EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1365

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS

OJ L 264, 25.9.2006, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 016 P. 84 - 94
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 016 P. 84 - 94
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 102 - 106

No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2018; Zrušeno 32018R0974 . Latest consolidated version: 07/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1365/oj

25.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 264/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1365/2006

ze dne 6. září 2006

o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vnitrozemské vodní cesty jsou podle bílé knihy Komise nazvané „Evropská dopravní politika do roku 2010: čas rozhodnout“ významnou součástí dopravních sítí Společenství a podpora vnitrozemské vodní dopravy je jedním z cílů společné dopravní politiky jak z důvodů hospodářské účinnosti, tak za účelem omezování spotřeby energie a dopadu dopravy na životní prostředí.

(2)

Komise potřebuje statistiky o přepravě věcí po vnitrozemských vodních cestách, aby mohla sledovat a rozvíjet společnou dopravní politiku i dopravní prvky regionální politiky a politiky transevropských sítí.

(3)

Statistiky o vnitrozemské vodní dopravě se shromažďují podle směrnice Rady 80/1119/EHS ze dne 17. listopadu 1980 o statistickém vykazování přepravy zboží po vnitrozemských vodních cestách (2), která již neodpovídá současným potřebám v této oblasti. Proto je vhodné nahradit uvedenou směrnici novým nástrojem, který rozšíří její oblast působnosti a zlepší její efektivitu.

(4)

Směrnice 80/1119/EHS by proto měla být zrušena.

(5)

K dosažení nejvyšší proveditelné srovnatelnosti mezi jednotlivými druhy dopravy by se statistiky Společenství o všech druzích dopravy měly shromažďovat podle společných koncepcí a norem.

(6)

Doprava po vnitrozemských vodních cestách není provozována ve všech členských státech, a proto se účinky tohoto nařízení omezují na ty členské státy, v nichž tento druh dopravy existuje.

(7)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření společných statistických norem, které umožní získávat harmonizované údaje, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je pro dosažení tohoto cíle nezbytné.

(8)

Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství (3) stanoví referenční rámec pro toto nařízení.

(9)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(10)

Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (5), byl konzultován v souladu s článkem 3 uvedeného rozhodnutí,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví společná pravidla pro vypracovávání statistik Společenství týkajících se vnitrozemské vodní dopravy.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) údaje, které se týkají dopravy po vnitrozemských vodních cestách na jejich území.

2.   Členské státy, ve kterých celkový objem věcí přepravených ročně po vnitrozemských vodních cestách v rámci vnitrostátní, mezinárodní nebo tranzitní dopravy překročí jeden milion tun, poskytují údaje uvedené v čl. 4 odst. 1.

3.   Odchylně od odstavce 2 poskytují členské státy, kde neexistuje mezinárodní ani tranzitní doprava po vnitrozemských vodních cestách, ale kde celkový objem věcí přepravených ročně po vnitrozemských vodních cestách v rámci vnitrostátní dopravy překročí jeden milion tun, pouze údaje požadované podle čl. 4 odst. 2.

4.   Toto nařízení se nepoužije na:

a)

přepravu věcí plavidly o hrubé nosnosti menší než 50 tun;

b)

plavidla používaná především pro přepravu cestujících;

c)

plavidla používaná jako trajekty;

d)

plavidla používaná přístavními správami a orgány veřejné moci výhradně pro neobchodní účely;

e)

plavidla používaná výhradně pro zásobování palivem nebo skladování;

f)

plavidla nepoužívaná pro přepravu věcí, jako jsou rybářské lodě, plovoucí bagry, plovoucí dílny, obytné čluny a rekreační lodě.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„splavnou vnitrozemskou vodní cestou“ vodní úsek, nikoliv část moře, po kterém mohou plout běžně naložená plavidla o nosnosti, která není menší než 50 tun. Tento pojem zahrnuje jak splavné řeky a jezera, tak splavné kanály;

b)

„plavidlem vnitrozemské vodní dopravy“ plovoucí konstrukce určená k přepravě věcí nebo k veřejné přepravě cestujících po splavných vnitrozemských vodních cestách;

c)

„zemí registrace plavidla“ země, v níž je plavidlo vnitrozemské vodní dopravy registrováno.

Článek 4

Shromažďování údajů

1.   Údaje se shromažďují v souladu s tabulkami uvedenými v přílohách A až D.

2.   V případě uvedeném v čl. 2 odst. 3 se údaje shromažďují v souladu s tabulkou uvedenou v příloze E.

3.   Pro účely tohoto nařízení se věci klasifikují v souladu s přílohou F.

Článek 5

Předávání údajů

1.   První sledované období začíná dne 1. ledna 2007. Údaje se předávají co nejdříve, nejpozději však pět měsíců po skončení příslušného sledovaného období.

2.   Během prvních tří let používání tohoto nařízení lze lhůtu pro předávání údajů uvedenou v odstavci 1 prodloužit postupem podle čl. 10 odst. 2. Celková lhůta pro předání včetně jakéhokoliv povoleného prodloužení nesmí být delší než osm měsíců.

Prodloužení lhůty pro předávání údajů jsou uvedena v příloze G.

Článek 6

Šíření

Statistiky Společenství založené na údajích uvedených v článku 4 se rozšiřují se stejnou periodicitou, s jakou probíhá předávání údajů členskými státy.

Článek 7

Kvalita statistik

1.   Komise (Eurostat) postupem podle čl. 10 odst. 2 vypracuje a zveřejní metodické požadavky a kritéria, jejichž cílem je zajistit kvalitu získaných údajů.

2.   Členské státy přijmou veškerá opatření nutná k zajištění kvality předávaných údajů.

3.   Komise (Eurostat) posuzuje kvalitu předávaných údajů. Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) zprávu obsahující veškeré informace a údaje, o které případně požádá za účelem ověření kvality předávaných údajů.

Článek 8

Zpráva o uplatňování

Do 15. října 2009 a po konzultaci s Výborem pro statistické programy předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Tato zpráva zejména:

a)

posoudí výhody plynoucí Společenství, členským státům a poskytovatelům a uživatelům statistických informací z vypracovaných statistik v poměru k nákladům na ně;

b)

posoudí kvalitu vypracovaných statistik;

c)

uvede oblasti, kde by bylo případně vhodné zlepšení, a změny, které s ohledem na získané výsledky považuje za nutné.

Článek 9

Prováděcí opatření

Opatření k provedení tohoto nařízení, včetně opatření ke zohlednění hospodářského a technického vývoje, se stanoví postupem podle čl. 10 odst. 2. Tato opatření se týkají:

a)

úpravy prahu pro statistické pokrytí vnitrozemské vodní dopravy (článek 2);

b)

úpravy definic a přijetí dodatečných definic (článek 3);

c)

úpravy rozsahu shromažďování údajů a obsahu příloh (článek 4);

d)

způsobů předávání údajů Komisi (Eurostatu), včetně norem pro výměnu údajů (článek 5);

e)

způsobů šíření výsledků Komisí (Eurostatem) (článek 6);

f)

vypracování a zveřejnění metodických požadavků a kritérií (článek 7).

Článek 10

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený článkem 1 rozhodnutí 89/382/EHS, Euratom.

2.   Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 11

Přechodná ustanovení a zrušení

1.   Statistické výsledky za rok 2006 poskytnou členské státy v souladu se směrnicí 80/1119/EHS.

2.   Směrnice 80/1119/EHS se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2007.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 6. září 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předsedkyně

P. LEHTOMÄKI


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. ledna 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2006.

(2)  Úř. věst. L 339, 15.12.1980, s. 30. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(3)  Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.


PŘÍLOHA A

Tabulka A1: Přeprava věcí podle druhu věci (údaje za rok)

Prvky

Kód

Nomenklatura

Jednotka

Tabulka

dvoumístný alfanumerický

„A1“

 

Vykazující země

dvoumístný písmenný

kód země ISO

 

Rok

čtyřmístný číselný

„rrrr“

 

Země / region nakládky

dvoumístný písmenný nebo čtyřmístný alfanumerický

kód země ISO nebo NUTS 2

 

Země / region vykládky

dvoumístný písmenný nebo čtyřmístný alfanumerický

kód země ISO nebo NUTS 2

 

Druh dopravy

jednomístný číselný

1 = vnitrostátní

2 =

mezinárodní (kromě tranzitní)

3 = tranzitní

 

Druh věci

dvoumístný číselný

NST 2000

 

Druh obalu

jednomístný číselný

1 =

věci přepravované v kontejnerech

2 =

věci nepřepravované v kontejnerech

 

Přepravené tuny

 

 

tuny

Tunokilometry

 

 

tunokilometry


PŘÍLOHA B

Tabulka B1: Přeprava podle země registrace plavidla a druhu plavidla (údaje za rok)

Prvky

Kód

Nomenklatura

Jednotka

Tabulka

dvoumístný alfanumerický

„B1“

 

Vykazující země

dvoumístný písmenný

kód země ISO

 

Rok

čtyřmístný číselný

„rrrr“

 

Země / region nakládky

dvoumístný písmenný nebo čtyřmístný alfanumerický

kód země ISO nebo NUTS 2

 

Země / region vykládky

dvoumístný písmenný nebo čtyřmístný alfanumerický

kód země ISO nebo NUTS 2

 

Druh dopravy

jednomístný číselný

1 = vnitrostátní

2 =

mezinárodní (kromě tranzitní)

3 = tranzitní

 

Druh plavidla

jednomístný číselný

1 =

nákladní loď s vlastním pohonem

2 =

nákladní loď bez vlastního pohonu

3 =

tankové plavidlo s vlastním pohonem

4 =

tankové plavidlo bez vlastního pohonu

5 = jiné nákladní plavidlo

 

Země registrace plavidla

dvoumístný písmenný

kód země ISO

 

Přepravené tuny

 

 

tuny

Tunokilometry

 

 

tunokilometry


Tabulka B2: Provoz plavidel (údaje za rok)

Prvky

Kód

Nomenklatura

Jednotka

Tabulka

dvoumístný alfanumerický

„B2“

 

Vykazující země

dvoumístný písmenný

kód země ISO

 

Rok

čtyřmístný číselný

„rrrr“

 

Počet naložených plavidel

 

 

plavidla

Počet prázdných plavidel

 

 

plavidla

Kilometry ujeté naloženými plavidly

 

 

plavidlokilometry

Kilometry ujeté prázdnými plavidly

 

 

plavidlokilometry

Poznámka: Poskytnutí údajů uvedených v této tabulce je nepovinné.


PŘÍLOHA C

Tabulka C1: Kontejnerová přeprava podle druhu věci (údaje za rok)

Prvky

Kód

Nomenklatura

Jednotka

Tabulka

dvoumístný alfanumerický

„C1“

 

Vykazující země

dvoumístný písmenný

kód země ISO

 

Rok

čtyřmístný číselný

„rrrr“

 

Země / region nakládky

dvoumístný písmenný nebo čtyřmístný alfanumerický

kód země ISO nebo NUTS 2

 

Země / region vykládky

dvoumístný písmenný nebo čtyřmístný alfanumerický

kód země ISO nebo NUTS 2

 

Druh dopravy

jednomístný číselný

1 = vnitrostátní

2 = mezinárodní (kromě tranzitní)

3 = tranzitní

 

Velikost kontejnerů

jednomístný číselný

1 = 20' přepravní jednotky

2 = 40' přepravní jednotky

3 =

přepravní jednotky > 20' a < 40'

4 = přepravní jednotky > 40'

 

Stav ložení

jednomístný číselný

1 = ložené kontejnery

2 = prázdné kontejnery

 

Druh věci

dvoumístný číselný

NST 2000

 

Přepravené tuny (1)

 

 

tuny

Tunokilometry (1)

 

 

tunokilometry

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km


(1)  Pouze u ložených kontejnerů.


PŘÍLOHA D

Tabulka D1: Přeprava podle země registrace plavidel (údaje za čtvrtletí)

Prvky

Kód

Nomenklatura

Jednotka

Tabulka

dvoumístný alfanumerický

„D1“

 

Vykazující země

dvoumístný písmenný

kód země ISO

 

Rok

čtyřmístný číselný

„rrrr“

 

Čtvrtletí

dvoumístný alfanumerický

„Q1, Q2, Q3 nebo Q4“

 

Druh dopravy

jednomístný číselný

1 = vnitrostátní

2 =

mezinárodní (kromě tranzitní)

3 = tranzitní

 

Země registrace plavidla

dvoumístný písmenný

kód země ISO

 

Přepravené tuny

 

 

tuny

Tunokilometry

 

 

tunokilometry


Tabulka D2: Kontejnerová přeprava podle země registrace plavidel (údaje za čtvrtletí)

Prvky

Kód

Nomenklatura

Jednotka

Tabulka

dvoumístný alfanumerický

„D2“

 

Vykazující země

dvoumístný písmenný

kód země ISO

 

Rok

čtyřmístný číselný

„rrrr“

 

Čtvrtletí

dvoumístný alfanumerický

„Q1, Q2, Q3 nebo Q4“

 

Druh dopravy

jednomístný číselný

1 = vnitrostátní

2 =

mezinárodní (kromě tranzitní)

3 = tranzitní

 

Země registrace plavidla

dvoumístný písmenný

kód země ISO

 

Stav ložení

jednomístný číselný

1 = ložené kontejnery

2 = prázdné kontejnery

 

Přepravené tuny (1)

 

 

tuny

Tunokilometry (1)

 

 

tunokilometry

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km


(1)  Pouze u ložených kontejnerů.


PŘÍLOHA E

Tabulka E1: Přeprava věcí (údaje za rok)

Prvky

Kód

Nomenklatura

Jednotka

Tabulka

dvoumístný alfanumerický

„E1“

 

Vykazující země

dvoumístný písmenný

kód země ISO

 

Rok

čtyřmístný číselný

„rrrr“

 

Tuny přepravené celkem

 

 

tuny

Tunokilometry celkem

 

 

tunokilometry


PŘÍLOHA F

Nomenklatura věcí

NST-2000

Skupiny NST-2000

Popis věci

Definováno podle produktů v oddílech CPA

01

Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví, ryby a ostatní produkty akvakultury

01, 02, 05

02

Černé, hnědé uhlí (lignit) a rašelina; ropa a zemní plyn; uran a thorium

10, 11, 12

03

Rudy kovů a produkty těžby a úpravy ostatních nerostných surovin

13, 14

04

Potravinářské výrobky, nápoje a tabák

15, 16

05

Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně

17, 18, 19

06

Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média

20, 21, 22

07

Koks, rafinované ropné produkty a jaderná paliva

23

08

Chemické látky, přípravky, výrobky a chemická vlákna; pryžové a plastové výrobky

24, 25

09

Ostatní nekovové minerální výrobky

26

10

Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení

27, 28

11

Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; zdravotnické, přesné optické a časoměrné přístroje

29, 30, 31, 32, 33

12

Dopravní prostředky a zařízení

34, 35

13

Nábytek; výrobky zpracovatelského průmyslu jinde neuvedené

36

14

Druhotné suroviny; komunální odpad a jiné odpady neuvedené v CPA

37 + komunální odpad (jako vstup do oddílu 90 CPA) a jiné odpady neuvedené v CPA

15

Zásilky, balíky

Poznámka: tato položka se obvykle používá pro věci přepravované poštovní správou a specializovanými kurýrními službami v NACE Rev. 1 oddíl 64.

 

16

Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí

Poznámka: tato položka se týká objektů, jako jsou prázdné kontejnery, palety, krabice, kotce a ochranné kovové zábrany chránící řidiče vozidla. Týká se také vozidel používaných pro věci, kdy je vlastní vozidlo přepravováno jiným vozidlem.

Existencí kódu pro tento typ materiálu není nijak dotčena otázka, zda se tyto materiály mají považovat za „věc“; tato skutečnost bude záviset na pravidlech pro shromažďování údajů za jednotlivé druhy dopravy.

 

17

Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené

 

18

Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně

Poznámka: tato položka se používá, nepovažuje-li se za vhodné zařazovat věci jednotlivě do skupin 01–16.

 

19

Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být přiřazeny do skupin 01–16

Poznámka: tato položka se má týkat věcí v případech, kdy vykazující jednotka nemá informace o druhu přepravovaných věcí.

 

20

Jiné věci jinde neuvedené

Poznámka: tato položka se týká veškerých věcí, které nelze zařadit do žádné ze skupin 01–19. Jelikož skupiny 01–19 mají pokrýt všechny předvídatelné kategorie přepravovaných věcí, mělo by být použití skupiny 20 považováno za neobvyklé a může být důvodem pro podrobnější kontrolu dat vykázaných v rámci této položky.

 


PŘÍLOHA G

Prodloužení lhůt pro předávání statistik (čl. 5 odst. 2)

Členský stát

Prodloužená lhůta pro předání po konci sledovaného období

Poslední rok, pro nějž je umožněna prodloužená lhůta

Belgie

8 měsíců

2009


Top