EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0186

2006/186/ES: Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT–ES č. 8/2005 ze dne 20. července 2005 o stanovách a jednacím řádu Střediska pro rozvoj podnikání (CDE)

OJ L 66, 8.3.2006, p. 16–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/186/oj

8.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 66/16


ROZHODNUTÍ VÝBORU VELVYSLANCŮ AKT–ES č. 8/2005

ze dne 20. července 2005

o stanovách a jednacím řádu Střediska pro rozvoj podnikání (CDE)

(2006/186/ES)

VÝBOR VELVYSLANCŮ AKT–ES,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1) (dále jen „dohoda“), a zejména na čl. 2 odst. 6 písm. a) přílohy III uvedené dohody,

s ohledem na vnitřní dohodu ze dne 12. září 2000 mezi zástupci vlád členských států zasedajících v Radě o financování a správě pomoci Společenství v rámci finančního protokolu k dohodě,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 2 odst. 6 přílohy III dohody má Výbor velvyslanců po podpisu dohody vypracovat stanovy a jednací řád Střediska pro rozvoj podnikání (dále jen „středisko“), včetně jeho subjektů dohledu.

(2)

Podle čl. 1 druhého pododstavce protokolu 2 o výsadách a imunitách připojeného k dohodě se tyto výsady a imunity vztahují i na zaměstnance střediska.

(3)

Měla by být zřízena správní rada jako subjekt dohledu nad střediskem ve smyslu čl. 2 odst. 6 písm. a) přílohy III dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Předmět

1.   Ve smyslu přílohy III k dohodě je středisko společným technickým orgánem AKT–ES. Středisko má právní subjektivitu a ve všech státech dohody požívá nejrozsáhlejší způsobilost k právním úkonům, jaká je přiznávána právnickým osobám stejné povahy.

2.   Zaměstnanci střediska mají výsady, imunity a prostředky stanovené v protokolu 2 o výsadách a imunitách a uvedené v prohlášeních VI a VII, která jsou připojena k dohodě.

3.   Středisko je neziskovou organizací. Jeho ústředí je v Bruselu s decentralizovanými kancelářemi v jednotlivých regionech AKT podle uvážení správní rady.

Článek 2

Cíle

1.   Středisko vyvíjí činnost v souladu s ustanoveními a zásadami dohody. Sleduje cíle uvedené v článku 2 přílohy III dohody.

2.   Středisko vymezí tyto cíle podrobněji v politickém dokumentu.

Článek 3

Institucionální spolupráce

1.   Spolupráce střediska s jinými subjekty se řídí zásadami koordinace, doplňkovosti a přidané hodnoty pro jakékoli rozvojové iniciativy v soukromém sektoru, vyvíjené soukromými nebo veřejnými subjekty. Při plnění svých úkolů uplatňuje středisko výběrový přístup.

2.   Země nebo regiony se mohou na středisko obrátit se žádostí, aby bylo nápomocno při přípravě a provádění celostátních a regionálních orientačních programů týkajících se soukromého sektoru.

3.   Středisko může být povoláno k tomu, aby řídilo, spravovalo nebo společně spravovalo zvláštní programy přijaté Komisí Evropských společenství (dále jen „Komise“) pro země AKT.

Článek 4

Financování

1.   Středisko je financováno Evropským rozvojovým fondem (ERF) v souladu s finančním protokolem uvedeným v příloze I dohody, jakož i z vlastních příjmových zdrojů stanovených ve finančním nařízení pro středisko.

2.   Rozpočet střediska může obdržet dodatečné zdroje od jiných stran pro účely dosažení cílů střediska v rámci dohody a v rámci strategie vypracované střediskem.

3.   Středisko může při plnění svých cílů spravovat jménem třetích osob zdroje zamýšlené pro správu činností uvedených v dohodě, které představují přínos pro strany dohody uvedené v příloze III.

Článek 5

Výbor velvyslanců

1.   Ustanovení čl. 2 odst. 6 přílohy III dohody stanoví, že:

„Orgánem dohledu nad střediskem je Výbor velvyslanců. Po podpisu této dohody výbor:

a)

vypracuje stanovy a jednací řád střediska včetně jeho subjektů dohledu;

b)

vypracuje statuty pro zaměstnance, finanční a zaměstnanecké předpisy;

c)

dohlíží nad prací orgánů střediska a

d)

vypracuje provozní řád a postupy pro přijímání rozpočtu střediska.“

2.   Výbor schvaluje celkovou strategii střediska na základě návrhu předloženého správní radou.

Článek 6

Orgány

Dohled nad střediskem vykonávají správní rada a vedení.

Článek 7

Vedení

1.   V čele střediska stojí ředitel. Řediteli je nápomocen jeho náměstek, který je podřízen řediteli a plní provozní úkoly.

Ředitel a jeho náměstek budou přijati do svých funkcí na základě svých řídících schopností a odborné způsobilosti v zájmu dosažení cílů a splnění úkolů stanovených pro středisko dohodou, a zejména článkem 2 přílohy III k dohodě.

2.   Ředitele a jeho náměstka jmenuje Výbor velvyslanců AKT–ES (dále jen „výbor“) na základě postupu a pracovních náplní, které schválí předem. Jmenování ředitele a jeho náměstka musí být v časovém souladu s pětiletou dobou trvání finančního protokolu ERF. Jejich jmenování se provede na období nejvýše pěti let bez možnosti opětovného jmenování. Funkce ředitele a jeho náměstka zastávají střídavě státní příslušníci AKT a EU.

3.   Spolupředsedové výboru podepíší jmenovací listiny ředitele a jeho náměstka.

4.   Ředitel podává zprávy o činnosti správní radě střediska postupem podle článku 7.

5.   V případě nutnosti a po provedení postupu stanoveného ve služebním řádu může správní rada podat řádně odůvodněný návrh, aby výbor ředitele propustil.

6.   V případě nutnosti a po provedení postupu stanoveného ve služebním řádu může správní rada na návrh ředitele podat řádně odůvodněný návrh, aby výbor náměstka ředitele odvolal. Postup pro odvolání náměstka ředitele může být rovněž zahájen z podnětu správní rady bez předchozího návrhu ředitele.

Článek 8

Povinnosti ředitele

1.   Ředitel odpovídá za právní a institucionální zastupování střediska a za výkon pravomocí a plnění úkolů střediska vymezených v dohodě a v příloze III dohody.

2.   Ředitel předkládá správní radě ke schválení

roční a víceleté plány činnosti,

roční rozpočty střediska,

výroční zprávy,

organizační strukturu, personální politiku a organizační schéma.

3.   Ředitel předkládá správní radě k přijetí roční účetní závěrku a poté ji předloží výboru ke konečnému schválení. Výbor uděluje řediteli absolutorium za plnění ročních rozpočtů.

4.   Ředitel stanoví vnitřní provozní řád střediska a uvědomí o tom správní radu.

Článek 9

Správní rada

1.   Správní rada, orgán dohledu zřízený v souladu s čl. 2 odst. 6 písm. a) a čl. 2 odst. 7 přílohy III dohody, se skládá z šesti členů ze soukromého sektoru, z nichž tři jsou státní příslušníci AKT a tři jsou občany Evropské unie.

Výbor jmenuje postupy, které sám stanoví, šest členů na období nejvýše pěti let s hodnocením v polovině období.

2.   Zasedání správní rady se může zúčastnit pozorovatel Komise, Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, sekretariátu AKT, Evropské investiční banky a zástupce regionální organizace AKT s prokázanými zkušenostmi ze soukromého sektoru.

3.   Členové správní rady volí svého předsedu a místopředsedu na období nejvýše pěti let v souladu s jednacím řádem správní rady. Předsedá jí strana (AKT nebo ES), která neobsazuje místo ředitele střediska.

4.   Správní rada přijímá rozhodnutí prostou většinou členů přítomných nebo zastoupených v souladu s jejím jednacím řádem. Každý člen má jeden hlas.

5.   V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6.   Z každého zasedání se provede neveřejný zápis z jednání.

7.   Členové správní rady jsou povinni nesdělovat informace, kterých se týká služební tajemství, ani po skončení své funkce. Nevyhledávají ani nepřijímají pokyny od třetích osob.

Správní rada přijme svůj jednací řád.

Článek 10

Členové správní rady

1.   Členové jmenovaní do správní rady musí být osobami s prokázanou dobrou pověstí a musí mít důkladné znalosti problematiky a cílů rozvojové spolupráce AKT–EU, jakož i mechanismů a nástrojů zavedených v rámci dohody.

2.   Členové musí mít prokázané zkušenosti ze soukromého sektoru. Své činnosti provádějí tak, aby to bylo v souladu s jejich povinnostmi a s cíli střediska.

3.   Členové musí mít důkladnou znalost angličtiny nebo francouzštiny.

4.   Postavení členů správní rady je neslučitelné s jakoukoli jinou činností odměňovanou střediskem.

5.   Podniky, v nichž členové správní rady drží podíly, nejsou způsobilé pro účast v programech a na činnostech financovaných střediskem.

Článek 11

Úkoly správní rady

1.   Správní rada vykonává přísný dohled nad činností střediska. Koná až čtyři řádná zasedání ročně. Může se rovněž sejít pokaždé, kdy to vyžaduje provádění jejích úkolů, a to buď z podnětu výboru nebo předsedy, nebo na žádost ředitele střediska.

2.   Správní rada:

a)

poskytuje řediteli rady a podporu při řízení střediska a dohlíží nad řádným uplatňováním pravidel a plněním cílů stanovených výborem;

b)

na návrh ředitele střediska:

1.

přijímá celkovou strategii střediska, která se předkládá výboru ke schválení,

2.

schvaluje roční a víceleté plány činnosti,

3.

schvaluje organizační strukturu, personální politiku a organizační schéma,

4.

schvaluje přijímání nových zaměstnanců a obnovení, prodloužení nebo ukončení smluv se stávajícími zaměstnanci,

5.

přijímá roční rozpočty střediska, které se předkládají výboru ke schválení,

6.

přijímá roční účetní závěrky, které se předkládají výboru ke schválení, a

7.

schvaluje roční zprávy a předává je výboru, aby mohl ověřit soulad činností střediska s cíli, které jsou mu uloženy dohodou, a s celkovou schválenou strategií;

c)

v případě nutnosti informuje výbor o všech závažných otázkách, které se vyskytnou při plnění jejích povinností.

3.   Správní rada postupuje roční účetní závěrku výboru ke konečnému schválení. Výbor uděluje řediteli absolutorium za plnění ročních rozpočtů.

4.   Ředitel střediska se účastní činnosti správní rady v poradní funkci. Středisko zajišťuje pro správní radu sekretariát.

5.   Správní rada může vyzvat jiné členy vedení nebo zaměstnance střediska nebo externí odborníky, aby se vyjádřili ke konkrétním otázkám.

6.   Správní rada odpovídá za svou činnost výboru.

7.   Správní rada vybere po provedení veřejného nabídkového řízení za účasti nejméně tří společností profesionální auditorskou společnost s mezinárodní pověstí na období tří rozpočtových roků. Tato společnost prověří, zda jsou účetní závěrky vypracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy a zda správně odrážejí finanční postavení střediska. Rovněž vydá zprávu o tom, zda byly finanční prostředky střediska řádně spravovány.

Článek 12

Státy AKT, členské státy a Společenství se zavazují v rozsahu své působnosti přijmout opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 20. července 2005.

Za Výbor velvyslanců AKT–ES

předseda

F. J. WAHNON FERREIRA


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3. Dohoda ve znění rozhodnutí Rady ministrů AKT–ES č. 1/2003 (Úř. věst. L 141, 7.6.2003, s. 25).


Top