EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1926

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1926/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti spotřebitelské politiky (2007–2013) (Text s významem pro EHP)

OJ L 404, 30.12.2006, p. 39–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 260 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 260 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 50 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušeno 32014R0254

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1926/oj

30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 404/39


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1926/2006/ES

ze dne 18. prosince 2006

kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti spotřebitelské politiky (2007–2013)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 153 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prostřednictvím akcí v oblasti ochrany spotřebitele může Společenství přispět k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských a právních zájmů občanů.

(2)

Proto je vhodné zavést akční program Společenství v oblasti spotřebitelské politiky, jímž se nahradí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 20/2004/ES ze dne 8. prosince 2003, kterým se zřizuje obecný rámec financování akcí Společenství na podporu spotřebitelské politiky v letech 2004 až 2007. (4) Uvedené rozhodnutí by proto mělo být zrušeno.

(3)

V souladu s článkem 153 Smlouvy by se začlenění zájmů spotřebitelů do všech politik Společenství mělo stát významnou prioritou společně s cíli spotřebitelské politiky stanovenými v tomto programu. Koordinace s dalšími politikami a programy Společenství plní zásadní úlohu při zajištění toho, aby byly zájmy spotřebitelů plně zohledňovány v ostatních politikách. Za účelem podpory součinnosti a zabránění zdvojení by měly další fondy a programy Společenství poskytnout finanční podporu na začlenění zájmů spotřebitelů do svých příslušných oblastí.

(4)

Toto rozhodnutí stanoví finanční krytí, které platí pro celou dobu trvání programu a které představuje hlavní referenční hodnotu pro rozpočtový orgán při ročním rozpočtovém procesu ve smyslu bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (5).

(5)

Obecným evropským zájmem je, aby zdravotní a bezpečnostní aspekty služeb a nepotravinářských výrobků, hospodářské a právní zájmy občanů, jakož i zájmy spotřebitelů při vytváření norem pro výrobky a služby, byly zastoupeny na úrovni Společenství. S ohledem na zvláštní povahu dotyčných organizací se na obnovení podpory Společenství ve prospěch fungování těchto organizací nevztahuje zásada postupného snižování rozsahu podpory Společenství.

(6)

Je vhodné zajistit přechod mezi tímto programem a programem, který nahrazuje, a to zejména s ohledem na pokračování víceletých opatření, jakož i na hodnocení předchozího programu a oblastí, jež vyžadují větší pozornost. Ode dne 1. ledna 2014 by měly položky technické a administrativní pomoci v případě potřeby pokrývat řízení akcí, které nebudou dokončeny do konce roku 2013.

(7)

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (6).

(8)

Při provádění programu by měla být zohledněna skutečnost, že vnitřní trh nebude správně fungovat, pokud budou spotřebitelé v některých členských státech chráněni méně než v ostatních členských stítech. Program by se tedy měl zaměřit zvláště na ochranu spotřebitele a zvyšování povědomí spotřebitelů v členských státech, které přistoupily dne 1. května 2004 nebo po tomto datu, s cílem zajistit stejné podmínky pro všechny členské státy.

(9)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „dohoda o EHP“) stanoví pro oblast ochrany spotřebitele spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu, které se účastní Evropského hospodářského prostoru (dále jen „země ESVO/EHP“), na straně druhé. Je rovněž třeba stanovit opatření pro zpřístupnění programu pro další země, zejména země sousedící s Evropskou unií, a země, které podaly žádost o přistoupení, kandidátské země nebo země přistupující k Evropské unii.

(10)

V souvislosti s prováděním programu by měla být podporována spolupráce se třetími zeměmi, které se programu neúčastní, a to s přihlédnutím k jakýmkoliv případným dohodám mezi těmito zeměmi a Společenstvím.

(11)

Hodnota a dopad opatření přijatých v rámci programu by měly být pravidelně sledovány a vyhodnocovány, a to i nezávislými externími hodnotiteli. Pro účely hodnocení spotřebitelské politiky je třeba stanovit měřitelné cíle a ukazatele.

(12)

Jelikož cílů tohoto rozhodnutí, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států z důvodu nadnárodní povahy těchto otázek, a lze jich tedy z důvodu větších možností akce Společenství v oblasti účinné a efektivní ochrany zdraví, bezpečnosti a hospodářských a právních zájmů občanů lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle uvedeného článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Zavedení programu

Zavádí se akční program Společenství v oblasti spotřebitelské politiky, který se vztahuje na období ode dne 31. prosince 2006 do 31. prosince 2013, dále jen „program“.

Článek 2

Účel a cíle

1.   Účelem programu je doplňovat, podporovat a sledovat politiky členských států a přispívat k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských a právních zájmů spotřebitelů, jakož i k podporování jejich práv na informace, vzdělávání a organizování se za účelem ochrany vlastních zájmů.

2.   Účelu podle odstavce 1 se dosahuje prostřednictvím těchto cílů:

a)

zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, zejména prostřednictvím kvalitnějších dokladů, lepších konzultací a lepšího zastupování zájmů spotřebitelů;

b)

zajistit skutečné uplatňování právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, především prostřednictvím spolupráce při jejich vymáhání, poskytování informací, vzdělávání a prostřednictvím ochrany právní cestou.

Těchto cílů se dosahuje s využitím kombinace akcí a nástrojů vybraných ze seznamu uvedeného v příloze I podle priorit stanovených v ročním pracovním plánu uvedeném v čl. 7 odst. 2 písm. a).

Článek 3

Financování

1.   Finanční krytí pro provádění programu na období od 31. prosince 2006 do 31. prosince 2013 činí 156 800 000 EUR.

2.   Roční položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Článek 4

Finanční příspěvky

1.   Finanční příspěvky Společenství nepřekročí tyto úrovně:

a)

50 % nákladů na akce společně financovaná Společenstvím a jedním nebo více členskými státy nebo Společenstvím a příslušnými orgány třetích zemí účastnících se v souladu s článkem 8, kromě akcí výjimečné užitečnosti, u nichž příspěvek Společenství na náklady nepřekročí 70 %;

b)

85 % nákladů na akce zaměřená na zavedení integrovaného evropského magisterského studia v oboru spotřebitelských záležitostí;

c)

50 % výdajů na fungování evropských spotřebitelských organizací;

d)

95 % výdajů na fungování evropských spotřebitelských organizací, které zastupují zájmy spotřebitelů při vytváření norem pro výrobky a služby na úrovni Společenství.

2.   Finanční příspěvky Společenství mohou mít podobu:

a)

stipendijních grantů pro individuální mobilitu učitelů a studentů v rámci integrovaného evropského magisterského studia v oboru spotřebitelských záležitostí. Řízením těchto grantů mohou být pověřeny národní agentury programu Erasmus se zaměřením na program celoživotního učení;

b)

příspěvků na cestovní výdaje a denních příspěvků na výměnné stáže úředníků působících v oblasti vymáhání práva.

3.   Kritéria pro posouzení toho, zda mají akce znaky výjimečné užitečnosti ve smyslu odst. 1 písm. a), se stanoví předem v ročním pracovním plánu. Akce výjimečné užitečnosti jsou adresované zejména spotřebitelům z členských států, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004 nebo po tomto datu.

4.   Obnovování finančních příspěvků stanovených v odst. 1 písm. c) a d) je vyňato ze zásady postupného snižování.

5.   Pro účely odstavců 1 a 2 mohou být finanční příspěvky Společenství rovněž poskytovány formou paušálních sazeb nebo paušálních částek financování, pokud je tento druh podpory přizpůsoben povaze příslušných akcí vymezených v ročním pracovním plánu. V případě financování formou paušálních sazeb nebo paušálních částek se nepoužijí procentní limity stanovené v odstavci 1, ačkoliv spolufinancování je i nadále požadováno.

Článek 5

Příjemci

Kategorie příjemců způsobilých pro finanční příspěvky stanovené v článku 4 jsou uvedeny v příloze II.

Článek 6

Administrativní a technická pomoc

1.   Finanční příspěvek programu může rovněž pokrývat výdaje související s přípravou, sledováním, kontrolou, auditem a hodnocením, které jsou přímo vyžadované k řízení programu a k uskutečňování jeho cílů, zejména studií, setkání, informačních a publikačních akcí, výdaje spojené s informačními sítěmi zaměřenými na výměnu informací a veškeré jiné výdaje na technickou a administrativní pomoc, které vznikly Komise při řízení programu.

2.   Finanční příspěvek programu může zahrnovat rovněž výdaje na technickou a administrativní pomoc nezbytnou k zajištění přechodu mezi tímto programem a akcemi přijatými podle rozhodnutí č. 20/2004/ES. S cílem umožnit řízení akcí, které nebudou dokončeny do 31. prosince 2013, mohou být v případě potřeby do rozpočtu po roce 2013 zapsány rozpočtové položky na krytí těchto výdajů.

Článek 7

Provádění

1.   Za provádění tohoto programu odpovídá Komise.

Akce sledující účel a cíle podle článku 2 plně využívají vhodných dostupných metod provádění, mezi něž patří zejména přímé nebo nepřímé centralizované provádění Komisí.

2.   Postup stanovený v čl. 10 odst. 2 se použije pro přijetí:

a)

ročního pracovního plánu pro provádění programu, který stanoví:

priority a akce, jež mají být provedeny, včetně přidělení finančních zdrojů;

kritéria pro výběr a pro udělení příspěvku a kritéria pro procentuální podíl finančního příspěvků Společenství;

využití financování formou paušálních sazeb nebo paušálních částek a

plánované načasování výzev k nabídkám, společných akcí a výzev k předkládání návrhů;

b)

postupů, včetně kritérií pro výběr a pro udělení příspěvku, pro provádění akcí uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a).

3.   Komise informuje výbor uvedený v článku 10 o akcích, kterými se provádí program.

Článek 8

Účast třetích zemí

Program je otevřen pro účast:

a)

zemím ESVO/EHP v souladu s podmínkami stanovenými v Dohodě o EHP;

b)

a třetím zemím, zejména zemím, na které se vztahuje evropská politika sousedství, zemím, které podaly žádost o přistoupení, kandidátským zemím nebo zemím přistupujícím k Evropské unii, a zemím západního Balkánu zapojeným do procesu stabilizace a přidružení, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných dvoustranných nebo vícestranných dohodách s těmito zeměmi stanovících obecné zásady pro jejich účast na programech Společenství.

Článek 9

Sledování, hodnocení a šíření výsledků

1.   Komise v úzké spolupráci s členskými státy sleduje provádění akcí programu s ohledem na jeho cíle. Předkládá o tom zprávy výboru uvedenému v článku 10 a informuje o tom Evropský parlament a Radu.

2.   Na žádost Komise poskytnou členské státy Komisi informace o provádění a dopadu tohoto programu.

3.   Komise zajistí, aby bylo hodnocení programu provedeno tři roky po jeho zahájení a po jeho ukončení. Komise sdělí závěry hodnocení, k němuž doplní své připomínky, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Komise zveřejní výsledky akcí uskutečněných podle tohoto rozhodnutí.

Článek 10

Postup pro projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 11

Zrušení

Rozhodnutí 20/2004/ES se zrušuje.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 18. prosince 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

J.-E. ENESTAM


(1)  Úř. věst. C 88, 11.4.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 192, 16.8.2006, s. 8.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 23. března 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a společný postoj Rady ze dne 14. listopadu 2006 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2006.

(4)  Úř. věst L 5, 9.1.2004, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 786/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 7).

(5)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).


PŘÍLOHA I

AKCE A NÁSTROJE UVEDENÉ V ČLÁNKU 2

Cíl I

Zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, zejména prostřednictvím kvalitnějších podkladů, lepších konzultací a lepšího zastupování zájmů spotřebitelů;

Akce 1

Shromažďování, výměna a analýza údajů a informací poskytujících základní podklady pro rozvoj spotřebitelské politiky a začlenění spotřebitelských zájmů do ostatních politik Společenství, včetně:

1.1.

Sledování a hodnocení vývoje na trhu s dopadem na hospodářské a jiné zájmy spotřebitelů, včetně studií, průzkumů cen, průzkumů změn struktury trhu, průzkumů chování spotřebitelů a podnikatelů, shromažďování a analýz stížností spotřebitelů, shromažďování a analýz údajů o přeshraničním obchodu mezi podnikatelem a spotřebitelem a o přeshraničních trzích.

1.2.

Vývoj a správa databází.

1.3.

Shromažďování a analýzy statistických a jiných příslušných údajů, jejichž statistická složka bude případně vytvořena pomocí statistického programu Společenství.

Akce 2

Shromažďování, výměna, analýza údajů a informací a rozvoj hodnotících nástrojů zajišťujících podklady o bezpečnosti spotřebního zboží a služeb, včetně vystavení spotřebitelů chemickým látkám uvolňovaným z výrobků, o rizicích a zraněních v souvislosti s konkrétními spotřebními výrobky a o službách a technických analýzách varovných oznámení.

Akce 3

Podpora vědeckého poradenství a hodnocení rizik, včetně činností nezávislých vědeckých výborů zřízených rozhodnutím Komise 2004/210/ES ze dne 3. března 2004 o zřízení vědeckých výborů v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí. (1)

Akce 4

Příprava legislativních a jiných regulačních iniciativ a podpora společných regulačních a samoregulačních iniciativ, včetně:

4.1.

právních a technických odborných posudků, včetně studií, pokud jde o předpisy a jejich dopad,

4.2.

právních a technických odborných posudků, včetně studií, pokud jde o rozvoj politiky v oblasti bezpečnosti výrobků a služeb a hospodářských a právních zájmů spotřebitelů,

4.3.

právních a technických odborných posudků, včetně studií, pokud jde o posouzení nezbytnosti norem týkajících se bezpečnosti výrobků a návrhy standardizačních pověření pro výrobky a služby,

4.4.

seminářů, konferencí, pracovních seminářů a setkání zúčastněných stran a odborníků.

Akce 5

Finanční příspěvky na fungování evropských spotřebitelských organizací.

Akce 6

Finanční příspěvky na fungování evropských spotřebitelských organizací zastupujících zájmy spotřebitelů při vytváření norem pro výrobky a služby na úrovni Společenství.

Akce 7

Budování kapacit pro regionální, národní a evropské spotřebitelské organizace, především prostřednictvím odborného vzdělávání pracovníků a výměny osvědčených postupů a zkušeností mezi nimi, a to zejména se zaměřením na spotřebitelské organizace v členských státech, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004 nebo po tomto datu.

Cíl II

Zajistit účinné používání právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, zejména prostřednictvím spolupráce při jejich vymáhání, poskytování informací, vzdělávání a prostřednictvím právních prostředků nápravy.

Akce 8:

Akce na zlepšení účinného používání právních předpisů Společenství v oblasti ochrany spotřebitele, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (2) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (3), včetně:

8.1.

akcí zaměřených na zlepšení koordinace sledování, vymáhání práva a zlepšení spolupráce mezi příslušnými orgány, včetně rozvoje a zachování nástrojů informačních technologií (např. databází, informačních a komunikačních systémů), organizace seminářů, konferencí, pracovních skupin a setkání zúčastněných stran a odborníků působících v oblasti vymáhání práva, výměnných stáží úředníků v této oblasti a odborného vzdělávání, a to rovněž pro soudce a justiční pracovníky.

8.2.

sledování a hodnocení bezpečnosti nepotravinářských výrobků a služeb, včetně posílení a rozšíření oblasti působnosti a fungování varovného systému RAPEX, s ohledem na rozvoj výměny informací v rámci dohledu nad trhem, a dalšího rozvoje sítě pro bezpečnost spotřebitelských výrobků podle směrnice 2001/95/ES.

8.3.

společných akcí zaměřených na sledování, vymáhání práva a ostatních akcí v oblasti administrativní spolupráce a spolupráce při vymáhání práva.

8.4.

akcí zaměřených na administrativní spolupráci a spolupráci při vymáhání práva se třetími zeměmi, které se programu neúčastní.

Akce 9

Právní a technické odborné posudky, včetně studií, pro sledování a hodnocení provádění a vymáhání práva v oblasti ochrany spotřebitele v členských státech, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách na vnitřním thu (4) vůči spotřebitelům a nařízení (ES) č. 2006/2004. Patří sem také rozvoj a zachování snadno a veřejně dostupných databází obsahujících informace o provádění právních předpisů Společenství v oblasti ochrany spotřebitele.

Akce 10

Akce zaměřené na informace, poradenství a ochranu právní cestou, včetně:

10.1.

sledování fungování a hodnocení dopadu alternativních systémů řešení sporů,

10.2.

finančních příspěvků na společné akce s veřejnými nebo neziskovými subjekty, které vytvářejí sítě na úrovni Společenství poskytující informace a pomoc spotřebitelům s cílem pomoci jim při uplatňování svých práv a získávání přístupu ke vhodnému řešení sporů (síť evropských spotřebitelských center),

10.3.

akcí zaměřených na lepší komunikaci s občany EU o otázkách ochrany spotřebitelů, zejména v členských státech, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004 nebo po tomto datu, zahrnujících publikace o otázkách s významem pro spotřebitelskou politiku, poskytování informací on-line a akce informující o akcích na ochranu spotřebitele a o právech spotřebitele.

Akce 11:

Akce zaměřená na vzdělávání spotřebitelů, včetně:

11.1.

konkrétních akcí zaměřených na mladé spotřebitele, starší spotřebitele a zranitelné skupiny spotřebitelů, kteří jsou zjevně méně schopni hájit své zájmy, a rozvoj interaktivních nástrojů pro vzdělávání spotřebitelů,

11.2.

finančních příspěvků na zavedení integrovaného evropského magisterského studia v oboru spotřebitelských záležitostí, včetně stipendijního programu umožňujícího studium v délce až šest měsíců v jiné zemi.


(1)  Úř. věst. L 66, 4.3.2004, s. 45.

(2)  Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné směrnicí 2005/29/ES (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22).

(4)  Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22


PŘÍLOHA II

PŘÍJEMCI ZPŮSOBILÍ K FINANČNÍM PŘÍSPĚVKŮM STANOVENÝM V ČLÁNKU 4

1.

Finanční příspěvky na akce stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. a) mohou být přiděleny veřejnému orgánu nebo neziskovému subjektu, který transparentním postupem určí členský stát nebo příslušný orgán a který schválí Komise.

2.

Finanční příspěvky na akce stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. b) mohou být přiděleny vysokoškolským institucím v členských státech nebo třetích zemích účastnících se v souladu s článkem 8, jak je vymezeno v článku 2 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2317/2003/ES, kterým se zavádí program pro zlepšování kvality vysokého školství a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus). (1)

3.

Finanční příspěvky na akce stanovené v čl. 4 odst. 2 písm. a) mohou být přiděleny studentům a učitelům účastnícím se integrovaného evropského magisterského studia v oboru spotřebitelských záležitostí, které využívá spolufinancování podle č. 4 odst. 1 písm. b) tohoto rozhodnutí.

4.

Finanční příspěvky na akce stanovené v čl. 4 odst. 2 písm. b) mohou být přiděleny úředníkům působícím v oblasti vymáhání ochrany spotřebitele uvedeným v nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2001/95/ES.

5.

Finanční příspěvky na akce stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. c) mohou být přiděleny evropským spotřebitelským organizacím, které:

a)

jsou nevládní, neziskové, nezávislé na průmyslových, obchodních a podnikatelských nebo jiných neslučitelných zájmech a jejich hlavním cílem a náplní je podpora a ochrana zdraví, bezpečnosti a hospodářských a právních zájmů spotřebitelů ve Společenství;

b)

byly nejméně v polovině členských států pověřeny zastupováním zájmů spotřebitelů na úrovni Společenství národními spotřebitelskými organizacemi, které zastupují spotřebitele v souladu s vnitrostátními předpisy nebo postupy a působí na regionální nebo celostátní úrovni, a

c)

předložily Komisi uspokojivé údaje, pokud jde o jejich členskou základnu, vnitřní předpisy a zdroje financování.

6.

Finanční příspěvky na akce stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. d) mohou být přiděleny evropským spotřebitelským organizacím, které:

a)

jsou nevládní, neziskové, nezávislé na průmyslových, obchodních a podnikatelských nebo jiných neslučitelných zájmech a jejich hlavním cílem a náplní je hájit zájmy spotřebitelů při vytváření norem na úrovni Společenství;

b)

byly nejméně ve dvou třetinách členských států pověřeny zastupováním zájmů spotřebitelů na úrovni Společenství:

subjekty zastupujícími v souladu s vnitrostátními předpisy nebo postupy národní spotřebitelské organizace členských států, nebo

neexistují-li subjekty uvedené v první odrážce, národními spotřebitelskými organizacemi členských států, které zastupují spotřebitele v souladu s vnitrostátními předpisy a postupy a působí na celostátní úrovni;

c)

předložily Komisi uspokojivé údaje, pokud jde o jejich členskou základnu, vnitřní předpisy a zdroje financování.


(1)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 1.


Top