EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2006

Nařízení Komise (ES) č. 2006/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2006 za účelem zahrnutí roční celní kvóty pro produkty odvětví cukru pocházející z Chorvatska

OJ L 379, 28.12.2006, p. 95–97 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 472–474 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 254 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 254 - 256

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; Implicitně zrušeno 32009R0891

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2006/oj

28.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/95


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2006/2006

ze dne 22. prosince 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2006 za účelem zahrnutí roční celní kvóty pro produkty odvětví cukru pocházející z Chorvatska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 40 odst. 1 písm. e) podbod iii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 27 odst. 5 a podle přílohy IV h) dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé (2) ve znění protokolu schváleného rozhodnutím Rady 2006/882/ES ze dne 13. listopadu 2006 (3) Společenství osvobodí od cla dovoz produktů pocházejících z Chorvatska kódů KN 1701 a 1702 do Společenství v rámci roční celní kvóty 180 000 tun (čistá hmotnost).

(2)

Protokol k dohodě o stabilizaci a přidružení s Chorvatskem vstoupí v platnost 1. ledna 2007. Celní kvóta pro produkty odvětví cukru pocházející z Chorvatska by proto měla být od tohoto dne otevřena.

(3)

Uvedená kvóta by měla být otevřena a spravována v souladu s nařízením Komise č. 950/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod (4), jako „cukr z balkánských zemí“ ve smyslu uvedeného nařízení. Vzhledem k tomu, že podle článku 28 uvedeného nařízení se celní kvóty pro cukr z balkánských zemí otevírají na bázi hospodářského roku, měla by být roční celní kvóta pro produkty odvětví cukru pocházející z Chorvatska pro zbývajících devět měsíců hospodářského roku 2006/07 upravena.

(4)

Nařízení (ES) č. 950/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 950/2006 se mění takto:

(1)

V čl. 1 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„h)

Ustanovení čl. 27 odst. 5 dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou.“

(2)

V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Množství dovezená podle ustanovení odst. 1 písm. c) až h) (dále jen ‚celní kvóty‘) a podle ustanovení odst. 1 písm. a) a b) (dále jen ‚povinné dodávky‘) na hospodářské roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 mají pořadová čísla uvedená v příloze I.“

(3)

V článku 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

‚cukrem z balkánských zemí‘ produkty odvětví cukru kódů KN 1701 a 1702, které pocházejí z Albánie, Bosny a Hercegoviny, ze Srbska, Černé Hory, Kosova, z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo z Chorvatska a dovezené do Společenství podle nařízení č. 2007/2000, podle dohody o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a podle dohody o stabilizaci a přidružení s Chorvatskou republikou;“.

(4)

Článek 28 se nahrazuje tímto:

„Článek 28

1.   V každém hospodářském roce jsou otevřeny celní kvóty na celkem 380 000 tun produktů odvětví cukru kódu KN 1701 a KN 1702 jako cukr z balkánských zemí s nulovým clem.

V hospodářském roce 2006/07 se však jedná o množství 381 500 tun produktů odvětví cukru kódů KN 1701 a KN 1702.

2.   Množství uvedená v odstavci 1 se rozdělí mezi jednotlivé země původu takto:

Albánie

1 000 tun,

Bosna a Hercegovina

12 000 tun,

Srbsko a Černá Hora

180 000 tun,

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

7 000 tun,

Chorvatsko

180 000 tun.

Pro hospodářský rok 2006/07 je však rozdělení podle zemí původu následující:

Albánie

1 250 tun,

Bosna a Hercegovina

15 000 tun,

Srbsko a Černá Hora

225 000 tun,

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

5 250 tun,

Chorvatsko

135 000 tun.

Kvóty pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii a pro Chorvatsko pro hospodářský rok 2006/07 se otevírá až od 1. ledna 2007.“

(5)

V článku 29 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   K žádosti o dovozní licenci na cukr z balkánských zemí pocházející z celních území Černé Hory, Srbska, Kosova nebo Chorvatska se připojí originál vývozní licence vydaný příslušnými orgány celních území Černé Hory, Srbska, Kosova nebo Chorvatska podle vzoru uvedeného v příloze II, a to na množství stejné jako je uvedeno na žádosti o licenci.“

(6)

Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1585/2006 (Úř. věst. L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Úř. věst. L 26, 28.1.2005, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 341, 7.12.2006, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 950/2006 se tabulka, která se vztahuje k pořadovým číslům pro cukr z balkánských zemí nahrazuje tímto:

„Pořadová čísla pro cukr z balkánských zemí

Třetí země

Pořadové číslo

Albánie

09.4324

Bosna a Hercegovina

09.4325

Srbsko, Černá Hora a Kosovo

09.4326

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

09.4327

Chorvatsko

09.4328“


Top