EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0780

Nařízení Komise (ES) č. 780/2006 ze dne 24. května 2006 , kterým se mění příloha VI nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

OJ L 137, 25.5.2006, p. 9–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 67 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 67 - 72

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/780/oj

25.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 137/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 780/2006

ze dne 24. května 2006,

kterým se mění příloha VI nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na druhou odrážku článku 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 5 odst. 8 nařízení (EHS) č. 2092/91 se stanoví taxativní seznam látek a produktů uvedených v odst. 3 písm. c) a d) a odst. 5a písm. d) a e) uvedeného článku v částech A a B přílohy VI uvedeného nařízení. Podmínky pro užití uvedených látek a produktů by měly být upřesněny.

(2)

V souvislosti se zavedením pravidel pro ekologické zemědělství v oblasti živočišné výroby a živočišných produktů v nařízení (EHS) č. 2092/91 je nezbytné upravit tento seznam, aby se do něho zahrnuly látky používané při průmyslovém zpracování produktů určených k lidské spotřebě, které obsahují složky živočišného původu.

(3)

Dále je nezbytné stanovit přídatné látky, které je možno použít při přípravě jiných ovocných vín, než které upravuje nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (2).

(4)

Nařízení (EHS) č. 2092/91 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2092/91,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VI nařízení (EHS) č. 2092/91 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 699/2006 (Úř. věst. L 121, 6.5.2006, s. 36).

(2)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2165/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha VI nařízení (EHS) č. 2092/91 se mění takto:

1.

Text pod titulkem „OBECNÉ ZÁSADY“ se mění takto:

a)

První odstavec se nahrazuje tímto:

„Oddíly A, B a C se vztahují na složky a prostředky nápomocné při zpracování, které mohou být používány při přípravě potravin složených převážně z jedné nebo více složek rostlinného a/nebo živočišného původu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení s výjimkou vín, která spadají do působnosti nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (1).

Produkty živočišného původu nesoucí označení o ekologických produkčních metodách, které byly zákonně vyprodukovány před datem použití nařízení Komise (ES) č. 780/2006 (2), mohou být uváděny na trh až do vyčerpání zásob.

b)

Druhý odstavec se nahrazuje tímto:

„Pokud je potravina složena ze složek rostlinného a živočišného původu, použijí se pravidla podle článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES (3).

Vložení dusitanu sodného a dusičnanu draselného do pododdílu A.1 bude přezkoumáno do 31. prosince 2007, aby se rozhodlo o omezení nebo zastavení užívání těchto doplňkových látek.

2.

Oddíl A se mění takto:

a)

Pododdíl A.1 se nahrazuje tímto:

„A.1   Potravinářské přísady včetně nosičů

Kód

Název

Příprava potravin rostlinného původu

Příprava potravin živočišného původu

Zvláštní podmínky

E 153

Rostlinné uhlí

 

X

Sýr Ashy goat

Sýr Morbier

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

 

X

Sýr Red Leicester cheese

Sýr Double Gloucester

Scottish cheddar

Sýr Mimolette

E 170

Uhličitan vápenatý

X

X

Nesmí být použit k barvení nebo k obohacení výrobků vápníkem

E 220

nebo

Oxid siřičitý

X

X

V ovocných vínech (5) bez přidání cukru (včetně jablečného a hruškového vína) nebo v medovině:

50 mg (4).

Pro jablečné a hruškové víno připravované s přidáním cukrů nebo ovocných šťáv po vykvašení:

100 mg (4).

E 224

Disiřičitan sodný

X

X

E 250

nebo

Dusitan sodný

 

X

Masné výrobky (8)

Pro E 250: předběžné vstupní množství vyjádřené jako NaNO2: 80 mg/kg

Pro E 252: předběžné vstupní množství vyjádřené jako NaNO3: 80 mg/kg

Pro E 250: maximální zbylé množství vyjádřené jako NaNO2: 50 mg/kg

Pro E 252: maximální zbylé množství vyjádřené jako NaNO3: 50 mg/kg

E 252

Dusičnan draselný

 

X

E 270

Kyselina mléčná

X

X

 

E 290

Oxid uhličitý

X

X

 

E 296

Kyselina jablečná

X

 

 

E 300

Kyselina askorbová

X

X

Masné výrobky (7)

E 301

Askorban sodný

 

X

Masné výrobky ve spojení s dusitany nebo dusičnany (7)

E 306

Extrakt s vysokým obsahem tokoferolů

X

X

Antioxydant pro tuky a oleje

E 322

Lecitiny

X

X

Mléčné výrobky (7)

E 325

Mléčnan sodný

 

X

Mléčné a masné výrobky

E 330

Kyselina citrónová

X

 

 

E 331

Citronany sodné

 

X

 

E 333

Citronany vápenaté

X

 

 

E 334

Kyselina vinná (L(+)–)

X

 

 

E 335

Vinan sodný

X

 

 

E 336

Vinan draselný

X

 

 

E 341 (i)

Fosforečnan vápenatý

X

 

Kypřící látka pro mouku s kypřícím prostředkem

E 400

Kyselina alginová

X

X

Mléčné výrobky (7)

E 401

Alginát sodný

X

X

Mléčné výrobky (7)

E 402

Alginát draselný

X

X

Mléčné výrobky (7)

E 406

Agar

X

X

Mléčné a masné výrobky (7)

E 407

Karagenan

X

X

Mléčné výrobky (7)

E 410

Akátová guma

X

X

 

E 412

Guarová guma

X

X

 

E 414

Arabská guma

X

X

 

E 415

Xantanová guma

X

X

 

E 422

Glycerol

X

 

Pro rostlinné výtažky

E 440 (i)

Pektin

X

X

Mléčné výrobky (7)

E 464

Hydroxypropylmethylcelulosa

X

X

Zátkovací materiál na zátky

E 500

Uhličitany sodné

X

X

‚Dulce de leche‘ (6) a máslo z kyselé smetany (7)

E 501

Uhličitany draselné

X

 

 

E 503

Uhličitany amonné

X

 

 

E 504

Uhličitany hořečnaté

X

 

 

E 509

Chlorid vápenatý

 

X

Srážení mléka

E 516

Síran vápenatý

X

 

Carrier

E 524

Hydroxid sodný

X

 

Povrchová úprava pro ‚Laugengebäck‘

E 551

Oxid křemičitý

X

 

Protispékavá látka pro byliny a koření

E 553b

Talek

X

X

Ochranná látka pro masné výrobky

E 938

Argon

X

X

 

E 939

Helium

X

X

 

E 941

Dusík

X

X

 

E 948

Kyslík

X

X

 

b)

Pododdíl A.4 se nahrazuje tímto:

„A.4   Přípravky z mikroorganismů

Přípravky z mikroorganismů běžně používané při zpracování potravin s výjimkou geneticky modifikovaných mikroorganismů ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (9).

c)

Doplňuje se nový pododdíl A.6, který zní:

„A.6   Použití určitých barviv pro označování produktů

V případě, že se barviva použijí pro dekorační barvení skořápek vajec, může se použít čl. 2 odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES (10).

3.

Oddíl B se nahrazuje tímto:

„ODDÍL B –   PROSTŘEDKY NÁPOMOCNÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ A DALŠÍ PRODUKTY, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY PŘI ZPRACOVÁNÍ EKOLOGICKY VYPRODUKOVANÝCH SLOŽEK ZEMĚDĚLSKÉHO PŮVODU PODLE ČL. 5 ODST. 3 PÍSM. d) A ČL. 5 ODST. 5a PÍSM. e) NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2092/91

Název

Příprava potravin rostlinného původu

Příprava potravin živočišného původu

Zvláštní podmínky

Voda

X

X

Pitná voda ve smyslu směrnice Rady 98/83/ES (12)

Chlorid vápenatý

X

 

Srážecí činidlo

Uhličitan vápenatý

X

 

 

Hydroxid vápenatý

X

 

 

Síran vápenatý

X

 

Srážecí činidlo

Chlorid hořečnatý (nebo nigari)

X

 

Srážecí činidlo

Uhličitan draselný

X

 

Sušení hroznů

Uhličitan sodný

X

 

Výroba cukru

Kyselina citrónová

X

 

Výroba oleje a hydrolýza škrobu

Hydroxid sodný

X

 

Výroba cukru

Výroba oleje z řepky (Brassica spp)

Kyselina sírová

X

 

Výroba cukru

Isopropanol (propanol-2-ol)

X

 

Při kristalizačním procesu při přípravě cukru; při dodržování ustanovení směrnice 88/344/EHS, pro období do 31.12.2006

Oxid uhličitý

X

X

 

Dusík

X

X

 

Ethanol

X

X

Rozpouštědlo

Kyselina tříslová (taninová)

X

 

Podpora filtrace

Vaječný bílek

X

 

 

Kasein

X

 

 

Želatina

X

 

 

Vyzina (želatina)

X

 

 

Rostlinné oleje

X

X

Masticí, uvolňující nebo odpěňující činidlo

Oxid křemičitý gel nebo koloidní roztok

X

 

 

Aktivní uhlí

X

 

 

Talek

X

 

 

Bentonit

X

X

Lepicí činidlo pro medovinu (11)

Kaolin

X

X

Propolis (11)

Křemelina

X

 

 

Perlit

X

 

 

Skořápky lískových ořechů

X

 

 

Rýžová mouka

X

 

 

Včelí vosk

X

 

Uvolňující činidlo

Karnaubový vosk

X

 

Uvolňující činidlo


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 137, 25.5.2006, s. 9.“

(3)  Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1.“

(4)  Maximální dostupná hodnota ze všech zdrojů vyjádřená jako SO2 v mg/l.

(5)  V této souvislosti se ‚ovocným vínem‘ rozumí víno vyráběné z jiného ovoce než hroznů.

(6)  ‚Dulce de leche‘ nebo ‚Confiture de lait‘ znamená jemný, sladký, hnědý krém vyráběný ze slazeného zahuštěného mléka.

(7)  Omezení se týkají pouze živočišných výrobků.

(8)  Tato přísada může být použita, pouze pokud bylo prokázáno ke spokojenosti příslušného orgánu, že neexistuje žádná jiná technická možnost, která poskytne stejné hygienické záruky a/nebo umožní zachování specifických vlastností výrobku.“

(9)  Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.“

(10)  Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 13.“

(11)  Omezení se týkají pouze živočišných výrobků.

Přípravky obsahující mikroorganismy a enzymy:

Jakékoli přípravky obsahující mikroorganismy a enzymy běžně používané jako prostředky nápomocné při zpracování potravin, s výjimkou geneticky modifikovaných organismů a výjimkou enzymů získaných z ‚geneticky modifikovaných organismů‘ ve smyslu směrnice 2001/18/ES.

(12)  Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32.“


Top