu PEACE jako uznání zvláštního úsilí věnovaného mírovému procesu přidělena další podpora ze strukturálních fondů na období 2007 až 2013.

(5)

Na svém zasedání v Bruselu ve dnech 15. a 16. prosince 2005 Evropská rada vyzvala Komisi, aby přijala opatření nezbytná pro další podporu fondu ze strany Společenství v době, kdy tento fond vstupuje do důležité závěrečné fáze svého působení, která potrvá do roku 2010.

(6)

Hlavním účelem tohoto nařízení je podpořit mír a smíření prostřednictvím většího množství činností, než jsou činnosti financované ze strukturálních fondů, a které přesahují oblast politiky hospodářské a sociální soudržnosti v rámci Společenství.

(7)

Společenství by mělo do fondu přispět formou finančních příspěvků na léta 2007, 2008, 2009 a 2010, které by tak skončily ve stejnou dobu jako působnost fondu.

(8)

Při rozdělování příspěvku Společenství by měl fond upřednostňovat přeshraniční projekty nebo projekty jdoucí napříč Společenstvím tak, aby doplňovaly činnosti financované v rámci programu PEACE v období let 2007 až 2010.

(9)

V souladu s dohodou se všichni finanční přispěvatelé účastní schůzí rady Mezinárodního fondu pro Irsko jako pozorovatelé.

(10)

Je nezbytné zajistit náležitou koordinaci činností fondu s činnostmi financovanými v rámci strukturálních fondů Společenství podle článku 159 Smlouvy, a zejména v rámci programu PEACE.

(11)

Pomoc poskytnutá fondem by měla být považována za účinnou pouze tehdy, pokud přinese trvale udržitelné hospodářské a sociální zlepšení a nebude použita jako náhrada jiných veřejných nebo soukromých výdajů.

(12)

Před 1. červencem 2008 by měl být proveden přezkum ustanovení o ukončení činnosti fondu.

(13)

Finanční referenční částka ve smyslu bodu 38 Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (3) se vkládá do tohoto nařízení na celou dobu trvání programu, aniž jsou tím dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu vymezené Smlouvou.

(14)

Částka příspěvku Společenství do fondu by měla pro léta 2007, 2008, 2009 a 2010 činit 15 milionů EUR za rok, vyjádřeno v současných hodnotách.

(15)

Strategie fondu pod názvem „sdílení tohoto prostoru“, která zahájila závěrečnou fázi činností fondu (2006 až 2010), se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti: budování základů pro usmíření v komunitách na samém okraji společnosti, budování mostů pro kontakty mezi rozdělenými společnostmi, směřování k integrovanější společnosti a zanechání dědictví. V důsledku toho je tudíž konečným cílem fondu a tohoto nařízení povzbudit usmíření mezi komunitami.

(16)

Pomoc Společenství přispěje k upevnění solidarity mezi členskými státy a mezi jejich občany.

(17)

Přijetí tohoto nařízení se považuje za nutný krok k dosažení cílů Společenství v rámci fungování společného trhu. Protože pro přijetí tohoto nařízení nestanoví Smlouva konkrétně nezbytné pravomoci, mělo by být přijato na základě článku 308 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Finanční referenční částka pro provádění Mezinárodního fondu pro Irsko (dále jen „fond“) na období let 2007 až 2010 činí 60 milionů EUR.

Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Článek 2

Fond využívá příspěvek v souladu s Dohodou ze dne 18. září 1986 mezi vládou Irska a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o Mezinárodním fondu pro Irsko (dále jen „dohoda“).

Při rozdělování příspěvku fond upřednostňuje přeshraniční projekty nebo projekty jdoucí napříč Společenstvím tak, aby doplňovaly činnosti financované ze strukturálních fondů, a zejména činnosti v rámci programu PEACE prováděného v Severním Irsku a v pohraničních hrabstvích Irska.

Příspěvek se použije tak, aby v dotčených oblastech přinesl trvale udržitelné hospodářské a sociální zlepšení. Nesmí být použit jako náhrada jiných veřejných a soukromých výdajů.

Článek 3

Na zasedáních rady fondu (dále jen „rada“) zastupuje Společenství Komise v postavení pozorovatele.

Fond je zastoupen jako pozorovatel na schůzích monitorovacího výboru programu PEACE, a případně i u jiných intervencí strukturálních fondů.

Článek 4

Komise ve spolupráci s radou stanoví vhodné postupy, jež na všech úrovních podpoří koordinaci mezi fondem, řídícími orgány a prováděcími subjekty zřízenými v rámci příslušných intervencí strukturálních fondů, zejména v rámci programu PEACE.

Článek 5

Komise ve spolupráci s radou stanoví vhodné propagační a informační postupy za účelem zviditelnění příspěvku Společenství u projektů financovaných fondem.

Článek 6

Do 30. června 2008 předloží fond Komisi svou strategii pro ukončení činností fondu, včetně:

a)

akčního plánu s návrhem plateb a předpokládaným datem ukončení;

b)

postupu pro zrušení závazků;

c)

způsobu zpracování jakýchkoli zbytkových částek a úroků obdržených po ukončení činnosti fondu.

Následné platby ve prospěch fondu jsou podmíněny schválením strategie pro ukončení činnosti ze strany Komise. Nebude-li strategie pro ukončení činnosti předložena do 30. června 2008, budou platby ve prospěch fondu pozastaveny do té doby, dokud Komise tuto strategii neobdrží.

Článek 7

1.   Příspěvky spravuje Komise.

S výhradou odstavce 2 se roční příspěvky vyplácejí ve splátkách takto:

a)

první záloha ve výši 40 % se vyplatí poté, co Komise obdrží závazek podepsaný předsedou rady, že fond bude dodržovat podmínky pro udělení příspěvku stanovené v tomto nařízení;

b)

druhá záloha ve výši 40 % se vyplatí o šest měsíců později;

c)

závěrečná platba ve výši 20 % se uskuteční poté, co Komise obdrží a přijme výroční zprávu o činnosti fondu a schválenou účetní závěrku za daný rok.

2.   Před vyplacením splátky Komise vyhodnotí finanční potřeby fondu na základě jeho peněžního zůstatku v okamžiku každé plánované platby. Pokud finanční potřeby fondu na základě takového vyhodnocení neospravedlňují vyplacení některé z těchto splátek, bude její vyplacení pozastaveno. Komise takové rozhodnutí na základě nových informací poskytnutých fondem přezkoumá a jakmile budou platby považovány za oprávněné, bude v jejich vyplácení pokračovat.

Článek 8

Příspěvek z fondu lze přidělit na operaci, kterou je nebo má být poskytnuta finanční pomoc v rámci intervencí strukturálních fondů, pouze nepřesáhne-li celková částka takové finanční pomoci, k níž se připočte 40 % příspěvku z fondu, 75 % celkových způsobilých nákladů na danou operaci.

Článek 9

Šest měsíců před předpokládaným datem ukončení uvedeným ve strategii pro ukončení činnosti podle čl. 6 prvního pododstavce písm. a) nebo šest měsíců po uskutečnění poslední platby Společenství, podle toho, co nastane dříve, by měla být Komisi předložena závěrečná zpráva, která by měla obsahovat všechny nezbytné informace, které by Komisi umožnily vyhodnotit provádění pomoci a dosažení stanovených cílů.

Článek 10

Příspěvek za poslední rok se vyplácí na základě analýzy finančních potřeb uvedené v čl. 7 odst. 2 a pod podmínkou, že činnost fondu respektuje strategii pro ukončení činnosti uvedenou v článku 6.

Článek 11

Konečným datem pro způsobilost výdajů je 31. prosinec 2013.

Článek 12

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2007.

Jeho použitelnost končí dnem 31. prosince 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2006.

Za Radu

předseda

J. KORKEAOJA


(1)  Úř. věst. L 30, 3.2.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 173/2005 (Úř. věst. L 29, 2.2.2005, s. 3) a zrušené a nahrazené nařízením (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25) s účinkem od 1. ledna 2007.

(3)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.


Top