EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0423

2006/423/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. června 2006 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů karbidu křemíku pocházejícího z Rumunska

Úř. věst. L 168, 21.6.2006, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Úř. věst. L 118M, 8.5.2007, p. 924–925 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/423/oj

21.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/37


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. června 2006

o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů karbidu křemíku pocházejícího z Rumunska

(2006/423/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

(1)

Dne 17. května 2005 došel Komisi podnět ohledně údajného poškozujícího dumpingu při dovozu karbidu křemíku pocházejícího z Rumunska.

(2)

Podnět byl podán Evropskou radou chemického průmyslu (dále jen „CEFIC“) jménem výrobců ve Společenství představujících 100 % celkové výroby karbidu křemíku ve Společenství podle čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 4 základního nařízení.

(3)

Uvedený podnět obsahoval zjevné důkazy o existenci dumpingu a o podstatné újmě, která tím vznikla, což bylo považováno za dostatečné oprávnění pro zahájení antidumpingového řízení.

(4)

Komise zveřejněním oznámení (dále jen „oznámení o zahájení řízení“) v Úředním věstníku Evropské unie  (2) proto zahájila antidumpingové řízení týkající se dovozů do Společenství karbidu křemíku, v současnosti zařazeného do kódu KN 2849 20 00, pocházejícího z Rumunska.

(5)

Komise o zahájení řízení oficiálně informovala vyvážející výrobce, dovozce a sdružení dovozců či vývozců, o nichž je známo, že se jich záležitost dotýká, zástupce dotčené vyvážející země, uživatele, organizace spotřebitelů a stěžující si výrobce ve Společenství. Zúčastněné strany dostaly příležitost písemně předložit svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení a všem dotčeným stranám byly zaslány dotazníky.

B.   STAŽENÍ PODNĚTU A ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

(6)

Dne 1. března 2006 CEFIC oficiálně stáhla svůj podnět.

(7)

Podle čl. 9 odst. 1 základního nařízení platí, že pokud je podnět stažen, může být řízení zastaveno, s výjimkou případu, kdy to není v zájmu Společenství.

(8)

Komise se domnívala, že toto řízení by mělo být zastaveno, neboť šetření neodhalilo žádné okolnosti, které by naznačovaly, že zastavení není v zájmu Společenství. Zúčastněné strany o tom byly informovány a dostaly příležitost se vyjádřit. Nebyly obdrženy žádné připomínky, jež by naznačovaly, že toto ukončení není v zájmu Společenství.

(9)

Komise proto dospěla k závěru, že antidumpingové řízení týkající se dovozů karbidu křemíku pocházejícího z Rumunska do Společenství by mělo být zastaveno bez uložení antidumpingových opatření,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Antidumpingové řízení týkající se dovozů karbidu křemíku, v současnosti zařazeného do kódu KN 2849 20 00, pocházejícího z Rumunska se zastavuje.

V Bruselu dne 20. června 2006.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. C 159, 30.6.2005, s. 4.


Top