EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0258

2006/258/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2006 , kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/683/ES, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých barevných televizních přijímačů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky

OJ L 93, 31.3.2006, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 535–536 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/258/oj

31.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/63


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. března 2006,

kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/683/ES, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých barevných televizních přijímačů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky

(2006/258/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PŘEDCHOZÍ POSTUP

(1)

V srpnu 2002 uložila Rada nařízením (ES) č. 1531/2002 (2) konečné antidumpingové clo z dovozu barevných televizních přijímačů (dále jen „dotčený výrobek“) pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky.

(2)

Zároveň přijala Komise rozhodnutím 2002/683/ES (3) společný závazek (dále jen „závazek“) od společností Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd a Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd (dále jen „společnosti“) a Čínské obchodní komory pro vývoz a dovoz strojírenských a elektronických výrobků.

(3)

V důsledku toho byl dotčený výrobek čínského původu vyráběný společnostmi, který odpovídá typu, na který se vztahuje závazek (dále jen „výrobek, na který se vztahuje závazek“), osvobozen od konečného antidumpingového cla.

B.   PORUŠENÍ ZÁVAZKU

1.   Povinnosti společností se závazky

(4)

V rámci závazku, který společnosti nabídly, jsou tyto společnosti povinny mimo jiné vyvážet výrobek, na který se vztahuje závazek, prvnímu nezávislému odběrateli ve Společenství za minimální dovozní cenu uvedenou v závazku nebo za cenu vyšší a dodržovat určité množstevní limity. Tyto ceny a množstevní limity odstraňují poškozující účinek dumpingu.

(5)

Za účelem zajištění dodržování závazku Čínská obchodní komora pro vývoz a dovoz strojírenských a elektronických výrobků a společnosti rovněž souhlasily s tím, že poskytnou veškeré informace, jež Komise považuje za nezbytné, a že umožní inspekce na místě ve svých prostorách, jejichž cílem bude ověřit správnost a pravdivost údajů předkládaných v uvedených čtvrtletních zprávách.

(6)

Jak je uvedeno v 239. bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 1531/2002, závazek zvláště stanoví, že porušení ze strany kterékoli z dotyčných společností nebo Čínské obchodní komory pro vývoz a dovoz strojírenských a elektronických výrobků se považuje za porušení závazku všemi signatáři. Nedostatečná spolupráce s Evropskou komisí při sledování závazku se považuje za jeho porušení.

(7)

Z tohoto hlediska Komise požádala o provedení inspekce na místě v prostorách Čínské obchodní komory pro vývoz a dovoz strojírenských a elektronických výrobků a v prostorách dvou společností, které vykázaly největší objem prodeje dotčeného výrobku, a to jmenovitě v Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd a Konka Group Co., Ltd. Komise zaslala Čínské obchodní komoře pro vývoz a dovoz strojírenských a elektronických výrobků a společnostem Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd a Konka Group Co., Ltd předem dopisy, ve kterých jim oznámila data inspekcí na místě.

2.   Výsledky žádosti o ověření

(8)

Čínská obchodní komora pro vývoz a dovoz strojírenských a elektronických výrobků a společnost Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd souhlasily s inspekcí na místě požadovanou Komisí. Nicméně společnost Konka Group Co., Ltd inspekci na místě zamítla.

(9)

Společnost byla vyzvána, aby vysvětlila, zda se jedná o její poslední rozhodnutí a byla upozorněna na to, že podle bodu 5.6 závazku se společnosti zavázaly spolupracovat při poskytování jakýchkoli informací, jež Komise považuje za nezbytné pro zajištění dodržování společného závazku, a umožňovat úředníkům Evropské komise ověřovat veškeré dodané informace a data. Tito úředníci mohou jmenovitě provádět vyšetřování na místě v prostorách společností a/nebo Čínské obchodní komory pro vývoz a dovoz strojírenských a elektronických výrobků, a to i v případě, že na tato vyšetřování bylo upozorněno v krátké lhůtě.

(10)

Společnost Konka Group Co., Ltd dopisem potvrdila svůj nezájem o spolupráci; tento postoj společnosti byl rovněž potvrzen Čínskou obchodní komorou pro vývoz a dovoz strojírenských a elektronických výrobků.

(11)

Čínská obchodní komora pro vývoz a dovoz strojírenských a elektronických výrobků a společnosti byly tudíž informovány o podstatných skutečnostech a úvahách, na jejichž základě Komise zamýšlí odvolat přijetí závazku z důvodu jeho porušení společností Konka Group Co., Ltd a uložit konečné antidumpingové clo. Společnosti byla udělena lhůta, během níž se mohla písemně nebo ústně k dané věci vyjádřit. Žádné připomínky nebyly předloženy.

C.   ZRUŠENÍ ROZHODNUTÍ 2002/683/ES

(12)

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že přijetí tohoto závazku, který byl nabídnut společnostmi a Čínskou obchodní komorou pro vývoz a dovoz strojírenských a elektronických výrobků, by mělo být zrušeno. Rozhodnutí 2002/683/ES, kterým se přijímá závazek, by mělo být zrušeno.

(13)

Současně s tímto rozhodnutím změnila Rada nařízením (ES) č. 511/2006 (4) nařízení (ES) č. 1531/2002 a uložila na dovoz barevných televizních přijímačů vyvážených dotčenými společnostmi do Společenství konečné antidumpingové clo,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Rozhodnutí 2002/683/ES se zrušuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 6. března 2006.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 231, 29.8.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 231, 29.8.2002, s. 42.

(4)  Viz strana 26 v tomto čísle Úředního věstníku.


Top