EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0027

Nařízení Komise (ES) č. 27/2006 ze dne 10. ledna 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury

OJ L 6, 11.1.2006, p. 15–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 30/05/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/27/oj

11.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 27/2006

ze dne 10. ledna 2006

o zahájení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2) stanoví postupy a podmínky pro uvedení obilovin ze zásob intervenčních agentur na trh.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 (3) stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a místa určení intervenčních produktů.

(3)

Za současné situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro vývoz 500 000 tun pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury.

(4)

Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu operací a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit systém jistot, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by hospodářským subjektům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Je proto třeba učinit odchylku od některých pravidel, zejména od nařízení (EHS) č. 2131/93.

(5)

Aby se zabránilo zpětným dovozům, je třeba omezit vývozy v rámci nabídkového řízení zahájeného podle tohoto nařízení jen na některé třetí země.

(6)

Za účelem modernizace řízení sytému je třeba stanovit předávání informací požadovaných Komisí elektronickou cestou.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Německá intervenční agentura zahájí stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze svých zásob za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 2

Nabídkové řízení se týká maximálního množství 500 000 tun pšenice obecné, jež má být vyvezeno do třetích zemí s výjimkou Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Lichtenštejnska, Rumunska, Srbska a Černé Hory (4) a Švýcarska.

Článek 3

1.   U vývozů uskutečněných podle tohoto nařízení se nepoužije žádná náhrada ani vývozní clo nebo měsíční zvýšení.

2.   Ustanovení čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužijí.

3.   Odchylně od čl. 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce bez měsíčního zvýšení.

Článek 4

1.   Vývozní licence jsou platné od data vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého měsíce následujícího po jejich vydání.

2.   K nabídkám předloženým v rámci nabídkového řízení zahájeného na základě tohoto nařízení se nesmějí přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (5).

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 uplyne lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 12. ledna 2006 v 9:00 hodin (bruselského času).

Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídková řízení uplyne každý čtvrtek v 9:00 hodin (bruselského času), s výjimkou dnů 13. dubna 2006, 25. května 2006 a 15. června 2006, neboť během těchto týdnů se žádné nabídkové řízení nekoná.

Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení uplyne dne 22. června 2006 v 9:00 hodin (bruselského času).

2.   Nabídky musejí být předloženy německé intervenční agentuře, jejíž název a adresa jsou:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax 1: (49 228) 6845 3985

Fax 2: (49 228) 6845 3276

Článek 6

Intervenční agentura, skladovatel a vybraný účastník provedou na žádost vybraného účastníka na základě společné dohody odběr kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a jejich analýzu podle volby vybraného účastníka buď před vyskladněním, nebo v okamžiku vyskladnění. Intervenční agentura může být zastoupena zmocněncem za podmínky, že tímto zmocněncem není skladovatel.

Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti vybraného účastníka nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při vyskladnění.

V případě sporu se výsledky analýz sdělí Komisi elektronickou cestou.

Článek 7

1.   Vybraný účastník je povinen přijmout šarži v takové jakosti, jaká byla zjištěna, pokud výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje, že jakost je:

a)

vyšší než jakost uvedená v oznámení o nabídkovém řízení;

b)

vyšší než minimální charakteristické znaky požadované pro intervenci, ale nižší než jakost uvedená v oznámení o nabídkovém řízení, přičemž zůstává v mezích odchylky, která může dosáhnout až:

1 kilogramu na hektolitr, co se týče měrné hmotnosti, která nesmí být nižší než 75 kilogramů na hektolitr,

jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2 a B.4 přílohy nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (6),

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5 přílohy nařízení (ES) č. 824/2000, aniž jsou však pozměněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele.

2.   Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na jakost vyšší než minimální charakteristické znaky požadované pro intervenci, ale nižší, než je jakost popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, a vykazující rozdíl přesahující rámec odchylky uvedené v odst. 1 písm. b), může vybraný účastník:

a)

přijmout šarži v takové jakosti, jaká byla zjištěna;

b)

odmítnout převzetí dotčené šarže.

V případě podle prvního pododstavce písm. b) bude vybraný účastník zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou šarží včetně jistot až poté, co neprodleně informuje Komisi a intervenční agenturu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

3.   Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na jakost, která je nižší než minimální charakteristické znaky požadované pro intervenci, nemůže vybraný účastník přistoupit k převzetí dotyčné šarže. Vybraný účastník bude zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou šarží včetně jistot až po té, co neprodleně informuje Komisi a intervenční agenturu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

Článek 8

Podle čl. 7 odst. 2 prvního pododstavce písm. b) a odstavce 3 může vybraný účastník požadovat na intervenční agentuře, aby mu dodala jinou šarži pšenice obecné o stanovené jakosti bez dodatečných nákladů. V tomto případě se jistota neuvolňuje. K náhradě šarže musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti vybraným účastníkem. Vybraný účastník o tom neprodleně informuje Komisi prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

Pokud vybraný účastník v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o výměnu i přes několik výměn neobdrží náhradní šarži stanovené jakosti, je zproštěn všech svých závazků včetně jistot po té, co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční agenturu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.

Článek 9

1.   Pokud k odběru pšenice obecné došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz podle článku 6, nese všechna rizika počínaje od převzetí šarže vybraný účastník, aniž by tím byly dotčeny opravné prostředky, které by mohl vybraný účastník použít vůči skladovateli.

2.   Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami podle článku 6, s výjimkou nákladů podle čl. 7 odst. 3, nese do výše jedné analýzy na 500 tun bez nákladů na zasilážování Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF). Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované vybraným účastníkem nese vybraný účastník.

Článek 10

Odchylně od článku 12 nařízení (EHS) č. 3002/92 musí doklady, které se týkají prodeje pšenice obecné podle tohoto nařízení, a zejména vývozní licence, odběrný poukaz uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně kontrolní výtisk T5, obsahovat jednu z poznámek uvedených v příloze II.

Článek 11

1.   Jistota složená podle čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 se uvolní hned po vydání vývozních licencí vybraným účastníkům.

2.   Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt jistotou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi intervenční cenou platnou v den nabídkového řízení a cenou přiřknutou v nabídkovém řízení, s minimální výší 25 EUR za tunu. Polovina této jistoty je složena při vydání licence a zůstatek před odebráním obilovin.

Článek 12

Německá intervenční agentura sdělí Komisi elektronickou cestou nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, jaké nabídky obdržela. Toto sdělení se uskuteční podle formuláře uvedeného v příloze III.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 770/96 (Úř. věst. L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v usnesení Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(5)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31.


PŘÍLOHA I

Sdělení o odmítnutí a o případné výměně šarží v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury

Nařízení (ES) č. 27/2006

Jméno účastníka prohlášeného za vybraného účastníka:

Datum nabídkového řízení:

Datum odmítnutí šarže vybraným účastníkem:


Číslo šarže

Množství v tunách

Adresa sila

Důvod odmítnutí převzetí

 

 

 

specifická měrná hmotnost (kg/hl)

% vyklíčených zrn

% různých nečistot (Schwarzbesatz)

% prvků, které nepatří mezi základní obiloviny bezvadné jakosti

ostatní


PŘÍLOHA II

Poznámky podle článku 10

:

španělsky

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 27/2006

:

česky

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 27/2006

:

dánsky

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 27/2006

:

německy

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 27/2006

:

estonsky

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 27/2006

:

řecky

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006

:

anglicky

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 27/2006

:

francouzsky

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 27/2006

:

italsky

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 27/2006

:

lotyšsky

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 27/2006

:

litevsky

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 27/2006

:

maďarsky

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 27/2006/EK rendelet

:

nizozemsky

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 27/2006

:

polsky

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006

:

portugalsky

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 27/2006

:

slovensky

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 27/2006

:

slovinsky

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 27/2006

:

finsky

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 27/2006

:

švédsky

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006.


PŘÍLOHA III

Stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury

Formulář (1)

Nařízení (ES) č. 27/2006

1

2

3

4

5

6

7

Pořadové číslo účastníků

Číslo šarže

Množství v tunách

Nabídková cena

(v EUR/t) (2)

Přirážky (+)

Srážky (–)

(v EUR/t)

(pro připomínku)

Obchodní náklady (3)

(v EUR/t)

Země určení

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Předat na GŘ AGRI (D/2).

(2)  Tato cena zahrnuje přirážky a srážky, které se týkají šarže, která je předmětem podání nabídky.

(3)  Obchodní náklady se týkají poskytování služeb a pojištění vynaložených po odebrání z intervenčních zásob až do stadia dodání na palubu (FOB) do přístavu vývozu, s výjimkou nákladů spojených s přepravou. Sdělené náklady se vypočítají na základě průměrných skutečných nákladů zjištěných intervenční agenturou během šestiměsíčního období, které předchází zahájení nabídkového řízení a vyjadřují se v eurech za tunu.


Top