EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0968

Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2006 , kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o pokyny a postupy pro elektronickou identifikaci ovcí a koz (oznámeno pod číslem K(2006) 6522) Text s významem pro EHP

OJ L 401, 30.12.2006, p. 41–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 873–877 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 153 - 157
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 153 - 157
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 224 - 228

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Zrušeno 32019R2035 . Latest consolidated version: 01/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/968/oj

30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 401/41


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 15. prosince 2006,

kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o pokyny a postupy pro elektronickou identifikaci ovcí a koz

(oznámeno pod číslem K(2006) 6522)

(Text s významem pro EHP)

(2006/968/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 21/2004 stanoví, že každý členský stát má zavést systém identifikace a evidence ovcí a koz v souladu s ustanoveními uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení (ES) č. 21/2004 také stanoví, že všechna zvířata v hospodářství narozená po 9. červenci 2005 se identifikují dvěma identifikačními značkami. První identifikační značkou jsou ušní značky a druhá identifikační značka je stanovena v bodě 4 oddílu A přílohy uvedeného nařízení. Mezi druhou identifikační značku patří také elektronický odpovídač. Kromě toho článek 9 nařízení (ES) č. 21/2004 stanoví, že od 1. ledna 2008 nebo od jiného data, které může stanovit Rada, je elektronická identifikace jako druhá identifikační značka povinná pro všechna zvířata.

(3)

Nařízení (ES) č. 21/2004 stanoví, že Komise přijme pokyny a postupy pro provádění elektronické identifikace s cílem zlepšit její provádění. Tyto pokyny a postupy by měly být použity u zvířat, u nichž se elektronická identifikace již používá jako druhá identifikační značka a u všech zvířat od data stanoveného v čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení.

(4)

Aby se zajistilo, že identifikátory, které mají být použity u ovcí a koz pro účely nařízení (ES) č. 21/2004, budou čitelné ve všech členských státech, měly by být stanoveny minimální požadavky týkající se určitých zkoušek shody a výkonu pro schválení těchto identifikátorů.

(5)

Za účelem poskytnutí pomoci členským státům, pokud jde o čtecí zařízení, by měly být v tomto rozhodnutí stanoveny minimální požadavky týkající se určitých zkoušek shody a výkonu s ohledem na to, že nařízení (ES) č. 21/2004 nestanoví, že každý hospodářský subjekt musí vlastnit čtecí zařízení.

(6)

V důsledku odlišných zeměpisných podmínek a systémů chovu, ve kterých jsou ovce a kozy ve Společenství chovány, by měly mít členské státy možnost vyžadovat další zkoušky výkonu s ohledem na své specifické vnitrostátní podmínky.

(7)

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) vydala normy týkající se aspektů vysokofrekvenční identifikace (RFID) zvířat. Kromě toho Mezinárodní výbor pro kontrolu užitkovosti (ICAR) vypracoval postupy zaměřené na ověření souladu určitých parametrů RFID s normami ISO. Tyto postupy byly zveřejněny v Mezinárodní dohodě o postupech kontroly užitkovosti (International Agreement on Recording Practices) ve znění schváleném valným shromážděním ICAR v červnu 2004. Normy ISO jsou mezinárodně uznávané a používané normy a měly by být proto v tomto rozhodnutí zohledněny.

(8)

Společné výzkumné středisko Komise vypracovalo technické pokyny, v nichž jsou uvedeny zkoušky pro posouzení výkonu a spolehlivosti zařízení RFID; tyto pokyny jsou zveřejněny na internetových stránkách Společného výzkumného střediska jako technické normy Společného výzkumného střediska. Základní prvky uvedených pokynů by měly být v tomto rozhodnutí zohledněny.

(9)

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) vydal technické normy týkající se akreditace zkušebních laboratoří. Uvedené normy (normy EN) jsou mezinárodně uznávané a používané normy a měly by být proto v tomto rozhodnutí zohledněny.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha tohoto rozhodnutí stanoví pokyny a postupy pro elektronickou identifikaci zvířat:

a)

pro druhou identifikační značku podle čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 21/2004, která je uvedena ve čtvrté odrážce bodu 4 oddílu A přílohy uvedeného nařízení; a

b)

podle čl. 9 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 21/2004.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije od dvacátého dne po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 15. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8.


PŘÍLOHA

Pokyny a postupy pro schvalování identifikátorů a čtecích zařízení pro elektronickou identifikaci ovcí a koz podle nařízení (ES) č. 21/2004

KAPITOLA I

Definice

Pro účely těchto pokynů se rozumí:

a)

„kódem země“ třímístný číselný kód, který zastupuje název země v souladu s normou ISO 3166;

b)

„národním identifikačním kódem“ 12místný číselný kód sloužící k identifikaci jednotlivých zvířat na vnitrostátní úrovni;

c)

„kódem odpovídače“ 64bitový elektronický kód, který je naprogramovaný v odpovídači, obsahuje mimo jiné kód země a národní identifikační kód a používá se pro elektronickou identifikaci zvířat;

d)

„identifikátorem“ pasivní odpovídač pouze pro čtení používající technologii HDX nebo FDX-B podle definice v normách ISO 11784 a 11785, který je zabudován do různých identifikačních značek podle přílohy A nařízení (ES) č. 21/2004;

e)

„čtecím zařízením“ synchronizující nebo nesynchronizující kombinovaný vysílač s přijímačem, který může vykonávat alespoň tyto funkce:

i)

číst identifikátory; a

ii)

zobrazovat kód země a národní identifikační kód;

f)

„synchronizujícím přijímačem-vysílačem“ přijímač-vysílač (transceiver), který je plně v souladu s normou ISO 11785 a je schopen odhalit přítomnost jiných přijímačů-vysílačů;

g)

„nesynchronizujícím přijímačem-vysílačem“ přijímač-vysílač (transceiver), který není plně v souladu s bodem 6 normy ISO 11785 a není schopen odhalit přítomnost jiných přijímačů-vysílačů.

KAPITOLA II

Identifikátory

1.

Příslušný orgán schválí použití pouze těch identifikátorů, které byly alespoň vyzkoušeny s příznivými výsledky v souladu s metodami uvedenými v Mezinárodní dohodě o postupech kontroly užitkovosti (International Agreement on Recording Practices) Mezinárodního výboru pro kontrolu užitkovosti (směrnice ICAR pro kontrolu užitkovosti – ICAR Recording Guidelines) podle písmen a) a b) níže, pokud jde o:

a)

shodu s normami ISO 11784 a ISO 11785, v souladu s metodou uvedenou v oddílu 10.2.6.2.1, „Hodnocení shody zařízení RFID, Část 1: ISO 11784/11785 – shoda odpovídačů včetně přidělování a používání kódu výrobce“; a

b)

dosažení výkonu při čtecích vzdálenostech stanovených ve třetí odrážce oddílu A.6 přílohy nařízení (ES) č. 21/2004, v souladu s metodou uvedenou v oddílu 10, dodatku 10.5 „Hodnocení výkonu zařízení RFID, Část 1: ISO 11784/11785 – výkon odpovídačů“, přičemž se provedou měření:

i)

síly aktivačního pole;

ii)

dipólového momentu; a

iii)

stability bitové délky u FDX-B a stability frekvence u HDX.

2.

Zkoušky uvedené v bodě 1 se provedou minimálně na 50 identifikátorech každého modelu, který bude podroben zkoušce.

3.

Struktura kódu odpovídače musí být v souladu s normou ISO 11784 a s popisy uvedenými v této tabulce:

Č. bitu (ů)

Počet míst

Počet kombinací

Popis

1

1

2

Tento bit označuje, zda se identifikátor používá pro identifikaci zvířat či nikoliv. Tento bit musí být ve všech aplikacích pro zvířata „1“.

2–4

1

8

Pořadové číslo duplikátu (0 až 7).

5–9

2

32

Pole pro informace pro uživatele. Tento bit musí obsahovat „04“ kodifikující kód KN pro ovce a kozy v souladu s kapitolou 1 oddílem I částí II přílohy nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1).

10–15

2

64

Prázdné – samé nuly (zóna vyhrazená pro budoucí aplikace).

16

1

2

Tento bit označuje existenci či neexistenci datového bloku (pro použití u zvířat tento bit musí být „0“ = žádný datový blok).

17–26

4

1 024

Kód země podle písm. a) kapitoly 1.

27–64

12

274 877 906 944

Národní identifikační kód podle písm. b) kapitoly 1. Pokud má národní identifikační kód méně než 12 míst, doplní se do prostoru mezi národní identifikační kód a kód země nuly.

4.

Příslušný orgán může vyžadovat další zkoušky odolnosti a pevnosti identifikátorů podle postupů popsaných v části 2 technických pokynů Společného výzkumného střediska Komise.

5.

Příslušný orgán může vyžadovat další kritéria výkonu, aby byla zajištěna funkčnost identifikátorů v rámci specifických geografických, klimatických a správních podmínek dotčeného členského státu.

KAPITOLA III

Čtecí zařízení

1.

Příslušný orgán schválí použití pouze těch čtecích zařízení, které byly alespoň podrobeny zkouškám shody s normami ISO 11784 a 11785 s příznivými výsledky, v souladu s metodami uvedenými ve směrnicích ICAR pro kontrolu užitkovosti, podle písmen a) a b) níže, v rámci zkoušky shody pro:

a)

synchronizující přijímače-vysílače ve shodě s metodami uvedenými v oddílu 10.3.5.2 „Hodnocení shody zařízení RFID, Část 2: ISO 11784/11785 – shoda přijímačů-vysílačů“; nebo

b)

nesynchronizující přijímače-vysílače ve shodě s metodami uvedenými v oddílu 10.4.5.2 „Hodnocení shody zařízení RFID, Část 3: Zkouška shody pro nesynchronizující přijímače-vysílače pro čtení ISO 11784/11785 odpovídačů“.

2.

Příslušný orgán může vyžadovat:

a)

další zkoušky mechanické a tepelné odolnosti a pevnosti čtecích zařízení podle postupů popsaných v části 2 technických pokynů Společného výzkumného střediska; a

b)

zkoušky elektromagnetického výkonu uvedené ve směrnicích ICAR pro kontrolu užitkovosti v oddílu 10, dodatku 10.6.2 „Hodnocení výkonu zařízení RFID, Část 2: ISO 11784/11785 – výkon ručních přijímačů-vysílačů“.

KAPITOLA IV

Zkušební laboratoře

1.

Příslušný orgán určí zkušební laboratoře pro provádění zkoušek stanovených v kapitolách II a III.

Příslušný orgán však smí určit pouze laboratoře, které pracují a jsou posouzeny a akreditovány v souladu s následujícími evropskými normami („normami EN“) nebo rovnocennými normami:

a)

EN ISO/IEC 17025 „Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří“;

b)

EN 45002 „Všeobecná kritéria pro posuzování zkušebních laboratoří“; a

c)

EN 45003 „Systém akreditace kalibračních a zkušebních laboratoří – Všeobecné požadavky na jeho správu a uznání“.

2.

Členské státy vypracují a budou průběžně aktualizovat seznamy zkušebních laboratoří určených příslušnými orgány a zpřístupní tyto informace ostatním členským státům a veřejnosti na internetových stránkách.


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.


Top