EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006H0283

Doporučení Komise ze dne 11. dubna 2006 týkající se opatření ke snížení rizika pro látky: dibutyl-ftalát; 3,4-dichloranilin; di(isodecyl)-ftalát; 1,2-benzendikarboxylová kyselina, di-C 9-11 -rozvětvené alkylestery, bohaté na C 10 -alkylestery; di(isononyl)-ftalát; 1,2-benzendikarboxylová kyselina, di-C 8-10 -rozvětvené alkylestery, bohaté na C 9 -alkylestery; ethylendiamintetraoctová kyselina; methyl-acetát; chloroctová kyselina; n-pentan; tetranatrium-ethylendiamintetraacetát (Text s významem pro EHP)

OJ L 104, 13.4.2006, p. 45–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 597–599 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/283/oj

13.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 104/45


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 11. dubna 2006

týkající se opatření ke snížení rizika pro látky: dibutyl-ftalát; 3,4-dichloranilin; di(isodecyl)-ftalát; 1,2-benzendikarboxylová kyselina, di-C9-11-rozvětvené alkylestery, bohaté na C10-alkylestery; di(isononyl)-ftalát; 1,2-benzendikarboxylová kyselina, di-C8-10-rozvětvené alkylestery, bohaté na C9-alkylestery; ethylendiamintetraoctová kyselina; methyl-acetát; chloroctová kyselina; n-pentan; tetranatrium-ethylendiamintetraacetát

(Text s významem pro EHP)

(2006/283/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rámci nařízení (EHS) č. 793/93 byly jako prioritní látky pro hodnocení v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1179/94 (2), nařízením Komise (ES) č. 2268/95 (3) a nařízením Komise (ES) č. 143/97 (4), pokud jde o první, druhý a třetí seznam prioritních látek, jak předpokládá nařízení (EHS) č. 793/93, určeny následující látky:

dibutyl-ftalát,

3,4-dichloranilin,

ethylendiamintetraoctová kyselina,

methyl-acetát,

tetranatrium-ethylendiamintetraacetát,

di(isodecyl)-ftalát,

1,2-benzendikarboxylová kyselina, di-C9-11-rozvětvené alkylestery, bohaté na C10-alkylestery,

di(isononyl)-ftalát,

1,2-benzendikarboxylová kyselina, di-C8-10-rozvětvené alkylestery, bohaté na C9-alkylestery,

n-pentan,

chloroctová kyselina.

(2)

Státy v rolích zpravodajů určené v souladu s uvedenými nařízeními dokončily pro tyto látky hodnocení rizik s ohledem na člověka a životní prostředí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1488/94 ze dne 28. června 1994, kterým se stanoví zásady hodnocení rizik existujících látek pro člověka a životní prostředí (5), a navrhly strategii omezování těchto rizik v souladu s nařízením (EHS) č. 793/93.

(3)

Vědecký výbor pro toxicitu, ekotoxicitu a životní prostředí (SCTEE) byl konzultován a vydal stanoviska, pokud jde o hodnocení rizik prováděná zpravodaji. Stanoviska byla zveřejněna na webových stránkách vědeckého výboru.

(4)

Výsledky hodnocení rizik a další výsledky strategií omezování těchto rizik jsou uvedeny ve sdělení Komise (6).

(5)

Na základě uvedeného hodnocení je vhodné doporučit některá opatření ke snížení rizika pro některé látky.

(6)

Opatření ke snížení rizika doporučená pro pracovníky by měla být uvážena v rámci právních předpisů o ochraně pracovníků, u kterého se má za to, že poskytuje odpovídající rámec pro snížení rizik příslušných látek v potřebném rozsahu.

(7)

Opatření ke snížení rizika stanovená v tomto doporučení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EHS) č. 793/93,

DOPORUČUJE:

ODDÍL 1

DIBUTYL-FTALÁT

(č. CAS 84-74-2; č. EINECS 201-557-4)

Opatření ke snížení rizika pro životní prostředí (1, 2)

1.

Příslušné orgány v dotčených členských státech by měly v povoleních vydávaných podle směrnice Rady 96/61/ES (7) stanovit podmínky, mezní hodnoty emisí či rovnocenné parametry nebo technická opatření týkající se dibutyl-ftalátu, aby dotčená zařízení byla nejpozději do konce října 2007 provozována v souladu s nejlepšími dostupnými technikami („best available techniques“, dále jen BAT), se zřetelem k technickým charakteristikám dotyčných zařízení, k jejich zeměpisné poloze a k místním podmínkám životního prostředí.

2.

Členské státy by měly pečlivě sledovat zavádění BAT, pokud jde o dibutyl-ftalát, a oznámit veškerý důležitý vývoj Komisi v rámci výměny informací o BAT.

ODDÍL 2

3,4-DICHLORANILIN

(č. CAS 95-76-1; č. EINECS 202-448-4)

Opatření ke snížení rizika pro pracovníky (3) a životní prostředí (4, 5)

3.

Zaměstnavatelé, kteří používají 3,4-dichloranilin ve výrobě a dalším zpracování pro účely, které jsou v hodnocení rizik uvedeny jako předmět obav, by měli vzít na vědomí veškeré zvláštní pokyny pro dané odvětví ohledně úklidu, údržby a oprav vypracované na vnitrostátní úrovni a založené na nezávazných praktických pokynech, které lze získat od Komise podle čl. 12 odst. 2 směrnice Rady 98/24/ES (8).

Má se za to, že platné právní předpisy na úrovni Společenství o přípravcích na ochranu rostlin (směrnice 91/414/EHS (9)) a o biocidech (směrnice 98/8/ES (10)) poskytují přiměřený rámec pro snížení rizik látek v potřebném rozsahu a použijí se.

V tomto rámci:

4.

Je třeba uvážit informace z hodnocení rizik 3,4-dichloranilinu, který se uvolňuje z diuronu použitého jako herbicid na nepropustném povrchu.

5.

Je třeba zabránit zneužití diuronu v malém balení.

ODDÍL 3

ETHYLENDIAMINTETRAOCTOVÁ KYSELINA

(č. CAS 60-00-4; č. EINECS 200-449-4)

Opatření ke snížení rizika pro životní prostředí (6, 7, 8, 9)

6.

Pro povodí, kde mohou emise ethylendiamintetraoctové kyseliny (EDTA) zapříčinit riziko, by měl příslušný členský stát stanovit normy environmentální kvality a vnitrostátní opatření ke snížení znečištění, jejichž cílem je, aby tyto normy environmentální kvality byly splněny do roku 2015, by měla být začleněna do plánů povodí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (11).

7.

Příslušné orgány v dotčených členských státech by měly v povoleních vydávaných podle směrnice 96/61/ES stanovit podmínky, mezní hodnoty emisí či rovnocenné parametry nebo technická opatření týkající se EDTA, aby dotčená zařízení byla nejpozději do konce října 2007 provozována v souladu s BAT, se zřetelem k technickým charakteristikám dotyčných zařízení, k jejich zeměpisné poloze a k místním podmínkám životního prostředí.

8.

Členské státy by měly pečlivě sledovat zavádění BAT, pokud jde o EDTA, a oznámit veškerý důležitý vývoj Komisi v rámci výměny informací o BAT.

9.

Místní emise do životního prostředí by se v případě potřeby měly řídit vnitrostátními pravidly, aby se zajistilo, že nebudou očekávána žádná rizika pro životní prostředí.

ODDÍL 4

METHYL-ACETÁT

(č. CAS 79-20-9; č. EINECS 201-185-2)

Opatření ke snížení rizika pro pracovníky (10)

10.

Zaměstnavatelé, kteří používají výrobky obsahující methyl-acetát pro podlahářské práce ve stavebnictví, by měli vzít na vědomí veškeré zvláštní pokyny pro dané odvětví vypracované na vnitrostátní úrovni a založené na nezávazných praktických pokynech, které lze získat od Komise podle čl. 12 odst. 2 směrnice 98/24/ES.

ODDÍL 5

CHLOROCTOVÁ KYSELINA

(č. CAS 79-11-8; č. EINECS 201-178-4)

Opatření ke snížení rizika pro pracovníky (11) a životní prostředí (12, 13, 14)

11.

Zaměstnavatelé, kteří používají chloroctovou kyselinu (MCAA) pro účely, které jsou v hodnocení rizik uvedeny jako předmět obav, by měli vzít na vědomí veškeré zvláštní pokyny pro dané odvětví vypracované na vnitrostátní úrovni a založené na nezávazných praktických pokynech, které lze získat od Komise podle čl. 12 odst. 2 směrnice 98/24/ES.

12.

Příslušné orgány v dotčených členských státech by měly v povoleních vydávaných podle směrnice 96/61/ES stanovit podmínky, mezní hodnoty emisí či rovnocenné parametry nebo technická opatření týkající se MCAA, aby dotčená zařízení byla nejpozději do konce října 2007 provozována v souladu s BAT a se zřetelem k technickým charakteristikám dotyčných zařízení, k jejich zeměpisné poloze a k místním podmínkám životního prostředí.

13.

Členské státy by měly pečlivě sledovat zavádění BAT, pokud jde o MCAA, a oznámit veškerý důležitý vývoj Komisi v rámci výměny informací o BAT.

14.

Místní emise do životního prostředí by se v případě potřeby měly řídit vnitrostátními pravidly, aby se zajistilo, že nebudou očekávána žádná rizika pro životní prostředí ani pro osoby exponované prostřednictvím životního prostředí.

ODDÍL 6

TETRANATRIUM-ETHYLENDIAMINTETRAACETÁT

(č. CAS 64-02-8; č. EINECS 200-573-9)

Opatření ke snížení rizika pro životní prostředí (15, 16, 17, 18)

15.

Pro povodí, kde mohou emise tetranatrium-ethylendiamintetraacetátu (Na4EDTA) zapříčinit riziko, by měl příslušný členský stát stanovit normy environmentální kvality a vnitrostátní opatření ke snížení znečištění, jejichž cílem je, aby tyto normy environmentální kvality byly splněny do roku 2015, by měla být začleněna do plánů povodí v souladu se směrnicí 2000/60/ES.

16.

Příslušné orgány v dotčených členských státech by měly v povoleních vydávaných podle směrnice 96/61/ES stanovit podmínky, mezní hodnoty emisí či rovnocenné parametry nebo technická opatření týkající se Na4EDTA, aby dotčená zařízení byla nejpozději do konce října 2007 provozována v souladu s BAT a se zřetelem k technickým charakteristikám dotyčných zařízení, k jejich zeměpisné poloze a k místním podmínkám životního prostředí.

17.

Členské státy by měly pečlivě sledovat zavádění BAT, pokud jde o Na4EDTA, a oznámit veškerý důležitý vývoj Komisi v rámci výměny informací o BAT.

18.

Místní emise do životního prostředí by se v případě potřeby měly řídit vnitrostátními pravidly, aby se zajistilo, že nebudou očekávána žádná rizika pro životní prostředí.

ODDÍL 7

URČENÍ

19.

Toto doporučení je určeno všem odvětvím, která látky dováží, vyrábí, přepravují, skladují, formulují do přípravků či jinak zpracovávají, používají, odstraňují či regenerují, a členským státům.

V Bruselu dne 11. dubna 2006.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 131, 26.5.1994, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 231, 28.9.1995, s. 18.

(4)  Úř. věst. L 25, 28.1.1997, s. 13.

(5)  Úř. věst. L 161, 29.6.1994, s. 3.

(6)  Úř. věst. C 90, 13.4.2006.

(7)  Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26.

(8)  Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11.

(9)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.


Top