EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1084

Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94

OJ L 210, 31.7.2006, p. 79–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 174 - 176

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušeno 32013R1300 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1084/oj

31.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 210/79


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1084/2006

ze dne 11. července 2006

o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 161 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti (4) zavádí nový rámec pro činnost strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Stanoví zejména cíle, zásady a pravidla týkající se partnerství, programování, hodnocení a řízení. Je proto nutné upřesnit poslání Fondu soudržnosti ve vztahu k novému rámci pro jeho činnost a ve vztahu k jeho účelu, který byl určen ve Smlouvě, a z důvodu přehlednosti zrušit nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti (5).

(2)

Projekty v oblasti transevropských dopravních sítí financované Fondem soudržnosti mají respektovat hlavní směry pro transevropské dopravní sítě, jež přijaly Rada a Evropský parlament. Za účelem soustředění úsilí by měla být dána přednost projektům společného zájmu, které jsou vymezeny v rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (6).

(3)

Společenství může prostřednictvím Fondu soudržnosti přispívat na opatření směřující k dosažení cílů politiky Společenství v oblasti životního prostředí uvedených v článcích 6 a 174 Smlouvy.

(4)

Nařízení (ES) č. 1083/2006 stanoví, že pravidla pro způsobilost výdajů mají být určena na vnitrostátní úrovni, až na některé výjimky, pro něž je nutné přijmout zvláštní ustanovení. Je proto třeba přijmout zvláštní ustanovení o výjimkách pro Fond soudržnosti.

(5)

Ustanovení o podmíněnosti při poskytování finanční pomoci by měla být i nadále uplatňována ve spojení s dodržováním podmínek hospodářské konvergence stanovených v článku 99 Smlouvy a s ohledem na potřebu zdravých veřejných financí. V tomto ohledu musí členské státy, které přijaly euro, provádět stabilizační programy a členské státy, které euro nepřijaly, provádět konvergenční programy podle nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (7), neboť tyto programy vedou k vyvarování se nadměrným schodkům veřejných financí podle článku 104 Smlouvy. Ustanovení o podmíněnosti by se však neměla vztahovat na závazky, které byly v době pozastavení již přijaty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zřízení a účel Fondu soudržnosti

1.   Zřizuje se Fond soudržnosti (dále jen „fond“), jehož účelem je přispívat k posilování hospodářské a sociální soudržnosti Společenství v zájmu podpory udržitelného rozvoje.

2.   Fond se řídí nařízením (ES) č. 1083/2006 a tímto nařízením.

Článek 2

Rozsah pomoci

1.   Pomoc z fondu se poskytuje vyváženým způsobem a s přihlédnutím ke zvláštním potřebám každého přijímajícího členského státu z hlediska investic a infrastruktury na opatření v těchto oblastech:

a)

transevropské dopravní sítě, zejména prioritní projekty společného zájmu, které jsou stanoveny rozhodnutím č. 1692/96/ES;

b)

životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu životního prostředí podle politiky a akčního programu v oblasti životního prostředí. V této souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, které představují nesporné přínosy z hlediska životního prostředí, totiž do energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie a v odvětví dopravy, mimo transevropské sítě, do železniční, říční a námořní dopravy, systémů intermodální dopravy a jejich vzájemné interoperability, řízení silniční, námořní a letecké dopravy, ekologické městské dopravy a veřejné hromadné dopravy.

2.   Přiměřená rovnováha pomoci bude dohodnuta v partnerství mezi členskými státy a Komisí.

Článek 3

Způsobilost výdajů

Příspěvek z fondu nelze poskytnout na tyto výdaje:

a)

úroky z úvěrů;

b)

nákup pozemků za částku převyšující 10 % celkových způsobilých výdajů na danou operaci;

c)

bytová výstavba;

d)

vyřazování jaderných elektráren z provozu a

e)

daň z přidané hodnoty s nárokem na odpočet.

Článek 4

Podmínky přístupu k pomoci z fondu

1.   Finanční pomoc z fondu lze poskytnout za podmínky dodržení těchto pravidel:

a)

pokud Rada rozhodla podle čl. 104 odst. 6 Smlouvy, že v přijímajícím členském státě existuje nadměrný schodek veřejných financí, a

b)

zjistila podle čl. 104 odst. 8 Smlouvy, že dotyčný členský stát nepřijal žádná účinná opatření na doporučení Rady vydané podle čl. 104 odst. 7 Smlouvy,

může vůči tomuto členskému státu rozhodnout o pozastavení buď celých závazků z fondu, nebo jejich části, s účinkem od 1. ledna roku následujícího po rozhodnutí o pozastavení.

2.   Pokud Rada shledá, že dotyčný členský stát přijal potřebná nápravná opatření, rozhodne bezodkladně o zrušení pozastavení dotyčných závazků. Současně Rada na návrh Komise rozhodne o opětném zapsání pozastavených závazků do rozpočtu postupem stanoveným interinstitucionální dohodou ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (8).

3.   Rada přijímá rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 na návrh Komise kvalifikovanou většinou.

Článek 5

Přechodná ustanovení

1.   Tímto nařízením není dotčeno pokračování ani změny, včetně úplného nebo částečného zrušení, projektů nebo dalších forem pomoci, jež schválila Komise na základě nařízení (ES) č. 1164/94, které se tudíž na tuto pomoc nebo projekty následně vztahuje až do jejich ukončení.

2.   Žádosti týkající se velkých projektů ve smyslu článků 39, 40 a 41 nařízení (ES) 1083/2006 podané Komisi na základě nařízení (ES) č. 1164/94 zůstávají v platnosti za předpokladu, že jsou případně doplněny tak, aby splňovaly požadavky tohoto nařízení a uvedených článků nařízení (ES) č. 1083/2006 do dvou měsíců od 1. ledna 2007.

Článek 6

Zrušení

1.   Aniž jsou dotčeny čl. 105 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006 a článek 5 tohoto nařízení, zrušuje se s účinkem ode dne 1. ledna 2007 nařízení (ES) č. 1164/94.

2.   Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 7

Přezkum

Rada přezkoumá toto nařízení do 31. prosince 2013 v souladu s článkem 161 Smlouvy.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. července 2006.

Za Radu

předseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Souhlas ze dne 4. července 2006 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 255, 14.10.2005, s. 88.

(3)  Úř. věst. C 231, 20.9.2005, s. 35.

(4)  Viz strana 25 v tomto čísle Úředního věstníku.

(5)  Úř. věst L 130, 25.5.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(6)  Úř. věst. L 228, 9.9.1996, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím č. 884/2004/ES (Úř. věst. L 167, 30.4.2004, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1055/2005 (Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 1).

(8)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.


Top