EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2002

Nařízení Komise (ES) č. 2002/2006 ze dne 21. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

OJ L 330M , 9.12.2008, p. 470–471 (MT)
OJ L 379, 28.12.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 241 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 241 - 242

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2002/oj

28.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/47


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2002/2006

ze dne 21. prosince 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a zejména na čl. 145 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 795/2004 (2) zavádí prováděcí pravidla k režimu jednotné platby od roku 2005.

(2)

Podle čl. 54 odst. 3 nařízení (ES) č. 1782/2003 zemědělci vyjmou z produkce hektary, na něž lze poskytnout podporu při vynětí půdy z produkce a podle čl. 56 odst. 1 uvedeného nařízení je využití půdy vyňaté z produkce pro zemědělské účely obecně zakázáno.

(3)

Ustanovení čl. 32 odst. 1 nařízení (ES) č. 795/2004 stanoví, že plochy vyňaté z produkce musí zůstat ponechány ladem v období, které začíná nejpozději 15. ledna a končí nejdříve 31. srpna.

(4)

Komise často povolila odchylku od uvedených pravidel, aby vyhověla potřebám krmiv u zemědělců v oblastech postižených přírodními katastrofami a zejména suchem. Zvláštní okolnosti místní přírodní katastrofy vyžadují včasnou analýzu a rozhodnutí. Zkušenost ukazuje, že za účelem vhodné a včasné reakce na místní situace by bylo třeba svěřit odpovědnost za taková rozhodnutí členským státům, pokud je odůvodňují mimořádné okolnosti.

(5)

Je proto vhodné, aby členské státy přijímaly rozhodnutí o uznání vážných přírodních katastrof, které značně postihují půdu v zemědělských podnicích pěstitelské oblasti, a aby všem postiženým producentům včas povolily využít půdu označenou jako půda vyňatá z produkce pro účely produkce krmiva a svá rozhodnutí sdělovaly Komisi. Členské státy mají povinnost uvědomit Komisi o takových vnitrostátních rozhodnutích a zejména o nepříznivých klimatických podmínkách, které je odůvodňují.

(6)

Nařízení (ES) č. 795/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 795/2004 se mění takto:

V článku 32 se vkládá nový odstavec, který zní:

„5.   V případech uvedených v čl. 40 odst. 4 písm. c) nařízení (ES) č. 1782/2003 mohou členské státy všem postiženým producentům povolit, aby využili půdu označenou jako půdu vyňatou z produkce pro účely produkce krmiva na rok jednotné žádosti. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby plocha vyňatá z produkce, která je předmětem povolení, nebyla využívána pro výdělečné účely a zejména, aby žádné krmivo vyprodukované na této vyňaté půdě nebylo prodáváno.

Členské státy oznámí Komisi své rozhodnutí o povolení spolu s odůvodněním.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1405/2006 (Úř. věst. L 265, 26.9.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1291/2006 (Úř. věst. L 236, 31.8.2006, s. 20).


Top