EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0197

Nařízení Komise (ES) č. 197/2006 ze dne 3. února 2006 o přechodných opatřeních podle nařízení (ES) č. 1774/2002, pokud jde o sběr, přepravu, ošetření, využití a zneškodňování zmetkových potravin (Text s významem pro EHP)

OJ L 32, 4.2.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 90–91 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 143 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 143 - 144

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; Zrušeno 32011R0142 . Latest consolidated version: 17/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/197/oj

4.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 197/2006

ze dne 3. února 2006

o přechodných opatřeních podle nařízení (ES) č. 1774/2002, pokud jde o sběr, přepravu, ošetření, využití a zneškodňování zmetkových potravin

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví, že musejí být zcela přepracovány předpisy Společenství týkající se vedlejších produktů živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a to včetně zavedení řady přísných požadavků. Uvedené nařízení dále stanoví, že mohou být přijata vhodná přechodná opatření.

(2)

Vzhledem k přísnosti těchto požadavků udělilo nařízení Komise (ES) č. 813/2003 ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o sběr, přepravu a zneškodňování zmetkových potravin (2), členským státům výjimku, která jim umožní schválit, aby provozovatelé pokračovali v používání vnitrostátních pravidel pro sběr, přepravu a zneškodňování zmetkových potravin živočišného původu do dne 31. prosince 2005. Členské státy požádaly o prodloužení výjimky o další období, aby nedošlo k narušení trhu. Je proto nezbytné prodloužit tuto výjimku.

(3)

Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (3) stanoví podmínky pro udělení povolení pro skládky a pro to, aby mohl být odpad na různých skládkách přijímán. V důsledku toho je vhodné použít opatření stanovená uvedenou směrnicí v případě, že příslušný orgán dojde k závěru, že zmetkové potraviny nepředstavují riziko pro zdraví lidí nebo zvířat, budou-li uloženy na skládce.

(4)

Určité zmetkové potraviny, jako např. pečivo, těstoviny, cukrářské výrobky a podobné výrobky, představují malé riziko pro zdraví lidí nebo zvířat, pokud nebyly v kontaktu se surovinami živočišného původu, jako např. se syrovým masem, syrovými produkty rybolovu, syrovými vejci a syrovým mlékem. V těchto případech by měl příslušný orgán dovolit, aby mohly být zmetkové potraviny použity jako krmná surovina, pokud je přesvědčen, že tento postup nebude znamenat riziko pro zdraví lidí nebo zvířat. Příslušný orgán by měl rovněž povolit, aby mohly být zmetkové potraviny použity k jiným účelům, např. jako hnojivo, nebo zpracovány či zneškodněny jiným způsobem, např. v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování, které není schváleno v souladu s článkem 15 nařízení (ES) č. 1774/2002.

(5)

Komise je povinna vyžádat si stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin k možným rizikům, pokud bude stávající rozšířená výjimka transformována do prováděcích opatření podle čl. 6 odst. 2 písm. i) nařízení (ES) č. 1774/2002.

(6)

Za účelem zabránění riziku pro zdraví zvířat a lidí by měly být v členských státech pro období přechodných opatření nadále používány vhodné systémy kontroly.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Výjimka týkající se sběru, přepravy, ošetření, použití a zneškodňování zmetkových potravin

1.   Odchylně od čl. 6 odst. 2 a článku 7 a kapitol I až III a kapitol V až VIII přílohy II nařízení (ES) č. 1774/2002, a v souladu s články 2 a 3 tohoto nařízení mohou členské státy povolit sběr, přepravu, ošetření, použití a zneškodňování zmetkových potravin podle čl. 6 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení (dále jen „zmetkové potraviny“), pokud:

a)

nebyly v kontaktu s žádným vedlejším živočišným produktem podle článků 4 a 5 a čl. 6 odst. 1 písm. a) až e) a g) až k) nařízení (ES) č. 1774/2002 nebo s jinou surovinou živočišného původu;

b)

to nepředstavuje riziko pro zdraví lidí nebo zvířat.

2.   Odchylka podle prvního odstavce se nepoužije na suroviny živočišného původu.

Článek 2

Sběr a přeprava

Členské státy mohou povolit sběr a přepravu zmetkových potravin za předpokladu, že osoba, která odesílá nebo přepravuje zmetkové potraviny:

a)

zajistí, aby zmetkové potraviny byly odeslány a přepraveny do zařízení nebo na jiné místo povolené podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1774/2002 nebo do zařízení či na jiné místo nebo skládku podle článku 3 tohoto nařízení a

b)

uchovává záznamy o zásilkách po dobu nejméně dvou let od data zaslání nebo přepravy, které je prokazují, a na požádání je předkládá příslušnému orgánu.

Článek 3

Ošetření, použití a zneškodnění

Členské státy mohou povolit, aby byly zmetkové potraviny:

a)

zneškodněny jako odpad zahrabáním na skládce schválené podle směrnice Rady 1999/31/ES;

b)

zpracovány v alternativních systémech schválených pod podmínkou, že budou minimalizována rizika pro zdraví zvířat a lidí, a za předpokladu, že budou splněny tyto podmínky:

i)

výsledný materiál bude zaslán ke zneškodnění do spalovacího nebo spoluspalovacího zařízení v souladu se směrnicí 2000/76/ES (4) nebo na skládku v souladu se směrnicí 1999/31/ES a

ii)

nebude použit jako krmná surovina nebo jako organické hnojivo či půdní přídavek;

nebo

c)

použity v krmivech bez dalšího ošetření nebo použity k jiným účelům bez dalšího ošetření, jestliže tyto zmetkové potraviny nebyly v kontaktu se surovinami živočišného původu a příslušný orgán je přesvědčen, že toto použití nepředstavuje riziko pro zdraví lidí nebo zvířat.

Článek 4

Kontrolní opatření

Příslušný orgán přijme nezbytná opatření, aby mohli provozovatelé kontrolovat shodu s tímto nařízením.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006 do dne 31. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 416/2005 (Úř. věst. L 66, 12.3.2005, s. 10).

(2)  Úř. věst. L 117, 13.5.2003, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 91.


Top