EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2005C0059

Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 59/05/COL ze dne 5. dubna 2005 o koordinovaném kontrolním programu v oblasti výživy zvířat na rok 2005

OJ L 137, 25.5.2006, p. 19–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/59/oj

25.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 137/19


DOPORUČENÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO

č. 59/05/COL

ze dne 5. dubna 2005

o koordinovaném kontrolním programu v oblasti výživy zvířat na rok 2005

KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na článek 109 a protokol 1 uvedené dohody,

s ohledem na Dohodu mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora, a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. b) a protokol 1 uvedené dohody,

s ohledem na akt zmíněný v bodu 31a) kapitoly II přílohy I Dohody o EHP (směrnice Rady 95/53/ES ze dne 25. října 1995, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat  (1)), ve znění pozdějších změn a dodatků a přizpůsobený Dohodě o EHP protokolem 1 uvedené dohody, a zejména na čl. 22 odst. 3 uvedeného aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V roce 2004 státy ESVO určily některé otázky, které vyžadují v roce 2005 provedení kontrolního programu.

(2)

Ačkoliv akt zmíněný v bodě 33 kapitoly II přílohy I Dohody o EHP (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech  (2)), ve znění pozdějších změn a dodatků, stanoví maximální obsahy aflatoxinu B1 v krmivech, pro ostatní mykotoxiny, jako jsou ochratoxin A, zearalenon, deoxynivalenol a fumonisiny, pravidla EHP neexistují. Získávání informací o výskytu těchto mykotoxinů náhodným odběrem vzorků by mohlo poskytnout užitečné údaje pro hodnocení situace s ohledem na vývoj právních předpisů. Některé krmné suroviny, jako jsou obiloviny a olejnatá semena, jsou navíc v důsledku podmínek sklizně, uskladnění a přepravy vystaveny kontaminaci mykotoxiny. Jelikož se koncentrace mykotoxinů rok od roku mění, je vhodné provádět sběr údajů pro všechny zmíněné mykotoxiny za více po sobě jdoucích let.

(3)

Antibiotika, jiná než kokcidiostatika a histomonostatika, lze uvádět na trh a používat jako doplňkové látky v krmivech pouze do dne 31. prosince 2005. Předchozí kontroly výskytu antibiotik a kokcidiostatik v některých krmivech, v nichž některé z těchto látek nejsou povoleny, naznačují, že k tomuto typu protiprávního jednání stále dochází. Frekvence těchto zjištění a citlivost této záležitosti jsou důvodem pokračování kontrol. Je důležité zajistit, aby byla účinně prosazována omezení týkající se použití krmných surovin živočišného původu v krmivech, jak stanoví příslušné právní předpisy EHP.

(4)

Účast Norska a Islandu v programech v oblasti působnosti přílohy II tohoto doporučení, týkající se látek, které nejsou povoleny jako doplňkové látky v krmivech, bude nutno zhodnotit s ohledem na jejich výjimky z kapitoly II přílohy I Dohody o EHP, a zejména z aktu uvedeného v bodě 1a) kapitoly II přílohy I Dohody o EHP (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat).

(5)

Účast Islandu v programech v oblasti působnosti přílohy III tohoto doporučení, týkající se omezení výroby a užití krmných surovin živočišného původu, bude nutno zhodnotit s ohledem na jeho výjimky z kapitoly I přílohy I Dohody o EHP.

(6)

Je vhodné zajistit, aby přípustné hodnoty stopových prvků mědi a zinku v krmných směsích pro prasata nepřesáhly maximální obsah stanovený aktem zmíněným v bodě 1zq) kapitoly II přílohy I Dohody o EHP (nařízení Komise (ES) č. 1334/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se mění podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny stopových prvků  (3)) ve znění pozdějších změn a dodatků. Účast Norska v programech v oblasti působnosti přílohy IV bude nutno zhodnotit s ohledem na jeho výjimky z kapitoly II přílohy I Dohody o EHP.

(7)

Opatření stanovená v tomto doporučení jsou v souladu se stanoviskem Výboru ESVO pro rostliny a krmiva, který je nápomocen kontrolnímu úřadu ESVO,

DOPORUČUJE:

1.

Doporučuje se, aby státy ESVO provedly v průběhu roku 2005 koordinovaný kontrolní program zaměřený na kontrolu:

a)

koncentrace mykotoxinů (aflatoxinu B1, ochratoxinu A, zearalenonu, deoxynivalenolu a fumonisinů) v krmivech s uvedením metody analýzy; metoda odběru vzorků by měla zahrnovat náhodný i cílený odběr vzorků; v případě cíleného odběru vzorků by měly být vzorky odebírány z krmných surovin, u nichž existuje podezření, že obsahují vyšší koncentrace mykotoxinů, jako jsou obilná zrna, olejnatá semena, olejnaté plody, jejich produkty a vedlejší produkty a krmné suroviny skladované dlouhou dobu nebo přepravované na velké vzdálenosti přes moře; v případě aflatoxinu B1 by se zvláštní pozornost měla zaměřit také na krmné směsi pro zvířata chovaná na mléko jiná než skot na mléko; výsledky kontrol se nahlašují v podobě stanovené v příloze I;

b)

antibiotik, kokcidiostatik nebo histomonostatik, povolených či nepovolených jako doplňkové látky v krmivech pro některé živočišné druhy a kategorie, která se často objevují v nemedikovaných premixech a krmných směsích, ve kterých tyto léčebné látky nejsou povoleny; kontroly by se měly soustředit na tyto léčebné látky v premixech a krmných směsích, jestliže se příslušný orgán domnívá, že existuje zvýšená pravděpodobnost zjištění nesrovnalostí; výsledky kontrol se nahlašují v podobě stanovené v příloze II;

c)

provádění omezení výroby a užití krmných surovin živočišného původu, jak je stanoveno v příloze III;

d)

přípustných hodnot mědi a zinku v krmných směsích pro prasata, jak je stanoveno v příloze IV.

2.

Doporučuje se, aby státy ESVO zahrnuly výsledky koordinovaného kontrolního programu stanovené v odstavci 1 do samostatné kapitoly výroční zprávy o kontrolních činnostech, jež má být v souladu s čl. 22 odst. 2 aktu zmíněného v bodě 31a) kapitoly II přílohy I Dohody o EHP (směrnice Rady 95/53/ES ze dne 25. října 1995, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat) a s poslední verzí harmonizovaného vzoru hlášení předložena Kontrolnímu úřadu ESVO do dne 1. dubna 2006.

V Bruselu dne 5. dubna 2005.

Za Kontrolní úřad ESVO

Niels FENGER

ředitel

Bernd HAMMERMANN

člen kolegia


(1)  Úř. věst. L 265, 8.11.1995, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/46/ES (Úř. věst. L 234, 1.9.2001, s. 55).

(2)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/100/ES (Úř. věst. L 285, 1.11.2003, s. 33).

(3)  Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 11.


PŘÍLOHA I

Koncentrace některých mykotoxinů (aflatoxinu B1, ochratoxinu A, zearalenonu, deoxynivalenolu a fumonisinů) v krmivech

Jednotlivé výsledky všech testovaných vzorků; vzor hlášení podle odst. 1 písm. a)

Krmiva

Odběr vzorků

(náhodný, nebo cílený)

Typ a koncentrace mykotoxinů (μg/kg ve vztahu ke krmivu s obsahem vlhkosti 12 %)

Typ

Země původu

Aflatoxin B1

Ochratoxin A

Zearalenon

Deoxynivalenol

Fumonisiny (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příslušný orgán by také měl uvést:

přijatá opatření při překročení maximálních hodnot aflatoxinu B1;

použité metody analýzy;

meze detekce.


(1)  Koncentrace fumonisinů zahrnuje celkovou koncentraci fumonisinů B1, B2 a B3.


PŘÍLOHA II

Výskyt některých léčebných látek, které nejsou povoleny jako doplňkové látky v krmivech

Některá antibiotika, kokcidiostatika a jiné léčebné látky mohou být v premixech a krmných směsích pro některé druhy a kategorie zvířat na základě právních předpisů přítomné jako doplňkové látky při splnění požadavků článku 10 aktu zmíněného v bodě 1a) kapitoly II přílohy I Dohody o EHP (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat  (1)).

Výskyt nepovolených léčebných látek v krmivech představuje protiprávní jednání.

Léčebné látky podléhající kontrole jsou vybírány z následujících látek:

1.

Léčebné látky, které jsou jako doplňkové látky v krmivech povoleny pouze u některých živočišných druhů nebo kategorií:

 

avilamycin

 

decoquinát

 

diclazuril

 

flavofosfolipol

 

halofuginon hydrobromid

 

lasalocid sodný A

 

maduramicin amonný alfa

 

monensin sodný

 

narasin

 

narasin-nikarbazin

 

robenidin hydrochlorid

 

salinomycin sodný

 

semduramicin sodný

2.

Léčebné látky, které již nejsou povoleny jako doplňkové látky v krmivech:

 

amprolium

 

amprolium/ethopabát

 

arprinocid

 

avoparcin

 

carbadox

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

ipronidazol

 

meticlorpindol

 

meticlorpindol/methylbenzochát

 

nikarbazin

 

nifursol

 

olachindox

 

ronidazol

 

spiramycin

 

tetracykliny

 

tylosinfosfát

 

virginiamycin

 

zinkbacitracin

 

další antimikrobiální látky

3.

Léčebné látky, které nikdy nebyly povoleny jako doplňkové látky v krmivech:

 

ostatní látky

Jednotlivé výsledky všech nevyhovujících vzorků; vzor hlášení podle odst. 1 písm. b)

Typ krmiva (živočišný druh a kategorie)

Zjištěná látka

Zjištěná hodnota

Důvod porušení právních předpisů (2)

Přijatá opatření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příslušný orgán by měl také uvést:

celkový počet zkoumaných vzorků;

názvy látek, které byly předmětem šetření;

použité metody analýzy;

meze detekce.


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Důvody vedoucí k výskytu nepovolené látky v krmivu podle závěrů vyšetřování provedeného příslušným orgánem.


PŘÍLOHA III

Omezení výroby a užití krmných surovin živočišného původu

Aniž jsou dotčeny články 3 až 13 a článek 15 směrnice 95/53/ES, měly by státy ESVO v průběhu roku 2005 provést koordinovaný kontrolní program s cílem stanovit, zda jsou dodržována omezení výroby a užití krmných surovin živočišného původu.

Státy ESVO by měly provádět zvláštní kontrolní program založený na cílených kontrolách zejména za účelem zajištění, že se účinně uplatňuje zákaz krmení některých zvířat zpracovanou živočišnou bílkovinou, jak je stanoveno v příloze IV aktu uvedeného v bodě 7.1.12 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií  (1)). V souladu s článkem 4 směrnice 95/53/ES by tento kontrolní program měl být založen na strategii podle míry rizik, do níž jsou zařazena všechna stadia výroby a všechny typy provozoven, kde probíhá výroba krmiv, manipulace s nimi a jejich podávání zvířátům. Státy ESVO by měly věnovat zvláštní pozornost definování kritérií, která mohou souviset s nějakým rizikem. Váhový koeficient přiznaný každému kritériu by měl být úměrný tomuto riziku. Četnost kontrol a počet vzorků analyzovaných v provozovně by měly být ve vztahu k souhrnu váhových koeficientů přiřazených této provozovně.

Při vytváření kontrolního programu by měly být vzaty v úvahu následující orientační provozovny a kritéria:

Provozovna

Kritéria

Váhový koeficient

Výrobny krmiv

výrobny krmiv vyrábějící krmné směsi pro přežvýkavce a nepřežvýkavce obsahující na základě udělené výjimky zpracované živočišné bílkoviny

výrobny krmiv, ve kterých již v minulosti došlo k porušení právních předpisů, či na něj existuje podezření

výrobny krmiv s velkým množstvím dovážených krmiv s vysokým obsahem bílkoviny jako rybí moučka, sojový šrot, kukuřičný lepek a bílkovinné koncentráty

výrobny krmiv s vysokou produkcí krmných směsí

riziko křížové kontaminace v důsledku vnitřních provozních postupů (účel používání sil, kontrola účinného oddělování výrobních linek, kontrola přísad, vlastní laboratoř, postupy pro odběr vzorků)

 

Stanoviště hraniční kontroly a další místa vstupu do Společenství

velký/malý podíl dovozů krmiv

krmiva s vysokým obsahem bílkovin

 

Zemědělské podniky

výrobny krmných směsí pro vlastní potřebu, které na základě udělené výjimky používají zpracované živočišné bílkoviny

zemědělské podniky s chovem přežvýkavců a jiných živočišných druhů (riziko zkříženého krmení)

zemědělské podniky, které nakupují volně ložené krmivo

 

Dodavatelé

sklady a místa přechodného uskladnění krmiva s vysokým obsahem bílkovin

prodej velkého objemu volně loženého krmiva

dodavatelé krmných směsí vyrobených v zahraničí

 

Pojízdné výrobny krmných směsí

výrobny krmných směsí pro přežvýkavce i nepřežvýkavce

výrobny krmných směsí, ve kterých již v minulosti došlo k porušení právních předpisů, či na něj existuje podezření

výrobny krmných směsí používající jako přísady krmiva s vysokým obsahem bílkovin

výrobny krmných směsí s velkým objemem výroby krmiv

zásobování velkého počtu hospodářství včetně hospodářství s chovem přežvýkavců

 

Přepravní prostředky

vozidla používaná pro přepravu zpracovaných živočišných bílkovin a krmiv

vozidla, u kterých již v minulosti došlo k porušení právních předpisů, či na něj existuje podezření

 

Namísto těchto orientačně uvedených provozoven a kritérií mohou státy ESVO předložit Kontrolnímu úřadu ESVO nejpozději dne 31. března 2005 svá vlastní posouzení rizik.

Odebírání vzorků by mělo být zaměřeno na šarže nebo případy, kde je křížová kontaminace se zakázanými zpracovanými bílkovinami nejpravděpodobnější (první šarže po přepravě krmiv obsahující živočišnou bílkovinu zakázanou v této šarži, technické problémy nebo změny výrobních linek, změny skladovacích zásobníků nebo sil na volně ložený materiál).

V roce 2005 by se státy ESVO měly soustředit na analýzu cukrové pulpy a na dovážené krmné suroviny.

Minimální počet kontrol za rok ve státě ESVO by měl být 10 na 100 000 tun vyrobených krmných směsí. Minimální počet úředních vzorků za rok ve státě ESVO by měl být 20 na 100 000 tun vyrobených krmných směsí. Až do schválení alternativních metod by měla být pro analýzu vzorků použita metoda mikroskopické identifikace a hodnocení, jak je popsána v aktu uvedeném v bodě 31i) kapitoly II přílohy I Dohody o EHP (směrnice Komise 2003/126/ES, kterou se stanoví analytická metoda identifikace složek živočišného původu pro úřední kontrolu krmiv  (2)). Jakýkoli výskyt zakázaných složek živočišného původu v krmivech by mělabýt považován za porušení zákazu užití těchto krmiv.

Výsledky kontrolních programů by měly být oznámeny Kontrolnímu úřadu ESVO v následující podobě.

Přehled kontrol týkajících se omezení krmení krmivy živočišného původu (krmení zakázanými zpracovanými živočišnými bílkovinami)

A.   Dokumentované kontroly

Stadium

Počet kontrol zahrnujících i kontroly výskytu zpracovaných živočišných bílkovin

Počet porušení právních předpisů stanovený spíše na základě kontrol dokumentace než na základě laboratorních zkoušek

Dovoz krmných surovin

 

 

Uskladnění krmných surovin

 

 

Výrobny krmiva

 

 

Výrobny krmných směsí pro vlastní potřebu/pojízdné výrobny krmných směsí

 

 

Zprostředkovatelé krmiv

 

 

Přepravní prostředky

 

 

Hospodářství s chovem nepřežvýkavců

 

 

Hospodářství s chovem přežvýkavců

 

 

Jiné:...

 

 


B.   Odběry vzorků a testování krmných surovin a krmných směsí, pokud jde o výskyt zpracovaných živočišných bílkovin

Provozovny

Počet úředních vzorků testovaných na výskyt zpracovaných živočišných bílkovin

Počet nevyhovujících vzorků

Výskyt zpracované živočišné bílkoviny ze suchozemských zvířat

Výskyt zpracované živočišné bílkoviny z ryb

Krmné suroviny

Krmné směsi

Krmné suroviny

Krmné směsi

Krmné suroviny

Krmné směsi

Pro přežvýkavce

Pro nepřežvýkavce

Pro přežvýkavce

Pro nepřežvýkavce

Pro přežvýkavce

Pro nepřežvýkavce

Při dovozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobny krmiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprostředkovatelé/uskladnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přepravní prostředky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobny krmných směsí pro vlastní potřebu/pojízdné výrobny krmných směsí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V objektu zemědělského podniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné:...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Přehled zakázaných zpracovaných živočišných bílkovin zjištěných ve vzorcích krmiv určených pro přežvýkavce

 

Měsíc odběru vzorku

Typ, stupeň a původ kontaminace

Použité sankce (nebo jiná opatření)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1993/2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 339, 24.12.2003, s. 78.


PŘÍLOHA IV

Jednotlivé výsledky všech vzorků (vyhovujících i nevyhovujících) ohledně obsahu mědi a zinku v krmných směsích pro prasata

Typ krmné směsi (kategorie zvířat)

Stopový prvek

(měď nebo zinek)

Zjištěná hladina (mg/kg kompletního krmiva)

Důvod překročení maximálního obsahu (1)

Přijatá opatření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Dle závěrů šetření provedeného příslušným orgánem.


Top