EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1555

Nařízení Komise (ES) č. 1555/2006 ze dne 18. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1039/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Německa, Španělska, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovinska, Slovenska a Švédska

OJ L 288, 19.10.2006, p. 3–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 409–412 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 83 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 83 - 87
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 207 - 210

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1555/oj

19.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1555/2006

ze dne 18. října 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1039/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Německa, Španělska, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovinska, Slovenska a Švédska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 40 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Množství určená k dalšímu prodeji uvedená v současnosti v nařízení Komise (ES) č. 1039/2006 (2) odrážejí stav intervenčních zásob k 30. červnu 2006. Od tohoto data intervenční agentury prodaly určitá množství a v případě Německa došlo k úplnému vyčerpání intervenčních zásob.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1539/2006 ze dne 13. října 2006, kterým se přijímá plán přidělující členským státům prostředky vyčleněné na hospodářský rok 2007 pro dodávky potravin z intervenčních zásob Společenství ve prospěch nejchudších osob ve Společenství (3), stanoví, že je třeba vyčlenit 33 224 tun cukru z intervenčních zásob Společenství za účelem přidělení v členských státech podle přílohy I uvedeného nařízení.

(3)

Tato množství je třeba zohlednit při uvádění do prodeje na vnitřním trhu Společenství prostřednictvím stálého nabídkového řízení.

(4)

Za účelem zajištění řádné správy množství intervenčního cukru je třeba stanovit, že členské státy sdělí skutečně prodané množství.

(5)

Nařízení (ES) č. 1039/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1039/2006 se mění takto:

1.

Název se nahrazuje tímto:

2.

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Intervenční agentury Belgie, České republiky, Španělska, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovinska, Slovenska a Švédska uvedou prostřednictvím stálého nabídkového řízení do prodeje na vnitřním trhu Společenství celkem 899 896,41 tun cukru přijatého k intervenci a nabízeného k prodeji na vnitřním trhu. Příslušná množství na členský stát jsou stanovena v příloze I.“

3.

V článku 4 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Nejpozději pátý pracovní den poté, co Komise stanoví minimální prodejní ceny, jí dotčené intervenční agentury sdělí podle vzoru uvedeného v příloze III množství, které bylo skutečně prodané v rámci dílčího nabídkového řízení.“

4.

Příloha I se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

5.

Doplňuje se příloha III, jejíž znění je uvedeno v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 187, 8.7.2006, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 283, 14.10.2006, s. 14.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Členské státy, jejichž intervenční agentury mají zásoby cukru

Členský stát

Intervenční agentura

Zásoby intervenční agentury nabízené k prodeji na vnitřním trhu

Belgie

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel.: (32-2) 287 24 11

Fax: (32-2) 287 25 24

28 648,00

Česká republika

Státní zemědělský intervenční fond, oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-11000 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 87 14 27

Fax: (420) 222 87 18 75

34 156,72

Španělsko

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel.: (34) 913 47 64 66

Fax: (34) 913 47 63 97

77 334,00

Irsko

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies and Storage Division

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel.: (353) 536 34 37

Fax: (353) 914 28 43

12 000,00

Itálie

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

I-00185 Roma

Tel.: (39) 06 49 499 558

Fax: (39) 06 49 499 761

494 011,70

Maďarsko

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Budapest

(Agricultural and Rural Development Agency)

Soroksári út 22–24

H-1095 Budapest

Tel.: (36-1) 219 62 13

Fax: (36-1) 219 89 05 or (36-1) 219 62 59

141 942,90

Polsko

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel.: (48-22) 661 71 30

Fax: (48-22) 661 72 77

13 118,00

Slovinsko

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel.: (386-1) 580 77 92

Fax: (386-1) 478 92 06

5 647,00

Slovensko

Podohospodarska platobna agentura

Oddelenie cukru a ostatných komodit

Dobrovičova, 12

SK – 815 26 Bratislava

Tel.: (4214) 58 24 32 55

Fax: (4212) 53 41 26 65

34 000,00

Švédsko

Jordbruksverket

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

Tel.: (46-36) 15 50 00

Fax: (46-36) 19 05 46

59 038,00“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III

Vzor sdělení Komisi podle čl. 4 odst. 3

Formulář (1)

Dílčí nabídkové řízení ze dne … na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur

Nařízení (ES) č. 1039/2006

1

2

Členský stát prodávající cukr ze zásob intervenční agentury

Skutečně prodané množství (v tunách)


(1)  Zašlete faxem na toto číslo: (32-2) 292 10 34.“


Top