EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2000

Nařízení Komise (ES) č. 2000/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1870/2005 z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii

OJ L 379, 28.12.2006, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 468–469 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 211 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 211 - 212

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2007; Implicitně zrušeno 32007R0341

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2000/oj

28.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/37


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2000/2006

ze dne 20. prosince 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1870/2005 z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 41 uvedeného aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby z nařízení Komise (ES) č. 1870/2005 ze dne 16. listopadu 2005 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek dovážený ze třetích zemí (1) mohli mít prospěch i dovozci z Bulharska a Rumunska, je třeba zavést přechodná opatření. Tato opatření by se měla týkat zejména definice referenčního množství a definice tradičních a nových dovozců.

(2)

Nařízení (ES) č. 1870/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1870/2005 se mění takto:

1.

Článek 2 se mění takto:

a)

v prvním odstavci bodu 5 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

pro tradiční dovozce, kteří v letech 2003 až 2005 dováželi česnek do Bulharska a/nebo Rumunska, se jedná o maximální množství česneku dovezená během:

i)

některého z kalendářních roků 2003, 2004 nebo 2005,

ii)

nebo během některého z dovozních období 2003/2004, 2004/2005 nebo 2005/2006;

d)

pro tradiční dovozce, kteří nespadají pod písmeno a), b) nebo c), se jedná o maximální množství česneku dovezená během jednoho z prvních tří ukončených dovozních období, během nichž obdrželi dovozní licence podle nařízení (ES) č. 565/2002 nebo podle tohoto nařízení.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„Při výpočtu referenčního množství se nepřihlédne k česneku pocházejícímu z členských států Společenství ve složení k 31. prosinci 2006 nebo z Bulharska a Rumunska.“;

c)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„Bulharsko a Rumunsko vyberou a použijí pro všechny tradiční dovozce jednu ze dvou metod uvedených pod písmenem c) v souladu s objektivními kritérii a způsobem, který zajistí rovné zacházení pro všechny hospodářské subjekty.“

2.

V článku 3 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   Odchylně od odstavců 1 a 2 se pro dovozní období 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009, a to pouze v Bulharsku a Rumunsku:

a)

„tradičními dovozci“ rozumí dovozci, bez ohledu na to, zda jde o fyzické nebo právnické osoby, jednotlivce nebo seskupení hospodářských subjektů zřízené v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kteří mohou prokázat, že:

i)

v nejméně ve dvou ze tří předchozích ukončených dovozních obdobích dováželi česnek z jiných zemí původu, než jsou členské státy Společenství ve složení k 31. prosinci 2006, nebo z Bulharska a Rumunska;

ii)

během předcházejícího kalendářního roku dovezli nejméně 50 tun ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96;

iii)

dovozy uvedené v bodech i) a ii) se uskutečnily v Bulharsku nebo Rumunsku, kde má dotyčný dovozce sídlo;

b)

„novými dovozci“ rozumí jiní než tradiční dovozci podle písmene a), bez ohledu na to, zda jde o obchodníky, fyzické nebo právnické osoby, jednotlivce nebo seskupení hospodářských subjektů zřízené v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kteří mohou prokázat, že:

i)

v každém ze dvou předcházejících kalendářních let dovezli z jiných zemí původu než z členských států Společenství ve složení k 31. prosinci 2006 nebo z Bulharska a Rumunska nejméně 50 tun ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 2 nařízení č. 2200/96;

ii)

dovozy uvedené v bodu i) se uskutečnily v Bulharsku nebo Rumunsku, kde má dotčený dovozce sídlo.“

3.

Příloha II se mění takto:

a)

před poznámku ve španělštině se vkládá toto znění:

„—

v bulharštině: Мито 9,6 % – Регламент (ЕО) № 1870/2005,“

b)

za poznámku v portugalštině se vkládá toto znění:

„—

v rumunštině: Taxa vamală: 9,6 % - Regulamentul (CE) nr. 1870/2005,“

4.

Příloha III se mění takto:

a)

před poznámku ve španělštině se vkládá toto znění:

„—

v bulharštině: Лицензия, издадена и валидна само за тримесечие от 1 (месец) до 28/29/30/31 (месец)“

b)

za poznámku v portugalštině se vkládá toto znění:

„—

v rumunštině: licență emisă și valabilă numai pentru trimestrul de la 1 [luna] pana la 28/29/30/31[luna]“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu Smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 300, 17.11.2005, s. 19. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 991/2006 (Úř. věst. L 179, 1.7.2006, s. 15).


Top