EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1986

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II)

OJ L 381, 28.12.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 009 P. 73 - 75
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 009 P. 73 - 75
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 84 - 86

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1986/oj

28.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 381/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1986/2006

ze dne 20. prosince 2006

o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 71 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel (3) stanoví, že členské státy si jsou při provádění uvedené směrnice vzájemně nápomocny a mohou si vyměňovat informace na dvoustranné nebo mnohostranné úrovni, aby zejména před každou registrací vozidla v případě potřeby mohly zkontrolovat právní postavení vozidla v členském státě, ve kterém bylo předtím registrováno. Tato kontrola může zahrnovat zejména použití elektronické sítě.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 000/2006 ze dne … a rozhodnutí Rady 2006/000/SVV ze dne … o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (4)  (5), představují právní základ pro řízení SIS II, který je databází sdílenou členskými státy a obsahuje, mezi jiným, údaje o motorových vozidlech se zdvihovým objemem válců nad 50 ccm, údaje o přívěsech o pohotovostní hmotnosti přesahující 750 kg a obytných přívěsech a údaje o odcizených, neoprávněně užívaných, pohřešovaných nebo za neplatné prohlášených osvědčeních o registraci vozidel a státních poznávacích značkách.

(3)

Nařízení (ES) č. 000/2006 a rozhodnutí 2006/000/SVV nahradily články 92 až 119 Úmluvy ze dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (6) (dále jen „Schengenská úmluva“) s výjimkou jejího článku 102a. Předmětný článek se týká přístupu orgánů a subjektů členských států, které jsou odpovědné za vydávání osvědčení o registraci vozidel, k Schengenskému informačnímu systému.

(4)

Nyní je nezbytné přijmout třetí nástroj, založený na Hlavě V Smlouvy a doplňující nařízení (ES) č. 000/2006 a rozhodnutí 2006/000/SVV, s cílem umožnit přístup k SIS II subjektům členských států, odpovědným za vydávání osvědčení o registraci vozidel, a nahradit článek 102a Schengenské úmluvy.

(5)

Podle rozhodnutí 2006/000/SVV se záznamy o předmětech včetně motorových vozidel vkládají do SIS II za účelem jejich zajištění nebo použití jako důkazů v trestních řízeních.

(6)

Podle rozhodnutí 2006/000/SVV je přístup k záznamům o předmětech zařazených v SIS II omezen výlučně na orgány odpovědné za kontrolu na hranicích a další policejní orgány a orgány celní správy, jakož i na soudní orgány a na Europol.

(7)

Státní i nestátní subjekty jednoznačně určené pro tento účel, které odpovídají v členských státech za vydávání osvědčení o registraci vozidel, by měly mít přístup k údajům zahrnutým v SIS II, které se týkají motorových vozidel se zdvihovým objemem válců nad 50 ccm, přívěsů o pohotovostní hmotnosti přesahující 750 kg, obytných přívěsů, jakož i osvědčení o registraci vozidel a státních poznávacích značek, které byly odcizeny, neoprávněně užívány, pohřešovány nebo prohlášeny za neplatné, aby si mohly ověřit, zda vozidla předkládaná k registraci nejsou odcizena, neoprávněně užívána nebo pohřešována.

(8)

Za tímto účelem je nezbytné poskytnout uvedeným subjektům přístup k těmto údajům a umožnit jim tyto údaje využívat pro správní účely řádného vydávání osvědčení o registraci vozidel.

(9)

Subjektům, které jsou v členských státech odpovědné za vydávání osvědčení o registraci vozidel a přitom nejsou státními subjekty, by měl být umožněn nepřímý přístup, tj. prostřednictvím orgánu, jemuž je poskytnut přístup v souladu s rozhodnutím 2006/000/SVV a jenž odpovídá za dodržování předpisů týkajících se zabezpečení a důvěrnosti ze strany členských států, jak je uvedeno ve zmíněném rozhodnutí.

(10)

Rozhodnutí 2006/000/SVV stanoví akce, které je nutné provést, jestliže se z přístupu do SIS II zjistí, že o daném předmětu existuje v systému záznam.

(11)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (7), a zejména ta jeho ustanovení, které se týkají důvěrné povahy a bezpečnosti zpracovávání, se vztahuje na zpracovávání osobních údajů orgány nebo institucemi Společenství při plnění jejich úkolů jakožto orgánů odpovědných za provozní řízení SIS II v rámci výkonu činností, z nichž všechny nebo část spadá do oblasti působnosti práva Společenství. Část zpracování osobních údajů v SIS II spadá do oblasti působnosti práva Společenství. V zájmu soudržného a stejnorodého uplatňování pravidel ochrany základních práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je třeba vysvětlit, že pokud Komise zpracovává osobní údaje za použití tohoto nařízení, vztahuje se na ni nařízení (ES) č. 45/2001. Pokud je to nezbytné, měly by se zásady uvedené v nařízení (ES) č. 45/2001 doplnit nebo objasnit v tomto nařízení.

(12)

Jelikož cíle navrhované akce, totiž poskytnutí přístupu k SIS II subjektům členských států odpovědným za vydávání osvědčení o registraci vozidel s cílem usnadnit jim plnění úkolů podle směrnice 1999/37/ES, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a lze jej proto vzhledem k povaze SIS II jako společného informačního systému dosáhnout pouze na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(13)

Toto nařízení ctí základní práva a zachovává zásady uznávané zejména v Listině základních práv Evropské unie.

(14)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis, ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (8), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 (9) o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody.

(15)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody podepsané mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí 2004/849/ES (10) a 2004/860/ES (11).

(16)

Toto nařízení představuje akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Bez ohledu na články 38 a 40 a čl. 46 odst. 1 rozhodnutí 2006/000/SVV mají subjekty odpovědné v členských státech za vydávání osvědčení o registraci vozidel, jak je uvedeno ve směrnici 1999/37/ES, přístup k těmto údajům zařazeným do SIS II v souladu s čl. 38 odst. 2 písm. a), b) a f) uvedeného rozhodnutí výlučně za účelem ověření, zda vozidla předkládaná jim k registraci nebyla odcizena, neoprávněně užívána nebo zda nejsou pohřešována či zda se po nich nepátrá za účelem zajištění důkazů v trestním řízení:

a)

údaje o motorových vozidlech se zdvihovým objemem válců nad 50 ccm,

b)

údaje o přívěsech o pohotovostní hmotnosti přesahující 750 kg a obytných přívěsech,

c)

údaje o odcizených, neoprávněně užívaných, pohřešovaných nebo za neplatné prohlášených osvědčeních o registraci vozidel a státních poznávacích značkách.

S výhradou odstavce 2 se přístup těchto subjektů členského státu k uvedeným údajům řídí právními předpisy dotyčného členského státu.

2.   Subjekty uvedené v odstavci 1, které jsou státními subjekty, mají právo přímého přístupu k údajům uloženým v SIS II.

3.   Subjekty uvedené v odstavci 1, které nejsou státními subjekty, mají právo přístupu k údajům uloženým v SIS II pouze prostřednictvím orgánu uvedeného v článku 40 rozhodnutí zmíněného v odstavci 1. Tento orgán má právo přímého přístupu k údajům a právo na předání informací tomuto subjektu. Dotyčný členský stát zajistí, aby subjekt i jeho zaměstnanci byli povinni dodržovat veškerá omezení související s přípustným používáním údajů, které jim předal příslušný orgán.

4.   Článek 39 uvedeného rozhodnutí se nepoužije pro přístup uskutečněný v souladu s tímto článkem. Sdělování informací zjištěných z přístupu do SIS II a vedoucích k podezření ze spáchání trestného činu policejním či soudním orgánům ze strany subjektů uvedených v odstavci 1 se řídí vnitrostátním právem.

Článek 2

Toto nařízení nahrazuje článek 102a Schengenské úmluvy.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne stanoveného v souladu s čl. 71 odst. 2 rozhodnutí 2006/000/SVV.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu, 20. prosince 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

J. KORKEAOJA


(1)  Úř. věst. C 65, 17.3.2006, s. 27.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 25. října 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/127/ES (Úř. věst. L 10, 16.1.2004, s. 29).

(4)  Úř. věst. L, , s.

(5)  Úř. věst. L, , s.

(6)  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19. Úmluva naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1160/2005 (Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 18).

(7)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(9)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(10)  Rozhodnutí Rady 2004/849/ES ze dne 25. října 2004 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení (Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 26).

(11)  Rozhodnutí Rady 2004/860/ES ze dne 25. října 2004 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení(Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 78).


Top