EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0779

Nařízení Komise (ES) č. 779/2006 ze dne 24. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 488/2005 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (Text s významem pro EHP)

OJ L 330M , 28.11.2006, p. 415–420 (MT)
OJ L 137, 25.5.2006, p. 3–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 226 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 226 - 231
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 54 - 59

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Implicitně zrušeno 32007R0593

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/779/oj

25.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 137/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 779/2006

ze dne 24. května 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 488/2005 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 488/2005 ze dne 21. března 2005 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (2), a zejména na čl. 6 odst. 5 uvedeného nařízení,

po konzultaci se správní radou Evropské agentury pro bezpečnost letectví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit rovnováhu mezi celkovými výdaji vynaloženými Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví na vydávání osvědčení a celkovým výnosem plateb, které vybere, je třeba sazby těchto plateb revidovat na základě finančních výsledků a předpokladů agentury.

(2)

Je třeba, aby správní postupy související s úhradou plateb a uplatňované Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a žadateli nezpomalovaly procesy vydávání osvědčení.

(3)

Nařízení (ES) č. 488/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 54 odst. 1 nařízení (ES) č. 1592/2002,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 488/2005 se mění takto:

1.

Ustanovení čl. 2 písm. g) se mění takto:

„g)

‚nepřímými náklady‘ rozumí podíl obecných nákladů agentury týkajících se infrastruktury, organizace a řízení připadajících na vydávání osvědčení vyjma přímých a zvláštních nákladů, avšak včetně nákladů na vývoj části předepsaných materiálů;“.

2.

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

1.   Platba je splatná žadatelem. Je vybírána v eurech.

2.   Vydání, udržování nebo změna osvědčení nebo schválení podléhá předchozí úhradě celé splatné platby, pokud se agentura a žadatel nedohodnou jinak. V případě nezaplacení může agentura zrušit dotčené osvědčení nebo schválení poté, co o tom žadatele formálně vyrozuměla.

3.   Sazebník plateb použitý agenturou, stejně jako způsob jejich úhrady, je žadateli sdělen při podání žádosti.

4.   V případech vydávání osvědčení, které vedou k úhradě obsahující proměnnou část, může agentura žadateli na vyžádání dodat odhad. Tento odhad agentura změní, pokud se ukáže, že je operace jednodušší nebo rychleji proveditelná, než se původně předpokládalo, nebo naopak složitější a její provádění bude delší, než mohla agentura přiměřeně předpokládat.

5.   Platby spojené s údržbou stávajících osvědčení a schválení jsou splatné podle harmonogramu stanoveného agenturou a sděleného držitelům osvědčení a schválení. Tento harmonogram vychází z kontrol prováděných agenturou za účelem ověření platnosti těchto osvědčení a schválení.

6.   Pokud agentura po prvním posouzení rozhodne, že žádosti nevyhoví, veškeré již vybrané platby jsou vráceny žadateli s výjimkou částky určené na pokrytí administrativních nákladů na zpracování žádosti. Tato částka se rovná pevné platbě D stanovené v příloze.

7.   Pokud agentura po prvním posouzení rozhodne, že žádosti nevyhoví, veškeré již vybrané platby jsou vráceny žadateli s výjimkou částky určené na pokrytí administrativních nákladů na zpracování žádosti. Tato částka se rovná pevné platbě D stanovené v příloze.“

3.

Body i), ii), v), vi), x), xii) a xiii) přílohy se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Roční platby podle tabulky uvedené v bodě 3) přílohy a poplatky za dozor podle tabulek uvedených v bodech 4), 5) a 7) přílohy se použijí počínaje první splatnou roční splátkou po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2006.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1643/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 7).

(2)  Úř. věst. L 81, 30.3.2005, s. 7.


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 488/2005 se mění takto:

1.

V úvodní části bodu i) se doplňuje čtvrtá odrážka, která zní:

„—

Případná služba související s činnostmi vykonávanými přímo či nepřímo agenturou pro účely vydávání, udržování nebo změny osvědčení a schválení uvedených v článku 15 nařízení (ES) č. 1592/2002 se účtuje v souladu s kapitolou II tohoto nařízení.“

2.

Tabulka uvedená v bodu ii) se nahrazuje tímto:

„Typ výrobku

Komentáře

Koeficient pevně stanoveného poplatku

CS-25

velké letouny

důležité

5

nedůležité

4

nedůležité s jednoduchou konstrukcí

2

CS-23.A

letadlo definované v CS-23 článku 1.a.2 (letadlo pro sběrnou regionální dopravu)

důležité

5

nedůležité

4

CS-23.B

letadlo definované v CS-23 článku 1.a.1 s maximální vzletovou hmotností (MTOW) mezi 2 000 kg a 5 670 kg

důležité

3

nedůležité

2

CS-29

velké letadlo s rotující nosnou plochou

důležité

4

nedůležité

4

CS-27

malé letadlo s rotující nosnou plochou

0,5

CS-E.T.A

turbínové motory se vzletovým tahem 25 000 N nebo větším nebo výstupním výkonem 2 000 kW nebo větším

důležité

1

nedůležité

1

CS-E.T.B

turbínové motory se vzletovým tahem nižším než 25 000 N nebo výstupním výkonem nižším než 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

jiné než turbínové motory

0,2


CS-23.C

letadlo definované v CS-23 článku 1.a.1 s maximální vzletovou hmotností (MTOW) nižší než 2 000 kg

1

CS-22

větroně a větroně s pomocným motorem

0,2

CS-VLA

ultralehké letadlo

0,2

CS-VLR

ultralehké malé letadlo s rotující nosnou plochou

0,2

CS-APU

pomocný palubní zdroj

0,25

CS-P.A

při použití v letadle certifikovaném CS-25 (nebo rovnocenné)

0,25

CS-P.B

při použití v letadle certifikovaném CS-23, CS-VLA a CS-22 (nebo rovnocenné)

0,15

CS-22.J

při použití v letadle certifikovaném CS-22

0,15

CS-22.H

jiné než turbínové motory

0,15

CS-balóny

není zatím k dispozici

0,2

CS-vzdacholodě

není zatím k dispozici

0,5“

3.

Bod v) se mění takto:

a)

V úvodní části se první odrážka nahrazuje tímto:

„—

Roční poplatek se vybírá ode všech současných držitelů typových osvědčení agentury, omezených typových osvědčení a oprávnění ETSO.“

b)

První tabulka se nahrazuje tímto:

„Typ výrobku (1)

Typové osvědčení výrobky projektových organizací ze státu EU

(v EUR)

Typové osvědčení výrobky projektových organizací ze třetích zemí

(v EUR)

Omezené typové osvědčení výrobky projektových organizací ze státu EU

(v EUR)

Omezené typové osvědčení výrobky projektových organizací ze třetích zemí

(v EUR)

CS-25 (velké letouny s maximální vzletovou hmotností (MTOW) vyšší než 50 tun)

480 000

160 000

30 000

10 000

CS-25 (velké letouny s maximální vzletovou hmotností (MTOW) mezi 22 a 50 tunami)

200 000

66 000

12 500

4 167

CS-25 (velké letouny s maximální vzletovou hmotností (MTOW) nižší než 22 tun)

100 000

33 000

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

75 000

25 000

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

90 000

30 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-balóny

300

100

100

100

CS-vzducholodě

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO

0

0

0

0


Typ zařízení

Zmocnění pro části a zařízení projektových organizací ze státu EU

(v EUR)

Zmocnění pro části a zařízení projektových organizací ze třetích zemí

(v EUR)

CS-ETSO.A (hodnota zařízení vyšší než 20 000 EUR)

2 000

666

CS-ETSO.B (hodnota zařízení mezi 2 000 a 20 000 EUR)

1 000

333

CS-ETSO.C (hodnota zařízení nižší než 2 000 EUR)

500

200“

4.

Tabulka uvedená v bodu vi) se nahrazuje tímto:

„Kategorie poplatku – hodnota činností, na které se vztahuje oprávnění (v EUR)

Koeficient

nižší než 500 001

0,1

mezi 500 001 a 700 000

0,2

mezi 700 001 a 1 200 000

0,5

mezi 1 200 001 a 2 800 000

1

mezi 2 800 001 a 4 200 000

1,5

mezi 4 200 001 a 5 000 000

2,5

mezi 5 000 001 a 7 000 000

3

mezi 7 000 001 a 9 800 000

3,5

mezi 9 800 001 a 14 000 000

4,8

mezi 14 000 001 a 50 000 000

7

mezi 50 000 001 a 140 000 000

12,8

mezi 140 000 001 a 250 000 000

18

mezi 250 000 001 a 500 000 000

50

mezi 500 000 001 a 750 000 000

200

nad 750 000 000

600“

5.

Tabulka uvedená v bodu x) se nahrazuje tímto:

„Kategorie poplatku – hodnota činností, na které se vztahuje oprávnění (v EUR)

Koeficient

nižší než 500 001

0,5

mezi 500 001 a 700 000

0,75

mezi 700 001 a 1 400 000

1

mezi 1 400 001 a 2 800 000

1,75

mezi 2 800 001 a 5 000 000

2,5

mezi 5 000 001 a 7 000 000

4

mezi 7 000 001 a 14 000 000

6

mezi 14 000 001 a 21 000 000

8

mezi 21 000 001 a 42 000 000

8,5

mezi 42 000 001 a 70 000 000

9

mezi 70 000 001 a 84 000 000

9,5

mezi 84 000 001 a 105 000 000

10

nad 105 000 000

10,5“

6.

Nadpis bodu xii) se mění takto:

7.

Tabulka uvedená v bodu xiii) se nahrazuje tímto:

„Kategorie poplatku – hodnota činností, na které se vztahuje oprávnění (v EUR)

Koeficient

nižší než 500 001

0,5

mezi 500 001 a 700 000

0,75

mezi 700 001 a 1 400 000

1

mezi 1 400 001 a 2 800 000

1,75

mezi 2 800 001 a 5 000 000

2,5

mezi 5 000 001 a 7 000 000

4

mezi 7 000 001 a 14 000 000

6

mezi 14 000 001 a 21 000 000

8

mezi 21 000 001 a 42 000 000

9,5

mezi 42 000 001 a 84 000 000

10

nad 84 000 000

10,5“


(1)  Pro nákladní typy letounu se použije koeficient 0,85 na poplatek za rovnocenný typ pro přepravu osob.


Top