EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1966R(01)

Oprava nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 ze dne 21. prosince 2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání ( Úř. věst. L 409, 30.12.2006 )

OJ L 36, 8.2.2007, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1966/corrigendum/2007-02-08/oj

8.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/3


Oprava nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 ze dne 21. prosince 2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání

( Úřední věstník Evropské unie L 409 ze dne 30. prosince 2006 )

Nařízení (ES) č. 1966/2006 se nahrazuje tímto:

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1966/2006

ze dne 21. prosince 2006

o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 (1) stanoví rámec, jenž má zajistit zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky.

(2)

Cílů zachování a udržitelného využívání rybolovných zdrojů se dosahuje prostřednictvím podmínek, jimiž se řídí přístup do vod a ke zdrojům, konkrétně omezením odlovů a intenzity rybolovu a přijetím technických opatření týkajících se rybolovných postupů a lovných zařízení a velikosti úlovků.

(3)

Proto je pro řádné řízení rybolovných práv a pro dosažení těchto cílů potřeba sledovat rybolovné činnosti pomocí co nejvhodnějších prostředků. Kontrola odloveného množství se provádí zejména shromažďováním informací o odlovech, vykládkách, překládkách, přepravě a prodejích, zatímco kontrola intenzity rybolovu se provádí zejména shromažďováním informací o vlastnostech plavidla, době strávené rybolovem a použitých zařízeních. Kromě toho technologie dálkové kontroly umožňují orgánům kontroly rybolovu sledovat výskyt plavidel v dané oblasti. Spojením všech těchto prostředků se zvyšuje přesnost informací.

(4)

Ustanovení čl. 22 odst. 1 a čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 2371/2002 stanoví, že Rada má v roce 2004 rozhodnout o povinnosti elektronicky zaznamenávat a předávat příslušné informace o rybolovných činnostech, včetně vykládky nebo překládek odlovů a dokladu o prodeji, a o povinnosti zavést zařízení pro dálkové snímání.

(5)

V minulých letech provedly členské státy a další země pilotní projekty týkající se elektronického zaznamenávání a hlášení a také dálkového snímání. Prokázala se jejich opodstatněnost a výhodnost z hlediska nákladů.

(6)

Článek 6 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2) předpokládá, že velitelé rybářských plavidel Společenství vedou lodní deník.

(7)

Článek 22 nařízení (ES) č. 2371/2002 stanoví, že produkty rybolovu se prodávají z rybářského plavidla pouze registrovaným odběratelům nebo na registrovaných dražbách.

(8)

Článek 9 nařízení (EHS) č. 2847/93 předpokládá, že dražební střediska nebo jiné organizace nebo osoby schválené členskými státy, které zajišťují první prodej produktů rybolovu, předloží při prvním prodeji příslušným orgánům členského státu, na jehož území jsou produkty poprvé uvedeny na trh, doklad o prodeji.

(9)

Článek 8 nařízení (EHS) č. 2847/93 předpokládá, že velitel nebo zástupce velitele každého rybářského plavidla Společenství, jehož celková délka je 10 metrů nebo vyšší, předá, po každém vyplutí a do 48 hodin po vykládce, příslušným orgánům členského státu vykládky prohlášení.

(10)

Článek 9 nařízení (EHS) č. 2847/93 rovněž předpokládá, že pokud se první uvedení produktů na trh neuskuteční v členském státě, kde byly produkty vyloženy, členský stát odpovědný za kontrolu prvního uvedení na trh zajistí, aby byla kopie dokladu o prodeji co nejrychleji předložena příslušným orgánům odpovědným za kontrolu vykládky těchto produktů.

(11)

Článek 19 nařízení (EHS) č. 2847/93 požaduje, aby členské státy vytvořily elektronickou databázi a vypracovaly validační systém sestávající zejména z prověřování pomocí křížových kontrol a kontroly dat.

(12)

Článek 9 nařízení (EHS) č. 2847/93 rovněž předpokládá, že pokud nejsou produkty nabídnuty k prodeji nebo jsou určeny k pozdějšímu prodeji, předkládá se příslušným orgánům prohlášení o převzetí, za které odpovídá držitel tohoto prohlášení.

(13)

Dálkové snímání by mělo být používáno, pouze pokud existuje jasný důkaz o přínosu v poměru k nákladům ve srovnání s používáním pouze klasických kontrolních prostředků, jako například rybářských hlídkových plavidel a letadel, při odhalování rybářských plavidel provozovaných neoprávněně.

(14)

Je proto třeba stanovit podmínky, za nichž se budou pro kontrolní účely používat elektronické záznamy a hlášení, jakož i zařízení pro dálkové snímání.

(15)

Formáty, které budou příslušné vnitrostátní orgány používat pro výměnu informací pro kontrolní a inspekční účely, by měly být vymezeny v podrobných prováděcích pravidlech.

(16)

Členský stát by měl mít možnost rozhodnout o formátech pro předávání údajů používaných plavidly plujícími pod jeho vlajkou.

(17)

Investice související se zavedením kontrolních technologií jsou způsobilé podle nařízení Rady (ES) č. 861/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se stanoví finančních opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva (3).

(18)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Elektronické záznamy a hlášení

1.   Velitel rybářského plavidla Společenství elektronickými prostředky zaznamená informace vztahující se k rybolovným činnostem, které má povinnost zaznamenat do lodního deníku a prohlášení o překládce podle příslušných právních předpisů Společenství, a zašle je elektronickou cestou příslušným orgánům státu vlajky.

2.   Velitel nebo zástupce velitele rybářského plavidla Společenství elektronickými prostředky zaznamená informace vztahující se k rybolovným činnostem, které se povinně uvádějí do prohlášení o vykládce podle příslušných právních předpisů Společenství, a zašle je elektronickou cestou příslušným orgánům státu vlajky.

3.   Doklad o prvním prodeji a případně doklad o převzetí se elektronicky zaznamenají a předají příslušným orgánům, na jejichž území se uskuteční první uvedení na trh registrovaným odběratelem, registrovanou dražbou nebo jiným subjektem nebo osobou schválenou členskými státy, které odpovídají za první prodej produktů rybolovu.

4.   Členské státy mají nezbytné správní a technické zázemí, které jim umožní, aby přijímaly, zpracovávaly, prověřovaly a předávaly elektronickou cestou informace obsažené alespoň v lodním deníku, prohlášení o překládce, prohlášení o vykládce, dokladu o prodeji a dokladu o převzetí uvedených v odstavcích 1, 2 a 3.

Článek 2

Četnost a pravost údajů

1.   Velitel rybářského plavidla předává příslušné údaje z lodního deníku nejméně jednou denně. Tyto údaje rovněž zasílá na žádost příslušného orgánu státu vlajky. V každém případě předává příslušné údaje z lodního deníku po dokončení poslední rybolovné činnosti a před vplutím do přístavu.

2.   Údaje z lodního deníku, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce zaznamenané příslušným orgánem státu vlajky se považují za pravé za podmínek stanovených vnitrostátním právem.

3.   Informace a údaje z dokladu o prvním prodeji a dokladu o převzetí zaznamenané příslušným orgánem členského státu se považují za pravé za podmínek stanovených vnitrostátním právem.

Článek 3

Postupné provádění

1.   Povinnost elektronicky zaznamenávat a předávat údaje uvedené v čl. 1 odst. 1 a 2 se použije na velitele rybářských plavidel o celkové délce přesahující 24 metrů do 24 měsíců od vstupu prováděcích pravidel uvedených v článku 5 v platnost a na velitele rybářských plavidel o celkové délce přesahující 15 metrů do 42 měsíců od vstupu těchto prováděcích pravidel v platnost.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 může členský stát ode dne, který nastane 12 měsíců od vstupu prováděcích pravidel uvedených v článku 5 v platnost, velitelům rybářských plavidel uvedených v odstavci 1 a o celkové délce do 15 metrů plujícím pod jeho vlajkou uložit povinnost nebo je oprávnit elektronicky zaznamenávat a předávat údaje uvedené v čl. 1 odst. 1 a 2.

3.   Příslušné orgány pobřežního členského státu přijímají elektronická hlášení obdržená od členského státu vlajky obsahující údaje z rybářských plavidel uvedených v odstavci 2.

4.   Povinnost elektronicky zaznamenávat a předávat doklady o prodeji a případně doklady o převzetí se použije od 1. ledna 2009 na registrované odběratele, registrované dražby nebo jiné subjekty nebo osoby schválené členskými státy, které odpovídají za první prodej produktů rybolovu, s ročním finančním obratem z prvního prodeje produktů rybolovu převyšujícím 400 000 EUR.

Článek 4

Dálkové snímání

Existuje-li jasný důkaz o přínosu v poměru k nákladům ve srovnání s klasickými kontrolními prostředky při odhalování rybářských plavidel provozovaných neoprávněně, zajistí členské státy od 1. ledna 2009, aby jejich střediska pro sledování rybolovu měla technické zázemí, které jim umožní přiřazovat polohy získané z dálkově snímaných obrazů zaslaných na zemi satelity nebo jinými rovnocennými systémy k údajům obdrženým ze systému sledování plavidel za účelem určení výskytu rybářských plavidel v dané oblasti.

Článek 5

Podrobná pravidla

Podrobná prováděcí pravidla k tomuto nařízení se přijmou postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002. V těchto pravidlech se zejména stanoví:

1.

Podmínky, za kterých si budou příslušné vnitrostátní orgány vyměňovat informace pro kontrolní a inspekční účely při současném zajištění jejich důvěrnosti a přístupu pobřežních členských států k těmto informacím.

2.

Obsah zpráv, jež mají být předávány.

3.

Formáty, které budou příslušné vnitrostátní orgány používat pro výměnu informací pro kontrolní a inspekční účely.

4.

Podmínky pro zaznamenávání a předkládání údajů z dokladu o prodeji a dokladu o převzetí.

5.

Ustanovení, která členskému státu umožní rozšířit povinnost elektronického hlášení i na rybářská plavidla uvedená v čl. 3 odst. 2.

6.

Výjimky z požadavků na předkládání elektronických prohlášení o vykládce a podmínky a požadavky pro oznamování za účelem informování pobřežního státu o těchto výjimkách.

7.

Výjimky, za účelem snížení administrativního zatížení provozovatelů, z některých kontrolních ustanovení v předpisech Společenství pro rybářská plavidla, která provádějí elektronické zaznamenávání a předávání informací uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2.

8.

Ustanovení o zaznamenávání a předávání údajů uvedených v článku 1 v případě technického selhání.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2006.

Za Radu

předseda

J. KORKEAOJA


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 160, 14.6.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).


Top