EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2038

Nařízení Komise (ES) č. 2038/2005 ze dne 14. prosince 2005 , kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování kvót na dovoz textilních výrobků stanovených pro rok 2006 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94

OJ L 328, 15.12.2005, p. 27–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 364–369 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2038/oj

15.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2038/2005

ze dne 14. prosince 2005,

kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování kvót na dovoz textilních výrobků stanovených pro rok 2006 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 517/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 a 6 a čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 517/94 zavedlo množstevní omezení dovozu některých textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, která budou přidělována podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

(2)

Podle tohoto nařízení je za určitých podmínek možné použít jiné metody přidělování, rozdělit kvóty na tranše, anebo vyhradit rozdělení specifikovaného množstevního limitu výlučně pro žádosti podložené důkazem o minulém plnění dovozu.

(3)

Pravidla správy kvót vytvořená pro rok 2006 by měla být přijata před započetím kvótového roku, aby nebyla nepřiměřeně postižena kontinuita obchodních toků.

(4)

Opatření přijatá v předchozích letech, například opatření obsažená v nařízení Komise (ES) č. 2171/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování kvót na dovoz textilních výrobků stanovených pro rok 2005 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94 (2), se osvědčila, a je tudíž vhodné přijmout obdobná pravidla pro rok 2006.

(5)

Aby bylo možno uspokojit co možná největší počet hospodářských subjektů, je vhodné vytvořit pružnější metodu přidělování podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, a sice stanovením limitů na množství, jež lze podle této metody přidělit každému jednotlivému subjektu.

(6)

K zajištění určitého stupně kontinuity obchodu a účinné správy kvót by mělo být hospodářským subjektům umožněno v první žádosti o dovozní povolení pro rok 2006 zažádat o ekvivalent množství, které dovezly v roce 2005.

(7)

K dosažení optimálního využití těchto množství by mělo být povoleno kterémukoliv hospodářskému subjektu, jenž využil alespoň polovinu povoleného množství, zažádat o další množství za předpokladu, že tato množství lze podle příslušných kvót přidělit.

(8)

V zájmu řádné správy by měla platnost dovozních povolení činit alespoň devět měsíců ode dne vydání, ale skončit nejpozději ke konci daného kalendářního roku. Členské státy by měly vydat licence teprve poté, co byly informovány Komisí, že jsou příslušná množství k dispozici, a jen tehdy, pokud určitý hospodářský subjekt prokáže existenci smlouvy a může potvrdit, není-li stanoveno jinak zvláštním ustanovením, že ve Společenství dosud neobdržel dovozní povolení vydané podle tohoto nařízení pro dotčené kategorie a země. Příslušné vnitrostátní orgány by však měly mít oprávnění prodloužit na žádost dovozců licence, z nichž byla ke dni podání žádosti využita alespoň polovina, o tři měsíce, a to v období do 31. března 2007.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil zřízeného podle článku 25 nařízení (ES) č. 517/94,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účelem tohoto nařízení je stanovit pravidla pro správu množstevních kvót pro dovozy některých textilních výrobků uvedených v přílohách IIIB a IV nařízení (ES) č. 517/94 pro rok 2006.

Článek 2

Kvóty uvedené v článku 1 mají být přidělovány podle časového pořadí, v němž Komise obdržela oznámení členských států o žádostech jednotlivých hospodářských subjektů ohledně množství nepřesahujících maximální množství na hospodářský subjekt stanovený v příloze I.

Tato maximální množství se však nevztahují na hospodářské subjekty, které při podání první žádosti pro rok 2006 mohou prokázat příslušným vnitrostátním orgánům, že v daných kategoriích a z daných třetích zemí dovezly víc než maximální množství stanovená pro každou kategorii v dovozních licencích, které jim byly uděleny pro rok 2005.

V případě takovýchto hospodářských subjektů mohou příslušné orgány povolit dovozy nepřesahující množství dovezená v roce 2005 z daných třetích zemí v daných kategoriích s výhradou, že jsou k dispozici dostatečné objemy kvót.

Článek 3

Kterýkoliv dovozce, který již využil nejméně 50 % množství, jež mu bylo přiděleno podle tohoto nařízení, může podat další žádost ohledně téže kategorie a země původu na množství nepřesahující maximální množství stanovená v příloze I.

Článek 4

1.   Příslušné vnitrostátní orgány uvedené v příloze II mohou Komisi od 4. ledna 2006 od 10:00 oznamovat množství, pro něž bylo zažádáno o dovozní povolení.

Časem stanoveným v prvním pododstavci se rozumí bruselský čas.

2.   Příslušné vnitrostátní orgány vydají povolení pouze poté, co je Komise v souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 517/94 informuje o tom, že množství pro dovoz jsou k dispozici.

Povolení vydají jen v případě, pokud hospodářský subjekt:

a)

prokáže existenci smlouvy o dodání zboží;

b)

písemnou formou potvrdí, že mu pro příslušné kategorie a země:

i)

nebylo dosud vydáno povolení podle tohoto nařízení nebo

ii)

mu bylo uděleno povolení podle tohoto nařízení, ale využil jej přinejmenším z 50 %.

3.   Doba platnosti dovozních povolení činí devět měsíců ode dne vydání, ale končí nejpozději 31. prosince 2006.

Příslušné vnitrostátní orgány však mohou na žádost dovozce prodloužit dobu platnosti povolení o tři měsíce, pokud byla k okamžiku podání žádosti vyčerpána přinejmenším z 50 %. Za žádných okolností však nesmějí být prodloužena na dobu přesahující 31. března 2007.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2005.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 931/2005 (Úř. věst. L 162, 23.6.2005, s. 37).

(2)  Úř. věst. L 371, 18.12.2004, s. 20.


PŘÍLOHA I

Maximální množství podle článků 2 a 3

Dotčená země

Kategorie

Jednotka

Maximální množství

Severní Korea

1

Kilogramy

10 000

2

Kilogramy

10 000

3

Kilogramy

10 000

4

Kusy

10 000

5

Kusy

10 000

6

Kusy

10 000

7

Kusy

10 000

8

Kusy

10 000

9

Kilogramy

10 000

12

Páry

10 000

13

Kusy

10 000

14

Kusy

10 000

15

Kusy

10 000

16

Kusy

10 000

17

Kusy

10 000

18

Kilogramy

10 000

19

Kusy

10 000

20

Kilogramy

10 000

21

Kusy

10 000

24

Kusy

10 000

26

Kusy

10 000

27

Kusy

10 000

28

Kusy

10 000

29

Kusy

10 000

31

Kusy

10 000

36

Kilogramy

10 000

37

Kilogramy

10 000

39

Kilogramy

10 000

59

Kilogramy

10 000

61

Kilogramy

10 000

68

Kilogramy

10 000

69

Kusy

10 000

70

Kusy

10 000

73

Kusy

10 000

74

Kusy

10 000

75

Kusy

10 000

76

Kilogramy

10 000

77

Kilogramy

5 000

78

Kilogramy

5 000

83

Kilogramy

10 000

87

Kilogramy

10 000

109

Kilogramy

10 000

117

Kilogramy

10 000

118

Kilogramy

10 000

142

Kilogramy

10 000

151A

Kilogramy

10 000

151B

Kilogramy

10 000

161

Kilogramy

10 000

Republika Černá Hora, Kosovo (1)

1

Kilogramy

20 000

2

Kilogramy

20 000

2a

Kilogramy

10 000

3

Kilogramy

10 000

5

Kusy

10 000

6

Kusy

10 000

7

Kusy

10 000

8

Kusy

10 000

9

Kilogramy

10 000

15

Kusy

10 000

16

Kusy

10 000

67

Kilogramy

10 000


(1)  Definované rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.


PŘÍLOHA II

Seznam úřadů pověřených vydáváním licencí uvedených v článku 4

1.

Belgie

Federale Overheidsdienst Economie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 548 64 69

Fax (32-2) 548 65 70

Service public fédéral Économie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Tél. (32 2) 548 64 69

Fax (32 2) 548 65 70

2.

Kypr

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357-2) 867100

Fax: (357-2) 375120

3.

Česká republika

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel: (420-2) 24 90 71 11

Fax: (420-2) 24 21 21 33

4.

Dánsko

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Tel.: (45) 35 46 64 30

Fax: (45) 35 46 64 01

5.

Německo

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49 61 96) 9 08-0

Fax: (49 61 96) 9 42 26

6.

Řecko

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 328 60 31-5

Φαξ: (30) 210 328 60 94

7.

Španělsko

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34 91) 349 38 17, 349 37 48

Fax: (34 91) 563 18 23, 349 38 31

8.

Estonsko

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 6256 400

Fax: (372) 6313 660

9.

Francie

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Service des industries manufacturières et de la poste (SIMAP)

Bureau «Textile-Importations»

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 53 44 96 60

Fax (33-1) 53 44 91 81

10.

Maďarsko

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

H-1024 Budapest

Margit krt. 85.

Postafiók: 1537 Budapest, Pf. 345.

Tel: (36-1) 336 73 00

Fax: (36-1) 336 73 02

11.

Irsko

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Tel.: (353-1) 631 21 21

Fax: (353-1) 631 28 26

12.

Itálie

Ministero del Commercio con l'estero

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39 6) 59 64 75 17, 59 93 22 02/22 15

Fax (39 6) 59 93 22 35/22 63

Telex (39 6) 59 64 75 31

13.

Lotyšsko

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

tel: (371) 701 30 06

fax: (371) 728 08 82

14.

Litva

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel.: (370) 5 262 87 50; (370) 5 261 94 88

faksas (370) 5 262 39 74

15.

Lucembursko

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 47 82 371

Fax (352) 46 61 38

16.

Malta

Ministry of Finance and Economic Affairs

Trade Services Directorate, Commerce Division

Lascaris

Valletta CMR02 Malta

tel: 00 356 21 246 800

fax: 00 356 21 251 515

17.

Nizozemsko

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Tel. (31-50) 523 91 11

Fax (31-50) 523 22 10

18.

Polsko

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-950 Warszawa

tel.: 0048/22/693 55 53

fax: 0048/22/693 40 21

19.

Portugalsko

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

PT-1149-060 LISBOA

Tel.: (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

20.

Slovensko

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: 00 421 2 48 54 20 21/00 421 2 48 54 71 19

Fax: 00 421 2 43 42 39 19

21.

Slovinsko

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Tel. (386-4) 297 44 70

Faks (386-4) 297 44 72

E-pošta: taric.cuje@gov.si

22.

Spojené království

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Tel.: (44-1642) 36 43 33/36 43 34

Fax: (44-1642) 53 35 57

23.

Rakousko

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Aussenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Tel.: (43 1) 71100-0

Fax: (43 1) 71100-8386

24.

Švédsko

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tel (46 8) 690 48 00

Fax (46 8) 30 67 59

25.

Finsko

Tullihallitus

Erottajankatu 2

FIN-00101 Helsinki

Tel.: (358-9) 61 41

Fax: (358-20) 492 28 52


Top