EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2037

Nařízení Komise (ES) č. 2037/2005 ze dne 14. prosince 2005 , kterým se mění podmínky pro povolení doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny kokcidiostatik Text s významem pro EHP

OJ L 328, 15.12.2005, p. 21–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 358–363 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 211 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 211 - 216

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2037/oj

15.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2037/2005

ze dne 14. prosince 2005,

kterým se mění podmínky pro povolení doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny kokcidiostatik

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za určitých podmínek bylo povoleno používání doplňkové látky lasalocid sodný A (Avatec 15 %) v souladu se směrnicí Rady 70/524/EHS (2). Tato doplňková látka je v současné době povolena ve skupině „kokcidiostatika“ pro krůty nařízením Komise (ES) č. 2430/1999 (3) a pro kuřice a výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 1455/2004 (4). Tato doplňková látka byla oznámena jako existující produkt na základě článku 10 nařízení (ES) č. 1831/2003 a podléhá ověřováním a postupům podle uvedeného ustanovení.

(2)

Dotyčná společnost předložila novou doplňkovou dokumentaci a požádala o změnu existujícího nosiče.

(3)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví možnost změny povolení doplňkové látky podle vyjádření Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „Úřad“), zda povolení stále splňuje podmínky stanovené uvedeným nařízením.

(4)

Komise požádala Úřad o zhodnocení relevantních údajů, o něž se opírá tato žádost o změnu povolení podle nařízení (ES) č. 2430/1999 a 1455/2004 a o stanovisko týkající se možných škodlivých vlivů na bezpečnost a účinnost při použití látky lasalocid sodný A v rámci nového nosiče. Na základě této žádosti zveřejnil Úřad dne 26. srpna 2005 stanovisko o používání látky lasalocid sodný A v krmivech.

(5)

Úřad ve stanovisku vyslovuje závěr, že používání nového složení krmiva se neočekává vznik žádných dalších rizik nebo důvodů k obavám o bezpečnost lidí, zvířat a životního prostředí a že nové složení krmiva nemá negativní vliv na stabilitu lasalocidu sodného A.

(6)

Maximální limit reziduí (MRL) pro dotyčnou látku byl stanoven nařízením Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990 (5), kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu.

(7)

Nařízení (ES) č. 2430/1999 a (ES) č. 1455/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze I nařízení (ES) č. 2430/1999 se záznam pro E 763, lasalocid sodný A, nahrazuje zněním v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha nařízení (ES) č. 1455/2004 se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Směrnice zrušená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(3)  Úř. věst. L 296, 17.11.1999, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 269, 17.8.2004, s. 14.

(5)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 712/2005 (Úř. věst. L 120, 12.5.2005, s. 3).


PŘÍLOHA I

Registrační číslo doplňkové látky

Jméno a registrační číslo osoby odpovědné za uvedení doplňkové látky do oběhu

Doplňková látka

(Obchodní název)

Složení, chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Maximální limity reziduí

(MRL)

mg účinné látky/kg kompletního krmiva

kokcidiostatika a histomonostatika.

E 763

Alpharma (Belgie) BVBA

Lasalocid sodný A 15 g/100 g

(Avatec 15 % cc)

 

doplňková látka:

 

lasalocid sodný A: 15 g/100 g

 

mouka z kukuřičných klasů: 80,95 g/100 g

 

Lecithin: 2 g/100 g

 

Sójový olej: 2 g/100 g

 

Oxid železitý: 0,05 g/100 g

 

Účinná látka:

lasalocid sodný A, C34H53O8Na,

Identifikační číslo CAS 25999-20-6, sodná sůl z 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-ethyl-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etyl-5-hydroxy-6-methltetrahydro-2H-pyran2-yl]-tetrahydro-3-metyl-2-furyl]-4-hydroxy-3,5-dimetyl-6-oxononyl]-2,3-kyselina kresotinová, vytvořená Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)

Přidružené nečistoty:

Lasalocid sodný B–E: ≤ 10 %

Krůty

12 týdnů

90

125

Zakázáno podávání nejméně 5 dní před porážkou. V návodu k použití musí být uvedeno:

 

„Nebezpečné pro koňovité“

 

„Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku ze skupiny ionoforů: podávání této látky současně s některými léčebnými látkami může být kontraindikováno.“

30.9.2009

nařízení (EHS) č. 2377/90

Lasalocid sodný A 15 g/100 g

(Avatec 150 G)

 

doplňková látka:

 

lasalocid sodný A: 15 g/100 g

 

dihydrát síranu vápenatého: 80,9 g/100 g

 

lignosulfonan vápenatý: 4 g/100 g

 

Oxid železitý: 0,1 g/100 g

 

Účinná látka:

lasalocid sodný A, C34H53O8Na,

Identifikační číslo CAS 25999-20-6, sodná sůl z 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-ethyl-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etyl-5-hydroxy-6-methltetrahydro-2H-pyran2-yl]-tetrahydro-3-metyl-2-furyl]-4-hydroxy-3,5-dimetyl-6-oxononyl]-2,3-kyselina kresotinová, vytvořená Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)

Přidružené nečistoty:

Lasalocid sodný B–E: ≤ 10 %

Krůty

12 týdnů

90

125

Zakázáno podávání nejméně 5 dní před porážkou. V návodu k použití musí být uvedeno:

 

„Nebezpečné pro koňovité“

 

„Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku ze skupiny ionoforů: podávání této látky současně s některými léčebnými látkami může být kontraindikováno.“

30.9.2009

nařízení (EHS) č. 2377/90


PŘÍLOHA II

Registrační číslo doplňkové látky

Jméno a registrační číslo osoby odpovědné za uvedení doplňkové látky do oběhu

Doplňková látka

(Obchodní název)

Složení, chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Maximální limity reziduí

(MRL)

mg účinné látky/kg kompletního krmiva

kokcidiostatika a histomonostatika.

E 763

Alpharma (Belgie) BVBA

Lasalocid sodný A 15 g/100 g

(Avatec 15 % cc)

 

doplňková látka:

 

lasalocid sodný A: 15 g/100 g

 

mouka z kukuřičných klasů: 80,95 g/100 g

 

Lecithin: 2 g/100 g

 

Sójový olej: 2 g/100 g

 

Oxid železitý: 0,05 g/100 g

 

Účinná látka:

lasalocid sodný A, C34H53O8Na,

Identifikační číslo CAS 25999-20-6, sodná sůl z 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-ethyl-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etyl--5-hydroxy-6-methltetrahydro-2H-pyran2-yl]-tetrahydro-3-metyl-2-furyl]-4-hydroxy-3,5-dimetyl-6-oxononyl]-2,3-kyselina kresotinová, vytvořená Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)

Přidružené nečistoty:

Lasalocid sodný B–E: ≤ 10 %

výkrm kuřat

75

125

Zakázáno podávání nejméně 5 dní před porážkou. V návodu k použití musí být uvedeno:

 

„Nebezpečné pro koňovité“

 

„Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku ze skupiny ionoforů: podávání této látky současně s některými léčebnými látkami může být kontraindikováno.“

20.8.2014

Nařízení (EHS) č. 2377/90

Kuřice

16 týdnů

75

125

20.8.2014

Lasalocid sodný A 15 g/100 g

(Avatec 150 G)

 

doplňková látka:

 

lasalocid sodný A: 15 g/100 g

 

dihydrát síranu vápenatého: 80,9 g/100 g

 

lignosulfonan vápenatý: 4 g/100 g

 

Oxid železitý: 0,1 g/100 g

 

Účinná látka:

lasalocid sodný A, C34H53O8Na,

Identifikační číslo CAS 25999-20-6, sodná sůl z 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-ethyl-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etyl--5-hydroxy-6-methltetrahydro-2H-pyran2-yl]-tetrahydro-3-metyl-2-furyl]-4-hydroxy-3,5-dimetyl-6-oxononyl]-2,3-kyselina kresotinová, vytvořená Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)

Přidružené nečistoty:

Lasalocid sodný B–E: ≤ 10 %

výkrm kuřat

75

125

Zakázáno podávání nejméně 5 dní před porážkou. V návodu k použití musí být uvedeno:

 

„Nebezpečné pro koňovité“

 

„Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku ze skupiny ionoforů: podávání této látky současně s některými léčebnými látkami může být kontraindikováno“.

20.8.2014

Nařízení (EHS) č. 2377/90

Kuřice

16 týdnů

75

125

20.8.2014


Top