EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1081

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

OJ L 210, 31.7.2006, p. 12–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 247 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 247 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 69 - 75

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušeno 32013R1304 . Latest consolidated version: 01/08/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1081/oj

31.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 210/12


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1081/2006

ze dne 5. července 2006

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 148 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech a Fondu soudržnosti (4) vymezuje rámec pro činnost strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a zavádí zejména cíle, zásady a pravidla pro partnerství, programování, hodnocení a řízení. Z tohoto důvodu je nezbytné vymezit poslání Evropského sociálního fondu (ESF) s ohledem na úkoly popsané v článku 146 Smlouvy a v souvislosti s prací členských států a Společenství na rozvoji koordinované strategie zaměstnanosti podle článku 125 Smlouvy.

(2)

Měla by se přijmout zvláštní ustanovení týkající se druhu činností, které může financovat Evropský sociální fond v rámci cílů stanovených v nařízení (ES) č. 1083/2006.

(3)

Evropský sociální fond by měl posilovat hospodářskou a sociální soudržnost vytvářením většího množství pracovních příležitostí v rámci úkolů, které mu byly svěřeny článkem 146 Smlouvy, a úkolů svěřených strukturálním fondům podle článku 159 Smlouvy, v souladu s nařízením (ES) č. 1083/2006.

(4)

Tento přístup je tím důležitější vzhledem k výzvám vyplývajícím z rozšíření Unie a vzhledem k jevu hospodářské globalizace. V této souvislosti je třeba potvrdit význam evropského sociálního modelu a jeho modernizace.

(5)

V souladu s články 99 a 128 Smlouvy a s cílem přeorientovat Lisabonskou strategii na růst a zaměstnanost přijala Rada integrovaný soubor zahrnující hlavní směry hospodářské politiky a hlavní zásady zaměstnanosti; hlavní zásady zaměstnanosti stanoví cíle, priority a úkoly v oblasti zaměstnanosti. V tomto ohledu vyzvala Evropská rada na zasedání v Bruselu ve dnech 22. a 23. března 2005 k mobilizaci všech vhodných vnitrostátních zdrojů a zdrojů Společenství, včetně politiky soudržnosti.

(6)

Nové poznatky byly získány z iniciativy Společenství „EQUAL“, zejména pokud jde o spojení opatření na místní, regionální, celostátní a evropské úrovni. Tyto poznatky by měly být začleněny do podpory z Evropského sociálního fondu. Zvláštní pozornost by měla být věnována účasti cílových skupin, integraci migrantů, včetně žadatelů o azyl, určení politických otázek a jejich následnému širokému uplatňování, inovacím a experimentálním postupům, metodikám pro nadnárodní spolupráci, pomoci pro skupiny na okraji trhu práce, dopadu sociálních otázek na vnitřní trh a přístupu k projektům nevládních organizací a jejich řízení.

(7)

Evropský sociální fond by měl podporovat politiky členských států, které jsou v úzkém souladu s hlavními směry a doporučeními Evropské strategie zaměstnanosti a souvisejícími cíli Společenství v oblasti sociálního začlenění, boje proti diskriminaci, podpory rovnosti, a vzdělávání a odborné přípravy, aby lépe přispěl k provádění cílů dohodnutých na zasedáních Evropské rady v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 a v Göteborgu ve dnech 15. a 16. června 2001.

(8)

Evropský sociální fond by měl svou činnost rovněž zaměřit na významné rozměry a důsledky demografických změn aktivního obyvatelstva Společenství, zejména prostřednictvím celoživotního odborného vzdělávání.

(9)

S cílem lépe předvídat a zvládat změny a zvyšovat hospodářský růst, pracovní příležitosti pro ženy i muže a kvalitu a produktivitu práce by se měla pomoc z Evropského sociálního fondu v rámci cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ a cíle „Konvergence“ soustředit zejména na zlepšování přizpůsobivosti pracovníků a podniků, podporu lidského kapitálu a dostupnosti zaměstnání a účasti na trhu práce, posílení sociálního začlenění znevýhodněných osob a boj s diskriminací, podněcování ekonomicky neaktivních osob ke vstupu na trh práce a podporu partnerství pro reformu.

(10)

V rámci cíle „Konvergence“ a pro zvýšení hospodářského růstu, vytvoření většího množství pracovních příležitostí pro ženy i muže a zvýšení kvality a produktivity práce je kromě uvedených priorit nezbytné v nejméně rozvinutých regionech a členských státech rozšířit a zvýšit investice do lidského kapitálu a zlepšit institucionální, správní a soudní kapacitu zejména pro přípravu a provádění reforem a prosazování acquis.

(11)

Volba intervencí Evropského sociálního fondu by v rámci tohoto spektra priorit měla být prováděna pružně, s cílem řešit konkrétní obtíže v každém členském státě, a druhy prioritních opatření financovaných Evropským sociálním fondem by měly poskytovat určitou míru pružnosti při reakci na tyto obtíže.

(12)

Podpora inovativních nadnárodních a meziregionálních činností je důležitým rozměrem, který je třeba začlenit do oblasti působnosti Evropského sociálního fondu. K posílení spolupráce by členské státy měly programovat nadnárodní a meziregionální opatření za použití horizontálního přístupu nebo prostřednictvím zvláště určené prioritní osy.

(13)

Je nezbytné zajistit provázanost činnosti Evropského sociálního fondu s politikami stanovenými v rámci Evropské strategie zaměstnanosti a soustředit podporu z něj na provádění hlavních směrů a doporučení podle uvedené strategie.

(14)

Účinné a efektivní provádění opatření podporovaných Evropským sociálním fondem závisí na řádné správě věcí veřejných a partnerství mezi všemi příslušnými územními a socioekonomickými činiteli, zejména sociálními partnery a ostatními účastníky, včetně účastníků na celostátní, regionální a místní úrovni. Sociální partneři hrají ústřední úlohu v širokém partnerství pro změnu a jejich odhodlání posilovat hospodářskou a sociální soudržnost, spočívající ve zvyšování zaměstnanosti a počtu pracovních příležitostí, je zásadní. V této souvislosti, kdy zaměstnavatelé a zaměstnanci společně přispívají na finanční podporu opatření Evropského sociálního fondu, by byl finanční příspěvek, přestože se jedná o soukromé výdaje, zahrnut pro účely výpočtu spolufinancování z Evropského sociálního fondu.

(15)

Evropský sociální fond by měl podporovat opatření v souladu s hlavními směry a příslušnými doporučeními podle Evropské strategie zaměstnanosti. Změny hlavních směrů a doporučení by nicméně vyžadovaly revizi operačního programu pouze tehdy, pokud by členský stát nebo Komise ve shodě s členským státem usoudily, že by operační program měl vzít v úvahu významné socioekonomické změny nebo by měl ve větší míře či odlišným způsobem zohlednit významné změny priorit Společenství nebo celostátních nebo regionálních priorit, nebo s ohledem na výsledky hodnocení, anebo v důsledku obtíží při provádění.

(16)

Členské státy a Komise by měly zajistit, aby provádění priorit financovaných Evropským sociálním fondem v rámci cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ přispívalo k podpoře rovnosti a odstraňování nerovností mezi ženami a muži. Přístup založený na zohledňování rovnosti pohlaví je třeba kombinovat se specifickými opatřeními pro zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen a udržitelného postupu žen v zaměstnání.

(17)

Evropský sociální fond by měl také podporovat technickou pomoc, se zvláštním důrazem na povzbuzování vzájemného vzdělávání prostřednictvím výměny zkušeností, šíření osvědčených postupů a zdůrazňování příspěvku Evropského sociálního fondu k cílům a prioritám politiky Společenství, pokud jde o zaměstnanost a sociální začlenění.

(18)

Nařízení (ES) č. 1083/2006 stanoví, že pravidla pro způsobilost výdajů mají být určena na vnitrostátní úrovni, až na některé výjimky, pro něž je nutné přijmout zvláštní ustanovení. Je proto třeba přijmout zvláštní ustanovení o výjimkách pro Evropský sociální fond.

(19)

V zájmu přehlednosti je třeba zrušit nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu (5),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení stanoví úkoly Evropského sociálního fondu, rozsah jeho pomoci, zvláštní ustanovení a druhy výdajů způsobilých pro poskytnutí pomoci.

2.   Evropský sociální fond se řídí nařízením (ES) č. 1083/2006 a tímto nařízením.

Článek 2

Úkoly

1.   Evropský sociální fond přispívá k prioritám Společenství, pokud jde o posílení hospodářské a sociální soudržnosti zvyšováním zaměstnanosti a počtu pracovních příležitostí, podporou vysoké úrovně zaměstnanosti a zvyšováním počtu pracovních míst a jejich kvality. Činí tak prostřednictvím podpory politik členských států, jejichž cílem je dosáhnout plné zaměstnanosti a kvality a produktivity práce, podpořit sociální začlenění, včetně přístupu znevýhodněných osob k zaměstnání, a snížit rozdíly v zaměstnanosti na celostátní, regionální a místní úrovni.

Evropský sociální fond podporuje zejména opatření, která jsou v souladu s opatřeními přijatými členskými státy na základě hlavních směrů Evropské strategie zaměstnanosti, jež jsou začleněny do integrovaných směrů pro růst a zaměstnanost, a připojených doporučení.

2.   Při provádění úkolů uvedených v odstavci 1 Evropský sociální fond podporuje priority Společenství, které se týkají potřeby posílit sociální soudržnost, zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost a podpořit hospodářský růst a udržitelný rozvoj. Evropský sociální fond přitom zohledňuje příslušné priority a cíle Společenství v oblastech vzdělávání a odborné přípravy, zvyšování účasti ekonomicky neaktivních osob na trhu práce, boje proti sociálnímu vyloučení – zejména u znevýhodněných skupin, jako jsou postižené osoby – a prosazování rovnosti žen a mužů a boje proti diskriminaci.

Článek 3

Rozsah pomoci

1.   V rámci cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ podporuje Evropský sociální fond opatření v členských státech v rámci těchto priorit:

a)

zvyšování přizpůsobivosti pracovníků, podniků a podnikatelů s cílem zlepšit předjímání hospodářských změn a jejich dobré zvládnutí, zejména podporou

i)

celoživotního učení a zvýšených investic podniků, zejména malých a středních, a pracovníků samotných do lidských zdrojů, a to prostřednictvím vývoje a provádění systémů a strategií, včetně učňovského vzdělávání, které zajistí lepší přístup zejména nízce kvalifikovaných a starších pracovníků k odborné přípravě, rozvoje kvalifikací a schopností, šíření informačních a komunikačních technologií, e-učení, technologií příznivých pro životní prostředí a řídicích dovedností, jakož i podpory podnikání a inovace a zakládání podniků,

ii)

navrhování a šíření inovativních a produktivnějších forem organizace práce, včetně zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti, zjišťování budoucích pracovních a kvalifikačních požadavků a rozvoje specifických služeb v oblasti zaměstnanosti, odborné přípravy a podpory pro pracující, včetně přeřazování na jinou práci, v souvislosti s restrukturalizací podniků a odvětví;

b)

zlepšení přístupu k zaměstnání a trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání a neaktivních osob do trhu práce, předcházení nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mládeže, podpora aktivního stáří a delšího pracovního života a zvyšování účasti na trhu práce, zejména podporou

i)

modernizace a posílení institucí trhu práce, zvláště služeb zaměstnanosti a jiných příslušných iniciativ v rámci strategií Evropské unie a členských států pro plnou zaměstnanost,

ii)

provádění aktivních a preventivních opatření pro zajištění včasného zjištění potřeb pomocí individuálních akčních plánů a individuální podpory, jako jsou přizpůsobená odborná příprava, hledání zaměstnání, přeřazování na jinou práci a mobilita, samostatná výdělečná činnost a zakládání podniků včetně družstev, podněty k podpoře účasti na trhu práce, pružná opatření k delšímu udržení starších pracovníků v zaměstnání a opatření k lepšímu sladění pracovního a soukromého života, například usnadnění přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby,

iii)

přístupu založeného na rovnosti pohlaví, cílených opatření pro zlepšení přístupu k zaměstnání, zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen a udržitelného postupu žen v zaměstnání, snížení segregace podle pohlaví na trhu práce, včetně řešení příčin, přímých i nepřímých, mzdových a platových rozdílů mezi ženami a muži,

iv)

zvláštních opatření na zvýšení účasti migrantů na zaměstnanosti, čímž se posílí jejich sociální začlenění a na usnadnění územní a profesní mobility pracovníků a integrace přeshraničních trhů práce, též prostřednictvím poradenství, jazykového vzdělávání a uznávání schopností a získaných dovedností;

c)

posílení sociálního začlenění znevýhodněných osob za účelem jejich trvalého začlenění do pracovního procesu a boj se všemi formami diskriminace na trhu práce, zejména podporou

i)

cest k začleňování a návratu znevýhodněných osob, například osob čelících sociálnímu vyloučení, osob bez ukončeného vzdělání, příslušníků menšin, postižených osob a osob pečujících o závislé osoby, do pracovního procesu, a to prostřednictvím opatření na zlepšení zaměstnatelnosti, včetně socioekonomických opatření, prostřednictvím přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě a prostřednictvím doprovodných opatření a související podpory a služeb veřejné péče, které zvyšují množství pracovních příležitostí,

ii)

kladného přístupu k rozmanitosti na pracovišti a boje proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu, rovněž prostřednictvím zvyšování povědomí a zapojení místních společenství a podniků a podporou místních iniciativ na pomoc zaměstnanosti;

d)

posílení lidského kapitálu, zejména podporou

i)

navrhování a zavádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zlepšování zaměření základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trh práce a trvalého zlepšování dovednosti vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovaci a znalostní ekonomiku,

ii)

vytváření sítí mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými a technologickými středisky a podniky;

e)

podpora partnerství, paktů a iniciativ prostřednictvím vytváření sítí důležitých činitelů, jako například sociálních partnerů a nevládních organizací, na nadnárodní, celostátní, regionální a místní úrovni s cílem podnítit reformy v oblasti zaměstnanosti a začleňování do trhu práce.

2.   V rámci cíle „Konvergence“ podporuje Evropský sociální fond v členských státech opatření v rámci těchto priorit:

a)

rozšiřování a zlepšování investic do lidského kapitálu, zejména podporou

i)

provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy, zvláště s cílem zlepšit schopnost lidí reagovat na potřeby znalostní společnosti a celoživotního učení,

ii)

zvýšené celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné prostřednictvím opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním a rozdělení předmětů podle pohlaví, jakož i zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a terciárního vzdělávání a odborné přípravy,

iii)

rozvoje lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků;

b)

posilování institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni a případně též sociálních partnerů a nevládních organizací s ohledem na reformy, zdokonalení právní úpravy a řádnou správu věcí veřejných zejména v oblasti hospodářství, zaměstnanosti, vzdělávání, sociálních věcí, životního prostředí a soudnictví, zejména podporou

i)

mechanismů ke zlepšení vypracovávání, monitorování a hodnocení politik a programů, mimo jiné pomocí studií, statistik a odborných doporučení, podpory koordinace mezi jednotlivými resorty a dialogu mezi důležitými veřejnými a soukromými činiteli,

ii)

budování kapacit pro provádění politik a programů v odpovídajících oblastech, mimo jiné též pokud jde o prosazování právních předpisů, zejména prostřednictvím trvalého vzdělávání vedoucích i ostatních pracovníků a cílené podpory klíčových služeb, inspektorátů a socioekonomických činitelů, včetně sociálních partnerů a partnerů z oblasti životního prostředí, příslušných nevládních organizací a reprezentativních profesních organizací.

3.   Členské státy se mohou v rámci priorit uvedených v odstavcích 1 a 2 zaměřit na ty, které jsou nejvhodnější pro řešení jejich konkrétních obtíží.

4.   Evropský sociální fond může podporovat opatření uvedená v čl. 3 odst. 2 na celém území těch členských států, které jsou způsobilé pro podporu nebo přechodnou podporu z Fondu soudržnosti, jak je určují čl. 5 odst. 2 a čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006.

5.   Při provádění cílů a priorit uvedených v odstavcích 1 a 2 podporuje Evropský sociální fond propagaci a široké uplatňování inovativních činností v členských státech.

6.   Evropský sociální fond podporuje rovněž nadnárodní a meziregionální opatření zejména prostřednictvím sdílení informací, zkušeností, výsledků a osvědčených postupů a rozvojem doplňkových přístupů a koordinovaných nebo společných opatření.

7.   Odchylně od čl. 34 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006 může být financování opatření v rámci priority sociálního začlenění uvedené v odst. 1 písm. c) bodu i) v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (6) zvýšeno na 15 % dotyčné prioritní osy.

Článek 4

Provázanost a soustředění podpory

1.   Členské státy zajistí, aby byla opatření podporovaná Evropským sociálním fondem provázána s Evropskou strategií zaměstnanosti a přispívala k opatřením prováděným podle této strategie. Zejména zajistí, aby strategie stanovená v národním strategickém referenčním rámci a opatření stanovená v operačních programech podporovaly cíle a priority této strategie v každém členském státě v rámci jeho programu reforem a akčního plánu pro sociální začlenění.

Členské státy rovněž soustřeďují podporu tam, kde Evropský sociální fond může přispět k politikám na provádění příslušných doporučení v oblasti zaměstnanosti podle čl. 128 odst. 4 Smlouvy a příslušných cílů Společenství týkajících se zaměstnanosti v oblasti sociálního začlenění, vzdělávání a odborné přípravy. Členské státy tak činí ve stabilním programovacím prostředí.

2.   V rámci operačních programů se zdroje směrují na nejdůležitější potřeby a soustřeďují se na takové oblasti politiky, ve kterých může podpora z Evropského sociálního fondu značným způsobem přispět k dosažení cílů programu. Pro maximalizaci účinnosti podpory z Evropského sociálního fondu berou operační programy ve vhodných případech v úvahu zejména regiony a oblasti, které se potýkají s vážnými problémy, jako jsou zanedbané městské oblasti a nejvzdálenější regiony, zaostávající venkovské oblasti, oblasti závislé na rybolovu, jakož i oblasti zvláště nepříznivě zasažené přemístěním podniků.

3.   Stručný oddíl o příspěvku z Evropského sociálního fondu na podporu příslušných aspektů trhu práce týkajících se sociálního začlenění bude případně zařazen do zpráv členských států v rámci otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění.

4.   Ukazatele zahrnuté do operačních programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu jsou strategické povahy, jejich počet je omezený a odrážejí ty ukazatele, které se používají pro provádění Evropské strategie zaměstnanosti a v souvislosti s příslušnými cíli Společenství v oblastech sociálního začlenění, vzdělávání a odborné přípravy.

5.   Hodnocení prováděná v souvislosti s činností Evropského sociálního fondu posuzují také příspěvek opatření podporovaných Evropským sociálním fondem k provádění Evropské strategie zaměstnanosti a k dosažení cílů Společenství v oblasti sociálního začlenění, rovnosti a boje proti diskriminaci mezi ženami a muži a vzdělávání a odborné přípravy v dotyčném členském státě.

Článek 5

Řádná správa věcí veřejných a partnerství

1.   Evropský sociální fond podporuje řádnou správu věcí veřejných a partnerství. Podpora z tohoto fondu je v souladu s institucionálními opatřeními, které jsou specifické pro každý členský stát, navrhována a prováděna na vhodné územní úrovni s ohledem na celostátní, regionální a místní úroveň.

2.   Členské státy zajistí, aby byli do přípravy, provádění a monitorování podpory z Evropského sociálního fondu zapojeni sociální partneři a aby se jich účastnili jiní činitelé na vhodné územní úrovni a proběhly s nimi odpovídající konzultace.

3.   Řídící orgán každého operačního programu podporuje náležitou účast sociálních partnerů na opatřeních financovaných podle článku 3.

V rámci cíle „Konvergence“ se přiměřená částka ze zdrojů Evropského sociálního fondu přidělí na budování kapacit, což zahrnuje odbornou přípravu, opatření na vytváření sítí, posílení sociálního dialogu a na činnostech společně uskutečňovaných sociálními partnery, zejména co se týče přizpůsobivosti pracujících a podniků uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a).

4.   Řídící orgán každého operačního programu podporuje náležitou účast nevládních organizací a jejich přístup k financovaným činnostem, především v oblasti sociálního začlenění, rovnosti žen a mužů a rovnosti příležitostí.

Článek 6

Rovnost žen a mužů a rovnost příležitostí

Členské státy zajistí, aby operační programy obsahovaly popis způsobu, jakým je při přípravě, provádění, monitorování a hodnocení operačních programů podporována rovnost žen a mužů a rovnost příležitostí. Členské státy podle potřeby podporují vyváženou účast žen a mužů na řízení a provádění operačních programů na místní, regionální a celostátní úrovni.

Článek 7

Inovativnost

V rámci každého operačního programu je zvláštní pozornost věnována propagaci a širokému uplatňování inovativních činností. Řídící orgán volí témata pro financování inovací v rámci partnerství a definuje vhodnou úpravu provádění. O vybraných tématech informuje monitorovací výbor uvedený v článku 63 nařízení (ES) č. 1083/2006.

Článek 8

Nadnárodní a meziregionální opatření

1.   Pokud členské státy podporují činnost ve prospěch nadnárodních nebo meziregionálních opatření uvedených v čl. 3 odst. 6 jako zvláštní prioritní osu v rámci operačního programu, může být příspěvek Evropského sociálního fondu zvýšen na úrovni prioritní osy o 10 %. Tento zvýšený příspěvek se nezahrnuje do výpočtu maximálních hodnot uvedených v článku 53 nařízení (ES) č. 1083/2006.

2.   Členské státy zajistí, případně s pomocí Komise, aby Evropský sociální fond nepodporoval určité operace, které jsou současně podporovány prostřednictvím jiných nadnárodních programů Společenství, zejména v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Článek 9

Technická pomoc

Komise podporuje zejména výměny zkušeností, činnosti na zvyšování povědomí, semináře, vytváření sítí a vzájemná hodnocení sloužící k určování a šíření osvědčených postupů a podpory vzájemného učení a nadnárodní a meziregionální spolupráce s cílem posílit politický rozměr a příspěvek Evropského sociálního fondu k cílům Společenství v souvislosti se zaměstnaností a sociálním začleněním.

Článek 10

Zprávy

Výroční a závěrečné zprávy o provádění pomoci z fondů uvedené v článku 67 nařízení (ES) č. 1083/2006 obsahují, je-li to vhodné, přehled o provádění

a)

zohledňování rovnosti žen a mužů ve všech oblastech a veškerých opatření zaměřených specificky na ženy nebo muže;

b)

opatření na zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti přistěhovalců, a tím posilování jejich sociálního začlenění;

c)

opatření na zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti příslušníků menšin, a tím zlepšení jejich sociálního začlenění;

d)

opatření na posilování integrace v oblasti zaměstnanosti a sociálního začlenění dalších znevýhodněných skupin, včetně zdravotně postižených osob;

e)

inovativních činností, včetně předkládání témat, jejich výsledků a jejich šíření a prosazování;

f)

nadnárodních nebo meziregionálních opatření.

Článek 11

Způsobilost výdajů

1.   Evropský sociální fond poskytuje podporu pro způsobilé výdaje, které mohou, aniž je dotčen čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1083/2006, zahrnovat jakékoli finanční zdroje, na které přispívají společně zaměstnavatelé a pracovníci. Pomoc má formu nevratných individuálních nebo globálních grantů, vratných grantů, slev na úrocích z půjček, drobných úvěrů, záručních fondů a nákupu zboží a služeb v souladu s pravidly týkajícími se veřejných zakázek.

2.   Příspěvek z Evropského sociálního fondu nelze poskytnout na tyto výdaje:

a)

daň z přidané hodnoty s nárokem na odpočet;

b)

úroky z úvěrů;

c)

nákup nábytku, vybavení, vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků.

3.   Níže uvedené náklady jsou způsobilé pro příspěvek z Evropského sociálního fondu ve smyslu odstavce 1 za předpokladu, že byly vynaloženy v souladu s vnitrostátními pravidly, včetně účetních pravidel, a za těchto zvláštních podmínek:

a)

odměny nebo platy vyplacené třetí osobou ve prospěch účastníků operace a potvrzené příjemci;

b)

v případě grantů nepřímé náklady vykázané paušálně až do výše 20 % přímých nákladů operace;

c)

odpisové náklady odpisovatelného majetku uvedeného v odst. 2 písm. c), přiděleného výhradně na dobu trvání operace, pokud na pořízení tohoto majetku nebyly použity též veřejné příspěvky.

4.   Pravidla způsobilosti stanovená v článku 7 nařízení (ES) č. 1080/2006 se použijí pro opatření spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu, která spadají do oblasti působnosti článku 3 uvedeného nařízení.

Článek 12

Přechodná ustanovení

1.   Tímto nařízením není dotčeno pokračování ani změny, včetně úplného nebo částečného zrušení, pomoci schválené Komisí na základě nařízení (ES) č. 1784/1999 nebo jakéhokoli jiného právního předpisu, který se na takovou pomoc vztahuje dne 31. prosince 2006 a který se tudíž na tuto pomoc nebo dotyčné projekty následně vztahuje až do jejich ukončení.

2.   Žádosti podané podle nařízení (ES) č. 1784/1999 zůstávají v platnosti.

Článek 13

Zrušení

1.   Aniž je dotčen článek 12 tohoto nařízení, zrušuje se s účinkem ode dne 1. ledna 2007 nařízení (ES) č. 1784/1999.

2.   Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 14

Přezkum

Evropský parlament a Rada toto nařízení přezkoumají do 31. prosince 2013 postupem podle článku 148 Smlouvy.

Článek 15

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 5. července 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předsedkyně

P. LEHTOMÄKI


(1)  Úř. věst. C 234, 22.9.2005, s. 27.

(2)  Úř. věst. C 164, 5.7.2005, s. 48.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 6. července 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 12. června 2006 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Evropského parlamentu ze dne 4. července 2006 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(4)  Viz strana 25 v tomto čísle Úředního věstníku.

(5)  Úř. věst. L 213, 13.8.1999, s. 5.

(6)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.


Top