EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_066_R_0037_01

2006/188/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. února 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím rozšiřující na Dánsko působnost nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států, a nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy
Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy

OJ L 66, 8.3.2006, p. 37–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 72–93 (MT)

8.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 66/37


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 21. února 2006

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím rozšiřující na Dánsko působnost nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států, a nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy

(2006/188/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 63 bod 1 písm. a) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise jménem Společenství sjednala Dohodu mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím rozšiřující na Dánsko působnost nařízení Rady (ES) č. 343/2003 (2) a (ES) č. 2725/2000 (3).

(2)

Dohoda byla podepsána jménem Společenství dne 13. března 2005 s výhradou možného pozdějšího uzavření v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 13. června 2005.

(3)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Spojené království a Irsko účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(4)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(5)

Uvedená dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím rozšiřující na Dánsko působnost nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států, a nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy se schvaluje jménem Společenství.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení stanovené v čl. 10 odst. 2 dohody (4).

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 21. února 2006.

Za Radu

předsedkyně

K. GASTINGER


(1)  Stanovisko ze dne 13. prosince 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 50, 25.2.2003, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 316, 15.12.2000, s. 1.

(4)  Dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni oznámení smluvními stranami.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, dále jen „Dánsko“,

na straně druhé,

S ODKAZEM na účast Dánska na Úmluvě o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států Evropských společenství, která byla podepsána v Dublinu dne 15. června 1990 (dále jen „Dublinská úmluva“),

S ODKAZEM na článek 12 dohody mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku,

S OHLEDEM NA TO, že nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států (dále jen „nařízení Dublin II“), nahrazuje Dublinskou úmluvu,

VZHLEDEM K TOMU, že dne 2. září 2003 přijala Komise nařízení (ES) č. 1560/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států,

S OHLEDEM NA význam nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy (dále jen „nařízení o Eurodacu“). Nařízení o Eurodacu a nařízení Dublin II se dále v této dohodě nazývají jen „nařízení“,

VZHLEDEM K TOMU, že Rada dne 28. února 2002 přijala nařízení (ES) č. 407/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení o Eurodacu,

S ODKAZEM na Protokol o postavení Dánska, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství (dále jen „Protokol o postavení Dánska“), podle nějž nejsou nařízení Dublin II a nařízení o Eurodacu pro Dánsko závazná ani použitelná,

S PŘÁNÍM, aby se nařízeními, jejich budoucími změnami a prováděcími pravidly na základě mezinárodního práva řídily vztahy mezi Společenstvím a Dánskem jako členským státem se zvláštním postavením s ohledem na hlavu IV Smlouvy o založení Evropského společenství,

S DŮRAZEM NA význam řádné koordinace mezi Společenstvím a Dánskem při sjednávání a uzavírání mezinárodních smluv, které mohou ovlivnit nebo změnit působnost nařízení,

S DŮRAZEM NA TO, že by Dánsko mělo usilovat o přistoupení k mezinárodním smlouvám, jež Společenství podepsalo, je-li účast Dánska na nich důležitá pro soudržné uplatňování nařízení a této dohody,

S POUKAZEM NA TO, že Soudní dvůr Evropských společenství by měl mít pravomoc zajišťovat jednotný výklad a uplatňování této dohody, včetně nařízení a veškerých prováděcích pravidel Společenství, které tvoří součást této dohody,

S ODKAZEM na pravomoc, která je Soudnímu dvoru Evropských společenství v souladu s čl. 68 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství svěřena pro rozhodování o předběžných otázkách o platnosti a výkladu aktů orgánů Společenství na základě hlavy IV Smlouvy, včetně platnosti a výkladu této dohody, a na okolnost, že toto ustanovení není pro Dánsko závazné ani použitelné, jak vyplývá z Protokolu o postavení Dánska,

S OHLEDEM NA TO, že Soudní dvůr Evropských společenství by měl mít za stejných podmínek pravomoc rozhodovat o předběžných otázkách vznesených dánskými soudy o platnosti a výkladu této dohody, a že dánské soudy by proto měly žádat Soudní dvůr o rozhodnutí o předběžných otázkách za stejných podmínek jako soudy ostatních členských států při výkladu nařízení a prováděcích pravidel k nim,

S ODKAZEM na ustanovení o tom, že v souladu s čl. 68 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského společenství jsou Rada Evropské unie, Evropská komise a členské státy oprávněny žádat Soudní dvůr Evropských společenství o rozhodnutí v otázkách výkladu aktů orgánů Společenství na základě hlavy IV Smlouvy, včetně výkladu této dohody, a na okolnost, že toto ustanovení není pro Dánsko závazné ani použitelné, jak vyplývá z Protokolu o postavení Dánska,

S OHLEDEM NA TO, že Dánsko by mělo mít za stejných podmínek jako ostatní členské státy v případě nařízení a prováděcích pravidel k nim možnost žádat Soudní dvůr Evropských společenství o rozhodnutí v otázkách výkladu této dohody,

S DŮRAZEM NA TO, že podle dánského práva by soudy v Dánsku měly při výkladu této dohody, včetně nařízení a veškerých prováděcích pravidel Společenství, které jsou její součástí, brát řádně v úvahu rozhodnutí obsažená v judikatuře Soudního dvora Evropských společenství a soudů členských států Evropských společenství vztahující se k ustanovením nařízení a veškerých prováděcích pravidel Společenství,

S OHLEDEM NA TO, že by mělo být možné žádat Soudní dvůr Evropských společenství o rozhodnutí v otázkách dodržování závazků vyplývajících z této dohody v souladu s ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství, která upravují řízení před Soudním dvorem,

VZHLEDEM K TOMU, že podle čl. 300 odst. 7 Smlouvy o založení Evropského společenství zavazuje tato dohoda členské státy, a je proto vhodné, aby Dánsko v případě, že dojde ze strany některého členského státu k jejímu nedodržení, mělo možnost podat stížnost Komisi jakožto strážkyni Smlouvy;

S OHLEDEM NA TO, že v souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Dánska se Dánsko s výjimkou správních nákladů finančně nepodílí na účincích opatření, která nejsou pro Dánsko závazná nebo použitelná, a že proto musí být stanoven příspěvek Dánska na provozní náklady spojené se zřízením a provozem ústřední jednotky podle článku 3 nařízení o Eurodacu,

S DŮRAZEM NA TO, že vztahy mezi Islandem a Norskem na jedné straně a Dánskem na straně druhé v souvislosti s nařízením Dublin II a nařízením o Eurodacu zajišťuje protokol podle článku 12 dohody mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku,

S PŘÁNÍM, aby byl obsah tohoto protokolu určen Evropským společenstvím, Islandem a Norskem souběžně s touto dohodou a se souhlasem Dánska,

SE DOHODLY NA TĚCHTO USTANOVENÍCH:

Článek 1

Cíl

1.   Cílem této dohody je uplatňovat nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie („nařízení Dublin II“), nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy („nařízení o Eurodacu“) a prováděcí pravidla k nim na vztah mezi Společenstvím a Dánskem v souladu s čl. 2 odst. 1 a 2.

2.   Cílem smluvních stran je dosáhnout jednotného uplatňování a výkladu nařízení a prováděcích pravidel k nim ve všech členských státech.

3.   Ustanovení čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 této dohody vyplývají z Protokolu o postavení Dánska.

Článek 2

Nařízení Dublin II a nařízení o Eurodacu

1.   Nařízení Dublin II, které je uvedeno v příloze této dohody a tvoří její součást, a prováděcí pravidla k němu přijatá na základě čl. 27 odst. 2 nařízení Dublin II, a pokud jde o prováděcí pravidla přijatá po vstupu této dohody v platnost, provedená Dánskem podle článku 4 této dohody, se vztahují podle mezinárodního práva na vztahy mezi Společenstvím a Dánskem.

2.   Nařízení o Eurodacu, které je přílohou této dohody a tvoří její součást, a prováděcí pravidla k němu přijatá na základě článku 22 nebo čl. 23 odst. 2 nařízení o Eurodacu, a pokud jde o prováděcí pravidla přijatá po vstupu této dohody v platnost, provedená Dánskem podle článku 4 této dohody, se vztahují podle mezinárodního práva na vztahy mezi Společenstvím a Dánskem.

3.   Namísto dne uvedeného v článku 29 nařízení Dublin II a článku 27 nařízení o Eurodacu se použije den vstupu této dohody v platnost.

Článek 3

Změny nařízení Dublin II a nařízení o Eurodacu

1.   Dánsko se neúčastní přijímání změn nařízení Dublin II a nařízení o Eurodacu a žádné takové změny nejsou pro Dánsko závazné ani použitelné.

2.   Kdykoli jsou přijaty změny těchto nařízení, oznámí Dánsko Komisi, zda si přeje provést obsah těchto změn či nikoli. Toto oznámení musí být učiněno v okamžiku přijetí změn nebo do 30 dnů poté.

3.   Jestliže se Dánsko rozhodne provést obsah změn, musí být v oznámení uvedeno, zda může být provedení uskutečněno správním opatřením nebo zda je musí schválit parlament.

4.   Je-li v oznámení uvedeno, že provedení lze uskutečnit správním opatřením, musí oznámení navíc uvádět, že veškerá potřebná správní opatření vstupují v platnost dnem vstupu v platnost změn nařízení, nebo že vstoupily v platnost dnem oznámení, podle toho, co nastane později.

5.   Je-li v oznámení uvedeno, že provedení musí v Dánsku schválit parlament, platí tato pravidla:

a)

zákonodárná opatření v Dánsku vstoupí v platnost dnem vstupu v platnost změn nařízení, nebo do šesti měsíců po oznámení, podle toho, co nastane dříve;

b)

jestliže zákonodárná opatření v Dánsku nevstoupila v platnost dnem vstupu v platnost změn nařízení, uplatňuje Dánsko v rozsahu slučitelném s vnitrostátním právem podstatu změn prozatímně;

c)

Dánsko oznámí Komisi den vstupu prováděcích zákonodárných opatření v platnost a veškerá zvláštní opatření přijatá v souvislosti s prozatímním uplatňováním.

6.   Dánské oznámení o tom, že obsah změn byl v Dánsku proveden, podle odstavců 4 nebo 5, zakládá vzájemné závazky podle mezinárodního práva mezi Dánskem a Společenstvím. Změny nařízení pak tvoří změny této dohody a považují se za její přílohy.

7.   V případě, že:

a)

Dánsko oznámí své rozhodnutí neprovést obsah změn, nebo

b)

Dánsko neučiní žádné oznámení ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 2, nebo

c)

zákonodárná opatření v Dánsku nevstoupí v platnost ve lhůtách uvedených v odstavci 5,

považuje se tato dohoda za ukončenou, pokud se strany do 90 dnů nedohodnou jinak nebo pokud v situaci uvedené v písmenu c) zákonodárná opatření v Dánsku vstoupí ve stejné lhůtě v platnost. Ukončení nabývá účinku tři měsíce po uplynutí této lhůty 90 dnů.

8.   Žádosti podané v souladu s nařízením Dublin II přede dnem ukončení této dohody podle odstavce 7 nejsou tímto ukončením dotčeny.

Článek 4

Prováděcí pravidla

1.   Dánsko se neúčastní přijímání stanovisek výboru uvedeného v čl. 27 odst. 2 nařízení Dublin II a čl. 23 odst. 2 nařízení o Eurodacu ani přijímání prováděcích pravidel podle článku 22 nařízení o Eurodacu. Prováděcí pravidla přijatá v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení Dublin II nebo čl. 23 odst. 2 nařízení o Eurodacu a prováděcí pravidla přijatá podle článku 22 nařízení o Eurodacu nejsou pro Dánsko závazná ani použitelná.

2.   Kdykoli jsou přijata prováděcí pravidla podle čl. 27 odst. 2 nařízení Dublin II a podle článku 22 nebo čl. 23 odst. 2 nařízení o Eurodacu, jsou tato prováděcí pravidla sdělena Dánsku. Dánsko oznámí Komisi, zda se rozhodlo provést obsah prováděcích pravidel či nikoli. Toto oznámení musí být učiněno v okamžiku obdržení prováděcích pravidel nebo do 30 dnů poté.

3.   V oznámení musí být uvedeno, že všechna nezbytná správní opatření vstupují v Dánsku v platnost dnem vstupu v platnost prováděcích pravidel, nebo že vstoupila v platnost dnem oznámení, podle toho, co nastane později.

4.   Dánské oznámení o tom, že obsah prováděcích pravidel byl v Dánsku proveden, zakládá vzájemné závazky podle mezinárodního práva mezi Dánskem a Společenstvím. Prováděcí pravidla pak tvoří součást této dohody.

5.   V případě, že:

a)

Dánsko oznámí Komisi své rozhodnutí neprovést obsah prováděcích pravidel, nebo

b)

Dánsko neučiní žádné oznámení ve lhůtě 30 dnů uvedené v odstavci 2,

považuje se tato dohoda za ukončenou, pokud se strany do 90 dnů nedohodnou jinak. Ukončení nabývá účinku tři měsíce po uplynutí této lhůty 90 dnů.

6.   Žádosti podané v souladu s nařízením Dublin II přede dnem ukončení této dohody podle odstavce 5 nejsou tímto ukončením dotčeny.

7.   Musí-li ve výjimečných případech provedení v Dánsku schválit parlament, uvede to Dánsko ve svém oznámení podle odstavce 2 a použije se čl. 3 odst. 5 až 8.

Článek 5

Mezinárodní smlouvy, které mají vliv na nařízení Dublin II a nařízení o Eurodacu

1.   Mezinárodní smlouvy, které uzavře Společenství na základě pravidel nařízení Dublin II a nařízení o Eurodacu, nejsou pro Dánsko závazné ani použitelné.

2.   Dánsko se zdrží uzavírání mezinárodních smluv, které mohou ovlivnit nebo změnit působnost nařízení, jak jsou přiložena k této dohodě, pokud jde o určování příslušnosti pro posouzení žádosti o azyl nebo opatření týkající se porovnávání otisků prstů příslušníků třetích zemí, které upravuje nařízení o Eurodacu, nedá-li k tomu Společenství souhlas a nedojde-li k uspokojivému uspořádání vztahu mezi touto dohodou a danou mezinárodní smlouvou.

3.   Při jednání o mezinárodních smlouvách, které mohou ovlivnit nebo změnit působnost nařízení, jak jsou přiložena k této dohodě, koordinuje Dánsko svůj postoj se Společenstvím a zdrží se jednání, které by při tomto jednání ohrozilo cíle postoje Společenství v oblasti jeho pravomocí.

Článek 6

Pravomoc Soudního dvora Evropských společenství ve vztahu k výkladu této dohody

1.   Vyvstane-li otázka platnosti nebo výkladu této dohody v řízení před dánským soudem, obrátí se tento soud na Evropský soudní dvůr se žádostí o rozhodnutí v této věci vždy, kdy by se to za stejných okolností vyžadovalo od jiného členského státu Evropské unie v souvislosti s nařízením Dublin II a nařízením o Eurodacu a prováděcími pravidly k nim uvedenými v čl. 2 odst. 1 a 2.

2.   Podle dánského práva jsou dánské soudy při výkladu této dohody povinny brát řádně v úvahu rozhodnutí obsažená v judikatuře Soudního dvora ve vztahu k ustanovením nařízení Dublin II a nařízení o Eurodacu a veškerých prováděcích pravidel Společenství.

3.   Dánsko je stejně jako Rada, Komise a kterýkoli členský stát oprávněno obracet se na Soudní dvůr se žádostmi o rozhodnutí ve věci výkladu této dohody. Rozhodnutí vydané Soudním dvorem v odpovědi na takovou žádost se nevztahuje na rozsudky soudů členských států, které již nabyly právní moci.

4.   Dánsko má právo předkládat Soudnímu dvoru svá vyjádření v případě, že mu byla soudem členského státu postoupena k předběžnému rozhodnutí otázka týkající se výkladu některého ustanovení uvedeného v čl. 2 odst. 1 a 2.

5.   Použije se Protokol o statutu Soudního dvora Evropských společenství a jeho jednací řád.

6.   Jestliže dojde ke změně ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství, která upravují rozhodování Soudního dvora s důsledky pro rozhodování v souvislosti s nařízením Dublin II a nařízením o Eurodacu, může Dánsko oznámit Komisi své rozhodnutí neuplatňovat tyto změny ve vztahu k této dohodě. Oznámení musí být učiněno v okamžiku vstupu těchto změn v platnost nebo do 60 dnů poté.

V tom případě se tato dohoda považuje za ukončenou. Ukončení nabývá účinku tři měsíce po oznámení.

7.   Žádosti podané v souladu s nařízením Dublin II přede dnem ukončení této dohody podle odstavce 6 nejsou tímto ukončením dotčeny.

Článek 7

Pravomoc Soudního dvora Evropských společenství ve vztahu k dodržování této dohody

1.   Komise může podat žalobu na Dánsko u Soudního dvora za nedodržení závazků vyplývajících z této dohody.

2.   Dánsko může podat Komisi stížnost na nedodržování závazků vyplývajících z této dohody některým ze členských států.

3.   Použijí se související ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství, která upravují řízení před Soudním dvorem, Protokol o statutu Soudního dvora Evropských společenství a jeho jednací řád.

Článek 8

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje na území uvedená v článku 299 Smlouvy o založení Evropského společenství v souladu s článkem 26 nařízení o Eurodacu a článkem 26 nařízení Dublin II.

Článek 9

Finanční příspěvky na systém „Eurodac“

Pokud jde o správní a provozní náklady spojené se zřízením a provozem ústřední jednotky systému Eurodac, přispívá Dánsko do ročního rozpočtu EU každoročně částkou vypočtenou na základě rozpočtových položek přidělených na tento účel, v souladu s procentním podílem dánského hrubého národního produktu na celkovém hrubém národním produktu všech zúčastněných států.

Toto ustanovení se použije od roku napojení Dánska na ústřední jednotku.

Příspěvek Dánska na zřízení ústřední jednotky představuje paušální částku, která se rovná částce vrácené Dánsku z dánského příspěvku do souhrnného rozpočtu Evropské unie z důvodu počáteční neúčasti Dánska na nařízení o Eurodacu.

Článek 10

Ukončení dohody

1.   Tato dohoda je ukončena, jestliže Dánsko uvědomí ostatní členské státy, že si již nepřeje využívat část I Protokolu o postavení Dánska, podle článku 7 uvedeného protokolu.

2.   Tuto dohodu může ukončit kterákoli smluvní strana tím, že doručí výpověď druhé smluvní straně. Ukončení nabývá účinku šest měsíců ode dne této výpovědi.

3.   Žádosti podané přede dnem ukončení této dohody podle odstavců 1 nebo 2 nejsou tímto ukončením dotčeny.

Článek 11

Vstup v platnost

1.   Tato dohoda bude přijata smluvními stranami v souladu s jejich postupy.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce po oznámení smluvních stran o dokončení jejich postupů nezbytných k tomuto účelu.

Článek 12

Platná znění

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

PŘÍLOHA

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států.

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy.


Top