EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2008

Nařízení Komise (ES) č. 2008/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se pro rok 2007 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty produktů kategorie baby beef pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Srbska, Černé Hory a Kosova

OJ L 379, 28.12.2006, p. 105–116 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 834–847 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 264 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 264 - 275

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2008/oj

28.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/105


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2008/2006

ze dne 22. prosince 2006,

kterým se pro rok 2007 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Srbska, Černé Hory a Kosova

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 ze dne 18. září 2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, kterým se mění nařízení (ES) č. 2820/98 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1763/1999 a (ES) č. 6/2000 (2), stanoví roční preferenční celní kvótu ve výši 11 475 tun produktů „baby beef“, jež je rozdělena mezi Bosnu a Hercegovinu, Srbsko, Černou Horu a Kosovo.

(2)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, jež byla schválena rozhodnutím Rady a Komise 2005/40/ES, Euratom (3), stanoví roční preferenční celní kvótu ve výši 9 400 tun produktů „baby beef“ a Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé, jež byla schválena rozhodnutím Rady a Komise 2004/239/ES, Euratom (4), stanoví roční preferenční celní kvótu ve výši 1 650 tun produktů „baby beef“.

(3)

Článek 2 nařízení Rady (ES) č. 2248/2001 ze dne 19. listopadu 2001 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé a pro používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou (5) a článek 2 nařízení Rady (ES) č. 153/2002 ze dne 21. ledna 2002 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé a pro používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie (6) stanoví, že je třeba přijmout prováděcí pravidla pro koncese na produkty „baby beef“.

(4)

Nařízení (ES) č. 2007/2000 pro účely kontroly stanoví, že při dovozu produktů „baby beef“ v rámci kvóty pro Bosnu a Hercegovinu a Srbsko a Černou Horu včetně Kosova je nutné předložit osvědčení o pravosti potvrzující, že zboží pochází ze země vydávající osvědčení a že přesně odpovídá definici uvedené v příloze II uvedeného nařízení. Z důvodu harmonizace je rovněž nezbytné stanovit, že při dovozu v rámci kvót produktu „baby beef“ pocházejícího z Chorvatska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie je nutné předložit osvědčení o pravosti potvrzující, že zboží pochází ze země vydávající osvědčení a že přesně odpovídá definici uvedené v příloze III Dohody o stabilizaci a přidružení s Chorvatskem nebo Dohody o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie. Kromě toho je třeba stanovit vzor osvědčení o pravosti a prováděcí pravidla pro používání těchto osvědčení.

(5)

Podle definice v rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1244 ze dne 10. června 1999 se Kosovo nachází pod mandátem mezinárodní civilní správy Mise Spojených národů v Kosovu (UNMIK), která také zřídila samostatnou celní správu. V Černé hoře byla také zřízena samostatná celní správa. Pro zboží pocházející z celních území Černé Hory nebo Kosova je proto třeba stanovit zvláštní osvědčení o pravosti.

(6)

Dotyčné kvóty musí být spravovány na základě dovozních licencí. Za tímto účelem se s výhradou ustanovení tohoto nařízení použijí nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (7), a nařízení Komise (ES) č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa a o zrušení nařízení (EHS) č. 2377/80 (8).

(7)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (9), se vztahuje na dovozní licence pro dovozní celní kvótová období počínaje 1. lednem 2007. Nařízení (ES) č. 1301/2006 stanoví zejména prováděcí ustanovení pro žádosti o dovozní licence, právní postavení žadatelů a vydávání licencí. Uvedeným nařízením se omezuje doba platnosti licencí do posledního dne dovozního celního kvótového období. Ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006 by se měla použít na dovozní licence vydané podle tohoto nařízení, aniž jsou dotčeny další podmínky nebo výjimky stanovené v tomto nařízení. Je nezbytné podle potřeby sladit ustanovení tohoto nařízení s nařízením (ES) č. 1301/2006.

(8)

Má-li být zajištěna řádná správa dovozu dotyčných produktů, je třeba podmínit vydávání dovozních licencí ověřením, a to zejména ověřením údajů uvedených v osvědčeních o pravosti.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro období od 1. ledna do 31. prosince 2007 se otevírají tyto celní kvóty:

a)

9 400 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty kategorie „baby beef“ pocházející z Chorvatska;

b)

1 500 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty kategorie „baby beef“ pocházející z Bosny a Hercegoviny;

c)

1 650 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty kategorie „baby beef“ pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie;

d)

9 975 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty kategorie „baby beef“ pocházející z Černé hory a Kosova.

Kvóty uvedené v prvním pododstavci mají pořadová čísla 09.4503, 09.4504, 09.4505 a 09.4506.

Pro účely přidělení těchto kvót se 100 kilogramů živé hmotnosti rovná 50 kilogramům hmotnosti jatečně upraveného těla.

2.   Cla použitá v rámci kvót uvedených v odstavci 1 činí 20 % valorického cla a 20 % specifického cla stanoveného ve společném celním sazebníku.

3.   Dovoz v rámci kvót uvedených v odstavci 1 je vyhrazen pro určitá živá zvířata a určité maso níže uvedených kódů KN podle přílohy II nařízení (ES) č. 2007/2000, přílohy III Dohody o stabilizaci a přidružení s Chorvatskem a přílohy III Dohody o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 a ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 a ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Článek 2

Nestanoví-li toto nařízení jinak, na dovoz v rámci kvót uvedených v článku 1 se použijí nařízení (ES) č. 1445/95, (ES) č. 1291/2000 a kapitoly I a III nařízení č. 1301/2006.

Článek 3

1.   V žádostech o licence a v licencích je v kolonce 8 uvedena země původu nebo celní území původu a je křížkem zaškrtnuto políčko „ano“. Z licencí vyplývá povinnost dovážet z uvedené země nebo uvedeného celního území.

V žádostech o licenci a v licencích se v kolonce 20 uvádí jeden z údajů v příloze I.

2.   Originál osvědčení o pravosti vystaveného v souladu s ustanoveními článku 4 a jeho opis se předloží příslušnému orgánu spolu s žádostí o první dovozní licenci, která se k osvědčení o pravosti vztahuje.

Osvědčení o pravosti může být v rámci množství, pro která bylo vystaveno, použito pro vydání více dovozních licencích. V případech, kdy se pro jedno osvědčení vydá více než jedna licence, potvrdí příslušný orgán na osvědčení přidělené množství.

3.   Příslušné orgány mohou vydávat dovozní licence až po ověření, že všechny údaje uvedené v osvědčení o pravosti odpovídají údajům, které ohledně dotyčných dovozů dostávají každý týden od Komise. Dovozní licence se vydají neprodleně poté.

Článek 4

1.   Ke všem žádostem o dovozní licence v rámci kvót uvedených v článku 1 musí být přiloženo osvědčení o pravosti, které vydaly orgány vyvážející země nebo celního území uvedené v příloze II a které potvrzuje, že zboží pochází z dotyčné země nebo dotyčného celního území a že odpovídá definici uvedené případně v příloze II nařízení (ES) č. 2007/2000, v příloze III Dohody o stabilizaci a přidružení s Chorvatskem nebo příloze III Dohody o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie.

2.   Osvědčení o pravosti se vyhotoví v jednom originále a dvou opisech vytištěných a vyplněných v jednom z úředních jazyků Společenství podle příslušného vzoru uvedeného v přílohách III až VIII pro dotyčné vyvážející země nebo celní území. Může být rovněž vytištěno a vyplněno v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků vyvážející země nebo celního území.

Příslušné orgány členského státu, ve kterém byla podána žádost o dovozní licenci, mohou vyžadovat překlad osvědčení.

3.   Originál a opisy osvědčení o pravosti se vyplní buď na psacím stroji nebo rukou. Pokud se vyplňují rukou, je nutné je vyplnit černým inkoustem a hůlkovým písmem.

Formát osvědčení je 210 × 297 mm. Použije se papír o minimální hmotnosti 40 g/m2. Originál je bílý, první opis růžový a druhý opis žlutý.

4.   Každé osvědčení má vlastní pořadové číslo, po kterém následuje jméno vydávající země nebo celního území.

Opisy jsou opatřeny stejným pořadovým číslem a názvem jako originál.

5.   Osvědčení jsou platná pouze tehdy, pokud jsou řádně prověřena vydávajícím orgánem uvedeným v příloze II.

6.   Osvědčení jsou řádně prověřená, pokud uvádějí místo a datum vystavení a pokud obsahují razítko vydávajícího orgánu a podpis osoby nebo osob zmocněných k jejich podpisu.

Článek 5

1.   Vydávající orgán uvedený v seznamu v příloze II:

a)

musí být uznán jako takový dotyčnou vyvážející zemí nebo celním územím;

b)

se musí zavázat k prověření údajů v osvědčeních;

c)

se musí zavázat, že nejméně jednou týdně bude Komisi poskytovat veškeré údaje nezbytné pro ověření údajů v osvědčeních o pravosti, zejména čísla osvědčení, vývozce, příjemce, zemi určení, produkt (živá zvířata/maso), čistou hmotnost a datum podpisu.

2.   Komise může pozměnit seznam v příloze II, pokud již není splňována podmínka uvedená v odst. 1 písm. a), pokud vydávající orgán neplní některý ze svých závazků nebo pokud byl ustanoven nový vydávající orgán.

Článek 6

Osvědčení o pravosti a vývozní licence jsou platné tři měsíce ode dne jejich vydání.

Článek 7

Orgány dotyčné vyvážející země nebo celního území sdělí Komisi vzory otisků razítek používaných jejich vydávajícími orgány a jména a podpisy osob zmocněných k podpisu osvědčení o pravosti. Komise tyto údaje sdělí příslušným orgánům členských států.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1946/2005 (Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 26, 28.1.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 84, 20.3.2004, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 304, 21.11.2001, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2/2003 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 26).

(6)  Úř. věst. L 25, 29.1.2002, s. 16. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 3/2003 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 30).

(7)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 410/2006 (Úř. věst. L 71, 10.3.2006, s. 7).

(8)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1713/2006 (Úř. věst. L 321, 21.11.2006, s. 11).

(9)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.


PŘÍLOHA I

Údaje podle čl. 3 odst. 1

:

v bulharštině

:

„Baby beef“ (Регламент (ЕО) № 2008/2006)

:

ve španělštině

:

„Baby beef“ (Reglamento (CE) no 2008/2006)

:

v češtině

:

„Baby beef“ (Nařízení (ES) č. 2008/2006)

:

v dánštině

:

„Baby beef“ (Forordning (EF) nr. 2008/2006)

:

v němčině

:

„Baby beef“ (Verordnung (EG) Nr. 2008/2006)

:

v estonštině

:

„Baby beef“ (Määrus (EÜ) nr 2008/2006)

:

v řečtině

:

„Baby beef“ (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/2006)

:

v angličtině

:

„Baby beef“ (Regulation (EC) No 2008/2006)

:

ve francouzštině

:

„Baby beef“ (Règlement (CE) no 2008/2006)

:

v italštině

:

„Baby beef“ (Regolamento (CE) n. 2008/2006)

:

v lotyštině

:

„Baby beef“ (Regula (EK) Nr. 2008/2006)

:

v litevštině

:

„Baby beef“ (Reglamentas (EB) Nr. 2008/2006)

:

v maďarštině

:

„Baby beef“ (2008/2006/EK rendelet)

:

v maltštině

:

„Baby beef“ (Regolament (KE) Nru 2008/2006)

:

v nizozemštině

:

„Baby beef“ (Verordening (EG) nr 2008/2006)

:

v polštině

:

„Baby beef“ (Rozporządzenie (WE) nr 2008/2006)

:

v portugalštině

:

„Baby beef“ (Regulamento (CE) n.o 2008/2006)

:

v rumunštině

:

„Baby beef“ (Regulamentul (CE) nr. 2008/2006)

:

ve slovenštině

:

„Baby beef“ (Nariadenie (ES) č. 2008/2006)

:

ve slovinštině

:

„Baby beef“ (Uredba (ES) št. 2008/2006)

:

ve finštině

:

„Baby beef“ (Asetus (EY) N:o 2008/2006)

:

ve švédštině

:

„Baby beef“ (Förordning (EG) nr 2008/2006)


PŘÍLOHA II

Vydávající orgány:

Chorvatská republika: „Croatian Livestock Center, Zagreb, Croatia.“

Bosna a Hercegovina:

Bývalá jugoslávská republika Makedonie:

Srbsko (1): „YU Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrade, Yugoslavia.“

Černá Hora:

Srbsko/Kosovo:


(1)  Nezahrnuje Kosovo ve smyslu rezoluce 1244 Rady bezpečnosti Organizace spojených národů ze dne 10. června 1999.


PŘÍLOHA III

Image


PŘÍLOHA IV

Image


PŘÍLOHA V

Image


PŘÍLOHA VI

Image


PŘÍLOHA VII

Image


PŘÍLOHA VIII

Image


Top