EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0679

Nařízení Rady (ES) č. 679/2006 ze dne 25. dubna 2006 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75, pokud jde o použití výjimečných opatření na podporu trhu

OJ L 119, 4.5.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 251–255 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 233 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 233 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; Implicitně zrušeno 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/679/oj

4.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 679/2006

ze dne 25. dubna 2006,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75, pokud jde o použití výjimečných opatření na podporu trhu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36 a 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 14 nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci (2) a článek 14 nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (3) stanoví, že mohou být přijata výjimečná opatření na podporu trhu, aby se vzala v úvahu omezení volného oběhu, která mohou vyplynout z použití opatření, jejichž cílem je zabránit šíření nákaz zvířat.

(2)

Tato výjimečná opatření na podporu trhu by měla přijímat Komise a měla by přímo souviset s veterinárními a hygienickými opatřeními přijatými dotčenými členskými státy za účelem boje proti šíření nákaz zvířat nebo z těchto opatření vyplývají. Měla by být přijímána na žádost členských států, aby se zabránilo závažnému narušení dotčených trhů.

(3)

Zkušenost ukázala, že závažná narušení trhu, jako například značný pokles spotřeby nebo cen, mohou přímo souviset se ztrátou důvěry spotřebitelů vyplývající z existence rizika pro zdraví lidí a zdraví zvířat.

(4)

Je proto třeba, aby výjimečná opatření na podporu trhu podle nařízení (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75 umožnila zohlednit narušení trhu způsobená reakcí spotřebitele na rizika pro zdraví lidí nebo zdraví zvířat.

(5)

Mělo by být zdůrazněno, že veterinární a hygienická opatření přijatá členskými státy musí být v souladu s právními předpisy Společenství.

(6)

Nařízení (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 14 nařízení (EHS) č. 2771/75 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„Článek 14

1.   Výjimečná opatření na podporu postiženého trhu mohou být přijata postupem podle čl. 17 odst. 2, aby se vzala v úvahu:

a)

omezení volného oběhu, jež mohou vyplývat z použití opatření, jejichž cílem je zabránit šíření nákaz zvířat, nebo

b)

závažná narušení trhu přímo související se ztrátou důvěry spotřebitelů vyplývající z existence rizika pro zdraví lidí nebo zdraví zvířat.

Tato opatření se přijímají na žádost dotčeného členského státu nebo dotčených členských států.

V případě omezení volného oběhu podle prvního pododstavce písm. a) lze výjimečná opatření přijmout pouze tehdy, pokud členský stát či členské státy přijaly veterinární a hygienická opatření v souladu s právními předpisy Společenství s cílem rychlého potlačení nákazy, a to pouze v rozsahu a na dobu, jež jsou nezbytně nutné pro podporu dotyčného trhu.

2.   Společenství se podílí na financování výjimečných opatření uvedených v odst. 1 písm. a), která přímo souvisejí s veterinárními a hygienickými opatřeními, a výjimečných opatření uvedených v odst. 1 písm. b) ve výši 50 % výdajů hrazených členskými státy.“

Článek 2

V článku 14 nařízení (EHS) č. 2777/75 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„Článek 14

1.   Výjimečná opatření na podporu postiženého trhu mohou být přijata postupem podle čl. 17 odst. 2, aby se vzala v úvahu:

a)

omezení volného oběhu, jež mohou vyplývat z použití opatření, jejichž cílem je zabránit šíření nákaz zvířat, nebo

b)

závažná narušení trhu přímo související se ztrátou důvěry spotřebitelů vyplývající z existence rizika pro zdraví lidí nebo zdraví zvířat.

Tato opatření se přijímají na žádost dotčeného členského státu nebo dotčených členských států.

V případě omezení volného oběhu podle prvního pododstavce písm. a) lze výjimečná opatření přijmout pouze tehdy, pokud členský stát či členské státy přijaly veterinární a hygienická opatření v souladu s právními předpisy Společenství s cílem rychlého potlačení nákazy, a to pouze v rozsahu a na dobu, jež jsou nezbytně nutné pro podporu dotyčného trhu.

2.   Společenství se podílí na financování výjimečných opatření uvedených v odst. 1 písm. a), která přímo souvisejí s veterinárními a hygienickými opatřeními, a výjimečných opatření uvedených v odst. 1 písm. b) ve výši 50 % výdajů hrazených členskými státy.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 25. dubna 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Stanovisko ze dne 6. dubna 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(3)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005.


Top