EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_066_R_0021_01

2006/187/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2005 o uzavření dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou a mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína a o změně nařízení (ES) č. 933/95
Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína
Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína

OJ L 66, 8.3.2006, p. 21–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 66/21


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 21. prosince 2005

o uzavření dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou a mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína a o změně nařízení (ES) č. 933/95

(2006/187/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. listopadu 1993 byla podepsána Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou o vzájemném zavedení celních kvót pro některá vína (1).

(2)

Dne 26. listopadu 1993 byla podepsána Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o vzájemném zavedení celních kvót pro některá vína (2).

(3)

V souladu se směrnicemi vydanými Radou uzavřely Komise a obě dotyčné přidružené země jednání o nových koncesích pro některá vína. Výsledky těchto jednání by měly být včas začleněny do rámce evropských dohod, a to ve formě dodatkových protokolů obsahujících ustanovení pro vzájemnou ochranu názvů vín a označení lihovin.

(4)

Do doby, než budou dodatkové protokoly uzavřeny a přijaty, by měly být za účelem provedení výsledků jednání o nových koncesích pro některá vína přijaty dohody ve formě výměny dopisů mezi Společenstvím a oběma dotyčnými přidruženými zeměmi o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína. Koncese stanovené v těchto dvou dohodách by měly být totožné s koncesemi v plánovaných dodatkových protokolech k evropským dohodám. Uvedené dodatkové protokoly nahradí dnem svého vstupu v platnost obě dohody.

(5)

Nařízení Rady (ES) č. 933/95 ze dne 10. dubna 1995 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některá vína pocházející z Bulharska, Maďarska a Rumunska (3) by mělo být změněno v souladu s oběmi uvedenými dohodami.

(6)

Za účelem snazšího provádění některých ustanovení obou dohod by měla být Komise oprávněna přijmout postupem podle článku 75 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (4) právní předpisy nezbytné pro jejich provedení.

(7)

Obě dohody by měly být schváleny,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína, která připojena k tomuto rozhodnutí, se schvaluje jménem Společenství.

Článek 2

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína, která je připojena k tomuto rozhodnutí, se schvaluje jménem Společenství.

Článek 3

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat obě dohody zavazující Společenství.

Článek 4

Komise je oprávněna přijmout postupem podle článku 75 nařízení (ES) č. 1493/1999 akty nezbytné pro provedení obou dohod.

Článek 5

Nařízení (ES) č. 933/95 se mění takto:

1.

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   Aniž je dotčen odstavec 2, pozastavuje se od 1. ledna 2005 dovozní clo pro následující produkty pocházející z Bulharska a Rumunska na úrovních a v mezích celních kvót uvedených pro jednotlivé produkty:

a)

vína pocházející z Bulharska:

Pořadové číslo

Kód KN (5)

Popis (6)

Roční množství od 1.1.2005

(hl)

Roční navýšení od 1.1.2006

(hl)

Clo v rámci kvóty

09.7001

ex 2204 10

Šumivé víno v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry

4 000

200

osvobozeno

09.7003

ex 2204 21

Víno z čerstvých hroznů

510 000

25 500

osvobozeno

09.7005

ex 2204 29

Víno z čerstvých hroznů

195 000

0

osvobozeno

b)

vína pocházející z Rumunska:

Pořadové číslo

Kód KN (7)

Popis (8)

Roční množství od 1.1.2005

(hl)

Clo v rámci kvóty

09.7013

ex 2204 10

ex 2204 21

ex 2204 29

Víno z čerstvých hroznů

345 000

osvobozeno

2.   Propuštění v rámci celních kvót uvedených v odstavci 1 se omezuje na vína, k nimž je přiložen vyplněný doklad VI 1 nebo výpis VI 2 podle nařízení Komise (ES) č. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína (9).

2.

Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

V Bruselu dne 21. prosince 2005.

Za Radu

předseda

B. BRADSHAW


(1)  Úř. věst. L 337, 31.12.1993, s. 3. Dohoda naposledy pozměněná Dohodou ve formě výměny dopisů, kterou se mění Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou o vzájemném zavedení celních kvót pro některá vína (Úř. věst. L 49, 22.2.2000, s. 7).

(2)  Úř. věst. L 337, 31.12.1993, s. 173. Dohoda naposledy pozměněná Dohodou ve formě výměny dopisů, kterou se mění Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o vzájemném zavedení celních kvót pro některá vína (Úř. věst. L 49, 22.2.2000, s. 15).

(3)  Úř. věst. L 96, 28.4.1995, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 678/2001 (Úř. věst. L 94, 4.4.2001, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2165/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).

(5)  Viz kódy TARIC uvedené v příloze III.

(6)  Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčních opatření je pro účely čl. 1 odst. 1 určena rozsahem kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, je působnost preferenčních opatření určena současně rozsahem kódu KN a odpovídajícím popisem.

(7)  Viz kódy TARIC uvedené v příloze III.

(8)  Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčních opatření je pro účely čl. 1 odst. 1 určena rozsahem kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, je působnost preferenčních opatření určena současně rozsahem kódu KN a odpovídajícím popisem.

(9)  Úř. věst. L 128, 10.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2079/2005 (Úř. věst. L 333, 20.12.2005, s. 6).“


DOHODA

ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína

Vážený pane,

mám tu čest odvolat se na Dohodu ze dne 20. března 2001 ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskem o vzájemném zavedení celních kvót pro některá vína a lihoviny, kterou se mění dohoda ze dne 29. listopadu 1993, a na jednání o obchodních koncesích pro víno, uzavřená mezi Evropským společenstvím a Bulharskem v roce 2004.

Potvrzuji, že na základě jednání a za účelem provádění výsledků jednání o nových dvoustranných obchodních koncesích pro některá vína od 1. ledna 2005 se Evropské společenství a Bulharská republika dohodly na níže uvedených ustanoveních, kterými se do doby, než bude přijat a vstoupí v platnost dodatkový protokol k Evropské dohodě o vínech a lihovinách, nahrazují koncese na víno stanovené ve výměně dopisů z roku 2001:

1.

Na dovoz následujících produktů pocházejících ze Společenství do Bulharska se vztahují tyto koncese:

Bulharský celní sazebník

Popis

Roční množství od 1.1.2005

(hl)

Platná celní sazba

ex ex 2204 10

ex ex 2204 21

ex ex 2204 29

Šumivé víno v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry

Víno z čerstvých hroznů

73 100

osvobozeno

2.

Na dovoz následujících produktů pocházejících z Bulharska do Společenství se vztahují tyto koncese:

Kód KN

Popis

Roční množství od 1.1.2005

(hl)

Roční navýšení od 1.1.2006

(hl)

Platná celní sazba

ex 2204 10

Šumivé víno v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry

4 000

200

osvobozeno

ex 2204 21

Víno z čerstvých hroznů

510 000

25 500

osvobozeno

ex 2204 29

Víno z čerstvých hroznů

195 000

0

osvobozeno

3.

Pravidly původu použitelnými na základě této dohody jsou pravidla stanovená v protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé.

4.

Pro účely této dohody je víno definováno v příloze I bodu 10 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a musí být vyrobeno v souladu s pravidly pro enologické postupy a ošetřování stanovenými v hlavě V a přílohách IV a V uvedeného nařízení a nařízení Komise (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření.

5.

Dovoz vína v rámci koncesí stanovených v této dohodě je podmíněn předložením osvědčení, které potvrzuje, že dotyčné víno je v souladu s bodem 4, a které vydal úřední subjekt uznaný oběma smluvními stranami, uvedený ve společně vypracovaných seznamech.

6.

Smluvní strany zajistí, aby vzájemně udělené obchodní koncese nebyly zpochybněny jinými opatřeními.

7.

Na žádost kterékoli strany se konají konzultace o jakémkoli problému souvisejícím s prováděním této dohody.

8.

Tato dohoda se na jedné straně vztahuje na území, na která se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a to za podmínek stanovených uvedenou smlouvou, a na straně druhé na území Bulharské republiky.

9.

Smluvní strany tuto dohodu schválí v souladu se svými příslušnými postupy.

Toto dohoda vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005. Její použitelnost končí dnem, kdy vstoupí v platnost Dodatkový protokol k Evropské dohodě o vínech a lihovinách.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas své vlády s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Съставено в Брюксел

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

За Европейската общност

Image

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že jsem obdržel Váš dopis z dnešního dne tohoto znění:

„... mám tu čest odvolat se na Dohodu ze dne 20. března 2001 ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskem o vzájemném zavedení celních kvót pro některá vína a lihoviny, kterou se mění dohoda ze dne 29. listopadu 1993, a na jednání o obchodních koncesích pro víno, uzavřená mezi Evropským společenstvím a Bulharskem v roce 2004.

Potvrzuji, že na základě jednání a za účelem provádění výsledků jednání o nových dvoustranných obchodních koncesích pro některá vína od 1. ledna 2005 se Evropské společenství a Bulharská republika dohodly na níže uvedených ustanoveních, kterými se do doby, než bude přijat a vstoupí v platnost dodatkový protokol k Evropské dohodě o vínech a lihovinách, nahrazují koncese na víno stanovené ve výměně dopisů z roku 2001:

1.

Na dovoz následujících produktů pocházejících ze Společenství do Bulharska se vztahují tyto koncese:

Bulharský celní sazebník

Popis

Roční množství od 1.1.2005

(hl)

Platná celní sazba

ex ex 2204 10

ex ex 2204 21

ex ex 2204 29

Šumivé víno v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry

Víno z čerstvých hroznů

73 100

osvobozeno

2.

Na dovoz následujících produktů pocházejících z Bulharska do Společenství se vztahují tyto koncese:

Kód KN

Popis

Roční množství od 1.1.2005

(hl)

Roční navýšení od 1.1.2006

(hl)

Platná celní sazba

ex 2204 10

Šumivé víno v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry

4 000

200

osvobozeno

ex 2204 21

Víno z čerstvých hroznů

510 000

25 500

osvobozeno

ex 2204 29

Víno z čerstvých hroznů

195 000

0

osvobozeno

3.

Pravidly původu použitelnými na základě této dohody jsou pravidla stanovená v protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé.

4.

Pro účely této dohody je víno definováno v příloze I bodu 10 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a musí být vyrobeno v souladu s pravidly pro enologické postupy a ošetřování stanovenými v hlavě V a přílohách IV a V uvedeného nařízení a nařízení Komise (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření.

5.

Dovoz vína v rámci koncesí stanovených v této dohodě je podmíněn předložením osvědčení, které potvrzuje, že dotyčné víno je v souladu s bodem 4, a které vydal úřední subjekt uznaný oběma smluvními stranami, uvedený ve společně vypracovaných seznamech.

6.

Smluvní strany zajistí, aby vzájemně udělené obchodní koncese nebyly zpochybněny jinými opatřeními.

7.

Na žádost kterékoli strany se konají konzultace o jakémkoli problému souvisejícím s prováděním této dohody.

8.

Tato dohoda se na jedné straně vztahuje na území, na která se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a to za podmínek stanovených uvedenou smlouvou, a na straně druhé na území Bulharské republiky.

9.

Smluvní strany tuto dohodu schválí v souladu se svými příslušnými postupy.

Toto dohoda vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005. Její použitelnost končí dnem, kdy vstoupí v platnost Dodatkový protokol k Evropské dohodě o vínech a lihovinách.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas své vlády s obsahem tohoto dopisu.“

Mám tu čest potvrdit, že naše vláda s obsahem Vašeho dopisu souhlasí.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Съставено в Брюксел

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За правителството на Република България

Por el Gobierno de la República de Bulgaria

Za vládu Bulharské republiky

For regeringen for Republikken Bulgarien

Für die Regierung der Republik Bulgarien

Bulgaaria Vabariigi Valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

For the Government of the Republic of Bulgaria

Pour le gouvernement de la République de Bulgarie

Per il Governo della Repubblica di Bulgaria

Bulgārijas Republikas valdības vārdā

Bulgarijos Vyriausybės vardu

a Bolgár Köztársaság kormánya részéről

Voor de regering van de Republiek Bulgarije

W imieniu Rzadu Republiki Bulgarii

Pelo Governo da República da Bulgária

Za vládu Bulharskej republiky

Za Vlado Republike Bolgarije

Bulgarian tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Bulgariens regerings vägnar

Image


DOHODA

ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína

Vážený pane,

mám tu čest odvolat se na Dohodu ze dne 22. března 2001 ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o vzájemném zavedení celních kvót pro některá vína a lihoviny, kterou se mění dohoda ze dne 26. listopadu 1993, a na jednání o obchodních koncesích pro víno a lihoviny, uzavřená mezi Evropským společenstvím a Rumunskem v roce 2004.

Potvrzuji, že na základě jednání a za účelem provádění výsledků jednání o nových dvoustranných obchodních koncesích pro některá vína se Evropské společenství a Rumunsko dohodly na níže uvedených ustanoveních, kterými se do doby, než bude přijat a vstoupí v platnost dodatkový protokol k Evropské dohodě o vínech a lihovinách, nahrazují koncese na víno stanovené ve výměně dopisů z roku 2001:

1.

Na dovoz následujících produktů pocházejících ze Společenství do Rumunska se vztahují tyto koncese:

Rumunský celní sazebník

Popis

Roční množství

(hl)

Platná celní sazba

(% celní sazby DNV)

ex ex 2204 10

ex ex 2204 21

ex ex 2204 29

Víno z čerstvých hroznů

60 000

osvobozeno

2.

Na dovoz následujících produktů pocházejících z Rumunska do Společenství se vztahují tyto koncese:

Kód KN

Popis

Roční množství

(hl)

Platná celní sazba

ex 2204 10

ex 2204 21

ex 2204 29

Víno z čerstvých hroznů

345 000

osvobozeno

3.

Pravidly původu použitelnými na základě této dohody jsou pravidla stanovená v protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé.

4.

Pro účely této dohody je víno definováno v příloze I bodu 10 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a musí být vyrobeno v souladu s pravidly pro enologické postupy a ošetřování stanovenými v hlavě V a přílohách IV a V uvedeného nařízení a nařízení Komise (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření.

5.

Dovoz vína v rámci koncesí stanovených v této dohodě je podmíněn předložením osvědčení, které potvrzuje, že dotyčné víno je v souladu s bodem 4, a které vydal úřední subjekt uznaný oběma smluvními stranami, uvedený ve společně vypracovaných seznamech.

6.

Smluvní strany zajistí, aby vzájemně udělené obchodní koncese nebyly zpochybněny jinými opatřeními.

7.

Na žádost kterékoli strany se konají konzultace o jakémkoli problému souvisejícím s prováděním této dohody.

8.

Tato dohoda se na jedné straně vztahuje na území, na která se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a to za podmínek stanovených uvedenou smlouvou, a na straně druhé na území Rumunska.

9.

Smluvní strany tuto dohodu schválí v souladu se svými příslušnými postupy.

Toto dohoda vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005 pro Společenství; pro Rumunsko vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce po dni, kdy Rumunsko oznámí Společenství dokončení svých vnitřních postupů pro přijetí. Její použitelnost končí dnem, kdy vstoupí v platnost Dodatkový protokol k Evropské dohodě o vínech a lihovinách.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas své vlády s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Adoptat la Bruxelles

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

pentru Comunitatea Europeană

Image

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že jsem obdržel Váš dopis z dnešního dne tohoto znění:

„... mám tu čest odvolat se na Dohodu ze dne 22. března 2001 ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o vzájemném zavedení celních kvót pro některá vína a lihoviny, kterou se mění dohoda ze dne 26. listopadu 1993, a na jednání o obchodních koncesích pro víno, uzavřená mezi Evropským společenstvím a Rumunskem v roce 2004.

Potvrzuji, že na základě jednání a za účelem provádění výsledků jednání o nových dvoustranných obchodních koncesích pro některá vína se Evropské společenství a Rumunsko dohodly na níže uvedených ustanoveních, kterými se do doby, než bude přijat a vstoupí v platnost dodatkový protokol k Evropské dohodě o vínech a lihovinách, nahrazují koncese na víno stanovené ve výměně dopisů z roku 2001:

1.

Na dovoz následujících produktů pocházejících ze Společenství do Rumunska se vztahují tyto koncese:

Rumunský celní sazebník

Popis

Roční množství

(hl)

Platná celní sazba

(% celní sazby DNV)

ex ex 2204 10

ex ex 2204 21

ex ex 2204 29

Víno z čerstvých hroznů

60 000

osvobozeno

2.

Na dovoz následujících produktů pocházejících z Rumunska do Společenství se vztahují tyto koncese:

Kód KN

Popis

Roční množství

(hl)

Platná celní sazba

ex 2204 10

ex 2204 21

ex 2204 29

Víno z čerstvých hroznů

345 000

osvobozeno

3.

Pravidly původu použitelnými na základě této dohody jsou pravidla stanovená v protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé.

4.

Pro účely této dohody je víno definováno v příloze I bodu 10 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a musí být vyrobeno v souladu s pravidly pro enologické postupy a ošetřování stanovenými v hlavě V a přílohách IV a V uvedeného nařízení a nařízení Komise (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření.

5.

Dovoz vína v rámci koncesí stanovených v této dohodě je podmíněn předložením osvědčení, které potvrzuje, že dotyčné víno je v souladu s bodem 4, a které vydal úřední subjekt uznaný oběma smluvními stranami, uvedený ve společně vypracovaných seznamech.

6.

Smluvní strany zajistí, aby vzájemně udělené obchodní koncese nebyly zpochybněny jinými opatřeními.

7.

Na žádost kterékoli strany se konají konzultace o jakémkoli problému souvisejícím s prováděním této dohody.

8.

Tato dohoda se na jedné straně vztahuje na území, na která se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a to za podmínek stanovených uvedenou smlouvou, a na straně druhé na území Rumunska.

9.

Smluvní strany tuto dohodu schválí v souladu se svými příslušnými postupy.

Toto dohoda vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005 pro Společenství; pro Rumunsko vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce po dni, kdy Rumunsko oznámí Společenství dokončení svých vnitřních postupů pro přijetí. Její použitelnost končí dnem, kdy vstoupí v platnost Dodatkový protokol k Evropské dohodě o vínech a lihovinách.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas své vlády s obsahem tohoto dopisu.“

Mám tu čest potvrdit, že naše vláda s obsahem Vašeho dopisu souhlasí.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Adoptat la Bruxelles

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

În numele Guvernului României

Por el Gobierno de Rumanía

Za vládu Rumunska

For regeringen for Rumænien

Für die Regierung Rumäniens

Rumeenia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Ρουμανίας

For the Government of Romania

Pour le gouvernement de la Roumanie

Per il Governo della Romania

Rumānijas valdības vārdā

Rumunijos Vyriausybės vardu

Románia kormánya részéről

Voor de regering van Roemenië

W imieniu Rządu Rumunii

Pelo Governo da Roménia

Za vládu Rumunska

Za Vlado Romunije

Romanian hallituksen puolesta

På Rumäniens regerings vägnar

Image


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

KÓDY TARIC

Pořadové číslo

Kód KN

Kód TARIC

09.7001

ex 2204 10

2204101991

2204109991

09.7003

ex 2204 21

2204217979

2204217980

2204218079

2204218080

2204218459

2204218470

2204218579

2204218580

2204219420

2204219820

2204219910

09.7005

ex 2204 29

2204296500

2204297510

2204298310

2204298380

2204298420

2204299420

2204299820

2204299910

09.7013

ex 2204 10

2204101991

2204101999

2204109991

2204109999

ex 2204 21

2204217979

2204217980

2204218079

2204218080

2204218459

2204218470

2204218579

2204218580

2204219420

2204219820

2204219910

ex 2204 29

2204296500

2204297510

2204298310

2204298380

2204298420

2204299420

2204299820

2204299910“


Top