EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0924

2006/924/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/176/ES o stanovení kódované formy a kódů pro oznamování chorob zvířat na základě směrnice Rady 82/894/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 6437) (Text s významem pro EHP)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 817–818 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 145 - 146
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 145 - 146
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 106 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/924/oj

14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/48


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. prosince 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2005/176/ES o stanovení kódované formy a kódů pro oznamování chorob zvířat na základě směrnice Rady 82/894/EHS

(oznámeno pod číslem K(2006) 6437)

(Text s významem pro EHP)

(2006/924/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 56 uvedeného aktu,

s ohledem na směrnici Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat ve Společenství (1), a zejména na článek 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2005/176/ES stanoví kódovanou formu a kódy pro oznamování chorob zvířat podle směrnice 82/894/EHS (2).

(2)

S ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska je vhodné rozhodnutí 2005/176/ES upravit.

(3)

Rozhodnutí Smíšeného výboru ES–Faerské ostrovy č. 1/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí ustanovení k Protokolu o veterinárních otázkách, kterým se doplňuje Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (3), stanoví, že se Faerské ostrovy mají zapojit do systému oznamování chorob zvířat (dále jen „systém ADSN“).

(4)

Faerské ostrovy předložily Komisi seznam regionů, který budou používat v systému ADNS. Tyto regiony by tedy měly být doplněny do rozhodnutí 2005/176/ES.

(5)

Španělsko upravilo názvy a hranice veterinárních oblastí. Úprava oblastí ve Španělsku se dotýká systému ADSN stanoveného v rozhodnutí 2005/176/ES. Stávající oblasti v systému ADSN by se proto měly nahradit oblastmi novými.

(6)

Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) přijala v květnu 2005 na svém valném shromáždění revidovanou kapitolu o influenze ptáků, podle které je od 1. ledna 2006 povinné oznámit OIE jak vysoce patogenní influenzu ptáků, tak nízkopatogenní influenzu ptáků. Aby bylo při oznámení do systému ADNS možné odlišit ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků od oznámení ohnisek nízkopatogenní influenzy ptáků, měly by být těmto chorobám přiděleny rozdílné kódy chorob.

(7)

Dále by za účelem odlišení oznámení ohnisek influenzy ptáků u volně žijících ptáků od ohnisek u domácí drůbeže měly být těmto dvěma událostem přiděleny různé kódy.

(8)

Rozhodnutí 2005/176/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Za tím účelem, aby se zajistila důvěrnost předávaných údajů, by přílohy tohoto rozhodnutí neměly být zveřejněny.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2005/176/ES se mění takto:

1.

Přílohy IV, V a X/11 se nahrazují zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí.

2.

Znění přílohy II tohoto rozhodnutí se vkládá jako příloha X.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2007.

Vložení Bulharska a Rumunska do příloh IV a X rozhodnutí 2005/176/ES podléhá smlouvě o přistoupení Bulharska a Rumunska a použije se ode dne jejího vstupu v platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 58. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím 2004/216/ES (Úř. věst. L 67, 5.3.2004, s. 27).

(2)  Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 40.

(3)  Úř. věst. L 46, 16.2.2001, s. 24. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 2/2005 (Úř. věst. L 8, 13.1.2006, s. 46).


Top